Біль­ше, ефе­ктив­ні­ше, від­по­від­аль­ні­ше!

По­си­ле­н­ня ін­сти­ту­цій­ної спро­мо­жно­сті АМКУ шля­хом ім­пле­мен­та­ції Уго­ди про асо­ці­а­цію в аспе­кті дер­жав­ної до­по­мо­ги

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Го­ді й го­во­ри­ти про те, на­скіль­ки зна­чу­щим для Укра­ї­ни кро­ком ста­ло укла­де­н­ня Уго­ди про асо­ці­а­цію з ЄС – ін­стру­мен­ту роз­ви­тку, по­кра­ще­н­ня та змін. Однак всу­пе­реч по­ши­ре­но­му пе­ре­ко­нан­ню, Уго­да не є са­мо­ці­л­лю, адже на­віть пі­сля на­бра­н­ня чин­но­сті во­на не га­ран­тує на­ста­н­ня змін чи по­кра­щень. Ли­ше вла­сни­ми зу­си­л­ля­ми Укра­ї­на мо­же ре­а­лі­зу­ва­ти єв­ро­ін­те­гра­цій­ний по­тен­ці­ал, за­кла­де­ний у до­ку­мен­ті, спри­йма­ю­чи йо­го рад­ше як на­бір вка­зі­вок, по­рад і пи­тань, що зму­шу­ють са­мо­стій­но зна­хо­ди­ти на­ле­жні від­по­віді.

Зо­бов’яза­н­ня: пра­гну­ти кра­що­го для кон­ку­рен­ції

Якщо за­га­лом Уго­да про асо­ці­а­цію спра­ве­дли­во вва­жа­є­ться для Укра­ї­ни чи­мось про­гре­сив­ним і на­віть но­ва­тор­ським, то її ча­сти­ну, що сто­су­є­ться кон­ку­рен­цій­но­го за­ко­но­дав­ства, вза­га­лі мо­жна вва­жа­ти ба­зою для без­пре­це­ден­тних ре­форм. Так, під­твер­див­ши свій по­лі­ти­чний курс на ін­те­гра­цію до Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу, Укра­ї­на зо­бов’яза­ла­ся сут­тє­во по­си­ли­ти за­хист рин­ко­вої кон­ку­рен­ції як в аспе­кті за­ко­но­дав­ства, так і на пра­кти­ці. До основ­них по­ло­жень Уго­ди, по­кли­ка­них під­три­му­ва­ти кон­ку­рен­цію у здо­ро­во­му ста­ні, на­ле­жать від­по­від­ні зо­бов’яза­н­ня про­ти­ді­я­ти ан­ти­кон­ку­рен­тним узго­дже­ним ді­ям суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, зло­вжи­ван­ню до­мі­ну­ю­чим ста­но­ви­щем та кон­цен­тра­ці­ям, які при­зво­дять до мо­но­по­лі­за­ції чи зна­чно­го обме­же­н­ня кон­ку­рен­ції на рин­ку. Їх су­про­во­джу­ють прин­ци­пи, що ви­зна­ча­ють на­ле­жний стан­дарт фун­кціо­ну­ва­н­ня усі­єї си­сте­ми кон­ку­рен­цій­но­го за­ко­но­дав­ства та йо­го за­сто­су­ва­н­ня.

Не зу­пи­ня­ю­чись де­таль­но на про­це­сі ви­ко­на­н­ня Укра­ї­ною цих зо­бов’язань за Уго­дою, вар­то ли­ше за­зна- чи­ти, що зна­чну ча­сти­ну по­ло­жень вже бу­ло ім­пле­мен­то­ва­но в на­ціо­наль­не за­ко­но­дав­ство. Дов­го­о­чі­ку­ва­ним кро­ком ста­ло впро­ва­дже­н­ня но­вих по­ро­го­вих по­ка­зни­ків для кон­цен­тра­цій, а та­кож роз’ясне­н­ня що­до оцін­ки го­ри­зон­таль­них кон­цен­тра­цій, ме­то­до­ло­гія та кри­те­рії якої впро­довж три­ва­ло­го ча­су за­ли­ша­ли­ся не­зро­зумі­ли­ми та не­про­зо­ри­ми. Крім цьо­го, опри­лю­днив­ши та онов­лю­ю­чи роз’ясне­н­ня що­до штра­фних сан­кцій, АМКУ вда­ло­ся по­кла­сти край при­найм­ні ча­сти­ні кри­ти­ки що­до не­ви­зна­че­но­сті та на­віть упе­ре­дже­но­сті йо­го під­хо­ду до на­кла­де­н­ня штра­фів за по­ру­ше­н­ня кон­ку­рен­цій­но­го за­ко­но­дав­ства. Не менш прин­ци­по­вим кро­ком вар­то вва­жа­ти впро­ва­дже­н­ня но­во­го під­хо­ду до кон­тро­лю за вер­ти­каль­ни­ми узго­дже­ни­ми ді­я­ми суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня та прийня­т­тя ти­по­вих ви­мог що­до та­ких дій.

