Єв­ро­ін­те­гра­ція зсе­ре­ди­ни та зов­ні

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Пи­та­н­ня єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції та ви­ко­на­н­ня Уго­ди про асо­ці­а­цію (да­лі – УА) між Укра­ї­ною і ЄС, ЄВРАТОМом та їхні­ми дер­жа­ва­ми­чле­на­ми, оче­ви­дно, не є но­вим на по­ряд­ку ден­но­му жи­т­тя кра­ї­ни. Однак на­вряд чи во­но є зро­зумі­лим з по­зи­ції ам­бі­тно­сті та ком­пле­ксно­сті вну­трі­шньої до­ма­шньої ро­би­ти, яку ма­ють ви­ко­на­ти всі дер­жав­ні ін­сти­ту­ції, бі­знес та гро­ма­дя­ни.

За остан­ні 3 ро­ки, ко­ли від­бу­ва­ло­ся тим­ча­со­ве за­сто­су­ва­н­ня окре­мих по­ло­жень Уго­ди, а та­кож ко­ли во­на за­пра­цю­ва­ла в пов­но­му об­ся­зі, мо­жна уза­галь­ни­ти пев­ний до­свід і зро­би­ти пер­ші ви­снов­ки. За ці ро­ки Укра­ї­на про­йшла ду­же скла­дний шлях на­пов­не­н­ня єв­ро­ін­те­гра­цій­них пра­гнень ре­аль­ним змі­стом. Сьо­го­дні з впев­не­ні­стю мо­жна го­во­ри­ти по те, що ін­сти­ту­цій­ні та пра­во­ві осно­ви, не­об­хі­дні для ви­ко­на­н­ня Уго­ди про асо­ці­а­цію, вже за­кла­де­ні. Зокре­ма, був за­твер­дже­ний План прі­о­ри­те­тних дій Уря­ду до 2020 р., який ґрун­ту­є­ться на зо­бов’яза­н­нях в ме­жах Уго­ди про асо­ці­а­цію.

25.10.2017 р. Уряд за­твер­див най­біль­ший за свою істо­рію уря­до­вий акт – План за­хо­дів з ви­ко­на­н­ня Уго­ди про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною, з одні­єї сто­ро­ни, та Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом, Єв­ро­пей­ським спів­то­ва­ри­ством з атом­ної енер­гії та їхні­ми дер­жа­ва­ми-чле­на­ми, з ін­шої сто­ро­ни. Йо­го осо­бли­ві­стю є те, що він ба­зу­є­ться на ґрун­тов­но­му ана­лі­зі зо­бов’язань в ме­жах Уго­ди, зокре­ма на ана­лі­зі актів пра­ва ЄС, ім­пле­мен­та­ція яких пе­ред­ба­че­на її по­ло­же­н­ня­ми, та на­дає мо­жли­вість ко­жно­му чі­тко сфор­му­лю­ва­ти ба­че­н­ня змін в усіх 25 сфе­рах пра­во­від­но­син, які охо­плю­ю­ться зо­бов’яза­н­ня­ми в ме­жах УА.

Окрім то­го, бу­ла за­про­ва­дже­на го­ри­зон­таль­на мо­дель ко­ор­ди­на­ції про­це­сів єв­ро­пей­ської та єв­ро­а­тлан­ти­чної ін­те­гра­ції. Так, у чин­но­му скла­ді Уря­ду за­про­ва­дже­на по­са­да Ві­це-прем’єр-мі­ні­стра Укра­ї­ни з пи­тань єв­ро­пей­ської та єв­ро­а­тлан­ти­чної ін­те­гра­ції, що ро­бить го­лос про­єв­ро­пей­ських ре­форм над­зви­чай­но по­ту­жним. В цен­трі Уря­ду – Се­кре­та­рі­а­ті Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни – фун­кціо­нує Уря­до­вий офіс з пи­тань єв­ро­пей­ської та єв­ро­а­тлан­ти­чної ін­те­гра­ції, який є ти­по­вою ко­ор­ди­на­цій­ною стру­кту­рою (на зра­зок тих, що фун­кціо­ну­ва­ли у кра­ї­нах, які ста­ли чле­на­ми ЄС в остан­ню та пе­ред­остан­ню хви­лю роз­ши­ре­н­ня, а та­кож фун­кціо­ну­ють у кра­ї­нах, які обра­ли шлях еко­но­мі­чної та по­лі­ти­чної ін­те­гра­ції в ме­жах Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу).

