Кон­ку­рен­ція, ін­те­ле­кту­аль­на вла­сність, ми­тни­ця та асо­ці­а­ція з ЄС

Yurydychna Gazeta - - НОВИНИ - ІВ) ТРІПС), СОТ).

Мар­ке­то­ло­ги ХХІ сто­лі­т­тя єди­ні в одно­му – кон­ку­рен­ція на рин­ку то­ва­рів і по­слуг з ко­жним но­вим днем ускла­днює їхнє жи­т­тя. Те, що ра­ні­ше на­зи­ва­ло­ся жорс­ткою кон­ку­рен­ці­єю, сьо­го­дні спри­йма­є­ться як дру­жні від­но­си­ни. Гра «без пра­вил та обме­жень», але згі­дно з чин­ним за­ко­но­дав­ством, мчи­ться з ша­ле­ною швид­кі­стю.

Одним з ефе­ктив­них за­ко­но­дав­чо вста­нов­ле­них ме­ха­ні­змів за­хи­сту ін­ве­сти­цій для вла­сни­ків бі­зне­су є ви­ко­ри­ста­н­ня об’єктів прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті (да­лі – в їхній ді­яль­но­сті, оскіль­ки во­ло­ді­н­ня май­но­ви­ми пра­ва­ми ІВ до­зво­ляє не ли­ше їх ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти, але й на­дає ви­клю­чне пра­во до­зво­ля­ти та­ке ви­ко­ри­ста­н­ня ін­шим осо­бам та пе­ре­шко­джа­ти не­пра­во­мір­но­му ви­ко­ри­стан­ню, в то­му чи­слі за­бо­ро­ня­ти та­ке ви­ко­ри­ста­н­ня. Єв­ро­пей­ський бі­знес актив­но ко­ри­сту­є­ться та­ким ме­ха­ні­змом для до­ся­гне­н­ня кон­ку­рен­тних пе­ре­ваг на рин­ку то­ва­рів і по­слуг. Згі­дно з да­ни­ми Ві­дом­ства з ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті ЄС (EUIPO), 42% об­ся­гів ВВП в ЄС (при­бли­зно 5,7 трлн єв­ро) ге­не­ру­ють під­при­єм­ства, які актив­но ви­ко­ри­сто­ву­ють ІВ, за­без­пе­чу­ю­чи 82 млн ро­бо­чих місць.

Ін­ко­ли де­я­кі вла­сни­ки прав ІВ за­для пе­ре­мо­ги над кон­ку­рен­та­ми злов­жи­ва­ють сво­ї­ми пра­ва­ми. У цьо­му ма­те­рі­а­лі ми роз­гля­не­мо са­ме та­кий ви­па­док, який на­був си­стем­но­го ха­ра­кте­ру че­рез від­су­тність своє­ча­сної ім­пле­мен­та­ції єв­ро­пей­ських норм за­хи­сту прав ІВ в укра­їн­ське за­ко­но­дав­ство.

На шля­ху до Єв­ро­пи

Укра­ї­на по­ча­ла актив­но вли­ва­ти­ся у сві­то­ве кон­ку­рен­тне се­ре­до­ви­ще з 16.05.2008 р., ко­ли на­ша дер­жа­ва ста­ла 152-м пов­но­прав­ним чле­ном Сві­то­вої ор­га­ні­за­ції тор­гів­лі (да­лі – Не­об­хі­дною умо­вою для всту­пу Укра­ї­ни до СОТ бу­ло обов’яз­ко­ве ви­ко­на­н­ня Уго­ди про тор­го­вель­ні аспе­кти прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті (да­лі –

яка є одні­єю з най­ва­жли­ві­ших угод СОТ. Го­лов­ною ме­тою ТРІПС є за­без­пе­че­н­ня та­ких на­ціо­наль­них за­хо­дів з охо­ро­ни прав ІВ, які не ста­нуть бар’єра­ми для між­на­ро­дної тор­гів­лі, про­те зба­лан­со­ва­но по­єд­на­ють ін­те­рес пра­во­вла­сни­ка з ін­те­ре­сом спо­жи­ва­ча про­ду­кції зі скла­до­вою ІВ.

