Но­ве облич­чя АМКУ у сві­тлі єв­ро­ін­те­гра­ції

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Ще за ба­га­то ро­ків до то­го, як Укра­ї­на та ЄС укла­ди Уго­ду про асо­ці­а­цію, бу­ло зро­зумі­ло, що у сфе­рі за­хи­сту еко­но­мі­чної кон­ку­рен­ції існу­ва­ла ці­ла низ­ка пи­тань нор­ма­тив­но­го за­без­пе­че­н­ня ді­яль­но­сті дер­жа­них ор­га­нів, що ді­ють у цій сфе­рі. Оскіль­ки Укра­ї­на ру­ха­ла­ся в на­прям­ку по­гли­бле­н­ня від­но­син з Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом, вдо­ско­на­ле­н­ня ре­гу­лю­ва­н­ня пла­ну­ва­ло­ся здій­сню­ва­ти від­по­від­но до ба­зо­вих єв­ро­пей­ських стан­дар­тів. На­галь­ні пи­та­н­ня по­стій­но обго­во­рю­ва­ли­ся як на дер­жав­но­му рів­ні, так і на фа­хо­вих за­хо­дах, в то­му чи­слі на тих, які ор­га­ні­зо­ву­вав Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет Укра­ї­ни (да­лі – АМКУ). Пи­та­н­ня, які ви­ма­га­ли тер­мі­но­во­го ви­рі­ше­н­ня, сто­су­ва­ли­ся та­ких про­блем:

• вдо­ско­на­ле­н­ня про­це­дур ви­яв­ле­н­ня і роз­слі­ду­ва­н­ня кар­тель­них змов та у зв'яз­ку з цим пи­та­н­ням звіль­не­н­ня від від­по­від­аль­но­сті суб'єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, які на­да­ли ін­фор­ма­цію про кар­те­лі;

• при­ве­де­н­ня по­ряд­ку кон­тро­лю за кон­цен­тра­ці­я­ми та узго­дже­ни­ми ді­я­ми до стан­дар­тів ЄС;

• вдо­ско­на­ле­н­ня про­це­дур про­ве­де­н­ня роз­слі­ду­вань та пе­ре­ві­рок до­три­ма­н­ня суб’єкта­ми го­спо­да­рю­ва­н­ня ви­мог за­ко­но­дав­ства про за­хист кон­ку­рен­ції та по­си­ле­н­ня прав і пов­но­ва­жень АМКУ у про­це­сі здій­сне­н­ня та­ких пе­ре­ві­рок та роз­слі­ду­вань (вклю­ча­ю­чи на­да­н­ня АМКУ пев­них пов­но­ва­жень для здій­сне­н­ня слід­чих дій);

• про­ве­де­н­ня до­слі­дже­н­ня рин­ків то­ва­рів, осо­бли­во на со­ці­аль­но ва­жли­вих на­прям­ках;

• пи­та­н­ня ви­зна­че­н­ня сан­кцій за по­ру­ше­н­ня кон­ку­рен­тно­го за­ко­но­дав­ства.

Та­кож не­гай­но­го ви­рі­ше­н­ня ви­ма­га­ли пи­та­н­ня що­до ство­ре­н­ня си­сте­ми здій­сне­н­ня кон­троль­них фун­кцій АМКУ у сфе­рі на­да­н­ня дер­жав­ної до­по­мо­ги суб'єктам го­спо­да­рю­ва­н­ня та йо­го ді­яль­но­сті як ор­га­ну оскар­же­н­ня в га­лу­зі дер­жав­них (пу­блі­чних) за­ку­пі­вель.

Ре­а­лі­за­ція ви­мог Уго­ди про асо­ці­а­цію

Згі­дно з Уго­дою про асо­ці­а­цію Укра­ї­ни з ЄС, на­ша кра­ї­на зо­бов'яза­лась на­бли­зи­ти своє за­ко­но­дав­ство до стан­дар­тів ЄС у ме­жах ім­пле­мен­та­ції єв­ро­пей­сько­го за­ко­но­дав­ства. Ви­рі­ше­н­ня по­то­чних про­блем ви­ма­га­ло не ли­ше прийня­т­тя но­вих або вне­се­н­ня змін до на­яв­них нор­ма­тив­них актів та актів вто­рин­но­го за­ко­но­дав­ства, але й від­по­від­но­го вдо­ско­на­ле­н­ня ін­сти­ту­цій­них мо­жли­во­стей АМКУ, оскіль­ки ім­пле­мен­та­ція єв­ро­пей­сько­го за­ко­но­дав­ства бу­ла б не­мо­жли­вою без зна­чно­го по­си­ле­н­ня ін­сти­ту­цій­ної спро­мо­жно­сті АМКУ. Оскіль­ки Уго­дою пе­ред­ба­ча­ли­ся пев­ні, до­во­лі сти­слі стро­ки, ко­ли ті чи ін­ші її ви­мо­ги ма­ли бу­ти вті­ле­ні у жи­т­тя, за­лу­че­ні дер­жав­ні ор­га­ни ру­ха­ли­ся до­ста­тньо опе­ра­тив­но.

