Nobili успі­шно за­вер­ши­ла 8-рі­чне бан­крут­ство ком­па­нії «Сталь­кон­стру­кція»

Yurydychna Gazeta - - НОВИНИ -

Юри­ди­чна ком­па­нія Nobili успі­шно здій­сни­ла су­про­від про­це­ду­ри бан­крут­ства ве­ли­ко­го ви­ро­бни­чо­го під­при­єм­ства ТОВ «Ме­лі­то­поль­ське спе­ці­а­лі­зо­ва­не управ­лі­н­ня №100 «Сталь­кон­стру­кція» на за­галь­ну су­му 12,68 млн до­ла­рів США.

Під час про­це­ду­ри лі­кві­да­ції бу­ли за­без­пе­че­ні ін­те­ре­си та пра­ва по­над 300 ко­ли­шніх спів­ро­бі­тни­ків, а та- кож низ­ки кре­ди­то­рів. За­бор­го­ва­ність із за­ро­бі­тної пла­ти, пе­ред ор­га­на­ми со­ці­аль­но­го стра­ху­ва­н­ня та по­да­тко­ви­ми ор­га­на­ми ви­пла­че­на в пов­но­му об­ся­зі. Гра­мо­тна ре­а­лі­за­ція май­на бор­жни­ка до­зво­ли­ла по­га­си­ти 78% су­мар­ної за­бор­го­ва­но­сті.

Ско­ор­ди­но­ва­ні і своє­ча­сні дії ко­ман­ди юри­стів за­без­пе­чи­ли пов­ний за­хист клі­єн­та, що до­зво­ли­ло ви­йти зі скла­дної про­це­ду­ри бан­крут­ства з най­мен­ши­ми втра­та­ми.

Про­це­ду­ру бан­крут­ства су­про­во­джу­ва­ла ко­ман­да Nobili у скла­ді ке­ру­ю­чо­го пар­тне­ра На­та­лії Ти­щен­ко та пар­тне­ра Оле­ни Фо­мі­ної.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.