На крок ближ­че до зі­рок: кор­по­ра­тив­на ре­фор­ма в Укра­ї­ні на шля­ху до ЄС

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО / M&A - Мар­га­ри­та М ТАТАРОВА ТАТАРОВА, мо­лод­ший юрист Eterna Law

За­кон Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до кор­по­ра­тив­них до­го­во­рів» від 23.03.2017 р. №1984-VIII (да­лі – За­кон), який на­був чин­но­сті 18.02.2018 р., став ва­жли­вим кро­ком для укра­їн­сько­го бі­зне­су.

Ін­стру­мен­ти кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня, за­кла­де­ні в осно­ву За­ко­ну, вже до­бре ві­до­мі сві­то­вій пра­кти­ці та про­по­ну­ю­ться ба­га­тьма іно­зем­ни­ми юрис­ди­кці­я­ми. При цьо­му ім­пе­ра­тив­ні нор­ми укра­їн­сько­го за­ко­но­дав­ства, яки­ми до­не­дав­на обме­жу­ва­ло­ся ре­гу­лю­ва­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті ТОВ та АТ як най­більш по­ши­ре­них форм го­спо­да­рю­ва­н­ня в Укра­ї­ні, зна­чно ускла­дню­ва­ли або вла­сне кор­по­ра­тив­ні від­но­си­ни між уча­сни­ка­ми/акціо­не­ра­ми то­ва­риств, або стру­кту­ру вла­сно­сті від­по­від­них ком­па­ній.

Без­пе­ре­чно, факт прийня­т­тя цьо­го За­ко­ну, а та­кож За­ко­ну Укра­ї­ни «Про то­ва­ри­ства з обме­же­ною та до­да­тко­вою від­по­від­аль­ні­стю» від 06.02.2018 р. №2275-VIII, який на­бу­де чин­но­сті 17.06.2018 р., мо­жна на­зва­ти по­зи­тив­ною но­ва­ці­єю. Цей крок свід­чить про те, що укра­їн­ський за­ко­но­тво­рець все ж та­ки на­ва­жив­ся від­да­ти пев­ні ва­же­лі впли­ву в ру­ки уча­сни­ків го­спо­дар­ських то­ва­риств. Ниж­че ро­з­гля­не­мо клю­чо­ві опції, які ни­ні ста­ють до­сту­пни­ми для пред­став­ни­ків укра­їн­сько­го бі­зне­су.

При­дба­н­ня пра­ва на одно­сто­рон­нє ро­зір­ва­н­ня до­го­во­ру

За цим ме­ха­ні­змом сто­ро­ни до­го­во­ру ку­пів­лі-про­да­жу (на­при­клад, час­тки/акцій у ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі то­ва­ри­ства) мо­жуть до­мо­ви­ти­ся, що одна сто­ро­на при­дбає в ін­шої пра­во ро­зі­рва­ти цей до­го­вір в одно­сто­рон­ньо­му по­ряд­ку. За­ле­жно від обра­них сто­ро­на­ми умов, до­го­вір бу­де ро­зір­ва­ний в одно­му з та­ких ви­пад­ків:

• сто­ро­на, яка на­бу­ла пра­во на ро­зір­ва­н­ня до­го­во­ру, про­тя­гом ви­зна­че­но­го стро­ку не за­яви­ла ви­мо­гу про йо­го ви­ко­на­н­ня;

• сто­ро­на, яка на­бу­ла пра­во на ро­зір­ва­н­ня до­го­во­ру, вчи­ни­ла пев­ні дії, ви­зна­че­ні до­го­во­ром;

• про­тя­гом ви­зна­че­но­го стро­ку або у вста­нов­ле­ний час на­ста­ли об­ста­ви­ни, ви­зна­че­ні до­го­во­ром.

За сво­єю су­т­тю за­зна­че­не ви­ще по­ло­же­н­ня ха­ра­ктер­не для опціон­них до­го­во­рів, ві­до­мих сві­то­вій пра­кти­ці, та до­зво­ляє сто­ро­нам до­мо­ви­ти­ся про умо­ви, за яки­ми сто­ро­на має пра­во при­дба­ти/про­да­ти час­тку (акції) в ком­па­нії, а та­кож ви­пад­ки, ко­ли це пра­во ви­ни­кає.