Де­я­кі ре­чі не ви­ма­га­ли ве­ли­кої нор­мо­твор­чої ро­бо­ти (на­при­клад, пев­ні пи­та­н­ня що­до вдо­ско­на­ле­н­ня кон­тро­лю за кон­цен­тра­ці­я­ми). Сво­го ча­су бу­ли збіль­ше­ні вар­ті­сні по­ро­го­ві по­ка­зни­ки, у ра­зі до­ся­гне­н­ня яких не­об­хі­дно бу­ло отри­му­ва­ти до­звіл на кон­цен­тра­цію (оскіль­ки на­віть з прийня­т­тям За­ко­ну «Про за­хист еко­но­мі­чної кон­ку­рен­ції» во­ни вже зда­ва­ли­ся над­зви­чай­но низь­ки­ми, у по­рів­нян­ні з ти­ми, що ді­я­ли в ін­ших юрис­ди­кці­ях зі схо­жим еко­но­мі­чним роз­ви­тком кра­їн). Де­я­кі з про­блем, на жаль, так і за­ли­ши­ли­ся від­кри­ти­ми. Ми й до­сі не ма­є­мо в За­ко­ні чі­тко­сті у ви­зна­чен­ні ко­ла уча­сни­ків кон­цен­тра­цій, яке фа­кти­чно суб’єктив­но оці­ню­є­ться як суб’єкта­ми го­спо­да­рю­ва­н­ня, так і спе­ці­а­лі­ста­ми АМКУ.

Сут­тє­во­го онов­ле­н­ня ви­ма­га­ла ре­гла­мен­та­ція узго­дже­них дій суб'єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, що яв­ля­ють со­бою так зва­ні «вер­ти­каль­ні уго­ди». Во­се­ни 2017 р. АМКУ на­дав до­сить чі­ткі роз'ясне­н­ня, що на­бли­жу­ють ре­гу­лю­ва­н­ня здій­сне­н­ня вер­ти­каль­них угод до основ­них пра­вил ЄС в цьо­му на­прям­ку.

Си­сте­ма ви­зна­че­н­ня штра­фів за по­ру­ше­н­ня ви­мог за­ко­но­дав­ства (яка вза­га­лі не ви­три­му­ва­ла кри­ти­ки, оскіль­ки ні­ко­му не бу­ли зро­зумі­ли­ми чин­ни­ки, яки­ми ке­ру­ва­ли­ся чи­нов­ни­ки АМКУ, вста­нов­лю­ю­чи роз­мі­ри штра­фів) та­кож змі­ни­ла­ся. Зав­дя­ки то­му, що АМКУ до­ста­тньо пра­кти­чно пі­ді­йшов до ви­ко­на­н­ня умов Уго­ди, на­дав­ши ре­ко­мен­да­цій­ні роз'яснен- ня з цьо­го пи­та­н­ня і за­лу­чив­ши до ро­бо­ти на­ле­жним чи­ном під­го­тов­ле­них еко­но­мі­стів, які мо­жуть не ли­ше роз­ра­ху­ва­ти ро­змір штра­фу, але й по­ясни­ти, як на пра­кти­ці фор­му­є­ться йо­го ро­змір, мо­жна кон­ста­ту­ва­ти, що в цьо­му пи­тан­ні те­пер є біль­ше ро­зу­мі­н­ня.

Якщо ім­пле­мен­та­ція де­яких пи­тань єв­ро­пей­сько­го кон­ку­рен­тно­го за­ко­но­дав­ства не ви­ма­га­ла осо­бли­во мас­шта­бно­го змі­цне­н­ня ін­сти­ту­цій­ної спро­мо­жно­сті АМКУ, то на­бли­же­н­ня єв­ро­пей­сько­го за­ко­но­дав­ства в га­лу­зі дер­жав­них за­ку­пі­вель та дер­жав­ної до­по­мо­ги суб'єктам го­спо­да­рю­ва­н­ня (які здій­сню­ють без­по­се­ре­дній та зна­чний вплив на стан еко­но­мі­ки дер­жа­ви), не­мо­жли­во бу­ло б ре­а­лі­зу­ва­ти на пра­кти­ці без зна­чних ін­сти­ту­цій­них змін у ро­бо­ті АМКУ.

