Тра­кту­ва­н­ня «зло­вжи­ва­н­ня»

Yurydychna Gazeta - - АР­ГУ­МЕНТ. ПО­ЗИ­ЦІЯ. ІДЕЯ - Юлія КУ­РИ­ЛО, пар­тнер АО «СК ГРУП», ке­рів­ник су­до­вої пра­кти­ки та пра­кти­ки між­на­ро­дно­го ко­мер­цій­но­го ар­бі­тра­жу

За­ко­но­про­е­ктом «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни (що­до уто­чне­н­ня пе­ре­лі­ку дій, які мо­жуть бу­ти ви­зна­ні зло­вжи­ва­н­ням про­це­су­аль­ни­ми пра­ва­ми)» №8228 від 05.04.2018 р. за­про­по­но­ва­но вне­сти змі­ни до про­це­су­аль­них ко­де­ксів що­до ви­клю­че­н­ня з пе­ре­лі­ку ознак зло­вжи­ва­н­ня про­це­су­аль­ни­ми пра­ва­ми звер­не­н­ня з без­під­став­ним або яв­но шту­чним по­зо­вом. Мо­ти­ву­ю­чи свою за­ко­но­твор­чу іні­ці­а­ти­ву, де­пу­тат Є.В. Му­ра­єв за­зна­чає, що в за­ко­ні не вста­нов­ле­ні кри­те­рії, за яки­ми суд ви­зна­чає по­зов як шту­чний, а без­під­став­ність по­зо­ву мо­же бу­ти під­ста­вою ли­ше для від­мо­ви у за­до­во­лен­ні по­зо­ву. При цьо­му в по­ясню­валь­ній за­пи­сці до за­ко­но­про­е­кту де­пу­тат по­си­ла­є­ться на Єв­ро­пей­ську кон­вен­цію з прав лю­ди­ни, що га­ран­тує ко­жній осо­бі пра­во на роз­гляд йо­го спра­ви ком­пе­тен­тним су­дом, а та­кож на по­бо­ю­ва­н­ня, що суд ні­би­то бу­де злов­жи­ва­ти цим пра­вом.

На мою дум­ку, іні­ці­а­ти­ва на­ро­дно­го де­пу­та­та Є.В. Му­ра­є­ва є пе­ред­ча­сною. По-пер­ше, че­рез від­су­тність від­по­від­ної пра­кти­ки (оскіль­ки ко­де­кси ли­ше не­що­дав­но по­ча­ли ді­я­ти), ду­же смі­ли­во ствер­джу­ва­ти про мо­жли­вість зло­вжи­ва­н­ня су­да­ми пра­вом за­ли­ша­ти без роз­гля­ду без­під­став­ні по­зо­ви. Я вва­жаю, що ви­зна­чи­ти ви­чер­пний пе­ре­лік під­став вва­жи­ти по­зов за­ві­до­мо без­під­став­ним чи шту­чним за­га­лом не­мо­жли­во. Це оці­но­чне по­ня­т­тя, яке в ме­жах зма­галь­но­го про­це­су має до­слі­джу­ва­ти­ся су­дом, ви­хо­дя­чи з до­во­дів сто­рін. Спо­ді­ва­ю­ся, що са­ме зав­дя­ки за­сто­су­ван­ню ці­єї нор­ми на пра­кти­ці си­ту­а­ція ста­не більш про­гно­зо­ва­ною в кон­текс­ті оцін­ки шан­сів на ви­зна­н­ня по­зо­ву без­під­став­ним чи шту­чним.

По- дру­ге, вка­зу­ю­чи на по­ру­ше­н­ня фун­да­мен­таль­но­го пра­ва на су­до­вий за­хист, ав­тор за­ко­но­про­е­кту ігно­рує той факт, що ме­тою за­ко­но­дав­ця, який за­про­ва­див на­слід­ки зло­вжи­ва­н­ня про­це­су­аль­ни­ми пра­ва­ми, бу­ло і є са­ме за­без­пе­че­н­ня пра­ва на спра­ве­дли­вий суд та пра­во­ву ви­зна­че­ність. Якщо осо­ба злов­жи­ває пра­ва­ми, звер­та­ю­чись зі шту­чни­ми та за­ві­до­мо без­під­став­ни­ми по­зо­ва­ми, не йде мо­ва про ре­аль­ний за­хист прав, адже осо­ба злов­жи­ває пра­вом, не ма­ю­чи на ме­ті за­хист будь-яко­го охо­ро­ню­ва­но­го за­ко­ном ін­те­ре­су.

По-тре­тє, зви­чай­но, не­до­ве­де­ність по­зо­ву та йо­го без­під­став­ність має до­слі­джу­ва­ти­ся су­дом у про­це­сі роз­гля­ду спра­ви по су­ті, але три­ва­ло­го роз­гля­ду спра­ви мо­жна і по­трі­бно уни­ка­ти, якщо з по­зо­ву оче­ви­дно, що він по­да­є­ться без ме­ти за­хи­сту охо­ро­ню­ва­но­го пра­ва, а з ін­ши­ми ці­ля­ми. На­при­клад, з ме­тою на­кла­де­н­ня аре­шту на май­но чи зу­пи­не­н­ня про­ва­дже­н­ня у пов’яза­ній спра­ві, або від­бу­ва­є­ться по­втор­не звер­не­н­ня з одна­ко­вим за змі­стом по­зо­вом. З пра­кти­ки ми зна­є­мо, що для то­го щоб уни­кну­ти, на­при­клад, ци­віль­ної від­по­від­аль­но­сті, сто­ро­ни вда­ю­ться до рі­зно­ма­ні­тних зло­вжи­вань. Пам’ятаю си­ту­а­цію, яка без­по­се­ре­дньо сто­су­ва­ла­ся на­шо­го клі­єн­та. Банк звер­нув стя­гне­н­ня на пре­дмет іпо­те­ки у зв’яз­ку з про­стро­че­н­ням опла­ти за кре­ди­том. На час, ко­ли спра­ва по­тра­пи­ла до нас у ро­бо­ту, бор­жник успі­шно про­тя­гом 11 ро­ків три­мав обо­ро­ну, звер­та­ю­чись з одним і тим са­мим по­зо­вом (по су­ті) де­кіль­ка ра­зів. При цьо­му по­зов бан­ку бу­ло зу­пи­не­но роз­гля­дом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.