АМКУ та фарм­ри­нок: тиск чи за­хист?

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Єгор ЖЕЛТУХІН, го­лов­ний ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

На не­що­дав­ній що­рі­чній кон­фе­рен­ції кор­по­ра­тив­них юри­стів, про­ве­де­ній Асо­ці­а­ці­єю прав­ни­ків Укра­ї­ни, го­ло­ва АМКУ Юрій Те­рен­тьєв за­ува­жив, що йо­го ві­дом­ство є від­кри­тим, а та­кож за­кли­кав бі­знес актив­ні­ше ко­му­ні­ку­ва­ти про­блем­ні пи­та­н­ня.

«Той основ­ний прин­цип, який я за­кла­даю в по­бу­до­ву Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту, яким він має бу­ти від­по­від­но до кра­щих сві­то­вих стан­дар­тів – це те, що ми по­вин­ні бу­ти від­кри­ти­ми. Однак від­кри­тість у та­ко­му ор­га­ні як АМКУ не по­вин­на пе­ре­тво­рю­ва­ти­ся на по­пу­лізм. Я за­кли­каю бі­знес звер­та­ти­ся до нас що­до тих пи­тань, які для вас є акту­аль­ни­ми. Щоб ви го­во­ри­ли про про­бле­ми, як во­ни є на­справ­ді. У нас не­має зав­да­н­ня на­зби­ра­ти біль­ше штра­фів з бі­зне­су. Для нас ва­жли­вий еко­но­мі­чний ефект, від за­сто­су­ва­н­ня тих ін­стру­мен­тів, які ми ма­є­мо», – за­зна­чив пан Те­рен­тьєв.

Від­по­від­но до ста­ти­сти­ки, яку пре­зен­ту­вав го­ло­ва АМКУ, у 2017 р. до ві­дом­ства на­ді­йшла 6401 за­ява, 4767 за­яв бу­ло роз­гля­ну­то, ін­ші не є ком­пе­тен­ці­єю АМКУ. Су­ма спла­че­них штра­фів скла­ла 343,1 млн грн. До бю­дже­ту на­ді­йшло 132,5 млн грн. При­пи­не­но 2433 по­ру­ше­н­ня, з них 7% у сфе­рі ме­ди­ци­ни. Для по­рів­ня­н­ня, в ЖКГ ця ци­фра до­рів­нює 15%. Еко­но­мі­чний ефект склав 2,56 млрд грн.

Якщо про­ана­лі­зу­ва­ти ди­на­мі­ку на фарм­рин­ку за остан­ні 5-7 ро­ків, то стає оче­ви­дним, що об­ся­ги про­да­жу ма­ють по­зи­тив­ну тен­ден­цію та по­сту­по­во по­вер­та­ю­ться на до­кри­зо­вий рі­вень. У 2016 р. про­даж лі­кар­ських за­со­бів ся­гнув 50,6 млрд грн.

У ми­ну­ло­му ро­ці про­даж лі­кар­ських за­со­бів ся­гнув 61,2 млрд грн (див. ма­лю­нок). Без­пе­ре­чно, за та­ких об­ста­вин став­ки зро­ста­ють, тож остан­ні кіль­ка ро­ків Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет Укра­ї­ни че­рез свою актив­ність зму­шує нер­ву­ва­ти грав­ців фар­ма­цев­ти­чно­го рин­ку (і не тіль­ки). Во­но й не див­но. У 2016 р. фарм­ком­па­нія «Серв'є Укра­ї­на» бу­ла оштра­фо­ва­на на 1,7 млн грн. Її ко­ле­гу «Ал­кон Фар­ма­сью­ті­калз» ре­гу­ля­тор оштра­фу­вав май­же на 940 тис. грн.