Вдо­ско­на­ле­н­ня у га­лу­зі пу­блі­чних за­ку­пі­вель

На­сам­пе­ред, вар­то від­зна­чи­ти онов­ле­н­ня, яких за­знав та­кий на­пря­мок ді­яль­но­сті АМКУ як здій­сне­н­ня пов­но­ва­жень ор­га­ну оскар­же­н­ня в га­лу­зі дер­жав­них, а з 2106 р. – пу­блі­чних за­ку­пі­вель.

Згі­дно з ч. 2 ст. 150 Уго­ди, Укра­ї­на зо­бов'яза­лась ство­ри­ти не­упе­ре­дже­ний та не­за­ле­жний ор­ган, зав­да­н­ням яко­го є пе­ре­гляд рі­шень, прийня­тих за­мов­ни­ка­ми у про­це­сі укла­да­н­ня кон­тра­ктів. У цьо­му кон­текс­ті по­ня­т­тя «не­за­ле­жний» озна­ча­ло, що цей ор­ган по­ви­нен бу­ти ор­га­ном дер­жав­ної вла­ди, від­окрем­ле­ним від усіх за­мов­ни­ків та еко­но­мі­чних опе­ра­то­рів. За­ко­ном «Про Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет Укра­ї­ни» та­ким ор­га­ном був ви­зна­че­ний АМКУ, що по­тім бу­ло за­крі­пле­но в За­ко­ні «Про здій­сне­н­ня дер­жав­них за­ку­пі­вель». Ст. 153 Уго­ди ви­ма­га­ло­ся при­ве­де­н­ня ни­ні­шньо­го та май­бу­тньо­го за­ко­но­дав­ства у сфе­рі дер­жав­них за­ку­пі­вель у від­по­від­ність до acquis ЄС у сфе­рі дер­жав­них за­ку­пі­вель. Ця нор­ма бу­ла ре­а­лі­зо­ва­на в ме­жах прийня­т­тя За­ко­ну «Про пу­блі­чні за­ку­пів­лі», згі­дно з яким ра­зом з впро­ва­дже­н­ням си­сте­ми еле­ктрон­них пу­блі­чних за­ку­пі­вель Про­зор­ро змі­ни­ли­ся про­це­ду­ри про­ве­де­н­ня та­ких за­ку­пі­вель, а та­кож по­ря­док та стро­ки роз­гля­ду скарг у цій га­лу­зі.

По­стій­но ді­ю­ча адмі­ні­стра­тив­на ко­ле­гія АМКУ з роз­гля­ду скарг про по­ру­ше­н­ня у сфе­рі пу­блі­чних за­ку­пі­вель пе­ре­йшла на від­кри­тий, швид­кий та ефе­ктив­ний роз­гляд скарг, що за остан­ні два ро­ки до­зво­ли­ло збе­рег­ти в бю­дже­тах рі­зних рів­нів мі­льяр­ди гри­вень. Ва­жли­во, що про­це­ду­ри оскар­же­н­ня зна­чним чи­ном від­рі­зня­ю­ться від тих, за яки­ми це від­бу­ва­ло­ся ра­ні­ше. Адмін­ко­ле­гія не роз­гля­дає скар­ги, по­да­ні у па­пе­ро­вій фор­мі. При цьо­му ва­жли­во, що те­пер будь-хто мо­же озна­йо­ми­ти­ся зі змі­стом скарг, до­да­них до­ку­мен­тів та рі­шень Адмін­ко­ле­гій, а та­кож бу­ти при­су­тнім під час роз­гля­ду скарг, у то­му чи­слі в ре­жи­мі те­ле­кон­фе­рен­ції. Тоб­то зав­дя­ки та­ко­му по­ряд­ку оскар­же­н­ня про­цес роз­гля­ду скарг став зро­зумі­лим, швид­ким та від­кри­тим. Зви­ну­ва­чу­ва­ти Адмін­ко­ле­гію у прийнят­ті ко­ру­пцій­них рі­шень на­ра­зі ста­ло до­во­лі про­бле­ма­ти­чно.

