Не по­трі­бно, дя­кую

Як бі­зне­су за­хи­сти­ти­ся від про­ти­прав­но­го нав’язу­ва­н­ня по­слуг у пор­то­вій сфе­рі?

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО | АНТИМОНОПОЛЬНЕ ПРАВО - Лю­дми­ла Л СИЗОНЕНКО СИЗОНЕНКО, юрист Юри­ди­чної ком­па­нії LeGran.TT

В умо­вах віль­ної кон­ку­рен­ції все більш ви­ба­гли­ві спо­жи­ва­чі мо­жуть отри­му­ва­ти не про­сто які­сні, але й на­справ­ді не­ор­ди­нар­ні то­ва­ри та по­слу­ги. Не­що­дав­но в ме­жах бла­го­дій­но­го про­е­кту для за­ку­пів­лі апа­ра­тів шту­чної вен­ти­ля­ції ле­гень для ді­тей че­рез май­дан­чик Prozorro бу­ло ре­а­лі­зо­ва­но лот на де­гу­ста­цію вин з Дер­жав­ним упов­но­ва­же­ним Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту Укра­ї­ни (да­лі – АМКУ). При­дба­ти мо­жна на­віть та­кі то­ва­ри та по­слу­ги, що мо­жуть зда­ти­ся див­ни­ми для «пе­ре­сі­чно­го гро­ма­дя­ни­на», як-то отри­ма­н­ня по­слуг зі сто­я­н­ня у чер­зі за­мість вас чи ку­пів­ля фла­ко­ну з аль­пій­ським по­ві­трям.

За­зви­чай не­ор­ди­нар­ність пре­дме­та до­го­во­ру, укла­де­но­го за віль­ним во­ле­ви­яв­ле­н­ням сто­рін з до­три­ма­н­ням умов дій­сно­сті пра­во­чи­ну, не мо­же слу­гу­ва­ти під­ста­вою для ви­зна­н­ня до­го­во­ру не­дій­сним чи одно­сто­рон­ньої від­мо­ви від йо­го ви­ко­на­н­ня.

Однак отри­ма­н­ня суб’єктом го­спо­да­рю­ва­н­ня тих чи ін­ших «не­зви­чай­них» по­слуг на мо­но­поль­них рин­ках, при віль­но­му, на пер­ший по­гляд, во­ле­ви­яв­лен­ні на отри­ма­н­ня та­ких по­слуг, на­справ­ді мо­же бу­ти ви­кли­ка­не зло­вжи­ва­н­ня­ми з бо­ку кон­тр­аген­та-мо­но­по­лі­ста і не­мо­жли­ві­стю від­мо­ви­ти­ся від та­кої по­слу­ги без зав­да­н­ня шко­ди сво­їм пра­вам та ін­те­ре­сам.

У пор­то­вій сфе­рі та­ка си­ту­а­ція з нав’язу­ва­н­ням низ­ки по­слуг на­ра­зі скла­ла­ся між Дер­жав­ним під­при­єм­ством «Адмі­ні­стра­ція мор­ських пор­тів Укра­ї­ни» (да­лі – ДП «АМПУ» ) та суб’єкта­ми го­спо­да­рю­ва­н­ня-отри­му­ва­ча­ми по­слуг ДП «АМПУ». На­сам­пе­ред, йде­ться про нав’язу­ва­н­ня по­слуг за віль­ни­ми та­ри­фа­ми, які вже опла­чу­ю­ться суб’єкта­ми го­спо­да­рю­ва­н­ня у скла­ді пор­то­вих збо­рів. Як свід­чить пра­кти­ка, са­ме АМКУ у про­це­сі про- ве­де­н­ня роз­слі­ду­вань справ про по­ру­ше­н­ня за­ко­но­дав­ства про за­хист еко­но­мі­чної кон­ку­рен­ції має ефе­ктив­ні ін­стру­мен­ти для до­слі­дже­н­ня су­ті та­ких по­слуг, а та­кож пра­во­мір­но­сті їх нав’язу­ва­н­ня, вра­хо­ву­ю­чи мо­но­поль­ний ста­тус ДП «АМПУ» як ви­ко­нав­ця по­слуг.