16.09.2014 р. Уго­да про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною та ЄС бу­ла одно­ча­сно ра­ти­фі­ко­ва­на Вер­хов­ною Ра­дою та Єв­ро­пей­ським пар­ла­мен­том, а з 01.09.2017 р. ця уго­да на­бра­ла чин­но­сті, тоб­то в пов­но­му об­ся­зі всту­пи­ла в дію. По­чи­на­ю­чи з 2015 р. на ви­ко­на­н­ня Уго­ди про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною та ЄС від­по­від­ні ор­га­ни ви­ко­нав­чої вла­ди роз­ро­би­ли ці­лу низ­ку за­ко­но­про­е­ктів, однак ста­ном на сьо­го­дні біль­шість з них не роз­гля­ну­ті Вер­хов­ною ра­дою Укра­ї­ни, а де­я­кі на­віть не вне­се­ні на її роз­гляд. В ре­зуль­та­ті, чин­не ві­тчи­зня­не за­ко­но­дав­ство, пов’яза­не зі сфе­рою ІВ, не при­ве­де­не у від­по­від­ність до єв­ро­пей­ських норм, що при­зво­дить до зло­вжи­ва­н­ня пра­вом не­сум­лін­ни­ми пра­во­вла­сни­ка­ми та до від­су­тно­сті ре­аль­ної бо­роть­би з роз­по­всю­дже­н­ням кон­тра­фа­ктної про­ду­кції в Укра­ї­ні, не­зва­жа­ю­чи на ре­аль­ність за­гроз, які не­суть під­роб­ки.

За­гро­зи від кон­тра­фа­кту

Ви­ро­бни­цтво та про­даж кон­тра­фа­ктних то­ва­рів – це гло­баль­на про­бле­ма, пов’яза­на з ба­га­то­мі­льяр­дним обі­гом, що має сер­йо­зні еко­но­мі­чні, со­ці­аль­ні та еко­ло­гі­чні на­слід­ки для всіх кра­їн і спо­жи­ва­чів. Про­бле­ма під­ро­бок існує в усіх га­лу­зях про­ми­сло­во­сті та сто­су­є­ться всіх об'єктів прав ІВ. Біль­шість під­ро­бок ім­пор­ту­є­ться або екс­пор­ту­є­ться.

Це ду­же ви­гі­дний бі­знес, який існує че­рез те, що зло­чин­ці спи­ра­ю­ться на не­змін­но ви­со­кий по­пит на де­ше­ві то­ва­ри за низь­ких ви­трат на їх ви­го­тов­ле­н­ня і роз­по­всю­дже­н­ня та не бо­я­ться жорс­тко­го по­ка­ра­н­ня за цей вид зло­чи­ну. При­дба­н­ня під­ро­бок озна­чає ри­зик для здо­ров’я та без­пе­ки спо­жи­ва­чів, зро­ста­н­ня еко­ло­гі­чних про­блем. Гро­ші, отри­ма­ні від ви­ро­бни­цтва та про­да­жу під­ро­бок, спря­мо­ву­ю­ться, зокре­ма, на фі­нан­су­ва­н­ня ор­га­ні­зо­ва­них зло­чин­них і те­ро­ри­сти­чних груп, що в умо­вах за­гроз­ли­вої для дер­жав­ної без­пе­ки си­ту­а­ції на Схо­ді кра­ї­ни є вкрай не­без­пе­чним.

На дер­жав­но­му рів­ні під­роб­ки шко­дять еко­но­мі­ці Укра­ї­ни, бю­джет якої що­рі­чно не­до­о­три­мує мі­льяр­ди гри­вень по­тен­цій­них по­да­тко­вих над­хо­джень, зни­жу­ють пря­мі ін­ве­сти­ції че­рез втра­ту кра­ї­ною ін­ве­сти­цій­ної при­ва­бли­во­сті, спри­я­ють зро­стан­ню ко­ру­пції та зло­чин­но­сті, зни­щу­ють че­сну кон­ку­рен­цію на рин­ку, при­зво­дять до змен­ше­н­ня кіль­ко­сті ро­бо­чих місць та від­то­ку за кор­дон про­фе­сій­них ка­дрів, а та­кож зав­да­ють шко­ди дов­кі­л­лю. Для пра­во­вла­сни­ків під­роб­ки озна­ча­ють ма­те­рі­аль­ні та імі­дже­ві втра­ти.