В цьо­му кон­текс­ті ці­ка­вим є кейс Са­но­фі – АМКУ. На­га­да­є­мо, що Рі­ше­н­ням Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту Укра­ї­ни від 14.11.2017 р. за ан­ти­кон­ку­рен­тні узго­дже­ні дії ТОВ «Са­но­фі-Авен­тіс Укра­ї­на» (єди­но­го ім­пор­те­ра лі­кар­ських за­со­бів Sanofi) оштра­фо­ва­но на су­му май­же 70 млн грн, а та­кож най­біль­ших ши­ро­ко асор­ти­мен­тних фар­ма­цев­ти­чних дистриб’юто­рів Укра­ї­ни: ТОВ «Ба­ДМ» на су­му май­же 29 млн грн та ТОВ «Опті­ма-Фарм, Лтд» на су­му тро­хи біль­ше ніж 40 млн грн.

За вер­сі­єю АМКУ, ком­па­нії про­да­ва­ли лі­ки у та­кий спо­сіб, щоб обме­жи­ти про­даж де­ше­вих ана­ло­гів. Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет Укра­ї­ни оштра­фу­вав за­зна­че­них грав­ців рин­ку на за­галь­ну су­му 139,094 млн грн за по­став­ки лі­кар­ських за­со­бів, які здій­сню­ва­ли­ся у 2010-2011 рр.

Та­ка жорс­тка по­лі­ти­ка ре­гу­ля­то­ра ви­кли­ка­ла не­о­дно­зна­чну ре­а­кцію рин­ку та по­ста­ви­ла низ­ку пи­тань до рі­ше­н­ня АМКУ. Зокре­ма, що це – тиск на бі­знес та га­лузь? Мо­жли­во, АМКУ пра­вий, то­му ком­па­ні­ям по­трі­бно при­ді­ля­ти біль­ше ува­ги ан­ти­мо­но­поль­но­му ком­пла­єн­су? Як то ка­жуть, бе­ре­же­но­го АМКУ не штра­фує.

На­ра­зі три­ва­ють су­до­ві про­це­си, пі­сля за­кін­че­н­ня яких суд по­ста­вить кра­пку у про­ти­сто­ян­ні. Однак ці­ка­ви­ми є три­ва­лі обго­во­ре­н­ня на юри­ди­чн­му рин­ку, а та­кож те, що цей при­клад юри­сти від­но­сять до пе­ре­лі­ку то­по­вих та гу­чних ан­ти­мо­но­поль­них справ. Для більш пов­но­го ви­сві­тле­н­ня си­ту­а­ції ре­да­кція звер­ну­ла­ся за екс­пер­тною дум­кою до ре­гу­ля­то­ра та юри­стів, які спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на ан­ти­мо­но­поль­но­му пра­ві та ком­пла­єн­сі. Ми по­про­си­ли від­по­ві­сти на та­кі пи­та­н­ня: Як за­зна­че­не рі­ше­н­ня АМКУ впли­не (впли­ну­ло) на пра­кти­ку ве­де­н­ня бі­зне­су та ком­пла­єнс-по­лі­ти­ку ком­па­ній? Які ви­снов­ки по­вин­ні зро­би­ти ком­па­нії та яких за­хо­дів вжи­ти?

По­зи­ція «Са­но­фі»

За сло­ва­ми ке­рів­ни­ка юри­ди­чно­го де­пар­та­мен­ту ТОВ «Са­но­фі-Авен­тіс Укра­ї­на» Ле­о­ні­да Чер­няв­сько­го Рі­ше­н­ня Ко­мі­те­ту сто­су­є­ться умов до­го­во­рів про по­ста­ча­н­ня лі­кар­ських за­со­бів з дво­ма най­біль­ши­ми дистриб’юто­ра­ми Са­но­фі в Укра­ї­ні, які бу­ли за­про­ва­дже­ні у 2011 р., та скла­да­є­ться з кіль­кох обви­ну­ва­чень.

