Spenser & Kauffmann ре­ко­мен­до­ва­на Legal 500 2018 за «до­свід, рі­шу­чість та орі­єн­то­ва­ність на ре­зуль­тат»

Yurydychna Gazeta - - ІНТЕРВ'Ю | ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

Spenser & Kauffmann ре­ко­мен­до­ва­на в усіх сфе­рах пра­ва, які є клю­чо­ви­ми для пра­кти­ки фір­ми.

Spenser & Kauffmann ре­ко­мен­до­ва­на се­ред про­від­них юри­ди­чних фірм на рин­ку Укра­ї­ни у пра­кти­ках бан­ків­сько­го та фі­нан­со­во­го пра­ва, при­ва­тних клі­єн­тів, по­дат- ко­во­го пра­ва та ви­рі­ше­н­ня спо­рів між­на­ро­дним рей­тин­гом Legal 500, 2018, ре­зуль­та­ти яко­го бу­ли опри­лю­дне­ні 12.04.2018 р.

Пар­тне­ри фір­ми Ва­лен­тин За­га­рія, Ми­ко­ла Ли­ха­чов та Сер­гій Пу­шко отри­ма­ли ін­ди­ві­ду­аль­ні ре­ко­мен­да­ції.

Spenser & Kauffmann про­тя­гом 12-ти ро­ків кон­суль­тує клі­єн­тів з пи­тань укра­їн­сько­го пра­ва.

У 2017 р. фір­ма су­про­во­джу­ва­ла біль­ше ніж 10 транскор­дон­них угод, 52 су­до­ві про­це­си на за­галь­ну су­му по­над 500 млн до­ла­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.