При­ва­тні ви­ко­нав­ці: що з до­хо­да­ми?

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Обов’язок спла­чу­ва­ти по­да­тки та збо­ри в по­ряд­ку і роз­мі­рах, вста­нов­ле­них за­ко­ном, ви­зна­че­но Кон­сти­ту­ці­єю Укра­ї­ни. Цей обов’язок не оми­нає та­кож осіб, які здій­сню­ють не­за­ле­жну про­фе­сій­ну ді­яль­ність (адво­ка­тів, но­та­рі­у­сів, ау­ди­то­рів та ін.). З 01.01.2017 р. до пе­ре­лі­ку осіб, ді­яль­ність яких під­па­дає під ви­зна­че­н­ня «не­за­ле­жна про­фе­сій­на ді­яль­ність», до­да­но при­ва­тних ви­ко­нав­ців.

Тож як роз­ра­хо­ву­ва­ти ба­зу опо­да­тку­ва­н­ня та які по­да­тки по­ви­нен спла­чу­ва­ти при­ва­тний ви­ко­на­вець, який про­ва­дить не­за­ле­жну про­фе­сій­ну ді­яль­ність?

Від­по­від­но до пп. 162.1.1 По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (да­лі – ПКУ), пла­тни­ком по­да­тку на до­хо­ди фі­зи­чних осіб (да­лі – ПДФО) є фі­зи­чна осо­ба-ре­зи­дент, яка отри­мує до­хо­ди або з дже­ре­ла їх по­хо­дже­н­ня в Укра­ї­ні, або іно­зем­ні до­хо­ди.

Від­по­від­но до пп. 1.1 п. 161 під­розд. 10 розд. XX ПКУ, пла­тни­ка­ми вій­сько­во­го збо­ру (да­лі – ВЗ) є осо­би, ви­зна­че­ні п. 162.1 ст. 162 ПКУ, зокре­ма фі­зи­чна осо­ба-ре­зи­дент, яка отри­мує до­хо­ди з дже­ре­ла їх по­хо­дже­н­ня в Укра­ї­ні.

П. 5 част. 1 ст. 4 ЗУ «Про збір та облік єди­но­го вне­ску на за­галь­но­обов’яз­ко­ве дер­жав­не со­ці­аль­не стра­ху­ва­н­ня» (да­лі – ЗУ «Про ЄСВ» ) ви­зна­че­но, що пла­тни­ка­ми єди­но­го со­ці­аль­но­го вне­ску (да­лі – ЄСВ) є осо­би, які про­ва­дять не­за­ле­жну про­фе­сій­ну ді­яль­ність та отри­му­ють до­хід від ці­єї ді­яль­но­сті.

Та­ким чи­ном, при­ва­тний ви­ко­на­вець, який здій­снює не­за­ле­жну про­фе­сій­ну ді­яль­ність, є пла­тни­ком ПДФО, ВЗ та ЄСВ. Він зо­бов’яза­ний са­мо­стій­но роз­ра­ху­ва­ти й спла­ти­ти ці по­да­тки та збо­ри.

Що ж є ба­зою для опо­да­тку­ва­н­ня ци­ми по­да­тка­ми? Пп. 178.3 ПКУ ви­зна­чає, що опо­да­тко­ву­ва­ним до­хо­дом осіб, які здій­сню­ють не­за­ле­жну про­фе­сій­ну ді­яль­ність, вва­жа­є­ться су­ку­пний чи­стий до­хід, тоб­то рі­зни­ця між до­хо­дом і до­ку­мен­таль­но під­твер­дже­ни­ми ви­тра­та­ми, не­об­хі­дни­ми для про­ва­дже­н­ня пев­но­го ви­ду не­за­ле­жної про­фе­сій­ної ді­яль­но­сті.

Ч. 2 п.1 ст. 7 ЗУ «Про ЄСВ» вста­нов­лює, що для фі­зи­чних осіб, які про­ва­дять не­за­ле­жну про­фе­сій­ну ді­яль­ність, ба­зою на­ра­ху­ва­н­ня ЄСВ є су­ма до­хо­ду (при­бу­тку), отри­ма­но­го від їхньої ді­яль­но­сті, що під­ля­гає опо­да­тку­ван­ню по­да­тком на до­хо­ди фі­зи­чних осіб. При цьо­му су­ма єди­но­го вне­ску не мо­же бу­ти мен­шою за роз­мір мі­ні­маль­но­го стра­хо­во­го вне­ску на мі­сяць (роз­мір мі­ні­маль­но­го стра­хо­во­го вне­ску у 2017 р. ста­но­вив 704,00 грн/міс., сьо­го­дні роз­мір мі­ні­маль­но­го стра­хо­во­го вне­ску ста­но­вить 819,06 грн/міс.). От­же, при ви­зна­чен­ні ба­зи на­ра­ху­ва­н­ня опо­да­тку­ва­н­ня ПДФО, ВЗ та ба­зи на­ра­ху­ва­н­ня ЄСВ не­об­хі­дно ке­ру­ва­ти­ся нор­ма­ми ПКУ, а са­ме нор­ма­ми п. 178 ПКУ, який ви­зна­чає осо­бли­во­сті опо­да­тку­ва­н­ня до­хо­дів, отри­ма­них фі­зи­чною осо­бою, яка про­ва­дить не­за­ле­жну про­фе­сій­ну ді­яль­ність.

