Кор­по­ра­тив­ні до­го­во­ри: но­ві мо­жли­во­сті

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО | КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО / M&A - Алі­на А і ПАЛЬОНКО, ПАЛЬОНКО юрист ALEXANDRO V& PARTNERS

З прийня­т­тям дов­го­о­чі­ку­ва­но­го ЗУ «Про то­ва­ри­ства з обме­же­ною та до­да­тко­вою від­по­від­аль­ні­стю» го­спо­дар­ські то­ва­ри­ства отри­ма­ють но­вий ме­ха­нізм для ре­а­лі­за­ції, вре­гу­лю­ва­н­ня і за­хи­сту сво­їх прав та обов’яз­ків, а са­ме кор­по­ра­тив­ні до­го­во­ри. Цей ін­стру­мент на­дасть змо­гу отри­ма­ти ре­аль­ні пер­спе­кти­ви для по­кра­ще­н­ня ста­ну кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня та ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту в кра­ї­ні. Кор­по­ра­тив­ні до­го­во­ри по­кли­ка­ні ство­ри­ти осно­ву для ви­рі­ше­н­ня про­блем, які мо­жуть ви­ни­кну­ти у про­це­сі ді­яль­но­сті то­ва­ри­ства. На­при­клад, во­ни зна­до­бля­ться для узго­дже­н­ня шля­хів управ­лі­н­ня бі­зне­сом та під час ви­рі­ше­н­ня по­тен­цій­них су­пе­ре­чок між уча­сни­ка­ми то­ва­ри­ства.

Від­по­від­но до ч. 1 ст. 7 За­ко­ну, кор­по­ра­тив­ний до­го­вір – це до­го­вір, за яким уча­сни­ки то­ва­ри­ства зо­бов'язу­ю­ться ре­а­лі­зо­ву­ва­ти свої пра­ва та пов­но­ва­же­н­ня пев­ним чи­ном або утри­му­ва­ти­ся від їх ре­а­лі­за­ції, є без­від­пла­тним і вчи­ня­є­ться у пи­сьмо­вій фор­мі.

Про­сті­ше ка­жу­чи, кор­по­ра­тив­ни­ми є до­го­во­ри між кіль­ко­ма або всі­ма уча­сни­ка­ми то­ва­ри­ства, які по­кли­ка­ні вре­гу­лю­ва­ти ті аспе­кти від­но­син, що зго­дом мо­жуть ста­ти су­пе­ре­чли­ви­ми у ді­яль­но­сті то­ва­ри­ства. Та­ким чи­ном, ре­гу­лю­ю­чи від­но­си­ни, пра­ва та обов'яз- ки ме­жах окре­мої уго­ди, уча­сни­ки то­ва­риств мо­жуть шля­хом укла­де­н­ня до­го­во­ру зв'яза­ти свої від­но­си­ни, ви­рі­ши­ти пев­ні про­бле­ми, які вже ста­ли оче­ви­дни­ми або які, на їхню дум­ку, мо­жуть ста­ти кри­ти­чни­ми в май­бу­тньо­му.

За­га­лом, ді­яль­ність то­ва­риств ре­гу­лю­є­ться на під­ста­ві чин­но­го за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни, уста­нов­чих до­ку­мен­тів і ста­ту­ту то­ва­ри­ства, що по­кли­ка­ний ви­зна­ча­ти пра­ви­ла для ді­яль­но­сті кон­кре­тно­го то­ва­ри­ства, вре­гу­лю­ва­ти йо­го управ­лі­н­ня та вста­но­ви­ти пев­ні га­ран­тії як для уча­сни­ків то­ва­ри­ства, так і для усі­єї ком­па­нії. Укла­да­н­ня кор­по­ра­тив­но­го до­го­во­ру є своє­рі­дною до­да­тко­вою уго­дою до ста­ту­ту. Однак, на від­мі­ну від ста­ту­ту то­ва­ри­ства, кор­по­ра­тив­ний до­го­вір як окре­мий пра­во­вий ін­стру­мент по­кли­ка­ний вре­гу­лю­ва­ти від­но­си­ни між уча­сни­ка­ми то­ва­ри­ства сто­сов­но ком­па­нії, а та­кож для вста­нов­ле­н­ня вла­сних пра­вил сто­сов­но її під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті.