Ми­тний ре­єстр об’єктів прав ІВ – бар’єр для кон­тра­фа­кту

Ми­тний ре­єстр об’єктів прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті (да­лі – є сьо­го­дні єди­ним ді­є­вим ме­ха­ні­змом для ви­яв­ле­н­ня і бо­роть­би з кон­тра­фа­ктною про­ду­кці­єю на кор­до­ні, оскіль­ки до­зво­ляє зу­пи­ни­ти та за­бо­ро­ни­ти пе­ре­мі­ще­н­ня че­рез ми­тний кор­дон Укра­ї­ни то­ва­рів, ім­порт та екс­порт яких здій­сню­є­ться з по­ру­ше­н­ням прав ІВ. Окрім то­го, у зв’яз­ку із за­гроз­ли­вою си­ту­а­ці­єю на Схо­ді Укра­ї­ни пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни на­ра­зі не ма­ють змо­ги на пов­ну си­лу бо­ро­ти­ся з кон­тра­фа­ктною і пі­рат­ською про­ду­кці­єю, то­му одним з основ­них ме­ха­ні­змів не­д­опу­ще­н­ня та­ких то­ва­рів у віль­ний обіг за­ли­ша­є­ться Ми­тний ре­єстр ОПІВ.

До­бро­со­ві­сні пра­во­вла­сни­ки вно­сять свої ОПІВ до Ми­тно­го ре­є­стру ОПІВ з ме­тою бо­роть­би з кон­тра­фа­ктною про­ду­кці­єю та не­д­опу­ще­н­ня вве­де­н­ня та­кої про­ду­кції у віль­ний обіг. Та­кож дії ми­тних ор­га­нів по­вин­ні бу­ти спря­мо­ва­ні на не­д­опу­ще­н­ня кон­тра­фа­ктної про­ду­кції на те­ри­то­рію Укра­ї­ни.

Шля­хом ве­де­н­ня Ми­тно­го ре­є­стру ОПІВ та до­ку­мен­таль­ної пе­ре­вір­ки то­вар­но-су­про­від­них до­ку­мен­тів, до­три­му­ю­чись ви­мог за­ко­но­дав­ства з пи­тань за­хи­сту прав ІВ мит- ни­ці, ДФС по­вин­ні спри­я­ти за­хи­сту прав ІВ на ми­тно­му кор­до­ні, прав за­кон­но­го пра­во­вла­сни­ка-ви­ро­бни­ка ори­гі­наль­ної про­ду­кції, що в ре­зуль­та­ті ство­рить спри­я­тли­ві умо­ви для ді­яль­но­сті ле­галь­но­го бі­зне­су в Укра­ї­ні.

Ми­тний ре­єстр ОПІВ та зло­вжи­ва­н­ня пра­вом

Ст. 4 Ми­тно­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (да­лі – ви­зна­чає кон­тра­фа­ктні то­ва­ри як то­ва­ри, що мі­стять ОПІВ, вве­зе­н­ня яких на ми­тну те­ри­то­рію Укра­ї­ни або ви­ве­зе­н­ня з ці­єї те­ри­то­рії є по­ру­ше­н­ням прав ІВ. За­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни та між­на­ро­дни­ми пра­во­ви­ми акта­ми вста­нов­лю­ю­ться ви­пад­ки, ко­ли дії тре­тіх осіб що­до ви­ко­ри­ста­н­ня об’єктів пра­ва ІВ не роз­гля­да­ю­ться як по­ру­ше­н­ня прав пра­во­вла­сни­ка. Від­по­від­но до по­ло­жень ст. 51 ТРІПС, кра­ї­ни-чле­ни за­без­пе­чу­ють від­по­від­ні про­це­ду­ри сто­сов­но тим­ча­со­во­го зу­пи­не­н­ня пе­ре­мі­ще­н­ня че­рез ми­тний кор­дон то­ва­рів, які по­ру­шу­ють пра­ва ІВ, при цьо­му не по­вин­но бу­ти жо­дних зо­бов’язань за­сто­со­ву­ва­ти та­кі про­це­ду­ри до ім­пор­ту то­ва­рів, ви­пу­ще­них на ри­нок в ін­шій кра­ї­ні вла­сни­ком пра­ва ІВ або за йо­го зго­дою, чи до тран­зи­тних то­ва­рів.

