Де­кла­ру­ва­н­ня гро­мад­ських акти­ві­стів у тер­мі­нах і по­ня­т­тях

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Для ро­зу­мі­н­ня За­ко­ну та вне­се­них до ньо­го змін, на­сам­пе­ред, не­об­хі­дно ро­зі­бра­ти­ся з тер­мі­на­ми для фор­му­ва­н­ня фа­хо­вої по­зи­ції, що і про­по­ну­є­ться в на­шо­му ма­те­рі­а­лі.

Рі­ше­н­ням На­ц­агент­ства №549 від 29.03.2018 р. за­твер­дже­но Роз’ясне­н­ня що­до за­сто­су­ва­н­ня окре­мих по­ло­жень За­ко­ну «Про за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції» сто­сов­но від­не­се­н­ня до суб’єктів де­кла­ру­ва­н­ня фі­зи­чних осіб від­по­від­но до п. 5 ч. 1 ст. 3 за­зна­че­но­го За­ко­ну.

Де­кла­ран­ти

Від­по­від­но до ст. 3 за­зна­че­но­го за­ко­ну, суб’єкта­ми де­кла­ру­ва­н­ня є фі­зи­чні осо­би, які:

• отри­му­ють ко­шти, май­но в ме­жах ре­а­лі­за­ції в Укра­ї­ні про­грам (про­е­ктів) те­хні­чної або ін­шої, в то­му чи­слі без­по­во­ро­тної, до­по­мо­ги у сфе­рі за­по­бі­га­н­ня, про­ти­дії ко­ру­пції (як без­по­се­ре­дньо, так і че­рез тре­тіх осіб або будь-яким ін­шим спосо­бом, пе­ред­ба­че­ним від­по­від­ною про­гра­мою (про­е­ктом);

• си­сте­ма­ти­чно, про­тя­гом ро­ку, ви­ко­ну­ють ро­бо­ти, на­да­ють по­слу­ги що­до ім­пле­мен­та­ції стан­дар­тів у сфе­рі ан­ти­ко­ру­пцій­ної по­лі­ти­ки, мо­ні­то­рин­гу ан­ти­ко­ру­пцій­ної по­лі­ти­ки в Укра­ї­ні, під­го­тов­ки про­по­зи­цій з пи­тань фор­му­ва­н­ня, ре­а­лі­за­ції та­кої по­лі­ти­ки, якщо фі­нан­су­ва­н­ня (опла­та) та­ких ро­біт, по­слуг здій­сню­є­ться без­по­се­ре­дньо або че­рез тре­тіх осіб за ра­ху­нок те­хні­чної або ін­шої, в то­му чи­слі без­по­во­ро­тної, до­по­мо­ги у сфе­рі за­по­бі­га­н­ня, про­ти­дії ко­ру­пції;

• є ке­рів­ни­ка­ми або вхо­дять до скла­ду ви­що­го ор­га­ну управ­лі­н­ня, ін­ших ор­га­нів управ­лі­н­ня гро­мад­ських об’єд­нань, ін­ших не­під­при­єм­ни­цьких то­ва­риств, що здій­сню­ють ді­яль­ність, пов’яза­ну із за­по­бі­га­н­ням, про­ти­ді­єю ко­ру­пції, ім­пле­мен­та­ці­єю стан­дар­тів у сфе­рі ан­ти­ко­ру­пцій­ної по­лі­ти­ки, мо­ні­то­рин­гом ан­ти­ко­ру­пцій­ної по­лі­ти­ки в Укра­ї­ні, під­го­тов­кою про­по­зи­цій з пи­тань фор­му­ва­н­ня, ре­а­лі­за­ції та­кої по­лі­ти­ки, та/або бе­руть участь, за­лу­ча­ю­ться до здій­снен- ня за­хо­дів, пов’яза­них із за­по­бі­га­н­ням, про­ти­ді­єю ко­ру­пції.

Та­ким чи­ном, суб’єктом де­кла­ру­ва­н­ня, від­по­від­но до ст. 45 За­ко­ну, бу­дуть фі­зи­чні осо­би, які в су­ку­пно­сті одно­ча­сно від­по­від­а­ють всім скла­до­вим озна­кам, пе­ред­ба­че­ним п. 5 ч. 1 ст. 3 За­ко­ну. Вка­за­ні осо­би зо­бов’яза­ні по­да­ва­ти де­кла­ра­цію осіб, упов­но­ва­же­них на ви­ко­на­н­ня фун­кцій дер­жа­ви або мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня у ви­пад­ках, ви­зна­че­них ст. 45 За­ко­ну за фор­мою, що ви­зна­ча­є­ться На­ц­агент­ством.