Пе­ред­умо­ви зло­вжи­вань

Та­ких пе­ред­умов є де­кіль­ка. По-пер­ше, це спе­ци­фі­чний ста­тус та ши­ро­кі пов­но­ва­же­н­ня ДП «АМПУ» згі­дно зі ст. 15 ЗУ «Про мор­ські пор­ти Укра­ї­ни». ДП «АМПУ» як суб’єкт го­спо­да­рю­ва­н­ня, з одно­го бо­ку, на­дає по­слу­ги су­днам на під­хо­дах і без­по­се­ре­дньо в аква­то­рії мор­сько­го пор­ту для їх без­пе­чно­го су­дно­плав­ства, ма­нев­ру­ва­н­ня та сто­ян­ки. За­зви­чай та­кі по­слу­ги ДП «АМПУ» на­дає мо­но­поль­но (або як суб’єкт при­ро­дної мо­но­по­лії, або суб’єкт, що де-фа­кто за­ймає мо­но­поль­не ста­но­ви­ще на рин­ку від­по­від­них по­слуг). З ін­шо­го бо­ку, ДП «АМПУ» бу­ло ство­ре­не з ме­тою ор­га­ні­за­ції та за­без­пе­че­н­ня без­пе­ки мо­ре­плав­ства, справ­ля­н­ня та ці­льо­во­го ви­ко­ри­ста­н­ня пор­то­вих збо­рів, ко­ор­ди­на­ції сво­єї ді­яль­но­сті та ді­яль­но­сті ка­пі­та­на мор­сько­го пор­ту, ло­цман­ської слу­жби, вла­сни­ків мор­ських тер­мі­на­лів, пор­то­вих опе­ра­то­рів, ін­ших суб'єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, що про­ва­дять ді­яль­ність у мор­сько­му пор­ту то­що. Тоб­то у низ­ці ви­пад­ків ДП «АМПУ» ви­сту­пає у пра­во­від­но­си­нах вза­га­лі як суб’єкт вла­дних пов­но­ва­жень (що під­твер­дже­но су­до­вою пра­кти­кою; див., на­при­клад, рі­ше­н­ня Ви­що­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду Укра­ї­ни від 22.06.2017 р. у спра­ві №815/6477/16).

По-дру­ге, спе­ци­фі­ка по­слуг, що на­да­ю­ться у мор­ських пор­тах (зокре­ма по­слуг, що опла­чу­ю­ться у скла­ді пор­то­вих збо­рів). За­ко­но­дав­ством ви­зна­че­но, що пор­то­ві збо­рі є пла­тою за пев­ні по­слу­ги, які на­да­ю­ться в пор­ту су­дно­за­хо­ду, а та­кож вре­гу­льо­ва­но став­ки пор­то­вих збо­рів, по­ря­док їх справ­ля­н­ня та ви­ко­ри­ста­н­ня, однак пря­мо не за­крі­пле­но, за які са­ме по­слу­ги су­дно­вла­сник спла­чує пор­то­ві збо­ри.

Хо­ча си­стем­не, ло­гі­чне тлу­ма­че­н­ня норм за­ко­но­дав­ства, в то­му чи­слі на­ка­зу Мі­нін­фра­стру­кту­ри від 27.05.2013 р. №316 «Про пор­то­ві збо­ри» (да­лі – На­каз МІУ №316), до­зво­ляє вста­но­ви­ти при­ро­ду по­слуг, опла­чу­ва­них у скла­ді пор­то­вих збо­рів, на пра­кти­ці від­бу­ва­ю­ться спро­би їх по­двій­ної та­ри­фі­ка­ції – до­да­тко­во як по­слуг, що на­да­ю­ться ДП «АМПУ» за віль­ни­ми та­ри­фа­ми.

При цьо­му мор­ські аген­ти як пред­став­ни­ки су­дно­вла­сни­ків, на­віть у ра­зі не­зго­ди з отри­ма­н­ням та­ких по­слуг, зму­ше­ні спла­чу­ва­ти ви­став­ле­ні ДП «АМПУ» ра­хун­ки. Це об­умов­ле­но, на­сам­пе­ред, при­пи­са­ми ч. 3 ст. 91 Ко­де­ксу тор­го­вель­но­го мо­ре­плав­ства Укра­ї­ни, згі­дно з яки­ми ка­пі­тан мор­сько­го пор­ту мо­же за­три­ма­ти су­дно у ра­зі не­спла­ти вста­нов­ле­них збо­рів, штра­фів та ін­ших пла­те­жів до мо­мен­ту та­кої опла­ти.