Однак мо­мент пов­ної ім­пле­мен­та­ції по­ло­жень Уго­ди не так близь­ко, як мо­же зда­ти­ся на пер­ший по­гляд, зва­жа­ю­чи на низ­ку аспе­ктів, які ще по­тре­бу­ють до­о­пра­цю­ва­н­ня. Зокре­ма, згі­дно зі Зві­том Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни про ви­ко­на­н­ня Уго­ди про асо­ці­а­цію у 2017 р., до клю­чо­вих зав­дань та пер­шо­чер­го­вих прі­о­ри­те­тів на 2018 р. в аспе­кті ан­ти­мо­но­поль­но­го за­ко­но­дав­ства на­ле­жить гар­мо­ні­за­ція з єв­ро­пей­ськи­ми стан­дар­та­ми пра­вил та ме­ха­ні­змів кон­тро­лю за узго­дже­ни­ми ді­я­ми що­до трансфе­ру те­хно­ло­гій, а та­кож за­про­ва­дже­н­ня ме­ха­ні­зму не­за­ле­жно­го пе­ре­гля­ду рі­шень що­до на­кла­де­н­ня будь-яких сан­кцій чи зо­бов’язань.

Про­те укра­їн­ське кон­ку­рен­цій­не за­ко­но­дав­ство бу­ло б не­мо­жли­во при­ве­сти у від­по­від­ність чи на­віть на­бли­зи­ти до єв­ро­пей­сько­го у ра­зі від­су­тно­сті по­ло­жень що­до дер­жав­ної до­по­мо­ги суб’єктам го­спо­да­рю- ва­н­ня – прин­ци­по­во ва­жли­во­го для рин­ко­вої кон­ку­рен­ції ме­ха­ні­зму, що здій­снює зна­чний вплив на тор­гів­лю між Укра­ї­ною та ЄС. Са­ме ре­а­лі­за­ція зо­бов’язань Укра­ї­ни з впро­ва­дже­н­ня в на­ціо­наль­ну си­сте­му ін­сти­ту­ту дер­жав­ної до­по­мо­ги ціл­ком мо­же ста­ти тим са­мим «за­вер­шаль­ним акор­дом» у про­це­сі ре­фор­му­ва­н­ня ан­ти­мо­но­поль­ної сфе­ри. Без ньо­го не вда­сться за­без­пе­чи­ти на­ле­жний стан кон­ку­рен­ції та га­ран­ту­ва­ти, що ні­що її не спо­тво­рює. До то­го ж ва­жли­во ма­ти на ува­зі, що ро­бо­та над впро­ва­дже­н­ням та­ко­го ін­сти­ту­ту озна­чає но­ве по­ле ді­яль­но­сті, но­вий на­бір пов­но­ва­жень та но­ву від­по­від­аль­ність для АМКУ, що сут­тє­во по­зна­чи­ться на йо­го ін­сти­ту­цій­ній спро­мо­жно­сті.

Ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі дер­жав­ної до­по­мо­ги – но­ва від­по­від­аль­ність для АМКУ

Уго­да про асо­ці­а­цію не обме­жу­є­ться ма­те­рі­аль­ни­ми нор­ма­ми та прин­ци­па­ми, що сто­су­ю­ться ре­гу­лю­ва­н­ня дер­жав­ної до­по­мо­ги в Укра­ї­ні, а охо­плює ще й про­це­дур­ні та ін­сти­ту­цій­ні аспе­кти та­ко­го ре- гу­лю­ва­н­ня. При­пи­су­ю­чи ство­ри­ти на­ціо­наль­ну си­сте­му кон­тро­лю за дер­жав­ною до­по­мо­гою, Уго­да вка­зує на не­об­хі­дність ви­зна­че­н­ня від­по­від­но­го кон­тро­лю­ю­чо­го ор­га­ну. Та­ким ор­га­ном, тоб­то клю­чо­вою лан­кою на­ціо­наль­ної си­сте­ми, Укра­ї­на ви­зна­чи­ла АМКУ. Хо­ча по­ді­бне рі­ше­н­ня, на пер­ший по­гляд, мо­же зда­ва­ти­ся єди­ним мо­жли­вим, оскіль­ки ціл­ком ло­гі­чно упов­но­ва­жу­ва­ти ор­ган, який вже від­по­від­ає за за­сто­су­ва­н­ня усьо­го ма­си­ву кон­ку­рен­цій­них норм, кон­тро­лю­ва­ти та­кож на­да­н­ня дер­жав­ної до­по­мо­ги.

Пра­кти­ка ін­ших дер­жав у цьо­му аспе­кті да­ле­ка від одно­зна­чно­сті. На­при­клад, у та­ких кра­ї­нах ЄС як Бол­га­рія, Хор­ва­тія, Есто­нія ре­гу­лю­ва­н­ня ін­сти­ту­ту дер­жав­ної до­по­мо­ги по­кла­де­но на Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів як на основ­но­го роз­по­ря­дни­ка бю­дже­тних ко­штів; у Да­нії, Ні­меч­чи­ні, Фін­лян­дії, Лю­ксем­бур­зі, Ні­дер­лан­дах та Шве­ції – на ін­ші мі­ні­стер­ства (Мі­ні­стер­ство еко­но­мі­ки та зов­ні­шньої тор­гів­лі, Мі­ні­стер­ство під­при­єм­ни­цтва та ін­но­ва­цій­ної ді­яль­но­сті то­що). В де­яких кра­ї­нах (на­при­клад, у Ла­твії) цим опі­ку­ю­ться спе­ці­аль­но ство­ре­ні уря­до­ві від­ді­ли чи де­пар­та­мен­ти. От­же, ре­гу­лю­ва­н­ня дер­жав­ної до­по­мо­ги ан­ти­мо­но­поль­ним ор­га­ном – для єв­ро­пей­ських кра­їн якщо не ви­ня­ток, то при­найм­ні ли­ше один із мо­жли­вих ва­рі­ан­тів ін­сти­ту­цій­но­го за­без­пе­че­н­ня в цій сфе­рі.

По­ді­бна си­ту­а­ція зу­мов­ле­на спе­ци­фі­кою ін­сти­ту­ту дер­жав­ної до­по­мо­ги, не­об­хі­дні­стю осо­бли­вих під­хо­дів до йо­го впро­ва­дже­н­ня та подаль­шо­го за­сто­су­ва­н­ня від­по­від­них норм. На­віть Уго­да про асо­ці­а­цію, від­окрем­лю­ю­чи дер­жав­ну до­по­мо­гу від ін­ших аспе­ктів кон­ку­рен­цій­но­го за­ко­но­дав­ства, під­кре­слює та­ку спе­ци­фі­ку. Це озна­чає, що на АМКУ по­кла­де­но над­зви­чай­но ве­ли­ку від­по­від­аль­ність – те­пер він зо­бов’яза­ний не ли­ше на­бли­жа­ти до єв­ро­пей­ських стан­дар­ти у вже зна­йо­мих йо­му сфе­рах, але й опі­ку­ва­ти­ся вве­де­н­ням в дію но­во­го для Укра­ї­ни ін­сти­ту­ту. З одно­го бо­ку, мо­жна при­пу­ска­ти, що до­свід, на­ко­пи­че­ний у про­це­сі ре­гу­ля­тор­ної ді­яль­но­сті що­до ін­ших ан­ти­мо­но­поль­них аспе­ктів, спри­я­ти­ме більш ефе­ктив­но­му ре­гу­лю­ван­ню що­до дер­жав­ної до­по­мо­ги; з ін­шо­го бо­ку, на­дмір­на від­по­від­аль­ність, скон­цен­тро­ва­на на одно­му ор­га­ні, зав­жди за­гро­жує роз­по­ро­ше­н­ням йо­го ува­ги та три­ва­лою не­мо­жли­ві­стю до­сяг­ти ба­жа­но­го рів­ня ефе­ктив­но­сті.