Во­дно­час за­ли­ша­є­ться про­бле­ма кіль­ко­сті скарг, які обро­бля­ю­ться та роз­гля­да­ю­ться що­ден­но. Вра­хо­ву­ю­чи до­ста­тньо ча­сті зло­вжи­ва­н­ня не­до­бро­со­ві­сни­ми скар­жни­ка­ми сво­ї­ми пра­ва­ми, це зна­чно ускла­днює ро­бо­ту Адмін­ко­ле­гії. У 2017 р. Адмін­ко­ле­гія не­рід­ко за­кін­чу­ва­ла свою ро­бо­ту вно­чі, оскіль­ки ви­му­ше­на бу­ла до­три­му­ва­ти­ся стро­ків роз­гля­ду скарг.

Як вка­зує АМКУ у сво­є­му рі­чно­му зві­ті за 2017 р., чи­сель­ність пра­ців­ни­ків апа­ра­ту АМКУ у 2017 р. бу­ла збіль­ше­на на 60 осіб за­ра­ди за­без­пе­че­н­ня ре­а­лі­за­ції пов­но­ва­жень Ко­мі­те­ту як ор­га­ну оскар­жень. Однак, не­зва­жа­ю­чи на збіль­ше­н­ня чи­сель­но­сті спе­ці­а­лі­стів Де­пар­та­мен­ту з пи­тань оскар­же­н­ня рі­шень у сфе­рі пу­блі­чних за­ку­пі­вель, Де­пар­та­мент та Адмін­ко­ле­гія за­зна­ють зна­чно­го ін­те­ле­кту­аль­но­го на­ван­та­же­н­ня че­рез ве­ли­че­зний об­сяг скарг, а то­му існу­ють по­бо­ю­ва­н­ня, що та­ка ве­ли­ка кіль­кість ро­бо­ти мо­же не­га­тив­но по­зна­чи­ти­ся на яко­сті та об­ґрун­то­ва­но­сті рі­шень, які при­ймає Адмін­ко­ле­гія. Без подаль­шо­го збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті екс­пер­тів Де­пар­та­мен­ту та під­ви­ще­н­ня ма­те­рі­аль­но­го за­охо­че­н­ня зда­є­ться про­бле­ма­ти­чною під­трим­ка ви­со­ких стан­дар­тів здій­сне­н­ня кон­тро­лю за пу­блі­чни­ми за­ку­пів­ля­ми, як це за­пла­но­ва­но Уго­дою про асо­ці­а­цію та За­ко­ном.

От­же, не­об­хі­дно тер­мі­но­во при­йма­ти нор­ма­тив­ні акти, які обме­жу­ва-

Дер­жав­на до­по­мо­га суб'єктам го­спо­да­рю­ва­н­ня ста­ла ще одним ва­жли­вим на­прям­ком ді­яль­но­сті АМКУ

ли б кіль­кість скарг, не до­пу­ска­ю­чи їх по­да­н­ня не­до­бро­со­ві­сни­ми скар­жни­ка­ми (на­при­клад, че­рез вве­де­н­ня більш ви­со­кої пла­ти за роз­гляд). Во­дно­час пев­ні до­бро­со­ві­сні скар­жни­ки мо­жуть бу­ти по­збав­ле­ні мо­жли­во­сті оскар­же­н­ня че­рез не­до­ста­тність фі­нан­сів, не­об­хі­дних для оскар­же­н­ня, що на­вряд чи від­по­від­а­ти­ме спро­бам слі­ду­ва­ти єв­ро­пей­ським стан­дар­там. Подаль­ше збіль­ше­н­ня ка­дро­во­го по­тен­ці­а­лу Де­пар­та­мен­ту шля­хом за­лу­че­н­ня ква­лі­фі­ко­ва­них спів­ро­бі­тни­ків, а та­кож вве­де­н­ня за­хо­дів фі­нан­со­во­го за­охо­че­н­ня, ма­буть, змо­гло б на пев­ний час змен­ши­ти на­пру­гу. Що­прав­да, збіль­шу­ва­ти чи­сель­ність пра­ців­ни­ків цен­траль­но­го апа­ра­ту бу­ло б пра­виль­ні­ше не шля­хом змен­ше­н­ня по­сад у те­ри­то­рі­аль­них від­ді­ле­н­нях, що зов­сім не до­дає остан­нім мо­жли­во­стей для ви­рі­ше­н­ня хо­ча і ло­каль­них, але та­кож ва­жли­вих пи­тань.