До­го­вір про ре­а­лі­за­цію прав уча­сни­ків (за­снов­ни­ків) то­ва­ри­ства з обме­же­ною від­по­від­аль­ні­стю

Оскіль­ки За­кон пе­ред­ба­чає схо­жі до­го­вір­ні ме­ха­ні­зми ре­а­лі­за­ції прав уча­сни­ків то­ва­ри­ства з обме­же­ною від­по­від­аль­ні­стю (да­лі –

ТОВ) та акціо­не­рів АТ, з огля­ду на те, що ТОВ є най­по­ши­ре­ні­шою фор­мою ве­де­н­ня бі­зне­су в Укра­ї­ні, ро­з­гля­не­мо цей ін­стру­мент кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня са­ме з по­зи­ції ТОВ.

До­го­вір про ре­а­лі­за­цію прав уча­сни­ків (за­снов­ни­ків) ТОВ (да­лі – До­го­вір кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня) по­кли­ка­ний ви­зна­чи­ти осо­бли- во­сті кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня ТОВ. Так, сто­ро­ни до­го­во­ру – уча­сни­ки (за­снов­ни­ки) ТОВ зо­бов’язу­ю­ться ре­а­лі­зо­ву­ва­ти свої кор­по­ра­тив­ні пра­ва у спо­сіб, пе­ред­ба­че­ний до­го­во­ром, та/або утри­му­ва­ти­ся від ре­а­лі­за­ції за­зна­че­них прав. Що мо­жна пе­ред­ба­чи­ти: • обов’язок сто­рін до­го­во­ру го­ло­су­ва­ти на за­галь­них збо­рах уча­сни­ків у ви­зна­че­ний спо­сіб;

• по­го­джу­ва­ти при­дба­н­ня/ від­чу­же­н­ня час­тки за за­зда­ле­гідь ви­зна­че­ною ці­ною;

• за пев­них об­ста­вин утри­му­ва­ти­ся від від­чу­же­н­ня ча­сток (до на­ста­н­ня об­ста­вин, ви­зна­че­них у до­го­во­рі);

• умо­ви або по­ря­док ви­зна­че­н­ня умов, на який сто­ро­на до­го­во­ру має пра­во або зо­бов’яза­на при­дба­ти або про­да­ти час­тку в ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі, а та­кож ви­зна­чи­ти ви­пад­ки, ко­ли та­ке пра­во (обов’язок) ви­ни­кає;

• вчи­не­н­ня ін­ших дій, пов’яза­них з управ­лі­н­ням то­ва­ри­ством, йо­го при­пи­не­н­ням або ви­ді­лом з ньо­го но­вої юри­ди­чної осо­би.

Фор­ма до­го­во­ру пи­сьмо­ва. Під­пи­си сто­рін – фі­зи­чних осіб за­свід­чу­ю­ться но­та­рі­аль­но. Да­та на­бра­н­ня чин­но­сті до­го­во­ром ви­зна­ча­є­ться у цьо­му до­го­во­рі. До­го­вір мо­же бу­ти стро­ко­вим або без­стро­ко­вим та є обов’яз­ко­вим ли­ше для йо­го сто­рін.

До­го­вір не мо­же пе­ред­ба­ча­ти зо­бов’яза­н­ня сто­ро­ни го­ло­су­ва­ти згі­дно з вка­зів­ка­ми ор­га­нів управ­лі­н­ня, окрім ви­пад­ків, якщо сто­ро­ною до­го­во­ру є осо­ба, яка одно­ча­сно вхо­дить до скла­ду ор­га­ну управ­лі­н­ня цьо­го ТОВ. Умо­ви до­го­во­ру, що су­пе­ре­чать ви­ще­на­ве­де­но­му пра­ви­лу, є ні­кчем­ни­ми.