По­ча­ток ре­а­лі­за­ції ре­фор­ми дер­жав­но­го управ­лі­н­ня до­зво­лив ство­ри­ти ана­ло­гі­чну го­ри­зон­таль­ній ко­ор­ди­на­ції ін­сти­ту­цій­ну стру­кту­ру вну­трі­шньої ор­га­ні­за­ції мі­ні­стерств що­до впро­ва­дже­н­ня єв­ро­ін­те­гра­цій­них ре­форм. Зокре­ма, на до­да­ток до за­про­ва­дже­них у 2014 р. по­сад за­сту­пни­ків мі­ні­стрів з пи­тань єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції в 10 мі­ні­стер­ствах утво­ре­ні ди­ре­кто­ра­ти з пи­тань стра­те­гі­чно­го пла­ну­ва­н­ня та єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції. На пра­кти­ці та­кий під­хід за­без­пе­чує ре­а­лі­за­цію єв­ро­ін­те­гра­цій­них зав­дань не­ро­зрив­но з вну­трі­шньою по­лі­ти­кою ко­жно­го мі­ні­стер­ства окре­мо та Уря­ду за­га­лом.

Крок за кро­ком

Пе­ре­кла­да­ю­чи про­цес ви­ко­на­н­ня Уго­ди про асо­ці­а­цію на мо­ву прое­кт­но­го ме­не­джмен­ту, мо­жна ска­за­ти, що фа­кти­чно ко­жен блок зо­бов’язань скла­да­є­ться з низ­ки ета­пів: пра­во­ве на­бли­же­н­ня до ви­мог пра­ва ЄС, ство­ре­н­ня на­ле­жних ін­сти­ту­цій­них за­сад, впро­ва­дже­н­ня ухва­ле­них єв­ро­ін­те­гра­цій­них по­лі­тик, впро­ва- дже­н­ня но­вих по­лі­тик від­по­від­но до прин­ци­пів ЄС, спіль­на з ЄС оцін­ка та ви­зна­н­ня про­гре­су.

За умо­ви ста­біль­но­го ру­ху Укра­ї­ни в цьо­му на­прям­ку, збе­ре­же­н­ня ін­сти­ту­цій­них та пра­во­вих основ, за­кла­де­них про­тя­гом кіль­кох остан­ніх ро­ків, успі­шне ви­ко­на­н­ня Уго­ди від­по­від­но до за­зна­че­них ви­ще ета­пів є аб­со­лю­тно ре­а­лі­сти­чною пер­спе­кти­вою.

Пер­ші ро­ки пі­сля за­про­ва­дже­н­ня Уго­ди про асо­ці­а­цію бу­ли ви­ко­на­н­ням вну­трі­шньо­го до­ма­шньо­го зав­да­н­ня, від­бу­вав­ся про­цес ухва­ле­н­ня за­ко­но­дав­чих, підза­кон­них актів го­ри­зон­таль­но­го та се­кто­раль­но­го змі­сту. Якщо за­сто­со­ву­ва­ти кіль­кі­сний під­хід до оцін­ки про­гре­су у ви­ко­нан­ні УА, то ре­зуль­та­ти та­кої оцін­ки ви­гля­да­ють не над­то при­ва­бли­во – ли­ше 41% у 2017 р. Однак, за­гли­блю­ю­чись у зміст до­ся­гну­то­го про­гре­су, стає оче­ви­дним, що об­сяг впро­ва­дже­них єв­ро­ін­те­гра­цій­них змін кра­ї­ною, яка не є кан­ди­да­том на член­ство в ЄС, мо­жна на­зва­ти вра­жа­ю­чим.