Сфе­ра ді­яль­но­сті, на­прям­ки

Під сфе­рою за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції за уча­стю гро­мад­сько­сті слід ро­зу­мі­ти бу­дья­ку ді­яль­ність, пов’яза­ну із си­сте­мою за­хо­дів за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції, пе­ред­ба­че­них За­ко­ном, зокре­ма:

• участь у фор­му­ван­ні чи ре­а­лі­за­ції ан­ти­ко­ру­пцій­ної по­лі­ти­ки (ст. 18);

• участь у роз­роб­ці, ви­ко­нан­ні чи кон­тро­лі за ви­ко­на­н­ням ан­ти­ко­ру­пцій­них про­грам (ст. 19);

• здій­сне­н­ня за­хо­дів що­до за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції (ст. 21);

• про­ве­де­н­ня гро­мад­ської ан­ти­ко­ру­пцій­ної екс­пер­ти­зи (ст. 55).

Під сфе­рою про­ти­дії ко­ру­пції слід ро­зу­мі­ти ді­яль­ність спе­ці­аль­но упов­но­ва­же­них суб’єктів у сфе­рі про­ти­дії ко­ру­пції (ор­га­ни про­ку­ра­ту­ри, На­ціо­наль­ної по­лі­ції, На­ціо­наль­не ан­ти­ко­ру­пцій­не бю­ро Укра­ї­ни, На­ціо­наль­не агент­ство) сто­сов­но ви­яв­ле­н­ня, при­пи­не­н­ня, роз­слі­ду­ва­н­ня, при­тя­гне­н­ня до від­по­від­аль­но­сті за вчи­не­н­ня ко­ру­пцій­них та пов’яза­них з ко­ру­пці­єю пра­во­по­ру­шень.

Та­кож вра­хо­ву­ю­чи по­ло­же­н­ня По­ряд­ку за­лу­че­н­ня, ви­ко­ри­ста­н­ня та мо­ні­то­рин­гу між­на­ро­дної те­хні­чної до­по­мо­ги, за­твер­дже­но­го по­ста­но­вою Ка­бмі­ну від 15.02.2002 р. №153 (да­лі –

По­ря­док), під «про­е­ктом» слід ро­зу­мі­ти до­ку­мент, яким ви­зна­ча­ю­ться спіль­ні дії уча­сни­ків про­е­кту (до­но­рів, ви­ко­нав­ців, бе­не­фі­ці­а­рів, ре­ци­пі­єн­тів), а та­кож ре­сур­си, не­об­хі­дні для до­ся­гне­н­ня ці­лей на­да­н­ня між­на­ро­дної те­хні­чної до­по­мо­ги про­тя­гом вста­нов­ле­них стро­ків. «Про­гра­ма» – це про­е­кти, об’єд­на­ні для до­ся­гне­н­ня спіль­ної ме­ти.

Ви­хо­дя­чи зі змі­сту по­ло­жень п. 5 ч. 1 ст. 3 За­ко­ну, во­но охо­плює осіб, які отри­му­ють ко­шти, май­но в ме­жах ре­а­лі­за­ції в Укра­ї­ні про­грам (про­е­ктів) те­хні­чної або ін­шої, в то­му чи­слі без­по­во­ро­тної, до­по­мо­ги у сфе­рі за­по­бі­га­н­ня, про­ти­дії ко­ру­пції та здій­сне­н­ня за­хо­дів, без­по­се­ре­дньо пов’яза­них із за­по­бі­га­н­ням, про­ти­ді­єю ко­ру­пції. Тоб­то це по­ло­же­н­ня охо­плює осіб, які без­по­се­ре­дньо здій­сню­ють актив­ну гро­мад­ську ді­яль­ність са­ме у сфе­рі за­по­бі­га­н­ня і про­ти­дії ко­ру­пції.