Кон­троль АМКУ в га­лу­зі дер­жав­ної до­по­мо­ги

Дер­жав­на до­по­мо­га суб'єктам го­спо­да­рю­ва­н­ня ста­ла ще одним ва­жли­вим на­прям­ком ді­яль­но­сті АМКУ. Згі­дно зі ст. 267 Уго­ди про асо­ці­а­цію, Укра­ї­на зо­бов'яза­лась ство­ри­ти на­ціо­наль­ну си­сте­му кон­тро­лю дер­жав­ної до­по­мо­ги, що пе­ред­ба­чає не ли­ше прийня­т­тя на­ціо­наль­но­го за­ко­но­дав­ства про дер­жав­ну до­по­мо­гу (що успі­шно бу­ло зро­бле­но), але й ство­ре­н­ня не­за­ле­жно­го у сво­їй ді­яль­но­сті ор­га­ну, який мав би пов­но­ва­же­н­ня, не­об­хі­дні для за­сто­су­ва­н­ня у пов­но­му об­ся­зі ст. 262 Уго­ди (яка ви­зна­чає прин­ци­пи су­мі­сно­сті на­да­н­ня до­по­мо­ги дер­жа­вою з ви­ко­ри­ста­н­ням дер­жав­них ре­сур­сів). Прин­ци­пи кон­тро­лю за дер­жав­ною до­по­мо­гою по­вин­ні від­по­від­а­ти ке­рів­ним прин­ци­пам ЄС.

Не­за­ле­жний дер­жав­ний ор­ган, се­ред ін­шо­го, має до­зво­ля­ти схе­ми дер­жав­ної до­по­мо­ги та ін­ди­ві­ду­аль­ні ви­пад­ки на­да­н­ня до­по­мо­ги від­по­від­но до кри­те­рі­їв, ви­зна­че­них в Уго­ді, а та­кож ви­ма­га­ти по­вер­не­н­ня дер­жав­ної до­по­мо­ги, яка бу­ла на­да­на не­за­кон­но. Крім то­го, не­об­хі­дно ство­ри­ти пов­ний ре­єстр схем дер­жав­ної до­по­мо­ги, яка на­да­ва­ла­ся до ви­зна­че­н­ня пов­но­ва­жень дер­жав­но­го ор­га­ну, а та­кож при­ве­сти схе­ми у від­по­від­ність до кри­те­рі­їв, ви­зна­че­них в Уго­ді.

За­ко­ном «Про дер­жав­ну до­по­мо­гу суб’єктам го­спо­да­рю­ва­н­ня» бу­ло ви­зна­че­но АМКУ упов­но­ва­же­ним ор­га­ном, яко­му до­ру­ча­є­ться здій­сню­ва­ти кон­троль за допу­сти­мі­стю дер­жав­ної до­по­мо­ги для кон­ку­рен­ції. Основ­ні йо­го фун­кції:

• отри­ма­н­ня та роз­гляд по­ві­дом­лень про но­ву дер­жав­ну до­по­мо­гу від на­да­ва­чів та­кої до­по­мо­ги;

• ви­зна­че­н­ня на­ле­жно­сті до дер­жав­ної до­по­мо­ги за­хо­дів з під­трим­ки суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня зав­дя­ки ре­сур­сам дер­жа­ви чи мі­сце­вим ре­сур­сам;

• оці­ню­ва­н­ня допу­сти­мо­сті дер­жав­ної до­по­мо­ги для кон­ку­рен­ції;

• зби­ра­н­ня та ана­ліз ін­фор­ма­ції про за­хо­ди з під­трим­ки суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня зав­дя­ки ре­сур­сам дер­жа­ви чи мі­сце­вим ре­сур­сам;

• ви­ма­га­н­ня від на­да­ва­чів та отри­му­ва­чів дер­жав­ної до­по­мо­ги, їх по­са­до­вих осіб ін­фор­ма­ції (в то­му чи­слі з обме­же­ним до­сту­пом), не­об­хі­дної для прийня­т­тя рі­шень, пе­ред­ба­че­них За­ко­ном;

• на­да­н­ня на­да­ва­чам дер­жав­ної до­по­мо­ги обов’яз­ко­вих для роз­гля­ду ре­ко­мен­да­цій про вне­се­н­ня змін до умов на­да­н­ня та­кої до­по­мо­ги з ме­тою усу­не­н­ня або мі­ні­мі­за­ції не­га­тив­но­го впли­ву дер­жав­ної до­по­мо­ги на кон­ку­рен­цію, а та­кож роз’яснень з пи­тань за­сто­су­ва­н­ня за­ко­но­дав­ства у сфе­рі дер­жав­ної до­по­мо­ги;

• прийня­т­тя рі­шень про тим­ча­со­ве при­пи­не­н­ня на­да­н­ня не­за­кон­ної дер­жав­ної до­по­мо­ги;

• при­пи­не­н­ня та по­вер­не­н­ня не­за­кон­ної дер­жав­ної до­по­мо­ги, ви­зна­ної не­д­опу­сти­мою для кон­ку­рен­ції;

• про­ве­де­н­ня мо­ні­то­рин­гу дер­жав­ної до­по­мо­ги та ве­де­н­ня ре­є­стру дер­жав­ної до­по­мо­ги.