Так, на­бли­же­н­ня су­ча­сно­го ре­гу­ля­тор­но­го пра­во­во­го по­ля до стан­дар­тів ЄС є своє­рі­дним зна­ком яко­сті дер­жа­ви, а вза­єм­не ви­зна­н­ня до­ку­мен­тів кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів або екві­ва­лен­тно­сті умов са­ні­тар­но­го та фі­то­са­ні­тар­но­го кон­тро­лю фа­кти­чно є «без­ві­зом» до ЄС та сві­ту для укра­їн­ської про­ду­кції. Са­ме то­му пер­ши­ми ва­жли­ви­ми еле­мен­та­ми єв­ро­ін­те­гра­цій­ної транс­фор­ма­ції ста­ли ме­ха­ні­зми дер­жав­но­го рин­ко­во­го на­гля­ду. Та­кож си­сте­ма те­хні­чно­го ре­гу­лю­ва­н­ня пов­ні­стю бу­ла пе­ре­орі­єн­то­ва­на на єв­ро­пей­ську мо­дель, а в цьо­му ро­ці Укра­ї­на всту­пає у за­вер­шаль­ну ста­дію впро­ва­дже­н­ня одно­го з осно­во­по­ло­жних прин­ци­пів кон­тро­лю без­пе­чно­сті та яко­сті хар­чо­вої про­ду­кції «від ла­ну до сто­лу».

Що ма­є­мо

Зна­ко­вою по­ді­єю є на­бра­н­ня чин­но­сті у пов­но­му об­ся­зі За­ко­ном Укра­ї­ни «Про дер­жав­ну до­по­мо­гу суб’єктам го­спо­да­рю­ва­н­ня» та ви­зна­че­н­ня Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту упов­но­ва­же­ним ор­га­ном що­до за­без­пе­че­н­ня ви­ко­на­н­ня цьо­го за­ко­но­дав­ства. Ухва­ле­н­ня за­зна­че­но­го за­ко­ну та від­по­від­ної підза­кон­ної нор­ма­тив- ної ба­зи від­бу­ва­ло­ся ви­клю­чно на осно­ві та від­по­від­но до зо­бов’язань в ме­жах Уго­ди про асо­ці­а­цію. Сьо­го­дні це жорс­ткий ме­ха­нізм за­без­пе­че­н­ня про­зо­ро­сті фун­кціо­ну­ва­н­ня си­сте­ми дер­жав­ної до­по­мо­ги та га­ран­ту­ва­н­ня умов для віль­но­го роз­ви­тку кон­ку­рен­ції. Пра­во­ві за­са­ди ді­яль­но­сті акціо­нер­них то­ва­риств пов­ні­стю від­по­від­а­ють ви­мо­гам ЄС, так са­мо як і за­галь­ні ви­мо­ги до від­кри­то­сті да­них ком­па­ній. 06.05.2018 р. на­брав чин­но­сті За­кон Укра­ї­ни «Про то­ва­ри­ства з обме­же­ною та до­да­тко­вою від­по­від­аль­ні­стю», роз­ро­бле­ний на осно­ві пра­ва ЄС.

