За­кон про ТОВ. Кор­по­ра­тив­не за­ко­но­дав­ство 2.0?

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО | КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО / M&A - ЮраЮ КОРНАГА КОРНАГА, пар­тнер та го­ло­ва Львів­сько­го офі­су Axon Partners

Чи змо­жуть змі­ни до укра­їн­сько­го кор­по­ра­тив­но­го за­ко­но­дав­ства втри­ма­ти ІТ-ком­па­нії (та й не ли­ше їх) в ме­жах укра­їн­сько­го ре­зи­дент­ства, а та­кож на­скіль­ки до­сту­пни­ми ста­ли ін­стру­мен­ти, які вже дав­но зви­чні для за­хі­дно­го бі­зне­су.

Пер­ші ла­стів­ки змін до кор­по­ра­тив­но­го за­ко­но­дав­ства про­май­ну­ли ще у бе­ре­зні 2017 р., ко­ли Вер­хов­на ра­да Укра­ї­ни прийня­ла за­кон «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до кор­по­ра­тив­них до­го­во­рів», зру­шив­ши з мі­сця ор­то­до­ксаль­не ба­че­н­ня кор­по­ра­тив­них вза­є­мо­від­но­син, яке вко­рі­ни­ло­ся в Укра­ї­ні ма­ло не з ча­сів пла­но­вої еко­но­мі­ки.

Не ми­ну­ло й ро­ку, як у лю­то­му 2018 р. впев­не­ність у то­му, що змі­ни все ж та­ки на­ста­нуть, утвер­ди­ло прийня­т­тя за­ко­ну «Про то­ва­ри­ства з обме­же­ною та до­да­тко­вою від­по­від­аль­ні­стю». Про ці два нор­ма­тив­ні акти до­сі не на­пи­сав ли­ше лі­ни­вий (зокре­ма я).

Ве­ло­си­пед укра­їн­ські за­ко­но­дав­ці не ви­на­хо­ди­ли, хо­ча для укра­їн­сько­го бі­зне­су з укра­їн­ським та пост­ра­дян­ськи­ми рин­ка­ми збу­ту ці змі­ни на­справ­ді є но­ве­лою. Однак чи мо­жуть во­ни впли­ну­ти на ві­тчи­зня­ний ІТ-бі­знес, який вже дав­но й обо­ма но­га­ми не тут (при­найм­ні, якщо не бра­ти до ува­ги фі­зи­чну йо­го ча­сти­ну з ФОП-ами під­ря­дни­ка­ми та по­оди­но­кі ком­па­нії, які ди­вом отри­му­ва­ли кон­ку­рен­тні за­мов­ле­н­ня на ло­каль­но­му рин­ку).

За­ну­рю­ю­чись у ре­тро­спе­кти­ву, ІТ зав­жди бу­ла най­мо­дер­но­ві­шою ча­сти­ною укра­їн­ської еко­но­мі­ки з топ-ме­не­джмен­том, який вже у 90-х ро­ках, по­до­ро­жу­ю­чи ЄС та США, чі­тко ба­чив, як їхні за­хі­дні ко­ле­ги стру­кту­ру­ють пар­тнер­ські вза­є­мо­від­но­си­ни в кон­текс­ті во­ло­ді­н­ня та управ­лі­н­ня спіль­ним бі­зне­сом. Для них shareholders agreement вже дав­но не є не­зро­зумі­лим лай­ли­вим тер­мі­ном.