Що сто­су­є­ться укла­де­н­ня сто­ро­ною до­го­во­ру про ре­а­лі­за­цію прав уча­сни­ків (за­снов­ни­ків) ТОВ до­го­во­ру, що спри­чи­нює йо­го по­ру­ше­н­ня, вар­то за­зна­чи­ти, що та­кий до­го­вір мо­же бу­ти ви­зна­ний не­дій­сним у су­до­во­му по­ряд­ку, якщо бу­де до­ве­де­но, що ін­ша сто­ро­на до­го­во­ру зна­ла або ма­ла зна­ти про обме­же­н­ня, пе­ред­ба­че­ні до­го­во- ром про ре­а­лі­за­цію прав уча­сни­ків (за­снов­ни­ків) ТОВ.

Якщо ін­ше не ви­зна­че­но до­го­во­ром, йо­го зміст є кон­фі­ден­цій­ним. Во­дно­час ін­фор­ма­ція про факт укла­де­н­ня до­го­во­ру по­ві­дом­ля­є­ться від­по­від­но­му ТОВ про­тя­гом 3-х ро­бо­чих днів від да­ти укла­де­н­ня.

Ці­ка­вим є пи­та­н­ня що­до від­по­від­аль­но­сті сто­рін за по­ру­ше­н­ня до­го­во­ру про ре­а­лі­за­цію прав уча­сни­ків (за­снов­ни­ків) ТОВ. За­ко­ном ви­зна­че­но, що по­ру­ше­н­ня до­го­во­ру не є під­ста­вою для ви­зна­н­ня рі­шень ор­га­нів ТОВ не­дій­сни­ми.

Та­кож За­кон пе­ред­ба­чає мо­жли­вість укла­де­н­ня до­го­во­ру між кре­ди­то­ра­ми та уча­сни­ка­ми ТОВ. Та­кий до­го­вір по­кли­ка­ний за­без­пе­чи­ти за­кон­ні ін­те­ре­си кре­ди­то­рів ( на­при­клад, ін­ве­сто­рів ком­па­нії). Згі­дно із за­галь­ним пра­ви­лом, до ньо­го за­сто­со­ву­ю­ться за­галь­ні по­ло­же­н­ня про до­го­вір про ре­а­лі­за­цію прав уча­сни­ків (за­снов­ни­ків) ТОВ.

Без­від­кли­чна до­ві­ре­ність

До­ві­ре­ність, яка не мо­же бу­ти ска­со­ва­на до­стро­ко­во без зго­ди пред­став­ни­ка то­ва­ри­ства або та­ка, що мо­же бу­ти ска­со­ва­на ли­ше у ви­пад­ках, за­зна­че­них у ній (да­лі – без­від­кли­чна до­ві­ре­ність), ви­да­є­ться з ме­тою ви­ко­на­н­ня або за­без­пе­че­н­ня ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань уча­сни­ків то­ва­ри­ства, пре­дме­том яких є пра­ва на час­тки або пов­но­ва­же­н­ня уча­сни­ків.

Без­від­кли­чна до­ві­ре­ність має та­кі озна­ки:

• під­ля­гає но­та­рі­аль­но­му по­свід­чен­ню;

• при­пи­ня­є­ться у ра­зі при­пи­не­н­ня зо­бов’яза­н­ня, що є її пре­дме­том;

• згі­дно із за­галь­ним пра­ви­лом, не під­ля­гає пе­ре­до­ру­чен­ню.

Ва­жли­во за­ува­жи­ти, що не­зва­жа­ю­чи на факт існу­ва­н­ня без­від­кли­чної до­ві­ре­но­сті, сьо­го­дні за­ко­но­дав­ство Укра­ї­ни не пе­ред­ба­чає пря­мої за­бо­ро­ни для уча­сни­ка (акціо­не­ра) осо­би­сто взя­ти участь у за­галь­них збо­рах та про­го­ло­су­ва­ти всу­пе­реч взя­тим на се­бе зо­бов’яза­н­ням. Пре­вен­тив­ним за­хо­дом у та­ко­му ви­пад­ку мо­же ви­сту­пи­ти вне­се­н­ня до кор­по­ра­тив­но­го до­го­во­ру не­га­тив­но­го зо­бов’яза­н­ня для уча­сни­ка (акціо­не­ра), від­по­від­но до яко­го у ра­зі ви­да­чі без­від­кли­чної до­ві­ре­но­сті він не має пра­ва осо­би­сто го­ло­су­ва­ти з пи­тань, які її сто­су­ю­ться. За та­ких об­ста­вин мо­жли­ве при­тя­гне­н­ня осо­би до від­по­від­аль­но­сті за по­ру­ше­н­ня кор­по­ра­тив­но­го до­го­во­ру.

