Як успад­ку­ва­ти час­тку в ТОВ за но­вим за­ко­ном?

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

За­та­му­вав­ши по­дих, вся юри­ди­чна спіль­но­та че­кає на на­бу­т­тя чин­но­сті За­ко­ном Укра­ї­ни «Про то­ва­ри­ства з обме­же­ною та до­да­тко­вою від­по­від­аль­ні­стю», яке від­бу­де­ться 17.06.2018 р. Очі­ку­є­ться, що цей нор­ма­тив­но-пра­во­вий акт при­не­се дис­по­зи­тив­ність у по­ря­док ре­гу­лю­ва­н­ня ді­яль­но­сті ком­па­ній най­більш по­ши­ре­ної ор­га­ні­за­цій­но-пра­во­вої фор­ми для ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су в Укра­ї­ні.

Но­вим за­ко­ном, зокре­ма, зня­то обме­же­н­ня що­до кіль­ко­сті уча­сни­ків то­ва­ри­ства з обме­же­ною від­по­від­аль­ні­стю, вклю­че­но по­ня­т­тя кор­по­ра­тив­но­го до­го­во­ру, вве­де­но рі­зні по­ро­ги для прийня­т­тя рі­шень за­галь­ни­ми збо­ра­ми, змі­не­но та уто­чне­но по­ря­док ви­хо­ду уча­сни­ків з то­ва­ри­ства.

Ста­ном на сьо­го­дні за­ко­но­дав­ство, яким ре­гу­лю­є­ться ді­яль­ність то­ва­риств з обме­же­ною та до­да­тко­вою від­по­від­аль­ні­стю, скла­да­є­ться з по­ло­жень Ци­віль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, Го­спо­дар­сько­го ко­де­ксу Укра­ї­ни та За­ко­ну Укра­ї­ни «Про го­спо­дар­ські то­ва­ри­ства». Нор­ми цих актів є су­пе­ре­чли­ви­ми, ко­лі­зій­ни­ми, фра­гмен­тар­ни­ми та за­ста­рі­ли­ми, то­му во­ни не від­по­від­а­ють су­ча­сним ви­мо­гам що­до гну­чко­сті та ефе­ктив­но­сті ре­гу­лю­ва­н­ня.

Крім то­го, дво­зна­чно­сті до­да­ють су­пе­ре­чли­ві по­зи­ції су­дів що­до одних і тих са­мих пра­во­від­но­син. Не­о­дно­зна­чне тра­кту­ва­н­ня тор­кну­ло­ся та­кож пи­та­н­ня про те, що са­ме є об’єктом кор­по­ра­тив­них прав, які спад­ку­ю­ться (час­тка у ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі, кор­по­ра­тив­ні пра­ва за­га­лом чи пра­во на вступ до то­ва­ри­ства).

Ч. 5 ст. 147 Ци­віль­но­го ко­де­ксу пе­ред­ба­чає, що час­тка у ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі то­ва­ри­ства з обме­же­ною від­по­від­аль­ні­стю пе­ре­хо­дить до спад­ко­єм­ця фі­зи­чної осо­би або пра­во­на­сту­пни­ка юри­ди­чної осо­би – уча­сни­ка то­ва­ри­ства, якщо ста­ту­том то­ва­ри­ства не пе­ред­ба­че­но, що та­кий пе­ре­хід мо­жли­вий ли­ше за зго­дою ін­ших уча­сни­ків то­ва­ри­ства. При цьо­му, згі­дно з п. 1 ч. 1 ст. 1219 Ци­віль­но­го ко­де­ксу, до скла­ду спад­щи­ни не вхо­дять пра­ва та обов'яз­ки, які не­ро­зрив­но пов'яза­ні з осо­бою спад­ко­дав­ця, зокре­ма осо­би­сті не­май­но­ві пра­ва. Ч. 1 ст. 100 Ци­віль­но­го ко­де­ксу ви­зна­чає пра­во уча­сті у то­ва­ри­стві осо­би­стим не­май­но­вим пра­вом. Во­дно­час ст. 55 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про го­спо­дар­ські то­ва­ри­ства» мі­стить про­ти­ле­жну нор­му та вста­нов­лює пе­ре­ва­жне пра­во спад­ко­єм­ців са­ме на вступ до то­ва­ри­ства.