По­при уста­ле­ні мі­фи що­до офшор­них мо­ти­вів іно­зем­ної ін­кор­по­ра­ції, най­ча­сті­ше при­чи­ною ре­є­стра­ції ІТ-бі­зне­су за кор­до­ном слу­гу­ва­ла са­ме про­сто­та, зру­чність та ве­ли­кий ін­стру­мен­та­рій кор­по­ра­тив­но­го за­ко­но­дав­ства. Зокре­ма, це бу­ло зу­мов­ле­но тим, що ІТ є одні­єю з не­ба­га­тьох ін­ду­стрій, де кіль­кість за­снов­ни­ків гу­ма­ні­та­рі­їв, у по­рів­нян­ні із за­снов­ни­ка­ми з те­хні­чною осві­тою, на­бли­жу­є­ться до ну­ля. Як на­слі­док, вла­сни­кам ком­па­ній по­трі­бні бу­ли про­сті, зро­зумі­лі й низь­ко ри­зи­ко­ві ін­стру­мен­ти кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня. Це зав­жди ці­ну­ва­ли й ці­ну­ють при­ва­тні ін­ве­сто­ри та ін­ве­сти­цій­ні фон­ди. Та­ка по­тре­ба ні­ку­ди не зни­кла, але маю на­дію, що за­до­воль­ни­ти її хо­ча б час­тко­во те­пер мо­жна і в Укра­ї­ні.

До­сі вхід вен­чур­но­го іно­зем­но­го фон­ду в укра­їн­ську про­ду­кто­ву ІТ-ком­па­нію у ви­гля­ді ТОВ був на­стіль­ки ж ймо­вір­ним, на­скіль­ки й по­па­да­н­ня ме­тео­ри­та в ди­ре­кто­ра цьо­го ж ТОВ. Про акціо­нер­ні то­ва­ри­ства вза­га­лі мов­чу. З їхньою за­ре­гу­льо­ва­ні­стю дер­жа­вою во­ни вза­га­лі ні­ко­му не ці­ка­ві. Основ­ною умо­вою та­ких ін­ве­сто­рів зав­жди бу­ло по­пе­ре­днє пе­ре­ки­да­н­ня ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті в іно­зем­ну ком­па­нію та за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій са­ме в неї.

Так що ж на­справ­ді від­бу­ло­ся? Спро­бу­є­мо ро­зі­бра­ти­ся в кон­текс­ті то­ва­риств з обме­же­ною від­по­від­аль­ні­стю, оскіль­ки це як-не-як най­більш по­ши­ре­на ор­га­ні­за­цій­но пра­во­ва фор­ма юри­ди­чної осо­би в Укра­ї­ні. За­о­дно по­шу­ка­є­мо бі­знес-ло­гі­ку та­ких змін та їх най­біль­ші ви­го­ди для ІТ та ін­ших ін­ду­стрій, які на­ла­што­ва­ні бра­ти ма­кси­мум від но­во­вве­день.

Для про­сто­ти по­рів­ня­н­ня із за­ко­но­дав­ством збе­ре­же­мо від­по­від­ну хро­но­ло­гію ви­кла­ду.

1. Ма­буть, не ме­ні одно­му ча­сто до­во­ди­ло­ся чу­ти пи­та­н­ня про ма­кси­маль­ну кіль­кість уча­сни­ків ТОВ, але ма­ло хто ба­чив ТОВ з ма­кси­маль­но до­зво­ле­ни­ми 100 уча­сни­ка­ми. Та й ті, які існу­ва­ли чи існу­ють, бу­ли швид­ше ре­гре­сним на­слід­ком змен­ше­н­ня їх кіль­ко­сті шля­хом ре­ор­га­ні­за­ції акціо­нер­них то­ва­ри­ства, а не пло­дом про­гре­сив­но­го збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті уча­сни­ків.

Однак те­пер ма­є­мо не стіль­ки від­кри­тий шлях для біль­ше ніж 100 уча­сни­ків, як мо­жли­вість роз­по­ді­лу опціо­нів у ве­ли­ких ком­па­ні­ях, де дро­бле­н­ня ча­сток се­ред пра­ців­ни­ків зу­мов­лює по­яву біль­ше ніж 100 уча­сни­ків мі­но­ри­та­рі­їв без не­об­хі­дно­сті ство­ре­н­ня для цьо­го акціо­нер­но­го то­ва­ри­ства чи ре­ло­ка­ції бі­зне­су за кор­дон.

2. Ле­га­лі­зо­ва­но хо­ча і не по-за­хі­дно­му все­ося­жний, але при­найм­ні ба­зо­во не­об­хі­дний кор­по­ра­тив­ний до­го­вір, в яко­му мо­жна не ли­ше вста­нов­лю­ва­ти по­ря­док спіль­но­го го­ло­су­ва­н­ня чи не го­ло­су­ва­н­ня (що усу­ває ймо­вір­ність де­дло­ку на прийня­т­тя жит­тє­во ва­жли­вих для бі­зне­су рі­шень), а й по­ря­док та умо­ви ку­пів­лі-про­да­жу уча­сни­ка­ми сво­їх ча­сток.