Укра­їн­ський за­ко­но­тво­рець все ж та­ки на­ва­жив­ся від­да­ти пев­ні ва­же­лі впли­ву в ру­ки уча­сни­ків го­спо­дар­ських то­ва­риств

ря­док укла­де­н­ня та дії кор­по­ра­тив­но­го до­го­во­ру, а та­кож по­ря­док ви­хо­ду уча­сни­ків із то­ва­ри­ства.

Shareholders’ agreements

Впро­ва­дже­н­ня без­від­пла­тно­го та кон­фі­ден­цій­но­го кор­по­ра­тив­но­го до­го­во­ру на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні за­крі­плює спо­сіб ре­а­лі­за­ції вста­нов­ле­них за­ко­ном та ста­ту­том то­ва­риств зо­бов’язань сто­рін, що має по­зи­тив­но впли­ну­ти на ефе­ктив­ність кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня на під­при­єм­стві. За­зна­че­не яви­ще не но­ве для між­на­ро­дної кор­по­ра­тив­ної куль­ту­ри, то­му ін­те­гра­ція Укра­ї­ни у від­по­від­ну пра­кти­ку, без­пе­ре­чно, ма­ти­ме по­зи­тив­ні на­слід­ки. Во­дно­час вар­то за­зна­чи­ти, що від­чу­ти по­зи­тив­ний вплив ці­єї но­ве­ли за­ко­но­дав­ства мо­жна ли­ше за умо­ви від­су­тно­сті з бо­ку сто­рін до­го­во­ру зло­вжи­вань що­до ви­зна­че­н­ня йо­го істо­тних умов та їх до­дер­жа­н­ня.

Згі­дно із за­галь­ним ви­зна­че­н­ням, кор­по­ра­тив­ний (акціо­нер­ний) до­го- та обов’яз­ків, са­мо­стій­но ви­зна­ча­ють по­ря­док їх ре­а­лі­за­ції. Зокре­ма, до­го­во­ром мо­же бу­ти ви­зна­че­но по­ря­док го­ло­су­ва­н­ня та прийня­т­тя рі­шень, спо­сіб за­без­пе­че­н­ня ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань, по­ря­док при­дба­н­ня та ре­а­лі­за­ції ча­сток (акцій) то­ва­ри­ства то­що.

Ви­хід уча­сни­ків із то­ва­ри­ства

З мо­мен­ту на­бра­н­ня чин­но­сті За­ко­ном Укра­ї­ни «Про то­ва­ри­ства з обме­же­ною від­по­від­аль­ні­стю та до­да­тко­вою від­по­від­аль­ні­стю» ви­хід із то­ва­ри­ства уча­сни­ка за вла­сним ба­жа­н­ням без зго­ди ін­ших уча­сни­ків бу­де мо­жли­вим ли­ше за умо­ви, що йо­го час­тка у ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі то­ва­ри­ства ста­но­вить мен­ше ніж 50%. Уча­сни­ки, час­тка ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу яких ста­но­вить 50% або біль­ше, мо­жуть ви­йти з то­ва­ри­ства ли­ше за зго­дою ін­ших уча­сни­ків.

Ймо­вір­но, та­кі обме­же­н­ня що­до ви­хо­ду уча­сни­ків з то­ва­ри­ства пов’яза­ні із зо­бов’яза­н­ня­ми то­ва­ри­ства

Зміст кор­по­ра­тив­но­го до­го­во­ру не під­ля­га­ти­ме роз­кри­т­тю та ста­не кон­фі­ден­цій­ним

Ар­тем КУЗЬМЕНКО КУЗЬМЕНКО, стар­ший юрист Eterna Law

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.