Ана­лі­зу­ю­чи су­до­ву пра­кти­ку, мо­жна ді­йти ви­снов­ку, що су­ди по-рі­зно­му тра­кту­ва­ли на­ве­де­ні нор­ми та до­три­му­ва­ли­ся двох про­ти­ле­жних по­зи­цій, а са­ме:

• при спад­ку­ван­ні спад­ко­є­мець отри­мує ли­ше пра­во на час­тку, а не пра­во уча­сті в йо­го управ­лін­ні;

• спад­ко­є­мець спад­кує не ли­ше пра­во на час­тку, але й ав­то­ма­ти­чно всту­пає до скла­ду йо­го уча­сни­ків (якщо ста­ту­том не пе­ред­ба­че­но ін­ше); у та­ко­му ви­пад­ку пра­во на участь в управ­лін­ні то­ва­ри­ством та на час­тку в ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі під­твер­джу- ється до­ку­мен­та­ми, що по­свід­чу­ють пра­во на спад­щи­ну.

У 2016 р. по­ста­но­ва пле­ну­му Ви­що­го го­спо­дар­сько­го су­ду «Про де­які пи­та­н­ня пра­кти­ки ви­рі­ше­н­ня спо­рів, що ви­ни­ка­ють з кор­по­ра­тив­них від­но­син» про­ли­ла сві­тло на си­ту­а­цію та ви­зна­чи­ла, що у ра­зі смер­ті (лі­кві­да­ції) уча­сни­ка то­ва­ри­ства з обме­же­ною від­по­від­аль­ні­стю спад­ко­єм­цем (пра­во­на­сту­пни­ком) спад­ку­є­ться не пра­во на участь, а пра­во на час­тку в ста­ту­тно­му (скла­де­но­му) ка­пі­та­лі то­ва­ри­ства.

При цьо­му, якщо ста­ту­том не був де­таль­но вре­гу­льо­ва­ний по­ря­док на­да­н­ня зго­ди на на­бу­т­тя час­тки та вклю­че­н­ня спад­ко­єм­ця до скла­ду уча­сни­ків то­ва­ри­ства, дій­сні уча­сни­ки мо­гли ма­ні­пу­лю­ва­ти сво­їм ста­но­ви­щем з ме­тою не­д­опу­ще­н­ня спад­ко­єм­ця до управ­лі­н­ня то­ва­ри­ством.

Що ж змі­нить но­вий за­кон? Пі­сля то­го як но­вий за­кон на­бе­ре чин­но­сті, по­ло­же­н­ня ста­тей Ци­віль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, Го­спо­дар­сько­го ко­де­ксу Укра­ї­ни та За­ко­ну Укра­ї­ни «Про го­спо­дар­ські то­ва­ри­ства» втра­тять чин­ність у ча­сти­нах, що ре­гу­лю­ва­ли ді­яль­ність то­ва­риств з обме­же­ною від­по­від­аль­ні­стю, а по­ло­же­н­ня ста­ту­ту бу­дуть чин­ни­ми ще про­тя­гом 1-го ро­ку в ча­сти­ні, що від­по­від­ає за­ко­но­дав­ству ста­ном на день на­бра­н­ня чин­но­сті за­ко­ном. Це за­сте­ре­же­н­ня не за­сто­со­ву­ва­ти­ме­ться пі­сля вне­се­н­ня змін до ста­ту­ту то­ва­ри­ства.

Що сто­су­є­ться но­вел у ре­гу­лю­ван­ні пра­во­від­но­син у сфе­рі спад­ку­ва­н­ня, то по­ло­же­н­ня но­во­го за­ко­ну пе­ред­ба­ча­ють, що час­тка спад­ко­дав­ця пе­ре­хо­дить до йо­го спад­ко­єм­ця чи пра­во­на­сту­пни­ка без зго­ди уча­сни­ків то­ва­ри­ства. Крім то­го, за­ко­ном не пе­ред­ба­че­на ви­мо­га на­да­н­ня зго­ди ін­ших уча­сни­ків то­ва­ри­ства на вступ спад­ко­єм­ця до скла­ду уча­сни­ків. Тоб­то спад­ко­є­мець ма­ти­ме та­кі ж пра­ва на во­ло­ді­н­ня, ко­ри­сту­ва­н­ня та роз­по­ря­дже­н­ня час­ткою, а та­кож на участь у ді­яль­но­сті то­ва­ри­ства, як і йо­го спад­ко­да­вець.