Тоб­то з впев­не­ні­стю мо­жна го­во­ри­ти про зна­чний успіх у вста­нов­лен­ні го­ри­зон­таль­них умов ді­яль­но­сті ком­па­нії, а та­кож кон­тро­лю дер­жа­вою яко­сті про­ду­кції та по­слуг, які ни­ми на­да­ю­ться від­по­від­но до ви­мог пра­ва ЄС. При цьо­му одним з основ­них ви­снов­ків ми­ну­лих ро­ків є ро­зу­мі­н­ня то­го, що чим біль­ше кра­ї­на ро­бить у на­прям­ку сво­го єв­ро­ін­те­гра­цій­но­го кур­су, тим біль­ше зав­дань по­стає по­пе­ре­ду. Як­би єв­ро­ін­те­гра­ція по­ля­га­ла в ухва­лен­ні кіль­кох со­тень за­ко­нів, Укра­ї­на з ве­ли­кою ймо­вір­ні­стю вже мо­гла б впри­тул на­бли­зи­ти­ся до її ви­ко­на­н­ня.

За­раз, пі­сля до­ся­гне­н­ня пев­но­го успі­ху, є чі­тке ро­зу­мі­н­ня то­го, що ми по­вин­ні актив­ні­ше про­су­ва­ти свої ін­те­ре­си в ме­жах дво­сто­рон­ніх від­но­син між Укра­ї­ною та ЄС, адже окре­мі на­прям­ки єв­ро­ін­те­гра­цій­них змін не­мо­жли­во впро­ва­ди­ти в одно- сто­рон­ньо­му по­ряд­ку. На­сам­пе­ред, мо­ва йде про ми­тну сфе­ру, де над­зви­чай­но ва­жли­во ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти нор­ми спіль­ної тран­зи­тної про­це­ду­ри ЄС/ЄАВТ на те­ри­то­рії Укра­ї­ни від­по­від­но до Кон­вен­цій про спро­ще­н­ня фор­маль­но­стей у тор­гів­лі то­ва­ра­ми та про єди­ний ре­жим тран­зи­ту. Та­ким чи­ном, пе­ре­ду­ва­ти ком­пле­ксно­му на­бли­жен­ню за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни з пи­тань тран­зи­ту до пра­ва ЄС має за­крі­пле­н­ня на рів­ні від­по­від­них дво­сто­рон­ніх ор­га­нів у ме­жах Уго­ди про асо­ці­а­цію чі­тко­го ба­че­н­ня подаль­ших кро­ків що­до при­єд­на­н­ня Укра­ї­ни до цих кон­вен­цій.

Ана­ло­гі­чна си­ту­а­ція та­кож зі сфе­ра­ми ІТ та те­ле­ко­му­ні­ка­цій­них по­слуг. В Уго­ді про асо­ці­а­цію за­крі­пле­ні зо­бов’яза­н­ня, які ба­зу­ю­ться на актах пра­ва ЄС, що ді­я­ли до по­ча­тку ство­ре­н­ня Єди­но­го ци­фро­во­го рин­ку ЄС. От­же, від­по­від­ні дво­сто­рон­ні ор­га­ни, ство­ре­ні в ме­жах Уго­ди, ма­ють ви­зна­чи­ти ал­го­ритм ви­ко­на­н­ня ці­єї ча­сти­ни зо­бов’язань (при то­му, що від­по­від­но до УА пе­ре­дба­че­но вста­нов­ле­н­ня ре­жи­му вну­трі­шньо­го рин­ку для ці­єї сфе­ри по­слуг).

Всі ці змі­ни ма­ють і ма­ти­муть пря­мий по­зи­тив­ний ефект для по­лі­пше­н­ня бі­знес-клі­ма­ту та під­ви­ще­н­ня до­бро­бу­ту гро­ма­дян. Во­дно­час за­по­ру­кою то­го, що ви­ко­на­н­ня УА все ж та­ки за­без­пе­чить омрі­я­ну по­лі­ти­чну асо­ці­а­цію та еко­но­мі­чну ін­те­гра­цію, за­кла­де­ну у ст. 4 та ст. 25 УА, за­ле­жить від то­го, на­скіль­ки які­сно дер­жа­ва ре­а­лі­зо­ву­ва­ти­ме на пра­кти­ці за­зна­че­ні змі­ни, на­скіль­ки гро­ма­дя­ни бу­дуть го­то­ві в них по­ві­ри­ти, роз­ді­ли­ти від­по­від­аль­ність за їх впро­ва­дже­н­ня та уко­рі­не­н­ня в на­шо­му що­ден­но­му жит­ті.

