Вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру за уча­стю суд­ді у го­спо­дар­сько­му про­це­сі

від­мін­но­сті від ме­ді­а­ції

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО | ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС -

Пі­сля на­бра­н­ня чин­но­сті 15.12.2017 р. но­ви­ми про­це­су­аль­ни­ми ко­де­кса­ми бу­ла за­про­ва­дже­на но­ва для на­шої су­до­вої си­сте­ми про­це­ду­ра – вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру за уча­стю суд­ді. Як вба­ча­є­ться з да­них Єди­но­го дер­жав­но­го ре­є­стру су­до­вих рі­шень (да­лі – ЄДРСР), ця про­це­ду­ра вже актив­но по­ча­ла ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся уча­сни­ка­ми су­до­во­го про­це­су. Ва­жли­вість за­про­ва­дже­н­ня ін­сти­ту­ту вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру за уча­стю суд­ді по­ля­гає у на­яв­но­сті аль­тер­на­ти­ви у сто­рін що­до мо­жли­во­стей ви­рі­ше­н­ня сто­ро­на­ми сво­го кон­флі­кту.

Про­те слід на­го­ло­си­ти, що вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру за уча­стю суд­ді не є ме­ді­а­ці­єю. На жаль, у про­фе­сій­но­му ко­лі все ще існує хи­бна дум­ка що­до зна­ка рів­но­сті між ци­ми про­це­ду­ра­ми. То­му ра­зом з ана­лі­зом норм Го­спо­дар­сько­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (да­лі – ГПК Укра­ї­ни,

За­кон) що­до про­це­ду­ри вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру за уча­стю суд­ді у го­спо­дар­сько­му про­це­сі ми роз­гля­не­мо її від­мін­но­сті від ме­ді­а­ції.

Що са­ме пе­ред­ба­чив за­ко­но­да­вець? Про­ве­де­н­ня вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру за уча­стю суд­ді у го­спо­дар­сько­му про­це­сі мо­жли­ве, по-пер­ше, тіль­ки до по­ча­тку роз­гля­ду спра­ви по су­ті; по-дру­ге, ли­ше за зго­дою сто­рін. На­то­мість ме­ді­а­ція мо­жли­ва на будь-якій ста­дії про­це­су за зго­дою сто­рін. Вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру за уча­стю суд­ді мо­жли­ве в усіх ка­те­го­рі­ях го­спо­дар­ських спо­рів, окрім справ:

• про від­нов­ле­н­ня пла­то­спро­мо­жно­сті бор­жни­ка або ви­зна­н­ня йо­го бан­кру­том;

• за за­ява­ми про за­твер­дже­н­ня пла­нів са­на­ції бор­жни­ка до від­кри­т­тя про­ва­дже­н­ня у спра­ві про бан­крут­ство;

• у ра­зі всту­пу у спра­ву тре­тьої осо­би, яка за­яв­ляє са­мо­стій­ні ви­мо­ги що­до пре­дме­та спо­ру.

Під час під­го­тов­чо­го про­ва­дже­н­ня і до по­ча­тку роз­гля­ду спра­ви по су­ті, згі­дно зі ст. 182 ГПК Укра­ї­ни, суд з'ясо­вує, чи ба­жа­ють сто­ро­ни звер­ну­ти­ся до су­ду для про­ве­де­н­ня вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру за уча­стю суд­ді (ч. 2 п. 2 ст. 182), а та­кож вста­нов­лює стро­ки та по­ря­док вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру за уча­стю суд­ді за на­яв­но­сті зго­ди сто­рін на йо­го про­ве­де­н­ня (ч. 2 п. 14 ст. 182).

Ва­жли­вим є те, що за­про­по­ну­ва­ти сто­ро­нам про­це­ду­ру вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру за уча­стю суд­ді є обов’яз­ком су­ду. Якщо сто­ро­ни ви­слов­лять своє ба­жа­н­ня ско­ри­ста­ти­ся ці­єю про­це­ду­рою, то суд не мо­же їм від­мо­ви­ти. Крім то­го, сто­ро­ни ма­ють пра­во са­мо­стій­но по­да­ва­ти від­по­від­не кло­по­та­н­ня до су­ду.