Чин­не за­ко­но­дав­ство (на­при­клад, ч. 6 ст. 16 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про охо­ро­ну прав на зна­ки для то­ва­рів і по­слуг») за­крі­плює ви­пад­ки пра­во­мір­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня зна­ків для то­ва­рів і по­слуг та обме­жує пра­ва пра­во­вла­сни­ка, що ви­пли­ва­ють зі сві­до­цтва, а са­ме ви­клю­чне пра­во вла­сни­ка сві­до­цтва за­бо­ро­ня­ти ін­шим осо­бам ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти без йо­го зго­ди за­ре­є­стро­ва­ний знак, у ра­зі ви­ко­ри­ста­н­ня зна­ка для то­ва­ру, вве­де­но­го під цим зна­ком у ци­віль­ний обіг вла­сни­ком сві­до­цтва чи за йо­го зго­дою.

Во­дно­час, від­по­від­но до офі­цій­но­го Зві­ту Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби за 2017 р., ста­ном на 01.01.2018 р. у Ми­тно­му ре­є­стрі ОПІВ за за­ява­ми пра­во­вла­сни­ків вне­се­но по­над 3600 ре­є­стра­цій, про­тя­гом 2017 р. при­зу­пи­не­н­ня ми­тно­го оформ­ле­н­ня за пі­до­зрою у по­ру­шен­ні прав ІВ здій­сне­но у 9687 ви­пад­ках, однак бу­ло за­ве­де­но ли­ше 14 справ про по­ру­ше­н­ня ми­тних пра­вил за фа­кта­ми вве­зе­н­ня та ви­ве­зе­н­ня то­ва­рів з по­ру­ше­н­ням прав ІВ.

Від­по­від­но до цих ста­ти­сти­чних да­них, го­лов­ні зу­си­л­ля ми­тни­ці спря­мо­ва­ні на при­зу­пи­не­н­ня ми­тно­го оформ­ле­н­ня ори­гі­наль­них то­ва­рів у ви­пад­ках, ко­ли ім­порт цих то­ва­рів здій­сню­є­ться не­ав­то­ри­зо­ва­ни­ми у ми­тно­му ре­є­стрі ім­пор­те­ра­ми. Тоб­то від­су­тність у Ми­тно­му ре­є­стрі ОПІВ да­них про та­ких ім­пор­те­рів ми­тни­ки спри­йма­ють як ри­зик вве­зе­н­ня то­ва­рів з по­ру­ше­н­ням прав ІВ. То­му во­ни зайня­ті пе­ре­ва­жно пи­та­н­ня­ми при­зу­пи­не­н­ня то­ва­рів, які є об’єкта­ми па­ра­лель­ної тор­гів­лі, тоб­то то­ва­ра­ми, які бу­ли вве­де­ні на ри­нок за кор­до­ном вла­сни­ком або за зго­дою вла­сни­ка від­по­від­них прав ІВ та які зго­дом ім­пор­ту­ю­ться на вну­трі­шній ри­нок без до­зво­лу вла­сни­ка та­ких прав.

Все це від­бу­ва­є­ться не­зва­жа­ю­чи на те, що жо­ден нор­ма­тив­но-пра­во­вий акт з пи­тань ми­тної спра­ви не ви­зна­чає факт від­су­тно­сті ві­до­мо­стей про ім­пор­те­ра то­ва­ру в Ми­тно­му ре­є­стрі ОПІВ як озна­ку по­ру­ше­н­ня прав ІВ, а та­кож як до­ста­тню під­ста­ву для при­зу­пи­не­н­ня ми­тно­го оформ­ле­н­ня та­ких то­ва­рів з на­сту­пним ін­фор­му­ва­н­ням пра­во­вла­сни­ка, якщо під час здій­сне­н­ня ми­тних про­це­дур до­ку­мен­таль­но та/або фа­кти­чно (за ре­зуль­та­том ми­тно­го огля­ду) вста­нов­ле­но ори­гі­наль­не по­хо­дже­н­ня то­ва­ру та вве­де­н­ня йо­го пра­во­вла­сни­ком (або за йо­го зго­дою) в ци­віль­ний обіг.