Окрім то­го, ти­по­вий до­го­вір про вза­є­мо­дію сто­рін під час аген­ту­ва­н­ня су­ден, що укла­да­є­ться між ДП «АМПУ» та мор­ськи­ми аген­та­ми, пе­ред­ба­чає до­ста­тньо жорс­ткі сан­кції для мор­сько­го аген­та у ви­пад­ку не­спла­ти будь-яких пла­те­жів (на­при­клад, за про­стро­че­н­ня гро­шо­вих зо­бов’язань біль­ше ніж на 1 бан­ків­ський день адмі­ні­стра­ція пор­ту су­дно­за­хо­ду має пра­во при­зу­пи­ни­ти на­да­н­ня по­слуг що­до будь-яких ін­ших су­ден, що аген­ту­ю­ться цим аген­том).

Чо­му АМКУ

Ст. 55 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни ко­жно­му га­ран­ту­є­ться пра­во на звер­не­н­ня до су­ду за су­до­вим за­хи­стом прав та охо­ро­ню­ва­них за­ко­ном ін­те­ре­сів. Однак вста­но­ви­ти, що за фор­маль­но віль­ним во­ле­ви­яв­ле­н­ням сто­рін на отри­ма­н­ня/на­да­н­ня пев­ної по­слу­ги (на­при­клад, на­яв­ність до­го­во­ру, за­яв­ки на отри­ма­н­ня по­слу­ги, опла­та та­кої по­слу­ги) при­хо­ва­на не­мо­жли­вість сто­ро­ни від­мо­ви­ти­ся від отри­ма­н­ня та­кої по­слу­ги без зав­да­н­ня шко­ди сво­їм пра­вам та ін­те­ре­сам, до­слі­ди­ти суть по­слу­ги та пра­во­мір­ність її на­да­н­ня, а у ра­зі по­тре­би вжи­ти за­хо­дів що­до при­пи­не­н­ня пра­кти­ки про­ти­прав­но­го нав’язу­ва­н­ня та­кої по­слу­ги, у пев­них ви­пад­ках вда­є­ться більш ефе­ктив­но са­ме АМКУ, а не су­до­вим ор­га­нам. Це пов’яза­но з низ­кою об’єктив­них чин­ни­ків, що ви­зна­ча­ють ста­тус, пов­но­ва­же­н­ня і фун­кції, по­кла­де­ні на АМКУ та су­ди.

1. Зби­ра­н­ня до­ка­зів

Від­по­від­но до ч. 4 ст. 74 Го­спо­дар­сько­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, суд не мо­же з вла­сної іні­ці­а­ти­ви зби­ра­ти до­ка­зи, що сто­су­ю­ться пре­дме­та спо­ру, крім ви­тре­бу­ва­н­ня до­ка­зів су­дом у ви­пад­ку, ко­ли він має сум­ні­ви у до­бро­со­ві­сно­му здій­снен­ні уча­сни­ка­ми спра­ви їхніх про­це­су­аль­них прав або у ви­ко­нан­ні обов’яз­ків що­до до­ка­зів. Від­по­від­но до ч. 1 вка­за­ної стат­ті, ко­жна сто­ро­на по­вин­на до­ве­сти ті об­ста­ви­ни, на які во­на по­си­ла­є­ться як на під­ста­ву сво­їх ви­мог або за­пе­ре­чень. Та­ким чи­ном, у ра­зі ви­ни­кне­н­ня го­спо­дар­сько­го спо­ру що­до стя­гне­н­ня з мор­сько­го аген­та вар­то­сті по­слуг, на­да­них ДП «АМПУ», са­ме агент бу­де зби­ра­ти до­ка­зи на під­твер­дже­н­ня не­пра­во­мір­но­сті їх нав’язу­ва­н­ня ДП «АМПУ» та від­су­тно­сті під­став що­до опла­ти та­ких по­слуг.

На­то­мість у ч. 2 ст. 35 ЗУ «Про за­хист еко­но­мі­чної кон­ку­рен­ції» пе­ред­ба­че­но, що у про­це­сі роз­гля­ду спра­ви про по­ру­ше­н­ня за­ко­но­дав­ства про за­хист еко­но­мі­чної кон­ку­рен­ції ор­га­ни АМКУ зби­ра­ють та ана­лі­зу­ють до­ку­мен­ти, ви­снов­ки екс­пер­тів, по­ясне­н­ня осіб, ін­шу ін­фор­ма­цію, що є до­ка­зом у спра­ві.