Про про­ве­де­н­ня про­це­ду­ри вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру суд по­ста­нов­ляє ухва­лу, якою одно­ча­сно зу­пи­няє про­ва­дже­н­ня у спра­ві. Вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру здій­сню­є­ться суд­дею-до­по­від­а­чем одно­осо­бо­во, не­за­ле­жно від то­го, в яко­му скла­ді роз­гля­да­є­ться спра­ва. Що­до ме­ді­а­ції, то во­на здій­сню­є­ться не­за­ле­жним, ней­траль­ним ме­ді­а­то­ром, яко­го оби­ра­ють сто­ро­ни та який про­йшов спе­ці­аль­не на­вча­н­ня.

За­кон пе­ред­ба­чив, що фор­мою, в якій здій­сню­є­ться про­це­ду­ра вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру за уча­стю суд­ді, є на­ра­ди (спіль­ні або за­кри­ті). На на­шу дум­ку, «за­кри­ті на­ра­ди» – це не ду­же влу­чна і то­чна на­зва, адже спіль­ні на­ра­ди та­кож є за­кри­ти­ми. Більш вда­ло бу­ло б на­зва­ти остан­ні «окре­ми­ми на­ра­да­ми». Однак ма­є­мо те, що ма­є­мо.

Ми вва­жа­є­мо, що су­д­дям ба­жа­но бу­ло б по­чи­на­ти зі спіль­них на­рад зі сто­ро­на­ми, адже по­ча­ток із за­кри­тих на­рад мо­же ви­кли­ка­ти у про­ти­ле­жної сто­ро­ни сум­ні­ви що­до не­упе­ре­дже­но­сті су­ду. За­кон вста­нов­лює, що за­кри­ті на­ра­ди про­во­дя­ться за іні­ці­а­ти­вою су­ду. За­сто­су­ва­н­ня за­кри­тих на­рад до­ре­чне, ко­ли сто­ро­ни не мо­жуть на спіль­них на­ра­дах ді­йти кон­сен­су­су, ко­ли емо­ції над­то на­пру­же­ні, а сто­ро­ни не мо­жуть або не хо­чуть ба­чи­ти одна одну то­що.

У спіль­них на­ра­дах бе­руть участь су­д­дя, сто­ро­ни та їхні пред­став­ни­ки, у за­кри­тих – су­д­дя та ко­жна зі сто­рін окре­мо. Сто­ро­ни, їхні пред­став­ни­ки мо­жуть бра­ти участь у на­ра­дах без­по­се­ре­дньо або че­рез ві­део­кон­фе­рен­ції. Про­те, до­слі­див­ши ухва­ли су­дів з ЄДРСР, мо­же­мо за­ува­жи­ти, що в них за­зна­ча­є­ться від­су­тність те­хні­чної мо­жли­во­сті для здій­сне­н­ня ві­део­кон­фе­рен­цій.

Про­це­ду­ра ме­ді­а­ції – це стру­кту­ро­ва­ні пе­ре­го­во­ри між сто­ро­на­ми за під­трим­ки ме­ді­а­то­ра. Во­на скла­да­є­ться з по­слі­дов­них ста­дій, че­рез ко­жну з яких ме­ді­а­тор по­ви­нен про­ве­сти сто­ро­ни.

Ст. 188 ГПК Укра­ї­ни ви­зна­чає по­ря­док про­ве­де­н­ня вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру за уча­стю суд­ді. Зокре­ма, на по­ча­тку про­ве­де­н­ня пер­шої спіль­ної на­ра­ди з вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру су­д­дя роз’яснює сто­ро­нам ме­ту, по­ря­док

За­про­по­ну­ва­ти сто­ро­нам про­це­ду­ру вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру за уча­стю суд­ді є обов’яз­ком су­ду

Три­ва­лість про­це­ду­ри ме­ді­а­ції ре­гу­лю­є­ться за по­го­дже­н­ням сто­рін та не є обме­же­ною у ча­сі

про­ве­де­н­ня вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру за уча­стю суд­ді, пра­ва та обов’яз­ки сто­рін. Під час про­ве­де­н­ня спіль­них на­рад су­д­дя з’ясо­вує під­ста­ви та пре­дмет по­зо­ву, під­ста­ви за­пе­ре­чень, роз’яснює сто­ро­нам пре­дмет до­ка­зу­ва­н­ня що­до ка­те­го­рії спо­ру, який роз­гля­да­є­ться, про­по­нує на­да­ти про­по­зи­ції що­до шля­хів мир­но­го вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру та здій­снює ін­ші дії, спря­мо­ва­ні на мир­не вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру. Су­д­дя мо­же за­про­по­ну­ва­ти сто­ро­нам мо­жли­вий шлях мир­но­го вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру.