З ме­тою ви­ко­на­н­ня ви­мог Уго­ди про асо­ці­а­цію та на­ціо­наль­но­го за­ко­но­дав­ства в на­прям­ку ре­гу­лю­ва­н­ня дер­жав­ної до­по­мо­ги в АМКУ бу­ло ство­ре­но від­по­від­ний де­пар­та­мент, який актив­но за­пра­цю­вав на по­ча­тку 2018 р. Спе­ці­а­лі­сти вже ма­ли змо­гу про­ана­лі­зу­ва­ти де­кіль­ка ва­жли­вих рі­шень, під­го­тов­ле­них цим де­пар­та­мен­том у по­то­чно­му ро­ці. Тоб­то на цьо­му на­прям­ку ді­яль­но­сті АМКУ та­кож від­бу­ли­ся не­об­хі­дні ін­сти­ту­цій­ні змі­ни, про що свід­чать на­віть де­я­кі ре­зуль­та­ти ми­ну­ло­го ро­ку: за 2017 р. Ко­мі­тет, від­по­від­но до йо­го рі­чно­го зві­ту, вже отри­мав 100 по­ві­дом­лень про но­ву дер­жав­ну до­по­мо­гу, 15 – про чин­ну дер­жав­ну до­по­мо­гу, 16 – про про­гра­ми під­трим­ки суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня зав­дя­ки дер­жав­ним чи мі­сце­вим ре­сур­сам, 2 – про вне­се­н­ня змін до умов чин­ної дер­жав­ної до­по­мо­ги.

Пи­та­н­ня пра­кти­чної ре­а­лі­за­ції пов­но­ва­жень спів­ро­бі­тни­ків Ко­мі­те­ту при роз­гля­ді справ

Одним з ва­жли­вих пи­тань ре­а­лі­за­ції пов­но­ва­жень АМКУ є спро­мо­жність йо­го пер­со­на­лу здій­сню­ва­ти кон­троль за до­три­ма­н­ням за­ко­но­дав­ства про за­хист еко­но­мі­чної кон­ку­рен­ції при роз­гля­ді за­яв і справ про по­ру­ше­н­ня за­ко­но­дав­ства, а та­кож про­ве­де­н­ня роз­слі­ду­вань за ци­ми за­ява­ми та спра­ва­ми. Не­зва­жа­ю­чи на за­крі­пле­ні в За­ко­ні «Про Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет Укра­ї­ни» пов­но­ва­же­н­ня що­до про­ве­де­н­ня пе­ре­ві­рок суб'єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, отри­ма­н­ня ін­фор­ма­ції з обме­же­ним до­сту­пом, при­зна­че­н­ня екс­пер­ти­зи, про­ве­де­н­ня огля­ду слу­жбо­вих при­мі­щень і транс­порт­них за­со­бів суб'єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, ви­лу­че­н­ня або на­кла­де­н­ня аре­шту на пре­дме­ти, до­ку­мен­ти чи ін­ші но­сії ін­фор­ма­ції, які мо­жуть бу­ти до­ка­за­ми або дже­ре­лом до­ка­зів у спра­ві, не­за­ле­жно від їх мі­сце­зна­хо­дже­н­ня, та де­я­кі ін­ші (на­при­клад, про­ве­де­н­ня «ра­пто­вих пе­ре­ві­рок»), ви­ко­на­н­ня та­ких фун­кцій ви­ма­гає подаль­шо­го ре­гла­мен­ту­ва­н­ня. З по­зи­ції пра­кти­чної ре­а­лі­за­ції вка­за­них пов­но­ва­жень, зда­є­ться, що АМКУ по­трі­бно за­лу­ча­ти до ро­бо­ти у сво­їй стру­кту­рі ка­дри, на­ле­жно під­го­тов­ле­ні для про­ве­де­н­ня та­ких, по су­ті «слід­чих», дій.

