Тра­кту­ва­н­ня «зло­вжи­ва­н­ня»

Без­під­став­ний по­зов не бу­де роз­ці­не­ний як зло­вжи­ва­н­ня про­це­су­аль­ни­ми пра­ва­ми?

Yurydychna Gazeta - - АРГУМЕНТ. ПОЗИЦІЯ. ІДЕЯ -

У про­це­су­аль­них ко­де­ксах за­про­по­но­ва­но уто­чни­ти пе­ре­лік дій, які мо­жуть бу­ти ви­зна­ні зло­вжи­ва­н­ням про­це­су­аль­ни­ми пра­ва­ми. Від­по­від­ний за­ко­но­про­ект №8228 за­ре­є­стру­вав у ВР на­ро­дний де­пу­тат Єв­ге­ній Му­ра­єв. За­ко­но­про­ект пе­ред­ба­чає ви­клю­че­н­ня з пе­ре­лі­ку дій, які мо­жуть бу­ти ви­зна­ні су­дом зло­вжи­ва­н­ням про­це­су­аль­ни­ми пра­ва­ми, по­да­н­ня за­ві­до­мо без­під­став­но­го по­зо­ву, по­зо­ву за від­су­тно­сті пре­дме­та спо­ру або у спо­рі, який має оче­ви­дно шту­чний ха­ра­ктер.

На роз­гля­ді у Пар­ла­мен­ті пе­ре­бу­ває за­ко­но­про­ект №8228 від 05.04.2018 р. «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до уто­чне­н­ня пе­ре­лі­ку дій, які мо­жуть бу­ти ви­зна­ні зло­вжи­ва­н­ням про­це­су­аль­ни­ми пра­ва­ми». Цей за­ко­но­про­ект сто­су­є­ться вне­се­н­ня змін до про­це­су­аль­них ко­де­ксів у ча­сти­ні ви­зна­че­н­ня дій, які мо­жуть ви­зна­ва­ти­ся зло­вжи­ва­н­ня­ми про­це­су­аль­ни­ми пра­ва­ми.

Як вба­ча­є­ться з по­я­сню­валь­ної за­пи­ски до про­е­кту цьо­го за­ко­ну, не­об­хі­дність йо­го прийня­т­тя пов’яза­на з від­су­тні­стю за­ко­но­дав­чо за­крі­пле­них кри­те­рі­їв, за яки­ми мо­жна бу­ло б одно­зна­чно вста­но­ви­ти, що по­зов є шту­чним або за­ві­до­мо без­під­став­ним. Ви­хо­дя­чи з цьо­го, іні­ці­а­тор за­ко­но­про­е­кту про­по­нує ви­клю­чи­ти з про­це­су­аль­них ко­де­ксів та­ку фор­му зло­вжи­ва­н­ня про­це­су­аль­ни­ми пра­ва­ми як по­да­н­ня за­ві­до­мо без­під­став­но­го по­зо­ву, по­зо­ву за від­су­тно­сті пре­дме­та спо­ру або у спо­рі, який має оче­ви­дно шту­чний ха­ра­ктер.

З бу­кваль­но­го тлу­ма­че­н­ня по­ло­жень п. 3 ч. 2 ст. 43 ГПК, п. 3 ч. 2 ст. 44 ЦПК та п. 3 ч. 2. ст. 45 КАС, які є іден­ти­чни­ми за сво­їм змі­стом, ви­пли­ває, що суд мо­же ви­зна­ти зло­вжи­ва­н­ня про­це­су­аль­ни­ми пра­ва­ми за «по­да­н­ня за­ві­до­мо без­під­став­но­го по­зо­ву, по­зо­ву за від­су­тні­стю пре­дме­та спо­ру або у спо­рі, який має оче­ви­дно шту­чний ха­ра­ктер».

Якщо по­да­ний по­зов ви­зна­є­ться су­дом як та­кий, що по­да­ний з про­це­су­аль­ним зло­вжи­ва­н­ням, по­зи­вач фа­кти­чно по­збав­ля­є­ться пра­ва на спра­ве­дли­вий су­до­вий роз­гляд, га­ран­то­ва­ний Кон­сти­ту­ці­єю Укра­ї­ни та нор­ма­ми між­на­ро­дно­го пра­ва. Єв­ро­пей­ський суд з прав лю­ди­ни у сво­їх рі­ше­н­нях не­о­дно­ра­зо­во за­зна­чав, що обме­же­н­ня не мо­жуть за­шко­ди­ти су­ті пра­ва до­сту­пу до су­ду.

Існу­ва­н­ня роз­ми­тої пра­во­вої кон­стру­кції що­до від­не­се­н­ня то­го чи ін­шо­го по­зо­ву до шту­чно­го або за­ві­до­мо без­під­став­но­го без чі­тко ви­зна­че­них кри­те­рі­їв за­гро­жує си­сте­ма­ти­чни­ми зло­вжи­ва­н­ня­ми вка­за­ним пра­вом з бо­ку суд­дів та, як на­слі­док, не­о­б­ґрун­то­ва­ним за­ли­ше­н­ням по­зов­ної за­яви без роз­гля­ду. До то­го ж не­о­б­ґрун­то­ва­ність по­зо­ву є одні­єю з під­став для від­мо­ви у йо­го за­до­во­лен­ні, а не за­ли­ше­н­ня без роз­гля­ду.

Дій­сно, чин­ні по­ло­же­н­ня про­це­су­аль­них ко­де­ксів, які про­по­ну­є­ться ви­клю­чи­ти за­ко­но­про­е­ктом №8228 від 05.04.2018 р., ство­рю­ють ме­ха­нізм для мі­ні­мі­за­ції мо­жли­вих про­це­су­аль­них зло­вжи­вань сто­рін. Во­дно­час та­кі нор­ми по­си­лю­ють мо­жли­вість для про­це­су­аль­них зло­вжи­вань суд­дів.

За та­ких об­ста­вин за­про­по­но­ва­ні за­зна­че­ним за­ко­но­про­е­ктом змі­ни є до­ре­чни­ми та не­об­хі­дни­ми. Та­ке твер­дже­н­ня ґрун­ту­є­ться на то­му, що зав­да­н­ням про­це­су­аль­но­го за­ко­но­дав­ства є спра­ве­дли­ве та не­упе­ре­дже­не ви­рі­ше­н­ня спо­рів. Пра­во на звер­не­н­ня до су­ду за за­хи­стом сво­їх прав га­ран­то­ва­не За­ко­ном, а то­му обме­же­н­ня у цьо­му пра­ві не по­вин­но до­пу­ска­ти­ся.

Іван СТАРОСТА, адво­кат, пар­тнер АО «Кло­чков та пар­тне­ри»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.