Вар­то за­зна­чи­ти, що окрім по­єд­на­н­ня фун­кцій ан­ти­мо­но­поль­но­го ор­га­ну та ор­га­ну кон­тро­лю за дер­жав­ною до­по­мо­гою, пов­но­ва­же­н­ня АМКУ ма­ють пев­ну спе­ци­фі­ку, у по­рів­нян­ні з пра­кти­кою кра­їн ЄС. То­ді як в ЄС фун­кції на­ціо­наль­них кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів фа­кти­чно мі­ні­мі­зо­ва­но до збо­ру і по­да­н­ня ін­фор­ма­ції Єв­ро­ко­мі­сії, яка є основ­ним та єди­ним ре­гу­ля­то­ром

Уго­да не є са­мо­ці­л­лю, і пі­сля на­бра­н­ня чин­но­сті во­на не га­ран­тує на­ста­н­ня змін чи по­кра­щень

у сфе­рі дер­жав­ної до­по­мо­ги, АМКУ має пов­ну ін­сти­ту­цій­ну ав­то­но­мію та, на від­мі­ну від по­ді­бних ор­га­нів у кра­ї­нах ЄС, са­мо­стій­но здій­снює оцін­ку допу­сти­мо­сті дер­жав­ної до­по­мо­ги, ви­но­сить рі­ше­н­ня що­до її при­пи­не­н­ня чи по­вер­не­н­ня у ра­зі ви­зна­н­ня не­за­кон­ною чи не­д­опу­сти­мою.

Зро­зумі­ло, що та­ка від­по­від­аль­ність зна­чно роз­ши­рює пов­но­ва­же­н­ня Ко­мі­те­ту, якщо по­рів­ню­ва­ти з пра­кти­кою ан­ти­мо­но­поль­них ор­га­нів у кра­ї­нах ЄС, однак при цьо­му во­на ви­ма­гає ком­пе­тен­тно­сті, фа­кти­чно екві­ва­лен­тної ком­пе­тен­тно­сті Єв­ро­ко­мі­сії. Ці­ка­во, що пі­сля очі­ку­ва­но­го ви­хо­ду з ЄС, Ве­ли­ка Бри­та­нія, во­че­видь, пі­де шля­хом, по­ді­бним до укра­їн­сько­го, де­ле­гу­вав­ши кон­троль за на­да­н­ням дер­жав­ної до­по­мо­ги на­ціо­наль­ним ор­га­нам. Ціл­ком мо­жли­во, що бри­тан­ська та укра­їн­ська мо­де­лі за­без­пе­че­н­ня си­сте­ми дер­жав­ної до­по­мо­ги, за умо­ви ре­а­лі­за­ції та­ко­го сце­на­рію, ма­ти­муть ба­га­то то­чок пе­ре­ти­ну та під­став для по­рів­ня­н­ня.

За­га­лом, Уго­да не ви­су­ває кон­кре­тних ви­мог до ком­пе­тен­тно­сті кон­тро­лю­ю­чо­го ор­га­ну, во­ни обме­жу­ю­ться ли­ше йо­го не­за­ле­жні­стю та на­яв­ні­стю не­об­хі­дних пов­но­ва­жень. Во­дно­час, ро­зу­мі­ю­чи кін­це­ву ме­ту впро­ва­дже­н­ня ін­сти­ту­ту дер­жав­ної до­по­мо­ги, за­без­пе­че­н­ня віль­ної тор­гів­лі між Укра­ї­ною та ЄС при здо­ро­вій рин­ко­вій кон­ку­рен­ції, не­скла­дно зро­би­ти ви­сно­вок про об­сяг знань і до­сві­ду, не­об­хі­дних АМКУ для її ре­а­лі­за­ції.