Во­дно­час впро­ва­дже­но без­від­кли­чну до­ві­ре­ність як за­по­бі­жний ін­стру­мент від зло­вжи­вань уча­сни­ків з мо­жли­ві­стю її за­сто­су­ва­н­ня за акти­ва­ції від­кла­даль­ної об­ста­ви­ни у ви­гля­ді на­ста­н­ня або не на­ста­н­ня ті­єї чи ін­шої по­дії, об­умов­ле­ної кор­по­ра­тив­ним до­го­во­ром. На­при­клад, у ра­зі не го­ло­су­ва­н­ня за те чи ін­ше пи­та­н­ня на умо­вах, узго­дже­них у кор­по­ра­тив­но­му до­го­во­рі, ві­ро­від­сту­пник мо­же бу­ти ви­на­го­ро­дже­ний не ли­ше «а-я-яй», але й по­збав­ле­н­ням час­тки в ТОВ, що ду­же до­дає сти­му­лів до­три­му­ва­ти­ся до­мов­ле­но­стей.

Як на­слі­док, отри­му­є­мо при­найм­ні ба­зо­вий за­хист від де­дло­ку, ха­о­ти­чно­го го­ло­су­ва­н­ня та збе­ре­же­н­ня в си­лі всіх до­мов­ле­но­стей, яких бу­ло до­ся­гну­то на стар­ті, без ймо­вір­но­сті ви­ни­кне­н­ня чор­но­го ле­бе­дя у ви­гля­ді «я пе­ре­ду­мав» від ко­гось з уча­сни­ків. Опо­се­ред­ко­ва­но за­пра­цює та­кож ме­ха­нізм за­хи­сту від роз­ми­т­тя ча­сток.

3. Змі­не­но під­хід до управ­лі­н­ня ТОВ як шля­хом вве­де­н­ня по­рів­ня­но но­вих ін­сти­ту­тів управ­лі­н­ня у ви­гля­ді на­гля­до­вої ра­ди, так і шля­хом вста­нов­ле­н­ня від­по­від­аль­но­сті для по­са­до­вих осіб ТОВ, де на них по­кла­да­є­ться пов­на май­но­ва від­по­від­аль­ність усім сво­їм май­ном за дії чи без­ді­яль­ність, які при­зве­ли ТОВ до зби­тків, та со­лі­дар­на від­по­від­аль­ність пе­ред кре­ди­то­ра­ми ТОВ у ра­зі бан­крут­ства.

Го­во­ря­чи про на­гля­до­ву ра­ду як ви­ко­нав­чий ор­ган то­ва­ри­ства, на­віть до прийня­т­тя від­по­від­но­го за­ко­ну ба­га­то ком­па­ній все ж та­ки ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли її як ін­стру­мент, адже це бу­ло не за­бо­ро­не­но. З на­яв­ні­стю та­кої ра­ди по­го­джу­ва­ли­ся всі, в то­му чи­слі бан­ки, які у ра­зі про­пи­са­но­го у ста­ту­ті ал­го­ри­тму прийня­т­тя нею рі­шень слід­ку­ва­ли за їх на­яв­ні­стю та ви­ко­на­н­ням. На­при­клад, якщо у ста­ту­ті вка­за­но, що за­галь­ні збо­ри при­йма­ють рі­ше­н­ня що­до отри­ма­н­ня кре­ди­ту за по­да­н­ням чи зго­дою на­гля­до­вої ра­ди, то жо­ден по­ва­жний банк не до­зво­ляв со­бі роз­кіш при­йма­ти до роз­гля­ду кре­ди­тні за­яв­ки без на­яв­но­го у спра­ві про­то­ко­лу за­сі­да­н­ня на­гля­до­вої ра­ди.