На пра­кти­ці суд­ді вже в ухва­лі про зу­пи­не­н­ня про­ва­дже­н­ня та при­зна­че­н­ня про­це­ду­ри вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру за уча­стю суд­ді про­по­ну­ють сто­ро­нам на­да­ти свої про­по­зи­ції що­до мо­жли­вих ва­рі­ан­тів мир­но­го вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру. Під час за­кри­тих на­рад су­д­дя має пра­во звер­та­ти ува­гу сто­рін на су­до­ву пра­кти­ку в ана­ло­гі­чних спо­рах, про­по­ну­ва­ти їм мо­жли­ві шля­хи мир­но­го вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру.

На від­мі­ну від суд­ді у про­це­ду­рі вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру, ме­ді­а­тор за­без­пе­чує до­три­ма­н­ня про­це­су ме­ді­а­ції, до­по­ма­гає сто­ро­нам на­ла­го­ди­ти ко­му­ні­ка­цію та під­три­мує їх у по­шу­ку вза­єм­но­го рі­ше­н­ня. Та­кож зна­чною від­мін­ні­стю є те, що ме­ді­а­ція орі­єн­ту­є­ться на ін­те­ре­си, по­тре­би сто­рін кон­флі­кту та мо­же ви­хо­ди­ти за ме­жі пре­дме­та по­зо­ву.

Ду­же тон­кою і про­блем­ною є грань між ви­ще­за­зна­че­ним пра­вом суд­ді на­да­ва­ти сто­ро­нам роз'ясне­н­ня та за­бо­ро­ною (п. 7 ст. 188 ГПК Укра­ї­ни) на­да­ва­ти сто­ро­нам юри­ди­чні по­ра­ди й оцін­ку до­ка­зів у спра­ві. Оскіль­ки під час на­рад не здій­сню­є­ться фі­кса­ція, за­ли­ша­є­ться від­кри­тим пи­та­н­ня, яким чи­ном у ви­пад­ках не­до­три­ма­н­ня су­д­дя­ми норм за­ко­но­дав­ства що­до ці­єї про­це­ду­ри мо­жна бу­де це до­ве­сти, а та­кож яку від­по­від­аль­ність не­сти­муть суд­ді за та­кі по­ру­ше­н­ня.

У зв'яз­ку з тим, що на­ра­да про­во­ди­ться пі­сля зу­пи­не­н­ня про­це­су, во­на не вва­жа­є­ться про­це­су­аль­ною ді­єю. З цьо­го ви­пли­ває за­бо­ро­на про­тя­гом про­це­ду­ри вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру суд­дею по­ста­нов­ля­ти ухва­ли, адже про­ва­дже­н­ня є зу­пи­не­ним. Су­д­дя чи йо­го по­мі­чник мо­жуть обра­ти для се­бе ін­ші за­со­би по­ві­дом­ле­н­ня сто­рін про на­сту­пні на­ра­ди (те­ле­фон­ні дзвін­ки, ли­сти то­що).

За­кон пе­ред­ба­чив кон­фі­ден­цій­ність за­зна­че­ної про­це­ду­ри, тоб­то ін­фор­ма­ція, отри­ма­на будь-якою зі сто­рін, а та­кож суд­дею у про­це­сі про­ве­де­н­ня вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру, є кон­фі­ден­цій­ною. Під час про­ве­де­н­ня вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру за уча­стю суд­ді про­то­кол на­ра­ди не ве­де­ться та не здій­сню­є­ться фі­ксу­ва­н­ня те­хні­чни­ми за­со­ба­ми, за­бо­ро­ня­є­ться ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти пор­та­тив­ні ау­діо­те­хні­чні при­строї, здій­сню­ва­ти фо­то- і кі­но­з­йом­ку, ві­део- та зву­ко­за­пис.

