Змі­ни на résultat?

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА ВИПУСКОВОГО РЕДАКТОРА - Окса­на ГОРЬОВА, жур­на­ліст «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

Чи мо­гли б ми кіль­ка ро­ків то­му уяви­ти, що сто­ро­ни змо­жуть зу­стрі­ти­ся з про­фе­сій­ним суд­дею, в про­ва­джен­ні яко­го пе­ре­бу­ває їхня спра­ва, не в су­до­во­му за­сі­дан­ні, без атри­бу­тів су­до­вої вла­ди та без те­хні­чної фі­кса­ції? То­ді це зда­ва­ло­ся чи­мось не­ре­аль­ним, з при­сма­ком ко­ру­пції, а за­раз вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру за уча­стю суд­ді вже по­ча­ли актив­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти уча­сни­ки су­до­во­го про­це­су. По­ді­бну про­це­ду­ру вже про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків вда­ло пра­кти­ку­ють у США, де вся си­сте­ма пра­ва спря­мо­ва­на на те, щоб біль­шість спо­рів ви­рі­шу­ва­ла­ся до­бро­віль­но. В будь-яко­му ви­пад­ку до­во­лі ці­ка­во спо­сте­рі­га­ти за тим, як це пра­цю­ва­ти­ме на пра­кти­ці в укра­їн­сько­му про­це­сі. Тож дис­ку­сія три­ває…

Та­кож не за­ли­ша­є­ться по­за ува­гою адво­кат­ська мо­но­по­лія. Існу­ють як її при­хиль­ни­ки, так і про­тив­ни­ки. Ко­жен з них має свої ар­гу­мен­ти, не­зва­жа­ю­чи на той факт, що во­на вже впро­ва­джу­є­ться. Про­те на­ра­зі пи­та­н­ня не стіль­ки у ви­клю­чно­му пра­ві адво­ка­тів на пред­став­ни­цтво в су­дах, скіль­ки у пра­ви­лах гри, які по­трі­бно змі­ню­ва­ти, щоб зро­би­ти до­ступ до про­фе­сії про­зо­рим та зро­зумі­лим, уне­мо­жли­вив­ши ко­ру­пцій­ну скла­до­ву. Однак про­філь­ний за­кон ще на­віть не вне­се­ний до Пар­ла­мен­ту, що аж ні­як не до­дає при­ва­бли­во­сті за­про­ва­дже­ній мо­но­по­лії.

Вар­то звер­ну­ти ува­гу на те, що но­во­ство­ре­ний Вер­хов­ний Суд не­вдов­зі від­зна­ча­ти­ме пер­ші пів­ро­ку сво­єї ді­яль­но­сті. Чи всти­гли суд­ді най­ви­щої су­до­вої ін­стан­ції кра­ї­ни за цей не­три­ва­лий про­мі­жок ча­су ухва­ли­ти прин­ци­по­во но­ві та ва­жли­ві для ві­тчи­зня­ної пра­во­за­сто­сов­ної пра­кти­ки рі­ше­н­ня? Чи пра­цю­ють змі­ни на ре­зуль­тат?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.