Та­кож по­са­до­вих осіб по­збав­ле­но мо­жли­во­сті кон­ку­ру­ва­ти з ТОВ без зго- ди на це за­галь­них збо­рів. При цьо­му уне­мо­жлив­лю­є­ться кон­ку­рен­ція як у ро­лі ФОПа, так і в ро­лі по­са­до­вої осо­би чи уча­сни­ка ін­шої кон­ку­ру­ю­чої ком­па­нії.

Вар­тою ува­ги змі­ною є мо­жли­вість уча­сни­ків бра­ти участь у за­галь­них збо­рах шля­хом ві­део­кон­фе­рен­ції. Що­прав­да, на­ра­зі не зов­сім зро­зумі­ло, як це син­хро­ні­зу­ва­ти­ме­ться з укра­їн­ським ре­є­стра­цій­ним за­ко­но­дав­ством. На­при­клад, у ра­зі вне­се­н­ня змін до ста­ту­ту ТОВ не­до­ста­тньо здій­сни­ти своє во­ле­ви­яв­ле­н­ня під час ві­део­кон­фе­рен­ції, по­трі­бно ще й за­ві­ри­ти в но­та­рі­у­са під­пис на но­вій ре­да­кції ста­ту­ту.

Вста­нов­ле­н­ня ре­аль­ної від­по­від­аль­но­сті для по­са­до­вих осіб ТОВ дає уча­сни­кам та ін­ве­сто­рам ціл­ком від­чу­тні га­ран­тії до­бро­со­ві­сно­сті дій ке­рів­ни­цтва ТОВ і сут­тє­во убез­пе­чує уча­сни­ків та ін­ве­сто­рів від не­по­оди­но­ких ра­ні­ше ви­пад­ків шту­чно­го за­ни­же­н­ня до­хі­дно­сті ме­не­джмен­том ком­па­нії, зокре­ма че­рез пе­ре­ве­де­н­ня основ­них клі­єн­тів на об­слу­го­ву­ва­н­ня у тре­ті ком­па­нії чи здій­сне­н­ня не­по­трі­бних і не­ви­прав­да­них бі­знес-ло­гі­кою ви­трат.

4. За­ко­но­да­вець не оми­нув ува­гою ан­ти­рей­дер­ські на­строї що­до змо­ви гру­пи уча­сни­ків про­ти одно­го чи кіль­кох з них та за­крі­пив у за­ко­ні низ­ку за­по­бі­жни­ків. Най­ді­є­ві­шим се­ред них є не­мо­жли­вість ви­клю­че­н­ня уча­сни­ка з ТОВ у всіх ви­пад­ках, окрім не­спла­ти ним сво­го вне­ску до ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу.

Та­кий крок на­дає змо­гу всім пар­тне­рам по­чу­ва­ти­ся на рів­них без за­гро­зи не­спра­ве­дли­во­го, хо­ча і до цьо­го ча­су за­кон­но­го по­збав­ле­н­ня час­тки в бі­зне­сі.

Всі ці кро­ки в су­ку­пно­сті да­ють ІТ та ін­шим про­гре­сив­ним ін­ду­стрі­ям си­гнал про те, що бі­знес мо­жна ве­сти, бу­ду­чи в Укра­ї­ні не ли­ше фі­зи­чно, але і юри­ди­чно, за­лу­ча­ю­чи при цьо­му як ін­ве­сти­цій­не фі­нан­су­ва­н­ня, так і но­вих та цін­них для бі­зне­су пар­тне­рів-уча­сни­ків, які на­віть по­при опціон в 1%, все ж та­ки мо­жуть по­чу­ва­ти­ся не без­прав­ни­ми мі­но­ри­та­рі­я­ми.

За­ли­ши­ло­ся ли­ше ро­зі­бра­ти­ся з ва­лю­тни­ми обме­же­н­ня­ми та упе­ре­дже­ні­стю кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів, а там і кіль­ка до­да­тко­вих по­зи­цій у Doing Business не за го­ра­ми.

Вар­тою ува­ги змі­ною є мо­жли­вість уча­сни­ків бра­ти участь у за­галь­них збо­рах шля­хом ві­део­кон­фе­рен­ції

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.