Спро­ще­не про­ва­дже­н­ня по-адмі­ні­стра­тив­но­му: що, ко­ли, ку­ди?

Оле­ксандр КРЕНЕЦЬ: «З на­бу­т­тям чин­но­сті но­ви­ми про­це­су­аль­ни­ми ко­де­кса­ми з’яви­ли­ся чі­ткі фор­му­лю­ва­н­ня окре­мих форм су­до­чин­ства. Сто­су­є­ться це та­кож адмін­су­до­чин­ства, яке здій­сню­є­ться у по­ряд­ку по­зов­но­го про­ва­дже­н­ня»

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Оле­ксандр О КРЕНЕЦЬ КРЕНЕЦЬ, стар­ший юрист ЮФ EVRIS, адво­кат

Су­ди­ти­ся про­сто?

З на­бу­т­тям чин­но­сті но­ви­ми про­це­су­аль­ни­ми ко­де­кса­ми з’яви­ли­ся чі­ткі фор­му­лю­ва­н­ня окре­мих форм су­до­чин­ства. Сто­су­є­ться це та­кож адмі­ні­стра­тив­но­го су­до­чин­ства, яке здій­сню­є­ться у по­ряд­ку по­зов­но­го про­ва­дже­н­ня (за­галь­но­го або спро­ще­но­го).

Як і де­які ін­ші но­во­вве­де­н­ня, та­кий роз­по­діл справ по­кли­ка­ний спро­сти­ти до­ступ гро­ма­дян до су­до­чин­ства, в то­му чи­слі че­рез ско­ро­че­н­ня стро­ків роз­гля­ду хо­ча б окре­мих ка­те­го­рій справ.

За за­ду­мом за­ко­но­дав­ця, спро­ще­не по­зов­не про­ва­дже­н­ня при­зна­че­не для роз­гля­ду справ не­зна­чної скла­дно­сті та ін­ших справ, для яких прі­о­ри­те­тним є швид­ке ви­рі­ше­н­ня спра­ви.

Що та­ке спра­ва не­зна­чної скла­дно­сті?

По­ня­т­тя адмі­ні­стра­тив­ної спра­ви не­зна­чної скла­дно­сті (ма­ло­зна­чна спра­ва) роз­кри­ває п. 20 ч. 1 ст. 4 Ко­де­ксу адмі­ні­стра­тив­но­го су­до­чин­ства Укра­ї­ни (да­лі – КАС Укра­ї­ни), від­по­від­но до яко­го це адмі­ні­стра­тив­на спра­ва, в якій ха­ра­ктер спір­них пра­во­від­но­син, пре­дмет до­ка­зу­ва­н­ня та склад уча­сни­ків не ви­ма­га­ють про­ве­де­н­ня під­го­тов­чо­го про­ва­дже­н­ня та/або су­до­во­го за­сі­да­н­ня для пов­но­го та все­бі­чно­го вста­нов­ле­н­ня її об­ста­вин.

КАСУ ви­зна­чає 11 ка­те­го­рій ма­ло­зна­чних справ (ч. 6 ст. 12): • що­до пу­блі­чної слу­жби; • що­до до­сту­пу до ін­фор­ма­ції; • що­до пен­сій­них та со­ці­аль­них ви­плат;

• що­до при­му­со­во­го при­пи­не­н­ня юри­ди­чних осіб, ФОП;

• що­до ви­їзду на тим­ча­со­во оку­по­ва­ну те­ри­то­рію;

• що­до оскар­же­н­ня рі­шень суб’єкта вла­дних пов­но­ва­жень, на під­ста­ві яких мо­жли­ве стя­гне­н­ня гро­шо­вих ко­штів до 100 роз­мі­рів про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му для пра­це­зда­тних осіб;

• що­до стя­гне­н­ня гро­шо­вих сум за рі­ше­н­ня­ми суб’єкта вла­дних пов­но­ва­жень, за яки­ми за­вер­шив­ся строк оскар­же­н­ня; • ти­по­ві спра­ви; • що­до оскар­же­н­ня нор­ма­тив­но­пра­во­во­го акта, прийня­тих на ви­ко­на­н­ня акта, ви­зна­но­го су­дом про­ти­прав­ним і не­чин­ним пов­ні­стю або в ча­сти­ні; • які ма­ло­зна­чни­ми ви­знає суд; • що­до пе­ре­бу­ва­н­ня іно­зем­ців або осіб без гро­ма­дян­ства на те­ри­то­рії Укра­ї­ни.