Хто не є де­кла­ран­том

По­ло­же­н­ня за­зна­че­ної ста­ті не по­ши­рю­є­ться на фі­зи­чних осіб, які пра- цю­ють у гро­мад­ських об’єд­на­н­нях, ін­ших не­під­при­єм­ни­цьких то­ва­ри­ствах та без­по­се­ре­дньо не ви­ко­ну­ють фун­кцій у сфе­рі за­по­бі­га­н­ня і про­ти­дії ко­ру­пції, а та­кож фі­зи­чних осіб, які на­да­ють по­слу­ги, ви­ко­ну­ють ро­бо­ти, по­ста­ча­ють то­ва­ри, які пря­мо не сто­су­ю­ться за­по­бі­га­н­ня чи про­ти­дії ко­ру­пції (на­при­клад, фі­зи­чні осо­би, які пра­цю­ють на по­са­дах офіс-ме­не­дже­рів, бух­гал­те­рів, по­слу­ги з при­би­ра­н­ня, по­ста­ча­н­ня про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня чи кан­це­ляр­сько­го при­ла­д­дя то­що), а ма­ють до­по­мі­жний (об­слу­го­ву­ю­чий) ха­ра­ктер, на­віть якщо отри­ма­н­ня та­ких по­слуг, ро­біт і то­ва­рів пе­ре­дба­че­но від­по­від­ною про­гра­мою (про­е­ктом).

Та­ким чи­ном, без­по­се­ре­днє здій­сне­н­ня гро­мад­ської ді­яль­но­сті у сфе­рі за­по­бі­га­н­ня чи про­ти­дії ко­ру­пції, зокре­ма, за змі­стом ст. 18, 19, 21 55 За­ко­ну, ви­сту­пає основ­ним кри­те­рі­єм при ви­зна­чен­ні фі­зи­чної осо­би як суб’єкта де­кла­ру­ва­н­ня за п. 5 ч. 1 ст. 3 За­ко­ну.

При­кла­да­ми та­кої ді­яль­но­сті фі­зи­чних осіб (що­до уча­сті у фор­му­ван­ні чи ре­а­лі­за­ції ан­ти­ко­ру­пцій­ної по­лі­ти­ки) мо­жуть бу­ти:

• на­да­н­ня екс­пер­тної до­по­мо­ги у роз­роб­ці про­е­ктів нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів, під­го­тов­ці ме­то­ди­чних ре­ко­мен­да­цій то­що з пи­тань за­по­бі­га­н­ня і про­ти­дії ко­ру­пції;

• без­по­се­ре­днє здій­сне­н­ня, участь чи екс­пер­тна під­трим­ка про­ве­де­н­ня на­вчаль­них (про­сві­тни­цьких) за­хо­дів з пи­тань за­по­бі­га­н­ня і про­ти­дії ко­ру­пції;

• вжи­т­тя за­хо­дів що­до ви­яв­ле­н­ня ко­ру­пцій­них або пов’яза­них з ко­ру­пці­єю пра­во­по­ру­шень з ме­тою подаль­шо­го ін­фор­му­ва­н­ня спе­ці­аль­но упов­но­ва­же­них суб’єктів у сфе­рі про­ти­дії ко­ру­пції;

• збір ста­ти­сти­чної ін­фор­ма­ції, під­го­тов­ка ана­лі­ти­чних зві­тів про стан за­по­бі­га­н­ня і про­ти­дії ко­ру­пції;

• під­го­тов­ка та на­да­н­ня від­по­від­ним ор­га­нам дер­жав­ної вла­ди іні­ці­а­тив­них про­по­зи­цій що­до вдо­ско­на­ле­н­ня про­це­су за­по­бі­га­н­ня і про­ти­дії ко­ру­пції то­що.

Звер­ніть ува­гу на тер­мі­ни

Під «те­хні­чною до­по­мо­гою» у на­ве­де­но­му по­ло­жен­ні За­ко­ну слід ро­зу­мі­ти між­на­ро­дну те­хні­чну до­по­мо­гу. Від­по­від­но до По­ряд­ку, між­на­ро­дна те­хні­чна до­по­мо­га – це фі­нан­со­ві та ін­ші ре­сур­си й по­слу­ги, що від­по­від­но до між­на­род- них до­го­во­рів Укра­ї­ни на­да­ю­ться до­но­ра­ми на без­опла­тній та без­по­во­ро­тній осно­ві з ме­тою під­трим­ки Укра­ї­ни. Під «без­по­во­ро­тною до­по­мо­гою» слід ро­зу­мі­ти ко­шти або будь-яке ін­ше май­но чи май­но­ві пра­ва, пе­ре­да­ні отри­му­ва­чу до­по­мо­ги згі­дно з до­го­во­ра­ми да­ру­ва­н­ня, ін­ши­ми по­ді­бни­ми до­го­во­ра­ми або без укла­де­н­ня та­ких до­го­во­рів (бла­го­дій­ні вне­ски, по­жер­тву­ва­н­ня).

