Єв­ро­ін­те­гра­ція: по­літ нор­маль­ний

Yurydychna Gazeta - - АВТОРИ НОМЕРА КОЛОНКА РЕДАКТОРА - Єгор ЖЕЛТУХІН, го­лов­ний ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

Ми­ну­ло кіль­ка ро­ків пі­сля ра­ти­фі­ка­ції Уго­ди про асо­ці­а­цію Укра­ї­ни з ЄС. Го­ді й го­во­ри­ти про те, на­скіль­ки зна­чу­щим кро­ком це ста­ло для Укра­ї­ни. Ек­спер­ти ствер­джу­ють, що цей пе­рі­од був ви­ко­на­н­ням вну­трі­шньо­го «до­ма­шньо­го зав­да­н­ня» для на­шої кра­ї­ни: від­бу­вав­ся про­цес ухва­ле­н­ня за­ко­но­дав­чих та підза­кон­них актів. Якщо про­де­мон­стру­ва­ти сту­пінь ви­ко­на­н­ня Уго­ди у від­со­тках, то ре­зуль­та­ти та­кої оцін­ки ви­гля­да­ють не над­то при­ва­бли­во – ли­ше 41% у 2017 р. Однак, за­гли­блю­ю­чись у зміст до­ся­гну­то­го про­гре­су, стає оче­ви­дним, що об­сяг впро­ва­дже­них єв­ро­ін­те­гра­цій­них змін кра­ї­ною, яка не є кан­ди­да­том на член­ство в ЄС, мо­жна на­зва­ти вра­жа­ю­чим.

Во­дно­час вар­то за­зна­чи­ти, що Уго­да, всу­пе­реч по­ши­ре­но­му пе­ре­ко­нан­ню, не є са­мо­ці­л­лю, адже на­віть пі­сля на­бра­н­ня чин­но­сті (01.09.2017 р.) во­на не га­ран­тує на­ста­н­ня змін чи по­кра­щень. Ва­жли­во ро­зу­мі­ти, що на­сту­пні кіль­ка ро­ків ми пе­ре­бу­ва­ти­ме­мо у про­це­сі по­стій­ної транс­фор­ма­ції, що по­ля­га­ти­ме у змі­ні пра­во­во­го по­ля, ство­рен­ні но­вої си­сте­ми кон­тро­лю дер­жа­вою про­це­сів, фун­кціо­ну­ва­н­ня рин­ку про­ду­кції, за­без- пе­че­н­ня про­зо­рої кон­ку­рен­ції, пе­ре­гля­ду умов на­да­н­ня май­же усьо­го спе­ктру фі­нан­со­вих, транс­порт­них та ін­ших по­слуг.

Ли­ше вла­сни­ми зу­си­л­ля­ми Укра­ї­на мо­же ре­а­лі­зу­ва­ти єв­ро­ін­те­гра­цій­ний по­тен­ці­ал, за­кла­де­ний у до­ку­мен­ті, спри­йма­ю­чи йо­го рад­ше як на­бір вка­зі­вок, по­рад і пи­тань, які спо­ну­ка­ють до са­мо­стій­но­го по­шу­ку не­об­хі­дних від­по­від­ей.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.