Ва­жли­вою га­ран­ті­єю до­три­ма­н­ня прин­ци­пу кон­фі­ден­цій­но­сті, пе­ред­ба­че­ною п. 4 ч. 1 ст. 67 ГПК Укра­ї­ни, є за­бо­ро­на до­пи­ту суд­ді як свід­ка про ін­фор­ма­цію, яка ста­ла йо­му ві­до­ма під час вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру за йо­го уча­стю.

Ст. 189 ГПК Укра­ї­ни пе­ред­ба­чає чо­ти­ри під­ста­ви для при­пи­не­н­ня про­це­ду­ри вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру за уча­стю суд­ді:

• у ра­зі по­да­н­ня сто­ро­ною за­яви про при­пи­не­н­ня вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру за уча­стю суд­ді;

• у ра­зі за­кін­че­н­ня стро­ку вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру за уча­стю суд­ді;

• за іні­ці­а­ти­вою суд­ді у ра­зі за­тя­гу­ва­н­ня вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру бу­дья­кою зі сто­рін;

• у ра­зі укла­де­н­ня сто­ро­на­ми ми­ро­вої уго­ди та звер­не­н­ня до су­ду із за­явою про її за­твер­дже­н­ня або звер­не­н­ня по­зи­ва­ча до су­ду із за­явою про за­ли­ше­н­ня по­зов­ної за­яви без роз­гля­ду, або у ра­зі від­мо­ви по­зи­ва­ча від по­зо­ву чи ви­зна­н­ня по­зо­ву від­по­від­а­чем.

Про при­пи­не­н­ня вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру за уча­стю суд­ді по­ста­нов­ля­є­ться ухва­ла, яка не під­ля­гає оскар­жен­ню. Одно­ча­сно су­д­дя ви­рі­шує пи­та­н­ня про по­нов­ле­н­ня про­ва­дже­н­ня у спра­ві.

У ра­зі при­пи­не­н­ня вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру за уча­стю суд­ді з під­став, пе­ред­ба­че­них п. 1-3 ч. 1 ст. 189 ГПК Укра­ї­ни, спра­ва пе­ре­да­є­ться на роз­гляд ін­шо­му суд­ді, який бу­де ви­зна­че­ний Єди­ною су­до­вою ін­фор­ма­цій­но-те­ле­ко­му­ні­ка­цій­ною си­сте­мою.

Слід за­зна­чи­ти, що су­д­дя, який брав участь у про­це­ду­рі вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру, не мо­же бра­ти участь у роз­гля­ді ці­єї спра­ви по су­ті або пе­ре­гля­ді будь-яко­го ухва­ле­но­го в ній су­до­во­го рі­ше­н­ня.

Та­кож за­ко­но­да­вець у ч. 2 ст. 187 ГПК Укра­ї­ни ввів обме­же­н­ня що­до єди­ної мо­жли­во­сті сто­рін ско­ри­ста­ти­ся про­це­ду­рою вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру за уча­стю суд­ді. По­втор­не звер­не­н­ня до ці­єї про­це­ду­ри не до­пу­ска­є­ться. Що сто­су­є­ться ме­ді­а­ції, то та­ких обме­жень не­має. У ра­зі по­тре­би сто­ро­ни кон­флі­кту мо­жуть по­втор­но до неї звер­та­ти­ся.

Крім то­го, обме­же­ни­ми є стро­ки три­ва­ло­сті про­це­ду­ри вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру суд­дею – про­тя­гом ро­зум­но­го стро­ку, але не біль­ше ніж 30 днів з дня по­ста­нов­ле­н­ня ухва­ли про її про­ве­де­н­ня. Три­ва­лість про­це­ду­ри ме­ді­а­ції ре­гу­лю­є­ться за по­го­дже­н­ням сто­рін та не є обме­же­ною у ча­сі.

Мо­ти­ва­то­ром та сти­му­лом для сто­рін вре­гу­лю­ва­ти спір мир­ним шля­хом є по­ло­же­н­ня, пе­ред­ба­че­ні ст. 130 ГПК Укра­ї­ни, яка вста­нов­лює, що у ра­зі укла­де­н­ня ми­ро­вої уго­ди до прийня­т­тя рі­ше­н­ня у спра­ві су­дом пер­шої ін­стан­ції, від­мо­ви по­зи­ва­ча від по­зо­ву, ви­зна­н­ня по­зо­ву від­по­від­а­чем до по­ча­тку роз­гля­ду спра­ви по су­ті суд у від­по­від­ній ухва­лі чи рі­шен­ні у вста­нов­ле­но­му за­ко­ном по­ряд­ку ви­рі­шує пи­та­н­ня про по­вер­не­н­ня по­зи­ва­чу з дер­жав­но­го бю­дже­ту 50% су­до­во­го збо­ру, спла­че­но­го під час по­да­н­ня по­зо­ву.