Що да­лі?

Ва­жли­во ро­зу­мі­ти, що у на­сту­пні 10 ро­ків ми по­стій­но бу­де­мо у про­це­сі транс­фор­ма­ції, який по­ля­га­ти­ме у змі­ні пра­во­во­го по­ля, ство­рен­ні но­вої си­сте­ми кон­тро­лю дер­жа­вою про­це­сів, фун­кціо­ну­ва­н­ня рин­ку про­ду­кції, за­без­пе­че­н­ня про­зо­рої кон­ку­рен­ції, пе­ре­гля­ду умов на­да­н­ня май­же усьо­го спе­ктру фі­нан­со­вих, транс­порт­них та ін­ших по­слуг. Окрім то­го, з лі­бе­ра­лі­за­ці­єю умов тор­гів­лі то­ва­ра­ми та по­слу­га­ми Укра­ї­на (а от­же, укра­їн­ські ком­па­нії та ви­ро­бни­ки) отри­має рів­но­прав­ний до­ступ до вну­трі­шньо­го рин­ку ЄС на пе­ред­ба­че­них Уго­дою умо­вах, так са­мо як єв­ро­пей­ські – на укра­їн­ський ри­нок.

Це ве­ли­че­зне ко­ло мо­жли­во­стей та ва­жли­ві пе­ред­умо­ви для еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня кра­ї­ни, але во­дно­час і ви­клик для дер­жав­них ін­сти­ту­цій, які ма­ють за­без­пе­чи­ти ви­со­кий рі­вень до­три­ма­н­ня ви­мог за­ко­но­дав­ства. Юри­ди­чна спіль­но­та й су­до­ва гіл­ка вла­ди ма­ють чи не най­більш ви­рі­шаль­ну роль у цьо­му про­це­сі, адже са­ме во­ни фор­му­ють пра­кти­ку, на­да­ють по­слу­ги юри­ди­чним та фі­зи­чним осо­бам. На цьо­му ета­пі су­до­ва гіл­ка вла­ди має роз­по­ча­ти мас­шта­бну під­го­тов­ку до то­го, щоб за­без­пе­чи­ти ви­со­кий рі­вень тлу­ма­че­н­ня за­ко­но­дав­ства, від­по­від­но до прин­ци­пів, на яких во­но за­сто­со­ву­є­ться в ЄС, вра­хо­ву­ю­чи пра­кти­ку Су­ду ЄС.

Про­актив­ність юри­ди­чної спіль­но­ти що­до за­без­пе­че­н­ня на­ле­жно­го за­хи­сту прав юри­ди­чних та фі­зи­чних осіб в умо­вах но­вої пра­во­вої ре­аль­но­сті, яка сьо­го­дні за­ро­джу­є­ться в Укра­ї­ні з ви­ко­на­н­ням Уго­ди, є кри­ти­чною з по­зи­ції фор­му­ва­н­ня пра­кти­ки за­сто­су­ва­н­ня та­ко­го за­ко­но­дав­ства, іден­ти­фі­ка­ції слаб­ких місць та фор­му­ва­н­ня більш ефе­ктив­них ме­ха­ні­змів впро­ва­дже­н­ня єв­ро­ін­те­гра­цій­них змін.

Окре­мі на­прям­ки єв­ро­ін­те­гра­цій­них змін не­мо­жли­во впро­ва­ди­ти в одно­сто­рон­ньо­му по­ряд­ку

Оль­га О CТЕФАНІШИНА CТЕФАНІШИНА, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Уря­до­во­го офі­су ко­ор­ди­на­ції єв­ро­пей­ської та єв­ро­а­тлан­ти­чної ін­те­гра­ції

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.