По-пер­ше, АМКУ вва­жає, що на­да­н­ня зни­жок пі­сля по­ста­ча­н­ня то­ва­ру обме­жи­ло кон­ку­рен­цію з бо­ку більш де­ше­вих за­мін­ни­ків та одно­ча­сно за- без­пе­чи­ло мо­жли­вість під­ви­щи­ти ці­ну на лі­кар­ські за­со­би під час їх ре­а­лі­за­ції че­рез про­це­ду­ри дер­жав­них за­ку­пі­вель. По-дру­ге, укла­да­н­ня уго­ди про по­ста­ча­н­ня пев­но­го пе­ре­лі­ку лі­кар­ських за­со­бів ли­ше з одним із дистриб’юто­рів ком­па­нії при­зве­ло до роз­по­ді­лу рин­ку за асор­ти­мен­том то­ва­ру.

«За­зна­че­ні уго­ди спо­ча­тку бу­ли роз­ці­не­ні Ко­мі­те­том у по­пе­ре­дніх ви­снов­ках як «узго­дже­ні дії, які при­зве­ли до обме­же­н­ня кон­ку­рен­ції», але за ре­зуль­та­та­ми про­ве­де­них слу­хань пе­ре­ква­лі­фі­ко­ва­ні на та­кі, що «мо­жуть при­зве­сти до обме­же­н­ня кон­ку­рен­ції». Тоб­то фор­му­лю­ва­н­ня «мо­жуть при­зве­сти» за­сто­со­ва­но у рі­шен­ні кін­ця 2017 р. що­до по­дій 2011 р., що ви­кли­кає за­пи­та­н­ня про те, чи дій­сно бу­ла ця ймо­вір­ність обме­же­н­ня кон­ку­рен­ції, якщо не­га­тив­них на­слід­ків для кон­ку­рен­ції не бу­ло ви­яв­ле­но про­тя­гом 6-ти ро­ків пі­сля вчи­не­н­ня від­по­від­них дій», – за­зна­чив у ко­мен­та­рі «ЮГ» пан Чер­няв­ський.

Вплив на ри­нок

На пи­та­н­ня що­до мо­жли­вих на­слід­ків рі­ше­н­ня АМКУ як для са­мої ком­па­нії, так і для рин­ку фар­ми та ін­шіх ін­ду­стрії, юрист за­зна­чив, що за­сто­су­ва­н­ня під­хо­дів, що де­мон­струє АМКУ в спра­ві «Са­но­фі», а та­кож в ін­ших спра­вах про­ти іно­зем­них фар­ма­цев­ти­чних ком­па­ній, зав­дає зна­чної шко­ди роз­ви­тку здо­ро­вої еко­но­мі­чної кон­ку­рен­ції та ре­пу­та­ції Укра­ї­ни як дер­жа­ви з пе­ред­ба­чу­ва­ним ре­гу­ля­тор­ним се­ре­до­ви­щем. «Це ав­то­ма­ти­чно ство­рює пе­ре­по­ни будь-яким іні­ці­а­ти­вам що­до мо­жли­во­го за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій, а в де­яких ви­пад­ках мо­же при­зво­ди­ти до їх ви­ве­де­н­ня, згор­та­н­ня ді­яль­но­сті та ви­хо­ду з рин­ку. До­свід Са­но­фі свід­чить про те, що за­про­ва­дже­н­ня ком­па­ні­я­ми про­кон­ку­рен­тних умов по­ста­ча­н­ня про­ду­кції, які спря­мо­ва­ні на сти­му­лю­ва­н­ня кон­ку­рен­ції між дистриб’юто­ра­ми, до­три­ма­н­ня ни­ми фі­нан­со­вої ди­сци­плі­ни або за­без­пе­че­н­ня до­сту­пу до до­ста­тньої кіль­ко­сті лі­кар­ських за­со­бів укра­їн­ським спо­жи­ва­чам мо­же отри­ма­ти пря­мо про­ти­ле­жну оцін­ку з бо­ку АМКУ за зви­ну­ва­че­н­ня­ми, по­бу­до­ва­ни­ми на при­пу­ще­н­нях та без пов­но­го з’ясу­ва­н­ня об­ста­вин», – про­ко­мен­ту­вав по­зи­цію прав­ник.