20-21.02.2018 в Оде­сі Укра­їн­ська ака­де­мія ме­ді­а­ції за під­трим­ки Агент­ства США з між­на­ро­дно­го роз­ви­тку (USAID) у ме­жах ре­а­лі­за­ції про­е­кту «Під­ви­ще­н­ня по­ін­фор­мо­ва­но­сті суд­дів та адво­ка­тів що­до ме­ді­а­ції та обі­зна­но­сті гро­ма­дян про ме­ді­а­цію для по­кра­ще­н­ня до­сту­пу до пра­во­су­д­дя та під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті су­до­вої вла­ди» за­про­ва­ди­ла фун­кціо­ну­ва­н­ня двох ка­бі­не­тів з ме­ді­а­ції – у Го­спо­дар­сько­му су­ді Оде­ської обла­сті та у Ки­їв­сько­му ра­йон­но­му су­ді м. Оде­си, де на без­опла­тній осно­ві сто­ро­ни мо­жуть отри­ма­ти ін­фор­ма­цію про про­це­ду­ру ме­ді­а­ції, про­кон­суль­ту­ва­ти­ся що­до на­яв­но­го у них спо­ру та мо­жли­во­сті йо­го ви­рі­ше­н­ня за до­по­мо­гою ме­ді­а­ції, а та­кож взя­ти участь у про­це­ду­рі ме­ді­а­ції.

Кон­суль­ту­ва­н­ня та про­це­ду­ри ме­ді­а­ції про­во­дять про­фе­сій­ні ме­ді­а­то­ри. Суд­ді ви­ще­за­зна­че­них су­дів, у свою чер­гу, ли­ше про­по­ну­ють сто­ро­нам за їх ба­жа­н­ням спро­бу­ва­ти звер­ну­ти­ся до аль­тер­на­тив­но­го ви­рі­ше­н­ня спо­ру за до­по­мо­гою ме­ді­а­ції.

Під­су­мо­ву­ю­чи, мо­жна ствер­джу­ва­ти, що про­це­ду­ра вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру за уча­стю суд­ді мо­же ста­ти ді­є­вим та ефе­ктив­ним ме­ха­ні­змом, який змен­шить на­ван­та­же­н­ня у су­дах, на­дасть змо­гу сто­ро­нам збе­рег­ти гро­шо­ві ко­шти, вла­сний час, який є без­цін­ним, нер­ви та ді­ло­ві сто­сун­ки. Во­дно­час для де­яких суд­дів здій­сне­н­ня ці­єї про­це­ду­ри мо­же ста­ти справ­жнім ви­кли­ком у зв'яз­ку з не­об­хі­дні­стю від­хо­дже­н­ня від зви­чних про­це­дур та ма­не­ри ве­де­н­ня про­це­су. ГПК Укра­ї­ни не пе­ред­ба­чає спе­ці­аль­них до­да­тко­вих умов для суд­дів що­до здій­сне­н­ня про­це­ду­ри вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру суд­дею. Про­те, на на­шу дум­ку, у цій про­це­ду­рі су­д­дям мо­жуть ста­ти у при­го­ді во­ло­ді­н­ня на­ви­чка­ми ко­му­ні­ка­ції, ем­па­тія та ба­зо­ві вмі­н­ня ме­ді­а­то­ра.

Сві­тла­на Сі СЕРГЄЄВА СЕРГЄЄВА,

адво­кат-ме­ді­а­тор, пар­тнер ТОВ «Юри­ди­чне бю­ро Сер­гє­є­вих», за­сту­пник го­ло­ви Ко­мі­те­ту з ме­ді­а­ції та ін­ших ви­дів аль­тер­на­тив­но­го вре­гу­лю­ва­н­ня спо­рів Ра­ди адво­ка­тів Оде­ської обла­сті

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.