Зло­вжи­ва­н­ня пра­ва­ми

Чо­му про­ве­де­н­ня пе­ре­ві­рок з 1998 р. не від­по­від­ає ви­мо­гам укра­їн­ських за­ко­нів

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО | АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО -

Остан­нім ча­сом на пра­кти­ці ми все ча­сті­ше зі­штов­ху­є­мо­ся з ви­пад­ка­ми по­да­тко­вих пе­ре­ві­рок фі­зи­чних осіб за пе­рі­од з 1998 р. Ма­со­вість та­ких по­да­тко­вих пе­ре­ві­рок під­твер­джу­є­ться та­кож да­ни­ми з Єди­но­го дер­жав­но­го ре­є­стру су­до­вих рі­шень та по­ві­дом­ле­н­ня­ми за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції (що­до осіб, які є пу­блі­чни­ми).

Ска­за­ти то­чно, з чим са­ме пов’яза­на та­ка акти­ві­за­ція пе­ре­ві­рок за 20- рі­чний пе­рі­од, до­ста­тньо скла­дно. Однак мо­жна при­пу­сти- ти, що во­ни пов’яза­ні з не­що­дав­нім (01.09.2016 р.) по­ча­тком фун­кціо­ну­ва­н­ня си­сте­ми еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня для фі­зи­чних осіб, упов­но­ва­же­них на ви­ко­на­н­ня фун­кцій дер­жа­ви або мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня (згі­дно із За­ко­ном Укра­ї­ни «Про за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції»).

Зокре­ма, пі­сля зі­став­ле­н­ня да­них що­до ста­тків чи­нов­ни­ків з до­хо­да­ми, які ті де­кла­ру­ва­ли у по­да­тко­вій зві­тно­сті, фі­скаль­ні ор­га­ни мо­гли зна­йти не­від­по­від­но­сті та ви­рі­ши­ти, що по­трі­бно зо­бов’яза- ти пла­тни­ків допла­ти­ти по­да­ток з рі­зни­ці.

Однак у те­о­рії для та­ко­го під­хо­ду по­трі­бно пе­ре­ві­ри­ти пла­тни­ків за весь пе­рі­од, про­тя­гом яко­го остан­ні мо­гли на­ко­пи­чу­ва­ти свої ста­тки. Тоб­то пе­ре­ві­ри­ти все жи­т­тя пла­тни­ків… Про­те основ­на ін­фор­ма­ція з баз да­них фі­скаль­них ор­га­нів обме­же­на 1998 р. (рік фа­кти­чно­го за­про­ва­дже­н­ня кар­ток фі­зи­чних осіб-пла­тни­ків по­да­тків), то­му пе­ре­ві­ря­ють са­ме з цьо­го пе­рі­о­ду (за від­су­тно­сті ін­шо­го).

Окре­мо ми де­таль­но роз­по­ві­мо, чо­му фі­скаль­ні ор­га­ни не мо­жуть ви­зна­ча­ти до­хо­ди пла­тни­ків по­да­тків на осно­ві так зва­них «не­пря­мих ме­то­дів» (тоб­то від­ні­ма­ю­чи вар­тість май­на за е-де­кла­ра­ці­єю від су­ми за­де­кла­ро­ва­них до­хо­дів) у ме­жах пе­ре­ві­рок за пе­рі­од з 1998 р. На­сам­пе­ред, у цій стат­ті ми роз­гля­не­мо, чо­му про­ве­де­н­ня пе­ре­ві­рок з 1998 р. не від­по­від­ає ви­мо­гам укра­їн­ських за­ко­нів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.