Вар­то за­ува­жи­ти, що За­кон на­ді­лив АМКУ не ли­ше пов­но­ва­же­н­ня­ми зі зби­ра­н­ня до­ка­зів, але й ефе­ктив­ни­ми ме­ха­ні­зма­ми для ре­а­лі­за­ції цих пов­но­ва­жень. Зокре­ма, ч. 1 ст. 221 ЗУ «Про Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет Укра­ї­ни» пе­ред­ба­че­но обов’язок осіб на ви­мо­гу ор­га­ну АМКУ по­да­ва­ти до­ку­мен­ти, пре­дме­ти чи ін­ші но­сії ін­фор­ма­ції, по­ясне­н­ня, ін­шу ін­фор­ма­цію (в то­му чи­слі з обме­же­ним до­сту­пом та бан­ків­ську та­єм­ни­цю). При цьо­му не­по­да­н­ня АМКУ ін­фор­ма­ції, по­да­н­ня ін­фор­ма­ції в не­пов­но­му об­ся­зі чи не­до­сто­вір­ної ін­фор­ма­ції ста­нов­лять окре­мі скла­ди по­ру­шень за­ко­но­дав­ства про за­хист еко­но­мі­чної кон­ку­рен­ції (п. 13-15 ч. 1 ст. 50 ЗУ «Про за­хист еко­но­мі­чної кон­ку­рен­ції»), за які АМКУ має пра­во на­кла­да­ти зна­чні штра­фи.

При­кла­дом ре­а­лі­за­ції та­ких пов­но­ва­жень мо­же слу­гу­ва­ти рі­ше­н­ня Ми­ко­ла­їв­сько­го обла­сно­го те­ри­то­рі­аль­но­го від­ді­ле­н­ня АМКУ №5-ріш від 15.03.2017 р. у спра­ві №1-26.250/67-2016 (за­ли­ше­но в си­лі по­ста­но­вою Оде­сько­го апе­ля­цій­но­го го­спо­дар­сько­го су­ду від 15.08.2017 р. у спра­ві №915/457/17; ста­ном на 16.04.2018 р. рі­ше­н­ня Вер­хов­но­го Cу­ду у спра­ві від­су­тнє). У ме­жах роз­слі­ду­ва­н­ня спра­ви за озна­ка­ми по­ру­ше­н­ня ДП «АМПУ» за­ко­но­дав­ства про за­хист еко­но­мі­чної кон­ку­рен­ції те­ри­то­рі­аль­не від­ді­ле­н­ня АМКУ на­пра­ви­ло ДП «АМПУ» ви­мо­гу про на­да­н­ня ін­фор­ма­ції. Про­ана­лі­зу­вав­ши зміст на­да­ної від­по­віді, АМКУ ді­йшов та­ко­го ви­снов­ку: «Від­по­від­ач не на­дав Від­ді­лен­ню від­по­від­ей на пев­ні пи­та­н­ня, по­став­ле­ні у Ви­мо­зі, на де­які пи­та­н­ня Ви­мо­ги на­дав ін­фор­ма­цію в не­пов­но­му об­ся­зі. Крім то­го, ін­фор­ма­ція <…> не мі­стить чі­тких, кон­кре­тних та одно­зна­чних від­по­від­ей на де­які за­пи­та­н­ня Від­ді­ле­н­ня. Зде­біль­шо­го, від­по­віді <…> по­ля­га­ють ли­ше у ци­ту­ван­ні норм за­ко­но­дав­ства про мор­ські пор­ти, Го­спо­дар­сько­го,

Ци­віль­но­го ко­де­ксів Укра­ї­ни». У зв’яз­ку з цим на ДП «АМПУ» бу­ло на­кла­де­но штраф у роз­мі­рі 68 тис. грн.

Рі­ше­н­ням АМКУ № 298- р від 30.06.2016 р. у спра­ві №136-26.13/ 280-14 (на­бра­ло за­кон­ної си­ли) на ДП «АМПУ» бу­ло на­кла­де­но штраф у роз­мі­рі 27,2 тис. грн за на­да­н­ня ін­фор­ма­ції по­за ме­жа­ми стро­ку, вста­нов­ле­но­го від­по­від­ною ви­мо­гою АМКУ. При цьо­му, оскіль­ки на по­да­них ДП «АМПУ» до­ка­зах по­што­во­го від­прав­ле­н­ня був не­чі­ткий від­би­ток по­што­во­го штем­пе­ля, ін­фор­ма­цію про да­ту зда­чі ДП «АМПУ» ли­ста до по­што­во­го від­ді­ле­н­ня бу­ло ви­тре­бу­ва­но АМКУ без­по­се­ре­дньо в УДППЗ «Укр­по­шта».