Час по­чи­на­ти з про­гра­мою «лі­нен­сі»

Та­кож вар­то зу­пи­ни­ти­ся на пи­тан­ні пра­кти­чної спро­мо­жно­сті АМКУ в ре­а­лі­за­ції про­гра­ми звіль­не­н­ня від від­по­від­аль­но­сті у про­це­сі роз­слі­ду­ва­н­ня кар­тель­них змов. Ві­до­мо, що з ме­тою зна­хо­дже­н­ня спосо­бів до­ве­де­н­ня та­ких змов Укра­ї­на пі­шла апро­бо­ва­ним в рі­зних кра­ї­нах (у то­му чи­слі в ЄС та США) шля­хом вті­ле­н­ня про­гра­ми звіль­не­н­ня або пом'якше­н­ня від­по­від­аль­но­сті за участь у кар­те­лях для тих суб'єктів, які пер­ші по­ві­до­ми­ли про існу­ва­н­ня змо­ви та на­да­ли не­об­хі­дну ін­фор­ма­цію, що має істо­тне зна­че­н­ня для спра­ви (так зва­ної про­гра­ми «лі­нен­сі»). Від­по­від­но до ст. 6 За­ко­ну «Про за­хист еко­но­мі­чної кон­ку­рен­ції», у 2012 р. бу­ло за­твер­дже­но від­по­від­ний По­ря­док звіль­не­н­ня.

Во­дно­час пра­кти­чна ре­а­лі­за­ція та ефе­ктив­ність про­гра­ми «лі­нен­сі» в Укра­ї­ні ви­кли­кає сер­йо­зні сум­ні­ви, що по­я­сню­є­ться низ­кою при­чин, се­ред яких є ін­сти­ту­цій­на не­спро­мо­жність АМКУ за­без­пе­чи­ти пов­ну кон­фі­ден­цій­ність про осо­бу, яка «при­йшла з по­вин­ною», на­да­ти їй ре­аль­ні га­ран­тії без­пе­ки (в то­му чи­слі, що осо­бли­во ва­жли­во в на­ших ре­а­лі­ях, пі­сля прийня­т­тя Ко­мі­те­том рі­ше­н­ня, ко­ли стає зро­зумі­лим, хто міг «зда­ти» ін­ших уча­сни­ків). На­скіль­ки ві­до­мо, за час існу­ва­н­ня про­гра­ми «лі­нен­сі» бу­ло близь­ко 10 звер­нень до АМКУ. Тоб­то в цьо­му на­прям­ку не­об­хі­дно роз­ро­би­ти ме­ха­ні­зми, в то­му чи­слі ін­сти­ту­цій­ний, для вдо­ско­на­ле­н­ня бо­роть­би з кар­те­ля­ми че­рез про­гра­му за­сто­су­ва­н­ня про­гра­ми «лі­нен­сі» (мо­жли­во, шля­хом ство­ре­н­ня мо­де­лей за­хи­сту за­яв­ни­ка та га­ран­тій йо­го ано­нім­но­сті).

Се­ред по­зи­тив­них ін­сти­ту­цій­них змін не мо­жна не зга­да­ти вне­се­н­ня змін до ст. 30, 31 та 48, від­по­від­но до яких ін­фор­ма­ція що­до прийня­т­тя роз­по­ря­дже­н­ня про по­ча­ток роз­гля­ду спра­ви про узго­дже­ні дії, кон­цен­тра­цію, рі­ше­н­ня, прийня­ті за ре­зуль­та­том роз­гля­ду за­яв, справ про узго­дже­ні дії чи кон­цен­тра­цію, справ про по­ру­ше­н­ня за­ко­но­дав­ства про за­хист еко­но­мі­чної кон­ку­рен­ції опри­лю­дню­є­ться на офі­цій­но­му веб-сай­ті Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту Укра­ї­ни про­тя­гом 10 ро­бо­чих днів з дня йо­го прийня­т­тя. Та­ка від­кри­тість у ро­бо­ті АМКУ є вті­ле­н­ням прин­ци­пів єв­ро­пей­ських під­хо­дів до пи­та­н­ня про­зо­ро­сті ді­яль­но­сті ор­га­ну, упов­но­ва­же­но­го фор­му­ва­ти та ре­а­лі­зо­ву­ва­ти кон­ку­рен­тну по­лі­ти­ку в кра­ї­ні. Про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су АМКУ був про­ти пу­блі­ка­ції всіх рі­шень, зокре­ма, мо­ти­ву­ю­чи це від­су­тні­стю ка­дрів для лі­те­ра­тур­но­го ре­да­гу­ва­н­ня цих рі­шень, що ви­гля­да­ло як про­ста від­мов­ка. Як ви­дно пі­сля при­хо­ду но­вої ко­ман­ди до Ко­мі­те­ту, він зміг зна­йти ка­дро­ві та ін­те­ле­кту­аль­ні мо­жли­во­сті для впро­ва­дже­н­ня си­сте­ми своє­ча­сної пу­блі­ка­ції сво­їх рі­шень.