Чо­му так від­бу­ва­є­ться? На­пев­но, то­му що на від­мі­ну від ім­пор­те­ра кон­тра­фа­ктної про­ду­кції, який не вка­зує тор­го­вель­ні мар­ки в де­кла­ра­ції, «сі­рі» ім­пор­те­ри за­зви­чай за­зна­ча­ють тор­го­вель­ні мар­ки, та їх лег­ко ви­яви­ти за да­ни­ми ав­то­ма­ти­зо­ва­ної си­сте­ми ми­тно­го оформ­ле­н­ня. Однак при­зу­пи­не­н­ня ми­тно­го оформ­ле­н­ня то­ва­рів па­ра­лель­но­го ім­пор­ту, за умо­ви до­бро­че­сно­го ви­ко­ри­ста­н­ня тор­го­вель­ної мар­ки шля­хом ім­пор­ту ори­гі­наль­них то­ва­рів, не є бо­роть­бою з кон­тра­фа­ктною про­ду­кці­єю, для якої був ство­ре­ний Ми­тний ре­єстр ОПІВ.

Як ви­рі­шу­ють пи­та­н­ня із за­хи­стом від па­ра­лель­но­го ім­пор­ту в США

Аме­ри­кан­ські пра­во­вла­сни­ки, для яких ва­жли­во, щоб у США про­да­ва­ли­ся ли­ше то­ва­ри, ви­ро­бле­ні для про­да­жу в США, та які вва­жа­ють, що па­ра­лель­ний ім­порт мо­же при­ве­сти до не­га­тив­них на­слід­ків (плу­та­ни­ни у спо­жи­ва­чів США, шко­ди для ре­пу­та­ції їхньої ком­па­нії, від­су­тно­сті га­ран­тії на те­ри­то­рії США, втра­ти ре­тель­но на­пра­цьо­ва­них ді­ло­вих від­но­син з пред­став­ни­ка­ми дистриб’ютор­ської ме­ре­жі, не­за­до­во­ле­н­ня спо­жи­ва­чів які­стю то­ва­рів, при­зна­че­них для ін­шо­го рин­ку) ма­ють мо­жли­вість спів­пра­цю­ва­ти з Ми­тно-при­кор­дон­ною слу­жбою США (да­лі – МПС) для вжи­т­тя за­хо­дів що­до за­хи­сту прав на тор­го­вель­ну мар­ку на ми­тно­му кор­до­ні та за­по­бі­га­н­ня па­ра­лель­но­му ім­пор­ту.

Для то­го щоб отри­ма­ти до­по­мо­гу від МПС, пра­во­вла­сни­ку не­об­хі­дно

ви­ко­на­ти пев­ні дії. По-пер­ше, за­ре­є­стру­ва­ти свою тор­го­вель­ну мар­ку в Бю­ро па­тен­тів і тор­го­вель­них ма­рок США (USPTO), тоб­то по­трі­бно ма­ти чин­ну фе­де­раль­но за­ре­є­стро­ва­ну тор­го­вель­ну мар­ку.

По-дру­ге, звер­ну­ти­ся із за­явою про за­хист за пра­ви­лом Lever (від­по­від­но до яко­го пра­во­вла­сник мо­же за­по­біг­ти не­ав­то­ри­зо­ва­но­му ім­пор­ту, якщо у не­ав­то­ри­зо­ва­них ім­пор­то­ва­них то­ва­рів на­яв­ні фі­зи­чні та ма­те­рі­аль­ні від­мін­но­сті від то­ва­рів, що про­да­ю­ться у США під ті­єю ж тор­го­вель­ною мар­кою або ко­мер­цій­ним най­ме­ну­ва­н­ням) та роз­ро­би­ти стра­те­гію за­хи­сту прав як від то­ва­рів па­ра­лель­но­го ім­пор­ту, так і від кон­тра­фа­ктних то­ва­рів.