При цьо­му, за об­ґрун­то­ва­ним кло­по­та­н­ням по­зи­ва­ча, за пра­ви­ла­ми спро­ще­но­го по­зов­но­го про­ва­дже­н­ня мо­же бу­ти роз­гля­ну­та й бу­дья­ка ін­ша спра­ва, за ви­ня­тком тих, які ім­пе­ра­тив­но за­бо­ро­не­но роз­гля­да­ти в по­ряд­ку спро­ще­но­го про­ва­дже­н­ня (ч. 4 ст. 257 КАС Укра­ї­ни).

В будь-яко­му ви­пад­ку не­мо­жли­вий спро­ще­ний роз­гляд та­ких ка­те­го­рій справ:

• що­до оскар­же­н­ня нор­ма­тив­но­пра­во­вих актів, за ви­ня­тком ви­пад­ків, ви­зна­че­них цим Ко­де­ксом;

• що­до оскар­же­н­ня рі­шень, дій та без­ді­яль­но­сті суб’єкта вла­дних пов­но­ва­жень, якщо по­зи­вач за­явив ви­мо­гу про від­шко­ду­ва­н­ня шко­ди, за­по­ді­я­ної та­ки­ми рі­ше­н­ня­ми, ді­я­ми чи без­ді­яль­ні­стю, в су­мі, що пе­ре­ви­щує 500 роз­мі­рів про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му для пра­це­зда­тних осіб;

• про при­му­со­ве від­чу­же­н­ня зе­мель­ної ді­лян­ки, ін­ших об’єктів не­ру­хо­мо­го май­на, що на ній роз­мі­ще­ні, з мо­ти­вів су­спіль­ної не­об­хі­дно­сті;

• що­до оскар­же­н­ня рі­ше­н­ня суб’єкта вла­дних пов­но­ва­жень, на під­ста­ві яко­го ним мо­же бу­ти за­яв­ле­но ви­мо­гу про стя­гне­н­ня гро­шо­вих ко­штів у су­мі, що пе­ре­ви­щує 500 роз­мі­рів про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му для пра­це­зда­тних осіб.

Від­по­від­ач мо­же за­пе­ре­чи­ти про­ти спро­ще­но­го роз­гля­ду спра­ви. За­ле­жно від об­ґрун­то­ва­но­сті, суд йо­го від­хи­ляє або за­до­воль­няє і при­зна­чає роз­гляд спра­ви за пра­ви­ла­ми за­галь­но­го по­зов­но­го про­ва­дже­н­ня та за­мі­ну за­сі­да­н­ня для роз­гля­ду спра­ви по су­ті під­го­тов­чим за­сі­да­н­ням.

Однак, вра­хо­ву­ю­чи осо­бли­во­сті фун­кціо­ну­ва­н­ня на­ших вла­дних суб’єктів, на­вряд чи во­ни за­ли­ша­ти­муть без ува­ги пе­ре­хід до спро­ще­но­го про­ва­дже­н­ня у про­ва­дже­н­нях у спра­вах, що пря­мо не пе­ред­ба­че­ні ч. 6 ст. 12 КАСУ. А от­же, чи не в ко­жно­му та­ко­му ви­пад­ку су­ду до­ве­де­ться ма­ти спра­ву із за­пе­ре­че­н­ня­ми від­по­від­а­ча.

Ко­ли, що та ку­ди по­да­ва­ти?

Якщо спір не під­па­дає під жо­дну з ка­те­го­рій, пе­ред­ба­че­них ч. 6 ст. 12 КАС Укра­ї­ни, кло­по­та­н­ня по­зи­ва­ча про роз­гляд спра­ви за пра­ви­ла­ми спро­ще­но­го по­зов­но­го про­ва­дже­н­ня має по­да­ва­ти­ся у пи­сьмо­вій фор­мі одно­ча­сно з по­да­н­ням по­зов­ної за­яви або мо­же мі­сти­ти­ся у ній та по­вин­но сто­су­ва­ти­ся роз­гля­ду всі­єї спра­ви.

По­да­н­ня за­яв по су­ті спра­ви та­кож має свої осо­бли­во­сті. Так, відзив від­по­від­ач має по­да­ти су­ду про­тя­гом 15 днів з дня вру­че­н­ня ухва­ли про від­кри­т­тя про­ва­дже­н­ня у спра­ві. То­ді як у за­галь­но­му по­ряд­ку відзив по­да­є­ться у строк, що не мо­же бу­ти мен­шим ніж 15 днів.

Від­по­відь на відзив по­зи­ва­чем та за­пе­ре­че­н­ня від­по­від­а­чем по­да­ю­ться про­тя­гом стро­ків, вста­нов­ле­них су­дом в ухва­лі про від­кри­т­тя про­ва­дже­н­ня у спра­ві, які бу­дуть мен­ши­ми, ніж для за­галь­но­го про­ва­дже­н­ня. Тре­тім осо­бам на­да­но пра­во по­да­ти по­ясне­н­ня що­до по­зо­ву у вста­нов­ле­ний су­дом строк, а що­до відзи­ву – про­тя­гом 10 днів з дня йо­го отри­ма­н­ня.