Як за­зна­ча­ло­ся ви­ще, ба­зою для роз­ра­хун­ку ПДФО, ВЗ і ЄСВ є чи­стий до­хід, який ви­зна­ча­є­ться як су­ма до­хо­ду, отри­ма­но­го фі­зи­чною осо­бою, за ви­ра­ху­ва­н­ням су­ми до­ку­мен­таль­но під­твер­дже­них ви­трат. При цьо­му в ПКУ не пе­ред­ба­че­но будь-яко­го пе­ре­лі­ку ви­трат для осіб, які здій­сню­ють не­за­ле­жну про­фе­сій­ну ді­яль­ність. Про­те та­кий пе­ре­лік за­твер­дже­ний На­ка­зом Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни від 29.09.2016 р. №2830/5. По­си­ла­н­ня на цей на­каз мі­сти­ться у ст. 42 ЗУ «Про ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня» від 02.06.2016 р. №1404-VIII.

Від­по­від­но до п. 3 ст. 42 ЗУ «Про ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня» від 02.06.2016 р. №1404-VIII, ви­тра­ти ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня при­ва­тних ви­ко­нав­ців здій­сню­ю­ться шля­хом аван­со­во­го вне­ску стя­гу­ва­ча, стя­гну­тих з бор­жни­ка ко­штів на ви­тра­ти ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня. Ви­тра­ти ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня мо­жуть та­кож здій­сню­ва­ти­ся при­ва­тним ви­ко­нав­цем за вла­сні ко­шти.

Ко­шти, які збе­рі­га­ю­ться на аван­со­во­му ра­хун­ку, не є вла­сни­ми ко­шта­ми при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця, оскіль­ки пі­сля про­ве­де­н­ня всіх ви­ко­нав­чих дій во­ни по­вер­та­ю­ться стя­гу­ва­чу, а то­му ви­тра­ти, опла­та за які здій­сню­ва­ла­ся з аван­со­во­го ра­хун­ку, не мо­жуть бу­ти вра­хо­ва­ні при ви­зна­чен­ні чи­сто­го при­бу­тку для опо­да­тку­ва­н­ня. Та­кі ви­тра­ти ком­пен­су­ю­ться шля­хом пе­ре­ра­ху­ва­н­ня ко­штів з де­по­зи­тно­го ра­хун­ку при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця.

Та­ким чи­ном, при­ва­тний ви­ко­на­вець мо­же вра­ху­ва­ти у змен­ше­н­ня сво­го до­хо­ду ли­ше ті ви­тра­ти, які бу­ли здій­снен­ні ним за вла­сні ко­шти.

Однак якщо з ви­тра­та­ми більш-менш зро­зумі­ло, то що вва­жа­є­ться до­хо­дом при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця? П. 178 ПКУ не мі­стить ні ви­зна­че­н­ня скла­ду до­хо­дів фі­зи­чних осіб, які здій­сню­ють не­за­ле­жну про­фе­сій­ну ді­яль­ність, ні ви­зна­че­н­ня по­ряд­ку ви­зна­н­ня до­хо­дів (на да­ту на­да­н­ня по­слуг чи на да­ту отри­ма­н­ня ви­на­го­ро­ди за на­да­ні по­слу­ги («ка­со­вий ме­тод»)).

Пи­та­н­ня ви­зна­н­ня до­хо­ду при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця до­ста­тньо сут­тє­ве, оскіль­ки спе­ци­фі­ка їхньої ро­бо­ти по­ля­гає в то­му, що при­ва­тний ви­ко­на­вець для здій­сне­н­ня сво­єї ді­яль­но­сті від­кри­ває в бан­ках ра­хун­ки для облі­ку де­по­зи­тних сум і за­ра­ху­ва­н­ня стя­гну­тих з бор­жни­ків ко­штів та їх ви­пла­ти стя­гу­ва­чам, за­ра­ху­ва­н­ня ко­штів ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня, а та­кож за­ра­ху­ва­н­ня ви­на­го­ро­ди.

Ви­ще­на­ве­де­ний пе­ре­лік опе­ра­цій вста­нов­ле­ний п. 2 ст. 44 ЗУ «Про ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня» від 02.06.2016 р. №1404-VIII. П. 3 ці­єї ж стат­ті ви­зна­че­но, що де­по­зи­тні су­ми, ко­шти, які стя­гу­ю­ться з бор­жни­ків, та ко­шти ви­ко­нав­чо­го впро­ва­дже­н­ня не є до­хо­дом при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця. Та­ким чи­ном, від­по­від­но до ЗУ «Про ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня» від 02.06.2016р. №1404-VIII, до­хо­дом при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця є ли­ше ви­на­го­ро­да, яку він отри­має, і са­ме су­ма ці­єї ви­на­го­ро­ди по­вин­на вра­хо­ву­ва­ти­ся при роз­ра­хун­ку чи­сто­го до­хо­ду, який під­ля­гає опо­да­тку­ван­ню.

