До­хо­ди гро­ма­дян: курс на ле­га­лі­за­цію?

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | БАНКРУТСТВО - Ан­тон ГАВРИК, юрист по­да­тко­вої пра­кти­ки ЮК «Алє­ксє­єв, Бо­яр­чу­ков та пар­тне­ри»

10.04.2018 р. у Вер­хов­ній Ра­ді Укра­ї­ни бу­ло за­ре­є­стро­ва­но за­ко­но­про­ект про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни що­до до­бро­віль­но­го де­кла­ру­ва­н­ня ко­штів, май­на та ін­ших об'єктів фі­зи­чни­ми осо­ба­ми (ре­єстр. №8258). Ме­тою про­е­кту За­ко­ну, згі­дно з текс­том по­ясню­валь­ної за­пи­ски, є вста­нов­ле­н­ня ста­вок по­да­тку з ле­га­лі­зо­ва­них до­хо­дів,

На­ра­зі у Вер­хов­ній ра­ді про­во­ди­ться актив­на ро­бо­та, спря­мо­ва­на на ле­га­лі­за­цію до­хо­дів гро­ма­дян, отри­ма­них з по­ру­ше­н­ням по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства, та по­вер­не­н­ня в Укра­ї­ну гро­шо­вих ко­штів, ви­ве­де­них за кор­дон з ви­ко­ри­ста­н­ням рі­зних мо­де­лей ухи­ле­н­ня від спла­ти по­да­тків. Ам­ні­стія ті­ньо­во­го ка­пі­та­лу по­вин­на при­зве­сти до збіль­ше­н­ня по­да­тко­вих над­хо­джень та спри­я­ти­ме по­лі­пшен­ню умов для роз­ви­тку еко­но­мі­ки дер­жа­ви.

Зокре­ма, у про­е­кті За­ко­ну про вне­се­н­ня змін до ПК що­до до­бро­віль­но­го де­кла­ру­ва­н­ня ко­штів, май­на та ін­ших об'єктів фі­зи­чни­ми осо­ба­ми вста­нов­лю­ю­ться став­ки по­да­тку на об’єкти до­бро­віль­но­го де­кла­ру­ва­н­ня.

Мі­ні­маль­на став­ка по­да­тку (2,5%) пе­ред­ба­ча­є­ться за­ко­но­про­е­ктом за при­кла­дом успі­шної еко­но­мі­чної ам­ні­стії, про­ве­де­ної в Іта­лії. Це дій­сно прийня­тна став­ка, оскіль­ки в біль­шо­сті кра­їн, які ра­ні­ше про­во­ди­ли ле­га­лі­за­цію до­хо­дів сво­їх гро­ма­дян, став­ка по­да­тку за­сто­со­ву­ва­лась у роз­мі­рі 5% і біль­ше.

Сто­сов­но не­об­хі­дно­сті про­ве­де­н­ня ле­га­лі­за­ції ка­пі­та­лу

Від­по­відь на це пи­та­н­ня до­ста­тньо про­ста – «ну­льо­ве» де­кла­ру­ва­н­ня по­трі­бне, якщо дер­жа­ва ба­жає здій­сню­ва­ти кон­троль за ре­аль­ни­ми до­хо­да­ми гро­ма­дян. Ме­тою ле­га­лі­за­ції ка- отри­ма­них з по­ру­ше­н­ня­ми по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства. На дум­ку іні­ці­а­то­рів до­ку­мен­та, це одно­зна­чно за­без­пе­чить по­лі­пше­н­ня умов для роз­ви­тку еко­но­мі­ки дер­жа­ви, спри­я­н­ня її де­ті­ні­за­ції та де­ті­ні­за­ції від­но­син вла­сно­сті, за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій, збіль­ше­н­ня до­хо­дів Дер­жав­но­го бю­дже­ту Укра­ї­ни та, як на­слі­док, мі­сце­вих бю­дже­тів. пі­та­лу є отри­ма­н­ня ін­фор­ма­ції про май­но, до­хо­ди та за­галь­ний ма­те­рі­аль­ний стан гро­ма­дян.

Жо­ден укра­ї­нець не за­де­кла­рує свій ре­аль­ний май­но­вий стан, якщо умо­ви де­кла­ру­ва­н­ня пе­ред­ба­ча­ти­муть за­галь­ний по­ря­док опо­да­тку­ва­н­ня та ще й при­тя­гне­н­ня до від­по­від­аль­но­сті.

Ли­ше пі­сля «ну­льо­во­го» де­кла­ру­ва­н­ня дер­жав­ні ор­га­ни змо­жуть об’єктив­но зі­ста­ви­ти до­хо­ди з ви­тра­та­ми, вра­хо­ву­ю­чи за­де­кла­ро­ва­ний май­но­вий стан.

Сто­сов­но мо­жли­вих «під­во­дних ка­ме­нів» де­кла­ру­ва­н­ня ко­штів

Пер­ше пи­та­н­ня, яке ви­ни­кає у гро­ма­ди – чи на­справ­ді бу­де пов­не звіль­не­н­ня від від­по­від­аль­но­сті за не­спла­ту по­да­тків. Су­спіль­ство не ві­рить у від­су­тність мо­жли­во­сті у по­да­тко­вих ор­га­нів пе­ре­слі­ду­ва­ти де­кла­ран­тів. Не ви­клю­ча­ю­ться си­ту­а­ції, ко­ли на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні сан­кції ні­би­то не по­вин­ні за­сто­со­ву­ва­ти­ся, а на­справ­ді у роз­по­ря­джен­ні кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів ви­яви­ться ре­сурс, який до­зво­лить ти­сну­ти на пла­тни­ків по­да­тків, про­во­ди­ти ви­бір­ко­ві пе­ре­вір­ки, за­сто­со­ву­ва­ти не­о­б­ґрун­то­ва­ні сан­кції.

Та­кож існує ри­зик, що укра­їн­ці по­бо­я­ться роз­кри­ва­ти свої за­оща­дже­н­ня на тлі не­до­ві­ри до по­да­тко­вих ор­га­нів. У та­ко­му ви­пад­ку ам­ні­стія ка­пі­та­лів ви­ма­гає ре­тель­ної та до­сту­пної ін­фор­ма­цій­ної кам­па­нії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.