Окрім то­го, За­кон Укра­ї­ни «Про то­ва­ри­ства з обме­же­ною та до­да­тко- вою від­по­від­аль­ні­стю» на­дає спад­ко­єм­цю мо­жли­вість са­мо­стій­но звер­ну­ти­ся до ор­га­ну дер­жав­ної ре­є­стра­ції із за­явою про вне­се­н­ня змін до скла­ду уча­сни­ків то­ва­ри­ства. Рі­ше­н­ня ін­ших уча­сни­ків для ре­є­стра­то­ра не ма­ти­ме жо­дно­го зна­че­н­ня. До то­го ж ін­ші уча­сни­ки то­ва­ри­ства не ма­ти­муть змо­ги ви­клю­чи­ти но­во­го уча­сни­ка зі скла­ду уча­сни­ків то­ва­ри­ства.

То­ва­ри­ство мо­же ви­клю­чи­ти уча­сни­ка з то­ва­ри­ства ли­ше у то­му ви­пад­ку, якщо спад­ко­є­мець, час­тка яко­го у ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі то­ва­ри­ства ста­но­вить мен­ше ніж 50%, про­тя­гом ро­ку з дня за­кін­че­н­ня вста­нов­ле­но­го за­ко­но­дав­ством стро­ку для прийня­т­тя спад­щи­ни не по­дасть за­яву про вступ до то­ва­ри­ства. Якщо час­тка та­ко­го уча­сни­ка у ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі то­ва­ри­ства ста­но­вить 50% або біль­ше, то­ва­ри­ство мо­же при­йма­ти рі­ше­н­ня, пов’яза­ні з лі­кві­да­ці­єю то­ва­ри­ства.

В обох ви­пад­ках рі­ше­н­ня при­йма­ю­ться без вра­ху­ва­н­ня го­ло­сів уча­сни­ка, який ви­клю­ча­є­ться. Слід за­зна­чи­ти, що ця нор­ма на­би­рає чин­но­сті че­рез 1 рік з дня на­бра­н­ня чин­но­сті за­ко­ном. У будь-яко­му ви­пад­ку уча­сник, яко­го ви­клю­че­но, має пра­во отри­ма­ти вар­тість опла­че­ної ча­сти­ни сво­єї час­тки, ви­хо­дя­чи з її рин­ко­вої вар­то­сті. Та­ка вар­тість ви­зна­ча­є­ться ста­ном на день, що пе­ре­дує дню прийня­т­тя рі­ше­н­ня про ви­клю­че­н­ня.

За­зна­че­ні но­во­вве­де­н­ня зна­чно спро­щу­ють жи­т­тя спад­ко­єм­ців ча­сток та не да­ють змо­гу не­сум­лін­ним уча­сни­кам то­ва­ри­ства пе­ре­шко­ди­ти пра­во­на­сту­пни­ку в пов­но­му об­ся­зі ско­ри­ста­ти­ся сво­ї­ми пра­ва­ми на управ­лі­н­ня.

На за­вер­ше­н­ня вар­то за­зна­чи­ти, що не див­ля­чись на те, що но­вий За­кон Укра­ї­ни «Про то­ва­ри­ства з обме­же­ною та до­да­тко­вою від­по­від­аль­ні­стю» уві­брав у се­бе екс­пер­тні дум­ки пра­кти­ків та на­ма­гав­ся ви­ве­сти ре­гу­лю­ва­н­ня цьо­го се­гмен­ту на но­вий рі­вень, ли­ше пра­кти­чне йо­го за­сто­су­ва­н­ня та су­до­ва пра­кти­ка по­ка­жуть про­га­ли­ни, які ще не­об­хі­дно бу­де за­кри­ти.

Дво­зна­чно­сті до­да­ють су­пе­ре­чли­ві по­зи­ції су­дів що­до одних і тих са­мих пра­во­від­но­син

Ми­ко­ла М ЛІХАЧОВ, ЛІХАЧОВ пар­тнер, ке­рів­ник пра­кти­ки бан­ків­сько­го та фі­нан­со­во­го пра­ва Spenser & Kauffmann

Оль­га О ПИГОЛЬ ПИГОЛЬ, стар­ший юрист Spenser & Kauffmann

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.