Однак, на­віть якщо на­да­но за­хист за пра­ви­лом Lever, згі­дно із пра­ви­ла­ми МПС, мо­же бу­ти до­зво­ле­но вве­зе­н­ня та­ких то­ва­рів у двох ви­пад­ках: ко­ли не­ав­то­ри­зо­ва­ний ім­пор­тер при­крі­пить за­сте­ре­жний на­пис (ди­склей­мер), на яко­му за­зна­че­но, що цей про­дукт не є про­ду­ктом, ав­то­ри­зо­ва­ним вла­сни­ком тор­го­вель­ної мар­ки у США для ім­пор­ту, та цей про­дукт має фі­зи­чні й ма­те­рі­аль­ні від­мін­но­сті від ав­то­ри­зо­ва­но­го про­ду­кту, або якщо тор­го­вель­на мар­ка ви­да­ле­на з то­ва­рів. При цьо­му пра­во­вла­сник ще має мо­жли­вість звер­ну­ти­ся за за­хи­стом від­по­від­но до За­ко­ну про та­ри­фи та не допу­сти­ти та­кий то­вар у США.

По-тре­тє, ба­жа­но на­да­ти МПС ко­ро­ткий і лег­кий у ко­ри­сту­ван­ні на­вчаль­ний по­сі­бник з іден­ти­фі­ка­ції про­ду­кції (в то­му чи­слі вка­за­ти шля­хи вве­зе­н­ня ав­то­ри­зо­ва­ної для ім­пор­ту про­ду­кції) та про­ве­сти на­вчаль­ні се­мі­на­ри для пер­со­на­лу МПС.

По-че­твер­те, по­трі­бно бу­ти го­то­вим ді­я­ти швид­ко (про­тя­гом 30 ро­бо­чих днів при­зу­пи­не­н­ня), як тіль­ки МПС по­ві­до­мить, що во­ни при­зу­пи­ни­ли пі­до­зрі­лу не­ав­то­ри­зо­ва­ну про­ду­кцію, та на­дасть ін­фор­ма­цію про да­ту ім­пор­ту, пункт вве­зе­н­ня, опис то­ва­ру, кіль­кість і кра­ї­ну по­хо­дже­н­ня. За за­пи­том пра­во­вла­сни­ка МПС мо­же на­да­ти зраз­ки або де­таль­ні фо­то то­ва­рів. При цьо­му МПС не зав­жди одра­зу знає, чи є то­ва­ри кон­тра­фа­ктни­ми або па­ра­лель­ним ім­пор­том, то­му во­ни звер­та­ти­му­ться за до­по­мо­гою до пра­во­вла­сни­ка у та­кій іден­ти­фі­ка­ції. Для то­го щоб ско­ри­ста­ти­ся за­хи­стом за пра­ви­лом Lever, по­трі­бно бу­ти го­то­вим у ко­ро­ткий тер­мін на­да­ти МПС ін­фор­ма­цію що­до на­яв­но­сті у не­ав­то­ри­зо­ва­них ім­пор­то­ва­них то­ва­рів фі­зи­чних та ма­те­рі­аль­них від­мін­но­стей від то­ва­рів, що про­да­ю­ться в США під ті­єю ж тор­го­вель­ною мар­кою або ко­мер­цій­ним най­ме­ну­ва­н­ням.

Що не­об­хі­дно зро­би­ти в Укра­ї­ні?

Якнай­швид­ше на­ла­го­ди­ти ді­є­ву ро­бо­ту ми­тних ор­га­нів ДФС, спря­мо­ва­ну на за­хист прав ІВ та бо­роть­бу з кон­тра­фа­ктни­ми й пі­рат­ськи­ми то­ва­ра­ми. Це мо­жли­во зро­би­ти або шля­хом прийня­т­тя про­е­кту за­ко­ну №4614 від 05.07.2016 р. за осно­ву (за умо­ви йо­го подаль­шо­го до­о­пра­цю­ва­н­ня із за­лу­че­н­ням за­ці­кав­ле­ної гро­мад­сько­сті для вра­ху­ва­н­ня всіх на­пра­цьо­ва­них про­фе­сій­ною спіль­но­тою ре­ко­мен­да­цій), або шля­хом роз­роб­ки у 3-мі­ся­чний тер­мін но­во­го про­е­кту за­ко­ну, в яко­му вра­ху­ва­ти всі роз­ро­бле­ні про­по­зи­ції, та вне­сти йо­го у се­сій­ну за­лу для прийня­т­тя ВРУ во­се­ни.