АМКУ в но­во­му ам­плуа

Но­ві фун­кції АМКУ що­до кон­тро­лю за дер­жав­ною до­по­мо­гою ви­кла­де­ні в Уго­ді та де­та­лі­зо­ва­ні на рів­ні на­ціо­наль­но­го за­ко­но­дав­ства, зокре­ма в За­ко­ні Укра­ї­ни «Про дер­жав­ну до­по­мо­гу суб’єктам го­спо­да­рю­ва­н­ня», який вніс від­по­від­ні змі­ни до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет Укра­ї­ни».

З по­ло­жень Уго­ди та укра­їн­сько­го за­ко­но­дав­ства стає зро­зумі­ло, що АМКУ по­кли­ка­ний ві­ді­гра­ва­ти роль цен­траль­ної лан­ки ре­гу­лю­ва­н­ня в цій сфе­рі. Від­по­від­но до ста­ту­су упов­но­ва­же­но­го ор­га­ну, АМКУ отри­мує та роз­гля­дає по­ві­дом­ле­н­ня про дер­жав­ну до­по­мо­гу, ви­зна­чає на­ле­жність за­хо­дів дер­жав­ної під­трим­ки до дер­жав­ної до­по­мо­ги, а та­кож зби­рає та ана­лі­зує ін­фор­ма­цію для вне­се­н­ня у від­по­від­ний ре­єстр. Окрім цьо­го, АМКУ має фор­маль­ну мо­жли­вість ефе­ктив­ної ко­му­ні­ка­ції з на­да­ва­ча­ми та отри­му­ва­ча­ми, а та­кож з будь-яки­ми ін­ши­ми за­ці­кав­ле­ни­ми сто­ро­на­ми (зокре­ма, шля­хом на­да­н­ня обов’яз­ко­вих до ви­ко­на­н­ня ре­ко­мен­да­цій про вне­се­н­ня змін до умов дер­жав­ної до­по­мо­ги та ви­да­н­ня роз’яснень за­ко­но­дав­ства). Вра­хо­ву­ю­чи по­ло­же­н­ня Уго­ди що­до не­об­хі­дно­сті обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю між сто­ро­на­ми, АМКУ та­кож мо­же здій­сню­ва­ти за­хо­ди мі­жна­ро­дно­го спів­ро­бі­тни­цтва, як і ко­му­ні­ку­ва­ти з між­на­ро­дни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми та ін­ши­ми дер­жа­ва­ми.

Та­ким чи­ном, Ко­мі­тет упов­но­ва­же­но ціл­ком і пов­ні­стю кон­тро­лю­ва­ти про­цес на­да­н­ня, узго­дже­н­ня, пе­ре­вір­ки та по­вер­не­н­ня у ра­зі ви­зна­н­ня дер­жав­ної до­по­мо­ги не­за­кон­ною чи не­д­опу­сти­мою, а от­же, йо­го пов­но­ва­же­н­ня охо­плю­ють всі від­по­від­ні ета­пи про­це­су кон­тро­лю. До то­го ж з ме­тою ефе­ктив­но­го ви­ко­на­н­ня сво­їх фун­кцій на всіх цих ета­пах він має ко­ри­сту­ва­ти­ся не менш ши­ро­ки­ми мо­жли­во­стя­ми що­до отри­ма­н­ня не­об­хі­дної ін­фор­ма­ції від ор­га­нів вла­ди та суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня.

Зва­жа­ю­чи на за­зна­че­не, ціл­ком ло­гі­чно, що АМКУ зна­чною мі­рою не­се від­по­від­аль­ність за нор­ма­тив­не за­без­пе­че­н­ня ін­сти­ту­ту дер­жав­ної до­по­мо­ги: ли­ше ма­ю­чи мо­жли­вість по­кла­сти­ся на на­ле­жну за­ко­но­дав­чу ба­зу, мо­жна ефе­ктив­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти на­да­ні пов­но­ва­же­н­ня та ви­бу­до­ву­ва­ти на­ле­жну пра­кти­ку. В цьо­му аспе­кті вар­то від­зна­чи­ти оче­ви­дний про­грес що­до ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань за Уго­дою про асо­ці­а­цію, яка при­пи­сує ство­ре­н­ня си­сте­ми на­ціо­наль­но­го за­ко­но­дав­ства. Так, вже роз­ро­бле­но та за­ре­є­стро­ва­но в Мі­ні­стер­стві юсти­ції всі нор­ма­тив­но-пра­во­ві акти, не­об­хі­дні для ви­ко­на­н­ня від­по­від­них по­ло­жень Уго­ди, про­те ста­ном на сьо­го­дні не всі во­ни по­ки що прийня­ті Ка­бі­не­том Мі­ні­стрів.