2. До­слі­дже­н­ня по­слу­ги та рин­ку, на яко­му во­на на­да­є­ться

Згі­дно з ч. 1 ст. 14 ГПК Укра­ї­ни, суд роз­гля­дає спра­ви не іна­кше як за звер­не­н­ням осо­би, по­да­ним від­по­від­но до цьо­го Ко­де­ксу, в ме­жах за­яв­ле­них нею ви­мог і на під­ста­ві до­ка­зів, по­да­них уча­сни­ка­ми спра­ви або ви­тре­бу­ва­них су­дом у пе­ред­ба­че­них цим Ко­де­ксом ви­пад­ках.

Во­дно­час АМКУ мо­же по­чи­на­ти роз­слі­ду­ва­н­ня справ не ли­ше за за­ява­ми осіб, по­да­н­ням ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди та мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, але й за вла­сною іні­ці­а­ти­вою (ст. 36 ЗУ «Про за­хист еко­но­мі­чної кон­ку­рен­ції»). Від­мо­ва за­яв­ни­ка від за­яви не є пе­ре­шко­дою для про­дов­же­н­ня АМКУ до­слі­дже­н­ня з пи­тань, по­ру­ше­них у за­яві (п. 19 Пра­вил роз­гля­ду за­яв і справ про по­ру­ше­н­ня за­ко­но­дав­ства про за­хист еко­но­мі­чної кон­ку­рен­ції, за­твер­дже­них роз­по­ря­дже­н­ням АМКУ від 19.04.1994 р. №5; Пра­ви­ла роз­гля­ду за­яв).

При цьо­му, з ме­тою все­бі­чно­го, пов­но­го та об'єктив­но­го з'ясу­ва­н­ня дій­сних об­ста­вин спра­ви, прав та обов'яз­ків сто­рін, АМКУ не обме­жу­є­ться до­слі­дже­н­ням кон­кре­тних пра­во­від­но­син, що скла­ли­ся між за­яв­ни­ком та від­по­від­а­чем у спра­ві. АМКУ до­слі­джує та­кож ре­гіо­наль­ний/за­галь­но­дер­жав­ний ри­нок, в ме­жах яко­го від­бу­ло­ся ствер­джу­ва­не по­ру­ше­н­ня за­ко­но­дав­ства про за­хист еко­но­мі­чної кон­ку­рен­ції (п. 23 Пра­вил роз­гля­ду за­яв). Са­ме та­кий ком­пле­ксний ана­ліз при­ро­ди по­слуг, умов їх ре­а­лі­за­ції на мо­но­поль­них рин­ках та мо­жли­во­сті їх вста­нов­ле­н­ня на кон­ку­рен­тних рин­ках до­зво­ляє ви­яви­ти по­ру­ше­н­ня за­ко­но­дав­ства про за­хист еко­но­мі­чної кон­ку­рен­ції при фор­маль­но віль­но­му во­ле­ви­яв­лен­ні сто­рін на отри­ма­н­ня/ на­да­н­ня та­ких по­слуг.

До­ста­тньо ілю­стра­тив­ним у цьо­му кон­текс­ті є рі­ше­н­ня За­по­різь­ко­го те­ри­то­рі­аль­но­го від­ді­ле­н­ня АМКУ №22-рш від 29.12.2016 р. у спра­ві №03/11-16 (за­ли­ше­но в си­лі по­ста­но­вою Вер­хов­но­го су­ду Укра­ї­ни від 13.02.2018 р. у спра­ві №908/273/17). Про­ва­дже­н­ня у спра­ві роз­по­ча­ло­ся за за­явою су­дно­вла­сни­ка, який ствер­джу­вав про по­ру­ше­н­ня ДП «АМПУ» за­ко­но­дав­ства про за­хист еко­но­міч- ної кон­ку­рен­ції. На дум­ку за­яв­ни­ка, по­ру­ше­н­ня по­ля­га­ло, се­ред ін­шо­го, у при­му­шу­ван­ні ДП «АМПУ» до­да­тко­во спла­чу­ва­ти за по­слу­ги з оформ­ле­н­ня при­хо­ду су­ден у мор­ський порт і ви­хо­ду з мор­сько­го пор­ту, що вхо­дять та опла­чу­ю­ться су­дно­вла­сни­ком у скла­ді ко­ра­бель­но­го збо­ру.