Зда­є­ться, що все зро­зумі­ло, але ДФС має ін­шу дум­ку з цьо­го при­во­ду. Так, в ін­ди­ві­ду­аль­ній по­да­тко­вій кон­суль­та­ції від 07.02.2018 р. №509/А/99-99-13-0102-14/ІПК ДФС ви­зна­чає, що всі ко­шти, які над­хо­дять на по­то­чні ра­хун­ки при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця в ме­жах про­ва­дже­н­ня не­за­ле­жної про­фе­сій­ної ді­яль- но­сті, вклю­ча­ю­ться до до­хо­ду та­ко­го при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця та від­обра­жа­ю­ться в Кни­зі облі­ку до­хо­дів і ви­трат. У сво­їй по­да­тко­вій кон­суль­та­ції ДФС дає по­си­ла­н­ня на пп. 7.3 ПКУ, в яко­му за­зна­че­но, що будь-які пи­та­н­ня що­до опо­да­тку­ва­н­ня ре­гу­лю­ю­ться ПКУ і не мо­жуть вста­нов­лю­ва­ти­ся або змі­ню­ва­ти­ся ін­ши­ми за­ко­на­ми Укра­ї­ни, крім за­ко­нів, що мі­стять ви­клю­чно по­ло­же­н­ня сто­сов­но вне­се­н­ня змін до ПКУ та/або по­ло­же­н­ня, які вста­нов­лю­ють від­по­від­аль­ність за по­ру­ше­н­ня норм по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства.

Дій­сно, ПКУ ви­зна­чає об’єкт і ба­зу опо­да­тку­ва­н­ня, а та­кож дає ви­зна­че­н­ня по­ня­т­тям. Що ж є до­хо­дом з по­зи­ції по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства? ПКУ в пп.14.1.54 дає ви­зна­че­н­ня по­ня­т­тю до­хо­ду з дже­ре­лом їх по­хо­дже­н­ня з Укра­ї­ни – це будь-який до­хід, отри­ма­ний ре­зи­ден­та­ми та не­ре­зи­ден­та­ми від будь-яких ви­дів їхньої ді­яль­но­сті на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, в то­му чи­слі, але не ви­клю­чно, до­хід у ви­гля­ді про­цен­тів, ди­ві­ден­дів, до­хід від про­да­жу май­на та ін., а та­кож до­хід від зайня­т­тя під­при­єм­ни­цькою та не­за­ле­жною про­фе­сій­ною ді­яль­ні­стю.

Про­те це по­ня­т­тя за­галь­не і не вста­нов­лює склад до­хо­дів, а нор­ми п. 178 ПКУ, який ре­гу­лює опо­да­тку­ва­н­ня до­хо­дів осіб, які про­ва­дять не­за­ле­жну ді­яль­ність, ма­ють по­си­ла­н­ня ли­ше на роз­ра­ху­нок опо­да­тко­ву­ва­но­го до­хо­ду, що ви­зна­ча­є­ться як рі­зни­ця між до­хо­дом і ви­тра­та­ми. У цьо­му ви­пад­ку слід за­сто­со­ву­ва­ти нор­ми пп. 5.3 ПКУ, який ви­зна­чає, що ін­ші тер­мі­ни, які за­сто­со­ву­ю­ться в цьо­му Ко­де­ксі та не ви­зна­ча­ю­ться ним, ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться у зна­чен­ні, вста­нов­ле­но­му ін­ши­ми за­ко­на­ми. Оскіль­ки ви­зна­че­н­ня до­хо­ду, на­ве­де­не у ПКУ, не дає чі­тко­го по­ня­т­тя скла­ду до­хо­дів осо­би, яка про­ва­дить не- за­ле­жну про­фе­сій­ну ді­яль­ність (в то­му чи­слі при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця), не­об­хі­дно ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти нор­ми ЗУ «Про ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня» від 02.06.2016 р. №1404-VIII та ви­зна­ва­ти до­хо­дом при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця ко­шти, які є йо­го ви­на­го­ро­дою.

Та­ким чи­ном, опо­да­тко­ву­ва­ний до­хід при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця роз­ра­хо­ву­є­ться як рі­зни­ця між су­мою ви­на­го­ро­ди, яку отри­мує при­ва­тний ви­ко­на­вець, та су­мою ви­трат, які бу­ли ним здій­сне­ні в ме­жах ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня за вла­сні ко­шти.

При­ва­тний ви­ко­на­вець, який здій­снює не­за­ле­жну про­фе­сій­ну ді­яль­ність, є пла­тни­ком ПДФО, ВЗ та ЄСВ

Ма­ри­на М ТОМАШ, ТОМАШ ра­дник, ке­рів­ник на­прям­ку по­да­тко­во­го кон­сал­тин­гу та бух­гал­тер­сько­го облі­ку ADER HABER

Ма­ри­на М ЖИМОЛОСТНОВА, ЖИМОЛОСТНОВА по­да­тко­вий кон­суль­тант ADER HABER

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.