Однак АМКУ вже мо­же ке­ру­ва­ти­ся кон­кре­тни­ми роз­по­ря­дже­н­ня­ми під час про­ве­де­н­ня мо­ні­то­рин­гу дер­жав­ної до­по­мо­ги та роз­гля­ду справ що­до неї, оці­ню­ва­ти допу­сти­мість дер­жав­ної до­по­мо­ги за низ­кою га­лу­зей згі­дно з кри­те­рі­я­ми допу­сти­мо­сті, гар­мо­ні­зо­ва­ни­ми з єв­ро­пей­ськи­ми, отри­му­ва­ти по­ві­дом­ле­н­ня про но­ву та про вне­се­н­ня змін до чин­ної дер­жав­ної до­по­мо­ги за ви­зна­че­ною фор­мою, а та­кож ре­гу­лю­ва­ти про­цес по­вер­не­н­ня не­за­кон­ної дер­жав­ної до­по­мо­ги. На­ра­зі та­кож ве­де­ться ро­бо­та над за­ко­но­про­е­ктом про вне­се­н­ня змін до За­ко­ну про дер­жав­ну до­по­мо­гу, щоб ви­пра­ви­ти про­це­су­аль­ні не­до­лі­ки по­ло­жень що­до мо­ні­то­рин­гу та кон­тро­лю дер­жав­ної до­по­мо­ги, які не пов­ні­стю від­по­від­а­ють acquis ЄС.

Окрім то­го, про по­си­ле­н­ня ін­сти­ту­цій­ної спро­мо­жно­сті АМКУ на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні свід­чать ще кіль­ка прин­ци­по­во ва­жли­вих мо­мен­тів. На­сам­пе­ред, ухва­ле­но За­кон про вне­се­н­ня змін до Бю­дже­тно­го ко­де­ксу, який за­про­ва­джує ме­ха­нізм кон­тро­лю за дер­жав­ною бю­дже­тною по­лі­ти­кою, ви­ма­га­ю­чи від АМКУ ана­лі­зу та оцін­ки, з по­зи­ції за­ко­но­дав­ства про дер­жав­ну до­по­мо­гу, будь-яко­го бю­дже­тно­го за­пи­ту, який пе­ред­ба­чає дер­жав­ну під­трим­ку. За­га­лом, та­ка змі­на є по­зи­тив­ним кро­ком у на­прям­ку на­ла­го­дже­н­ня спів­пра­ці між роз­по­ря­дни­ка­ми бю­дже­тних ко­штів та АМКУ як ор­га­ну, який має пе­ре­ко­на­ти­ся, що ви­ко­ри­ста­н­ня цих ко­штів не спо­тво­рює кон­ку­рен­цію.

До то­го ж на­ра­зі на роз­гля­ді ко­мі­те­тів Вер­хов­ної Ра­ди пе­ре­бу­ває Про­ект за­ко­ну про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­нів Укра­ї­ни, щоб при­ве­сти їх у від­по­від­ність до За­ко­ну про дер­жав­ну до­по­мо­гу. За умо­ви на­бра­н­ня ним чин­но­сті, АМКУ від­по­від­а­ти­ме за оцін­ку та до­звіл на прийня­т­тя будь-яко­го про­е­кту за­ко­ну чи ін­шо­го акту, який мо­же пе­ред­ба­ча­ти на­да­н­ня дер­жав­ної до­по­мо­ги

Оле­ксандр О АЛЕКСЄЄНКО АЛЕКСЄЄНКО, пар­тнер ЮФ Marchenko Danevych

Оль­га О БОЖЕНКО БОЖЕНКО, юрист ЮФ Marchenko Danevych

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.