Тоб­то є пев­на від­мін­ність між ста­ту­том та кор­по­ра­тив­ним до­го­во­ром. Одні­єю з клю­чо­вих від­мін­но­стей між ни­ми є те, що ста­ту­том, на­сам­пе­ред, ви­зна­че­но по­лі­ти­ку управ­лі­н­ня, ме­не­джмен­ту та кон­тро­лю над то­ва­ри­ством, то­ді як кор­по­ра­тив­ні до­го­во­ри мі­стять пра­ви­ла, що ре­гу­лю­ють від­но­си­ни між уча­сни­ка­ми сто­сов­но то­ва­ри­ства. Ще одним прин­ци­по­вим роз­ме­жу­ва­н­ням між дво­ма ін­стру­мен­та­ми є те, що ста­ту­ти до­сту­пні для гро­мад­сько­сті, а кор­по­ра­тив­ні до­го­во­ри є кон­фі­ден­цій­ни­ми та збе­рі­га­ю­ться сто­ро­на­ми. Крім то­го, ста­тут є обов'яз­ко­вим для всіх без ви­ня­тку уча­сни­ків то­ва­ри­ства, а кор­по­ра­тив­ний до­го­вір – ли­ше для тих, хто йо­го під­пи­сав. Та­кож мо­жна ствер­джу­ва­ти, що за по­ру­ше­н­ня умов кор­по­ра­тив­но­го до­го­во­ру пе­ред­ба­ча­ю­ться біль­ші мо­жли­во­сті для від­по­від­аль­но­сті. Дій­сно, ко­ли по­ру­шу­ю­ться умо­ви кор­по­ра­тив­но­го до­го­во­ру, будь-яка сто­ро­на до­го­во­ру мо­же шу­ка­ти за­со­би пра­во­во­го за­хи­сту, пе­ред­ба­че­ні чин­ним на­ціо­наль­ним за­ко­но­дав­ством, що до­по­мо­же за­без­пе­чи­ти кон­кре­тне ви­ко­на­н­ня та­ких умов або, нав­па­ки, мо­же при­зве­сти до ска­су­ва­н­ня пев­них дій та ре­сти­ту­цій. Сто­ро­на до­го­во­ру та­кож мо­же по­ру­ши­ти про­ва­дже­н­ня що­до від­шко­ду­ва­н­ня зби­тків, за­по­ді­я­них по­ру­ше­н­ням до­го­во­ру.

Отри­ма­ний юри­ди­чний ін­стру­мент є ду­же при­ва­бли­вим для уча­сни­ків то­ва­ри­ства та має низ­ку пе­ре­ваг пе­ред ста­ту­том. На­сам­пе­ред, вар­то за­зна­чи­ти, що во­ни укла­да­ю­ться для під­си­ле­н­ня вже на­яв­них прав та ство­рю­ють зо­бов'яза­н­ня пе­ред ін­ши­ми уча­сни­ка­ми то­ва­ри­ства. Як при­ва­тний до­ку­мент він не­до­сту­пний для гро­мад­сько­сті, це дає змо­гу по­гли­би­ти­ся у де­та­лі, не ри­зи­ку­ю­чи під­да­ва­ти йо­го та вну­трі­шні спра­ви ком­па­нії зов­ні­шньо­му ана­лі­зу. До пе­ре­ваг та­кож на­ле­жить той факт, що як пра­во­вий ін­стру­мент він ви­зна­чає пра­ва сто­рін та слу­жить ін­стру­мен­том для чле­нів то­ва­ри­ства у ра­зі ви­ни­кне­н­ня про­блем і мі­ні­мі­зує ри­зи­ки ви­ни­кне­н­ня кон­флі­кту між уча­сни­ка­ми.

До­го­вір­на сво­бо­да кор­по­ра­тив­них до­го­во­рів є ще одні­єю пе­ре­ва­гою, яка на­да­на уча­сни­кам то­ва­ри­ства. В кор­по­ра­тив­но­му до­го­во­рі йо­го сто­ро­ни ма­ють змо­гу пе­ред­ба­чи­ти ба­га­то аспе­ктів ді­яль­но­сті то­ва­ри­ства, а са­ме: про­це­ду­ру вхо­ду но­во­го уча­сни­ка то­ва­ри­ства; пи­та­н­ня від­чу­же­н­ня час­тки, ви­хо­ду уча­сни­ка, пра­ва та обов’яз­ки; пи­та­н­ня роз­по­ді­лу при­бу­тку, фі­нан­со­ві пи­та­н­ня (ін­ве­сти­ції, по­зи­ки та ін.); пра­ви­ла, що сто­су­ю­ться бор­гу ком­па­нії (в то­му чи­слі хто має спла­чу­ва­ти ко­шти та як во­ни по­вин­ні бу­ти по­вер­не­ні); по­ря­док та умо­ви про­ве­де­н­ня збо­рів; по­ве­дін­ку сто­рін у так зва­них «ту­пи­ко­вих» си­ту­а­ці­ях (deadlocks); прин­ци­пи управ­лі­н­ня, вклю­ча­ю­чи по­ло­же­н­ня про ви­рі­ше­н­ня спо­рів.

