Адво­ка­ти АО «MITRAX» до­мо­гли­ся від­мо­ви в екс­тра­ди­ції до Іра­ну її гро­ма­дя­ни­на

Yurydychna Gazeta - - НОВИНИ -

Адво­ка­ти «MITRAX» спри­я­ли спра­ве­дли­вій від­мо­ві упов­но­ва­же­но­го ор­га­ну Укра­ї­ни у за­до­во­лен­ні без­під­став­но­го за­пи­ту Іслам­ської Ре­спу­блі­ки Іран про ви­да­чу гро­ма­дя­ни­на Іра­ну для при­тя­гне­н­ня йо­го до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті за ні­би­то вчи­не­н­ня зло­чи­нів про­ти іран­сько­го бан­ку.

На під­ста­ві за­пи­ту ком­пе­тен­тно­го ор­га­ну Іслам­ської Ре­спу­блі­ки Іран, Ге­не­раль­на про­ку­ра­ту­ра Укра­ї­ни про­ве­ла екс­тра­ди­цій­ну пе­ре­вір­ку об­ста­вин, що мо­жуть бу­ти під­ста­вою для від­мо­ви у ви­да­чі осо­би.

Вра­хо­ву­ю­чи по­ясне­н­ня та кло­по­та­н­ня юри­стів АО «MITRAX», Ге­не­раль­на про­ку­ра­ту­ра Укра­ї­ни звер­ну­ла ува­гу на той факт, що до за­пи­ту про ви­да­чу не бу­ло до­да­но на­ле­жної ко­пії ор­де­ра на арешт осо­би та ін­фор­ма­ції про мі­ру по­ка­ра­н­ня, що за­гро­жує осо­бі.

Не­зва­жа­ю­чи на ви­мо­гу упов­но­ва­же­но­го ор­га­ну Укра­ї­ни що­до на­да­н­ня до­да­тко­вих до­ку­мен­тів та ін­фор­ма­ції, іран­ська сто­ро­на не ви­ко­на­ла за­пит у пов­но­му об­ся­зі. Вра­хо­ву­ю­чи пра­во­ву по­зи­цію адво­ка­тів «MITRAX» що­до по­ру­ше­н­ня по­ло­жень До­го­во­ру між Укра­ї­ною та Іслам­ською Ре­спу­блі­кою Іран про ви­да­чу пра­во­по­ру­шни­ків, це ста­ло під­ста­вою для прийня­т­тя Ге­не­раль­ною про­ку­ра­ту­рою рі­ше­н­ня про від­мо­ву у ви­да­чі осо­би.

На­ра­зі з ме­тою від­нов­ле­н­ня по­ру­ше­них прав осо­би юри­сти АО «MITRAX» іні­ці­ю­ва­ли про­цес зня­т­тя Ко­мі­сі­єю з кон­тро­лю за фай­ла­ми Ін­тер­по­лу гро­ма­дя­ни­на Іра­ну з мі­жна­ро­дно­го роз­шу­ку у зв’яз­ку з по­лі­ти­чним ха­ра­кте­ром пе­ре­слі­ду­ва­н­ням остан­ньо­го.

Пра­ва гро­ма­дя­ни­на Іра­ну від не­за­кон­ної екс­тра­ди­ції за­хи­ща­ли: Дми­тро Сир­ко – пар­тнер, ке­рів­ник Пра­кти­ки за­хи­сту бі­зне­су АО «MITRAX» та Ві­та­лій Бо­дюк – адво­кат, стар­ший юрист.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.