Ко­ли по­зи­вач мо­же роз­ра­хо­ву­ва­ти на отри­ма­н­ня су­до­во­го рі­ше­н­ня?

Спра­ву в по­ряд­ку спро­ще­но­го по­зов­но­го про­ва­дже­н­ня суд роз­гля­дає без по­ві­дом­ле­н­ня сто­рін за на­яв­ни­ми у спра­ві ма­те­рі­а­ла­ми, за від­су­тно­сті кло­по­та­н­ня будь-якої зі сто­рін про ін­ше.

Однак за на­яв­но­сті та­ко­го кло­по­та­н­ня є ви­пад­ки, ко­ли суд мо­же від­мо­ви­ти в йо­го за­до­во­лен­ні та роз­гля­дає спра­ву в пи­сьмо­во­му про­ва­джен­ні (ст. 263 КАС Укра­ї­ни), зокре­ма:

• що­до до­сту­пу до ін­фор­ма­ції;

• що­до пен­сій­них та со­ці­аль­них ви­плат;

• що­до при­му­со­во­го при­пи­не­н­ня юри­ди­чних осіб, ФОП;

• що­до стя­гне­н­ня гро­шо­вих сум за рі­ше­н­ня­ми суб’єкта вла­дних пов­но­ва­жень, за яки­ми за­вер­шив­ся строк оскар­же­н­ня, та су­ма яких не пе­ре­ви­щує 100 роз­мі­рів про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му для пра­це­зда­тних осіб;

• що­до ви­їзду на тим­ча­со­во оку­по­ва­ну те­ри­то­рію.

Спра­ви, ви­зна­че­ні ч. 1 ці­єї стат­ті, суд роз­гля­дає у строк не біль­ше ніж 30 днів з дня від­кри­т­тя про­ва­дже­н­ня у спра­ві.

За­га­лом, суд роз­гля­дає спра­ви за пра­ви­ла­ми спро­ще­но­го по­зов­но­го про­ва­дже­н­ня не біль­ше ніж 60 днів з дня від­кри­т­тя про­ва­дже­н­ня у спра­ві.

Пі­дго­тов­че за­сі­да­н­ня при роз­гля­ді спра­ви за пра­ви­ла­ми спро­ще­но­го по­зов­но­го про­ва­дже­н­ня не про­во­ди­ться. Пер­ше су­до­ве за­сі­да­н­ня у спра­ві про­во­ди­ться не пі­зні­ше ніж че­рез 30 днів з дня від­кри­т­тя про­ва­дже­н­ня у спра­ві. Якщо су­до­ве за­сі­да­н­ня не про­во­ди­ться, про­це­су­аль­ні дії, строк вчи­не­н­ня яких обме­же­ний пер­шим су­до­вим за­сі­да­н­ням у спра­ві, мо­жуть вчи­ня­ти­ся про­тя­гом 30 днів, а у ви­пад­ках, ви­зна­че­них ст. 263 КАС Укра­ї­ни (пи­сьмо­ве про­ва­дже­н­ня) – про­тя­гом 15 днів з дня від­кри­т­тя про­ва­дже­н­ня у спра­ві.

От­же, хо­ча за окре­ми­ми ка­те­го­рі­я­ми справ по­зи­ва­чі отри­ма­ли на­дію, що їм не до­ве­де­ться че­ка­ти роз­гля­ду сво­єї спра­ви мі­ся­ця­ми, а то й ро­ка­ми, во­дно­час ба­га­то прав­ни­ків (вже не ка­жу­чи про пе­ре­сі­чних гро­ма­дян) ще не усві­до­ми­ли, що у них не­має ча­су на «роз­ка­чку», осо­бли­во у спро­ще­но­му про­ва­джен­ні. Однак чи ви­прав­дає спро­ще­не про­ва­дже­н­ня по­кла­де­ні на ньо­го спо­ді­ва­н­ня та чи за­без­пе­чить на­ле­жну ре­а­лі­за­цію прин­ци­пів адмі­ні­стра­тив­но­го су­до­чин­ства, ми змо­же­мо ді­зна­ти­ся ли­ше зго­дом.

Пі­дго­тов­че за­сі­да­н­ня при роз­гля­ді спра­ви за пра­ви­ла­ми спро­ще­но­го по­зов­но­го про­ва­дже­н­ня не про­во­ди­ться

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.