На йо­го дум­ку, скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що ме­тою Ко­мі­те­ту бу­ло за щось оштра­фу­ва­ти, а не впли­ну­ти на по­кра­ще­н­ня ста­ну кон­ку­рен­ції. У ком­па­нії пе­ре­ко­на­ні, що за­сто­су­ва­н­ня про­де­мон­стро­ва­но­го у спра­ві Са­но­фі під­хо­ду АМКУ до роз­слі­ду­вань мо­же при­зво­ди­ти до зви­ну­ва­чень у по­ру­ше­н­нях будь-яко­го ви­ро­бни­ка, який зав­дя­ки сво­їм зу­си­л­лям до­сяг успі­хів у кон­ку­рен­ції. Зокре­ма, АМКУ не здій­снив на­ле­жно­го ана­лі­зу рин­ків лі­кар­ських за­со­бів Са­но­фі, а за­сто­су­вав єди­ний для всіх спро­ще­ний під­хід, вста­нов­ле­ний за­ко­но­дав­ством про дер­жав­ну ре­є­стра­цію лі­кар­ських за­со­бів, який не має жо­дно­го сто­сун­ку до ре­аль­но­го ста­ну кон­ку­рен­ції, а са­ме іден­ти­чність скла­ду, до­зу­ва­н­ня, фор­ми ви­пу­ску то­що. Крім то­го, до ува­ги бу­ло взя­то ви­клю­чно да­ні що­до се­ре­дніх цін ви­клю­чно 2011 ро­ку без пе­ре­вір­ки їх ди­на­мі­ки у по­пе­ре­дні та на­сту­пні ро­ки та на­яв­но­сті будь-яко­го впли­ву від за­про­ва­дже­н­ня си­сте­ми ко­мер­цій­них умов 2011 ро­ку. На­при­клад, якщо пе­ре­не­сти ал­го­ритм роз­слі­ду­ва­н­ня що­до сти­му­лю­ва­н­ня по­ку­пців утри­му­ва­ти­ся від при­дба­н­ня більш де­ше­вих за­мін­ни­ків на сфе­ру ши­ро­ко­ві­до­мих га­зо­ва­них без­ал­ко­голь­них прохо­ло­джу­валь­них на­по­їв тем­но­го ко­льо­ру, АМКУ міг би ді­йти та­ких ви­снов­ків.

«По-пер­ше, два най­більш ві­до­мих на­пої на­ле­жать до рі­зних рин­ків та не є вза­є­мо­за­мін­ни­ми, оскіль­ки ма­ють рі­зний склад. По-дру­ге, вза­є­мо­за­мін­ний на­пій ло­каль­но­го ви­ро­бни­цтва зі схо­жою на­звою має ду­же ма­лу рин­ко­ву час­тку (до­ста­тньо по­ди­ви­ти­ся на по­ли­цю будь-яко­го су­пер­мар­ке­ту). По-тре­тє, ви­ро­бник до­мі­ну­ю­чо­го на­пою на­дає зниж­ки або будь-які до­да­тко­ві пе­ре­ва­ги по­ку­пце­ві (до­став­ка, опла­та місць на по­ли­ці то­що), а до­мі­ну­ю­чий на­пій має зна­чно ви­щу ці­ну, ніж ло­каль­ний. Ви­сно­вок – ви­ро­бник до­мі­ну­ю­чо­го на­пою вчи­нив ан­ти­кон­ку­рен­тні узго­дже­ні дії зі сво­ї­ми по­ку­пця­ми сти­му­лю­ю­чи їх «утри­му­ва­ти­ся від при­дба­н­ня у зна­чній кіль­ко­сті» (фор­му­лю­ва­н­ня з рі­ше­н­ня АМКУ у спра­ві Са­но­фі) більш де­ше­во­го за­мін­ни­ка. Впев­не­ний, що будь-яка ін­ша ін­ду­стрія не вва­жа­ти­ме по­ді­бний під­хід об­ґрун­то­ва­ним і пра­виль­ним та не схва­лю­ва­ти­ме йо­го за­сто­су­ва­н­ня», – під­су­му­вав Ле­о­нід Чер­няв­ський.

Дже­ре­ло: Top Lead

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.