З’ясо­ву­ю­чи, чи є фі­зи­чна осо­ба суб’єктом де­кла­ру­ва­н­ня, не­об­хі­дно ке­ру­ва­ти­ся кри­те­рі­єм «дер­жав­ної ре­є­стра­ції» про­гра­ми чи про­е­кту те­хні­чної до­по­мо­ги. Спи­сок чин­них про­е­ктів між­на­ро­дної те­хні­чної до­по­мо­ги за під­трим­ки між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій, що ре­а­лі­зу­ю­ться в Укра­ї­ні та про­йшли дер­жав­ну ре­є­стра­цію (пе­ре­ре­є­стра­цію) в Мі­ні­стер­стві еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Укра­ї­ни, мі­стить пе­ре­лік ре­ци­пі­єн­тів та бе­не­фі­ці­а­рів та­кої до­по­мо­ги.

Та­ким чи­ном, до про­е­ктів (про­грам) те­хні­чної до­по­мо­ги слід від­но­си­ти ли­ше ті, які сто­су­ю­ться ан­ти­ко­ру­пцій­ної ре­фор­ми у роз­ді­лі між­на­ро­дної те­хні­чної до­по­мо­ги на офі­цій­но­му сай­ті Мі­ні­стер­ства еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Укра­ї­ни, а та­кож які пе­ред­ба­ча­ють за­хо­ди із за­по­бі­га­н­ня та про­ти­дії ко­ру­пції се­ред сво­їх зав­дань та змі­сту у від­по­від­них ре­є­стра­цій­них кар­тках про­е­кту (про­гра­ми).

Слід за­зна­чи­ти, що ди­пло­ма­ти­чні мі­сії або між­на­ро­дні до­но­ри, що не за­ре­є­стро­ва­ні в Укра­ї­ні, не під­па­да­ють під дію ви­зна­че­н­ня про­е­ктів (про­грам) те­хні­чної або ін­шої, в то­му чи­слі без­по­во­ро­тної, до­по­мо­ги, а от­же, не мо­жуть бу­ти суб’єкта­ми де­кла­ру­ва­н­ня у ро­зу­мін­ні п. 5 ч. 1 ст. 3 За­ко­ну.

Під по­ня­т­тям «си­сте­ма­ти­чно» у на­ве­де­но­му по­ло­жен­ні За­ко­ну мо­жна ро­зу­мі­ти ви­ко­на­н­ня за­зна­че­них ро­біт чи на­да­н­ня по­слуг дві­чі та біль­ше ра­зів упро­довж одно­го ро­ку. При цьо­му від­слід­ко­ву­ва­н­ня си­сте­ма­ти­чно­сті ді­яль­но­сті здій­сню­є­ться без­по­се­ре­дньо фі­зи­чною осо­бою, яка у ра­зі си­сте­ма­ти­чно­го ви­ко­на­н­ня та­кої ді­яль­но­сті (див. ви­ще) стає суб’єктом де­кла­ру­ва­н­ня та, від­по­від­но, зо­бов’яза­на до­три­му­ва­ти­ся пе­ред­ба­че­них За­ко­ном ви­мог фі­нан­со­во­го кон­тро­лю.

Ди­пмі­сії або між­на­ро­дні до­но­ри, що не за­ре­є­стро­ва­ні в Укра­ї­ні, не мо­жуть бу­ти суб’єкта­ми де­кла­ру­ва­н­ня

Про­дов­же­н­ня у на­сту­пно­му но­ме­рі

Гри­го­рій Г ій МАРТИНЕНКО МАРТИНЕНКО, Де­пар­та­мент пе­ре­вір­ки де­кла­ра­цій та мо­ні­то­рин­гу спосо­бу жи­т­тя НАЗК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.