ТОВа­ри­ський за­кон

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА ВИПУСКОВОГО РЕДАКТОРА - Ан­на РОДЮК, ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

Учерв­ні цьо­го ро­ку на­бе­ре чин­но­сті но­вий ме­га­о­чі­ку­ва­ний за­кон «Про то­ва­ри­ства з обме­же­ною та до­да­тко­вою від­по­від­аль­ні­стю». «Це успіх! На­ре­шті від­бу­ли­ся по­зи­тив­ні зру­ше­н­ня в на­прям­ку ре­фор­му­ва­н­ня кор­по­ра­тив­но­го за­ко­но­дав­ства!», – ра­ді­ють одні. «За­кон про ТОВ по­тре­бує до­о­пра­цю­ва­н­ня. Він мі­стить чи­ма­ло про­га­лин, ко­лі­зій та не­ви­зна­че­но­стей!», – опо­ну­ють їм ін­ші. Однак до­ско­на­лість не має меж…

Істи­на, як зав­жди, по­се­ре­ди­ні: но­ве, одно­зна­чно, є кра­щим, ніж ста­ре. А що бу­ло ста­рим? Ста­ри­ми бу­ли фра­гмен­то­ва­ні по­ло­же­н­ня Ци­віль­но­го і Го­спо­дар­сько­го ко­де­ксу та За­кон Укра­ї­ни «Про го­спо­дар­ські то­ва­ри­ства», які у 2018 р. вже без­на­дій­но за­ста­рі­ли та ста­ли «мер­тви­ми». До то­го ж чин­не за­ко­но­дав­ство, за сло­ва­ми екс­пер­тів, спов­не­не не­ви­прав­да­ни­ми обме­же­н­ня­ми, де­які з яких на­віть при­зво­ди­ли до ре­аль­них про­блем під час су­до­вих роз­гля­дів справ за уча­стю уча­сни­ків кор­по­ра­тив­них пра­во­від­но­син.

Прийня­ті про­тя­гом остан­ньо­го ча­су за­ко­но­дав­чі змі­ни (зокре­ма, За­кон про ТОВ) ма­ють на ме­ті зро­би­ти ін­ве­сти­цій­ний клі­мат Укра­ї­ни більш при­ва­бли­вим. Це ли­ше пер­ший крок на шля­ху до ре­фор­му­ва­н­ня кор­по­ра­тив­но­го за­ко­но­дав­ства. З на­бу­т­тям чин­но­сті но­вим за­ко­ном біль­шість за­ле­жа­ти- ме са­ме від уча­сни­ків то­ва­ри­ства, а та­кож від юри­стів, які го­ту­ва­ти­муть кор­по­ра­тив­ні до­го­во­ри та ста­ту­ти. Це справ­жній че­лендж для юри­стів­пра­кти­ків, адже їм по­трі­бно бу­де ві­ді­йти від ко­пі­ю­ва­н­ня по­ло­жень за­ко­ну і пе­ре­йти до під­го­тов­ки до­ку­мен­тів, які най­пов­ні­ше від­по­від­а­ти­муть ін­те­ре­сам уча­сни­ків. На цьо­му на­го­ло­шує один з ав­то­рів на­шо­го но­ме­ру. До­кла­дні­ше чи­тай­те в цьо­му ви­пу­ску.

За­га­лом, як бі­знес-спіль­но­та, так і юри­ди­чне спів­то­ва­ри­ство по­кла­да­ють ве­ли­кі спо­ді­ва­н­ня на но­вий за­кон. Вар­ті во­ни то­го чи ні – по­ка­же час і пра­кти­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.