ДП «АМПУ», об­ґрун­то­ву­ю­чи під­ста­ви та не­об­хі­дність на­да­н­ня пла­тних по­слуг з оформ­ле­н­ня при­хо­ду/ ви­хо­ду су­ден в/з пор­ту, по­ві­до­ми­ло, що вка­за­ні по­слу­ги не на­ле­жать до спе­ці­а­лі­зо­ва­них та пор­то­вих збо­рів, а от­же, ма­ють опла­чу­ва­ти­ся за віль­ни­ми та­ри­фа­ми, що вста­нов­лю­ю­ться адмі­ні­стра­ці­єю.

У про­це­сі роз­слі­ду­ва­н­ня АМКУ здій­снив ком­пле­ксне до­слі­дже­н­ня рин­ку по­слуг що­до за­без­пе­че­н­ня без­пе­ки су­дно­плав­ства на су­дно­плав­них шля­хах, які опла­чу­ю­ться у скла­ді ко­ра­бель­но­го збо­ру, при­пи­сів КТМ Укра­ї­ни, ЗУ «Про мор­ські пор­ти Укра­ї­ни», На­ка­зу МІУ №316, По­ло­же­н­ня про ка­пі­та­на мор­сько­го пор­ту та слу­жбу ка­пі­та­на мор­сько­го пор­ту, за­твер­дже­но­го на­ка­зом Мі­нін­фра­стру­кту­ри від 27.03.2013 р. №190 та ді­йшов ви­снов­ку про про­ти­прав­ність нав’язу­ва­н­ня ДП «АМПУ» по­слуг з оформ­ле­н­ня при­хо­ду/ви­хо­ду су­ден в/з пор­ту та при­му­шу­ва­н­ня їх опла­ти, оскіль­ки та­кі по­слу­ги вже опла­чу­ю­ться су­дно­вла­сни­ком у скла­ді ко­ра­бель­но­го збо­ру. При цьо­му АМКУ не ли­ше на­клав штраф на ДП «АМПУ» за вчи­не­не пра­во­по­ру­шен- ня, але й зо­бов’язав ДП «АМПУ» при­пи­ни­ти вка­за­не по­ру­ше­н­ня шля­хом при­пи­не­н­ня на­ра­ху­ва­н­ня і стя­гне­н­ня до­да­тко­вої не­о­б­ґрун­то­ва­ної пла­ти за по­слу­ги з оформ­ле­н­ня при­хо­ду/ ви­хо­ду су­ден в/з пор­ту, які вхо­дять та опла­чу­ю­ться су­дно­вла­сни­ком у скла­ді ко­ра­бель­но­го збо­ру.

3. При­єм­ний бо­нус від за­ко­но­дав­ця

Від­по­від­но до ч. 2 ст. 55 ЗУ «Про за­хист еко­но­мі­чної кон­ку­рен­ції», шко­да, за­по­ді­я­на суб’єкту го­спо­да­рю­ва­н­ня по­ру­ше­н­ня­ми за­ко­но­дав­ства про за­хист еко­но­мі­чної кон­ку­рен­ції (зокре­ма, у ви­гля­ді зло­вжи­ва­н­ня мо­но­поль­ним ста­но­ви­щем), від­шко­до­ву­є­ться осо­бою, яка вчи­ни­ла по­ру­ше­н­ня, у по­двій­но­му роз­мі­рі зав­да­ної шко­ди. Та­ким чи­ном, у ра­зі ви­зна­н­ня АМКУ зло­вжи­ва­н­ням сво­їм мо­но­поль­ним по­ло­же­н­ням дій ДП «АМПУ» з нав’язу­ва­н­ня пев­них по­слуг за віль­ни­ми та­ри­фа­ми, що вже бу­ли опла­че­ні ра­ні­ше у скла­ді пор­то­вих збо­рів, су­дно­вла­сни­ки ма­ти­муть пра­во стя­гну­ти су­ми ви­му­ше­них пе­ре­плат у по­двій­но­му роз­мі­рі.

Вра­хо­ву­ю­чи ефе­ктив­ність пра­во­вих ін­стру­мен­тів, яки­ми АМКУ на­ді­ле­но для роз­слі­ду­ва­н­ня фа­ктів ан­ти­мо­но­поль­них по­ру­шень, а та­кож спе­ци­фі­ку по­слуг, що на­да­ю­ться мо­но­поль­но в мор­ських пор­тах Укра­ї­ни, спро­би їх про­ти­прав­ної по­двій­ної та­ри­фі­ка­ції, без­пе­ре­чно, ма­ють бу­ти пре­дме­том роз­гля­ду са­ме АМКУ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.