Кор­по­ра­тив­ний до­го­вір на­дає біль­ше га­ран­тій для йо­го сто­рін, що пра­гнуть вста­но­ви­ти ре­гу­ля­тор­ну ба­зу, яка ста­ла б до­да­тко­вою до ті­єї, що за­крі­пле­на у ста­ту­ті та уста­нов­чих до­ку­мен­тах ком­па­нії. Чле­ни то­ва­ри­ства шля­хом укла­да­н­ня кор­по­ра­тив­но­го до­го­во­ру ма­ють на ме­ті у пи­сьмо­вій фор­мі за­зда­ле­гідь вста­но­ви­ти по­лі­ти­ку ви­рі­ше­н­ня спо- рів з ме­тою за­хи­ще­н­ня но­вих та вже на­яв­них ді­ло­вих від­но­син. Тоб­то одні­єю з основ­них ці­лей цих до­го­во­рів є за­без­пе­че­н­ня ме­ха­ні­змів та про­це­дур, до­сту­пних уча­сни­кам то­ва­ри­ства, для до­бро­со­ві­сно­го ви­рі­ше­н­ня пи­тань та спо­рів, які мо­жуть ви­ни­кну­ти в май­бу­тньо­му (на­віть якщо та­кі ви­пад­ки не бу­ли де­таль­но про­пи­са­ні в до­го­во­рі).

Кор­по­ра­тив­ний до­го­вір є обов'яз­ко­вим для йо­го сто­рін ра­зом зі ста­ту­том то­ва­ри­ства та будь-яки­ми ін­ши­ми від­по­від­ни­ми до­ку­мен­та­ми. Га­ран­тії, ство­ре­ні шля­хом укла­да­н­ня кор­по­ра­тив­но­го до­го­во­ру, а та­кож пе­ре­ва­ги до­бре про­пи­са­но­го та узго­дже­но­го до­го­во­ру слу­гу­ють до­по­мі­жним ме­ха­ні­змом для уча­сни­ків то­ва­ри­ства у про­це­сі здій­сне­н­ня управ­лі­н­ня ком­па­ні­єю, а та­кож зна­чно обме­жу­ють мо­жли­вість зло­вжи­ва­н­ня з бо­ку ін­ших осіб.

Оскіль­ки чин­не за­ко­но­дав­ство не на­дає до­ста­тніх ре­сур­сів для ви­рі­ше­н­ня та за­до­во­ле­н­ня рі­зно­ма­ні­тних не­пе­ре­дба­че­них об­ста­вин, які уча­сни­ки то­ва­ри­ства хо­ті­ли б роз­гля­ну­ти що­до від­но­син між ни­ми як вла­сни­ків та­ко­го суб'єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня, то кор­по­ра­тив­ні до­го­во­ри в цьо­му кон­текс­ті за­без­пе­чу­ють гну­чкість для уча­сни­ків то­ва­ри­ства для ви­рі­ше­н­ня та узго­дже­н­ня умов і ме­ха­ні­змів, які по­вин­ні бу­ти вве­де­ні в дію, ефе­ктив­но за­хи­ща­ю­чи їхні ко­мер­цій­ні та осо­би­сті ін­те­ре­си.

От­же, кор­по­ра­тив­ний до­го­вір є не­оці­нен­ним ін­стру­мен­том, який вста­нов­лює про­це­дур­ну ба­зу, не­об­хі­дну для вну­трі­шньо­го управ­лі­н­ня то­ва­ри­ством. Він є до­сту­пним за­со­бом за­по­бі­га­н­ня про­бле­мам або су­пе­ре­чкам, які мо­жуть ви­ни­кну­ти про­тя­гом існу­ва­н­ня то­ва­ри­ства. Як но­вий ін­стру­мент кор­по­ра­тив­ний до­го­вір вклю­чає своє­рі­дні кон­стру­кції, які в між­на­ро­дній пра­кти­ці вла­сти­ві та­ко­му ме­ха­ні­зму як «shareholder agreements». З прийня­т­тям но­во­го За­ко­ну укра­їн­ські то­ва­ри­ства на­ре­шті отри­ма­ли цей ін­стру­мент для вре­гу­лю­ва­н­ня сво­їх від­но­син, ефе­ктив­ність яко­го вже дав­но до­ве­де­на на пра­кти­ці іно­зем­них кра­їн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.