При цьо­му, як і ра­ні­ше, спе­ці­а­лі­сти від­зна­ча­ють, що без подаль­шо­го під­ви­ще­н­ня рів­ня ін­сти­ту­ціо­наль­ної спро­мо­жно­сті АМКУ всі «пре­кра­сні» на­мі­ри та зо­бов'яза­н­ня що­до ім­пле­мен­та­ції єв­ро­пей­сько­го за­ко­но­дав­ства ма­ти­муть зна­чні про­бле­ми що­до їх пра­кти­чно­го вті­ле­н­ня. В цьо­му аспе­кті ва­жли­во на­го­ло­си­ти на не­об­хі­дно­сті на­ле­жно­го фі­нан­су­ва­н­ня АМКУ.

Го­во­ри­ти про під­ви­ще­н­ня пре­сти­жно­сті ро­бо­ти в АМКУ, мо­жли­вість під­ви­ще­н­ня сво­го про­фе­сій­но­го рів­ня, участь у які­сних тре­нін­гах, за­кор­дон­них ста­жу­ва­н­нях – мо­жна і по­трі­бно. Однак ли­ше то­ді, ко­ли пра­ців­ник ін­те­ле­кту­аль­ної сфе­ри має мо­жли­вість за­без­пе­чу­ва­ти свої хо­ча б ба­зо­ві по­тре­би лю­ди­ни. Без під­ви­ще­н­ня за­ро­бі­тних плат, ство­ре­н­ня си­сте­ми фі­нан­со­во­го сти­му­лю­ва­н­ня АМКУ про­бле­ма­ти­чно втри­ма­ти на­справ­ді ква­лі­фі­ко­ва­них пра­ців­ни­ків, як би во­ни не бу­ли мо­ти­во­ва­ні. При­мі­ром, за­ро­бі­тна пла­та Го­ло­ви обла­сно­го те­ри­то­рі­аль­но­го від­ді­ле­н­ня (без пре­мій) скла­дає близь­ко 10 тис. грн на мі­сяць. Що ж то­ді го­во­ри­ти про за­ро­бі­ток спе­ці­а­лі­стів ниж­чої лан­ки.

Во­дно­час май­же ко­жна про­від­на юри­ди­чна фір­ма з пер­шої трид­ця­тки охо­че за­про­по­нує спе­ці­а­лі­сту рів­ня го­ло­ви те­ри­то­рі­аль­но­го від­ді­ле­н­ня у 5 ра­зів біль­шу зар­пла­ту. Крім за­без­пе­че­н­ня хо­ро­шо­го за­ро­бі­тку, по­трі­бно про­дов­жу­ва­ти на­прав­ля­ти гі­дних ка­дрів на за­кор­дон­ні ста­жу­ва­н­ня і на­вча­н­ня, на­да­ва­ти мо­жли­вість без­ко­штов­но­го ви­вче­н­ня іно­зем­них мов та до­мов­ля­ти­ся з пев­ни­ми на­вчаль­ни­ми за­кла­да­ми про без­ко­штов­не здо­бу­т­тя пра­ців­ни­ка­ми дру­гої або тре­тьої ви­щої осві­ти.

АМКУ про­во­дить ве­ли­ку ро­бо­ту в на­прям­ку про­па­гу­ва­н­ня та адво­ка­ту­ва­н­ня кон­ку­рен­ції, а екс­пер­тне се­ре­до­ви­ще зав­жди го­то­ве під­ста­ви­ти своє пле­че для до­по­мо­ги у на­прям­ку нор­мо­твор­чо­сті та вдо­ско­на­ле­н­ня йо­го ін­сти­ту­цій­ної спро­мо­жно­сті.

Ве­ли­ка кіль­кість скарг мо­же не­га­тив­но по­зна­чи­ти­ся на ро­бо­ті АМКУ

Оле­ксандр О ФЕФЕЛОВ, ФЕФЕЛОВ адво­кат, ке­рів­ник пра­кти­ки ан­ти­мо­но­поль­но­го та кон­ку­рен­тно­го пра­ва ЮФ «Іл­ля­шев та пар­тне­ри»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.