Що сто­су­є­ться го­лов­них за­ува­жень до норм про­е­кту за­ко­ну №4614 від 05.07.2016 р., то це та­кі:

• Що­до ви­зна­че­н­ня кон­тра­фа­ктних то­ва­рів. Ви­зна­че­н­ня кон­тра­фа­ктних то­ва­рів у п. 57-1 Про­е­кту № 4614 до­ціль­но при­ве­сти у від­по­від­ність до тер­мі­но­ло­гії, що мі­сти­ться у спе­ці­аль­но­му за­ко­но­дав­стві, та сфор­му­лю­ва­ти та­ке ви­зна­че­н­ня: «Кон­тра­фа­ктні то­ва­ри – це то­ва­ри, які по­ру­шу­ють пра­во на тор­го­вель­ну мар­ку в Укра­ї­ні, та без до­зво­лу ма­ють по­зна­че­н­ня, іден- ти­чне або схо­же на­стіль­ки, що йо­го мо­жна сплу­та­ти із за­ре­є­стро­ва­ною в Укра­ї­ні на ім'я ін­шої осо­би тор­го­вель­ною мар­кою для та­ких са­мих або спо­рі­дне­них з ни­ми то­ва­рів і по­слуг».

• Що­до до­ста­тно­сті ін­фор­ма­ції в Ми­тно­му ре­є­стрі ОПІВ для іден­ти­фі­ка­ції кон­тра­фа­ктних то­ва­рів. Від­су­тність в Ми­тно­му ре­є­стрі ОПІВ ін­фор­ма­ції, не­об­хі­дної для іден­ти­фі­ка­ції кон­тра­фа­ктних то­ва­рів, при­зво­дить до за­три­ма­н­ня оформ­ле­н­ня ори­гі­наль­них то­ва­рів. На­да­н­ня та­кої ін­фор­ма­ції пра­во­вла­сни­ком, як обов’яз­ко­вої умо­ви вне­се­н­ня ОПІВ до Ми­тно­го ре­є­стру, до­зво­лить уни­кну­ти без­під­став­но­го при­зу­пи­не­н­ня ми­тно­го оформ­ле­н­ня ори­гі­наль­них то­ва­рів та під­ви­щи­ти ефе­ктив­ність ро­бо­ти ми­тних ор­га­нів що­до ви­яв­ле­н­ня кон­тра­фа­ктних то­ва­рів. Для цьо­го п. 3 ст. 398 не­об­хі­дно до­пов­ни­ти та­кою нор­мою: «Під час по­да­н­ня за­яви пра­во­вла­сни­ку обов’яз­ко­во не­об­хі­дно на­да­ти до­кла­дний опис то­ва­ру, об’єкта прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, а та­кож вка­за­ти кра­ї­ну по­хо­дже­н­ня (ви­ро­бни­цтва), озна­ки ори­гі­наль­но­сті упа­ку­ва­н­ня для транс­пор­ту­ва­н­ня то­ва­ру, озна­ки ори­гі­наль­но­сті упа­ку­ва­н­ня то­ва­ру, озна­ки ори­гі­наль­но­сті то­ва­ру, ві­до­мо­сті про пра­во­вла­сни­ка та йо­го пред­став­ни­ка».

• Що­до про­це­ду­ри зни­ще­н­ня, пе­ред­ба­че­ної ст. 401 та ст. 401-1 Про­е­кту №4614. Ст. 23 Ре­гла­мен­ту ЄС №608/13 вста­нов­лює, що роль вла­сни­ка то­ва­рів у про­це­ду­рі зни­ще­н­ня за­кін­чу­є­ться пі­сля на­да­н­ня остан­нім зго­ди на зни­ще­н­ня або «мов­ча­зної зго­ди». Ефе­ктив­ність подаль­ших дій за­ле­жить від вза­є­мо­дії ми­тних ор­га­нів та пра­во­вла­сни­ка. Спро­ще­на про­це­ду­ра зни­ще­н­ня – це мо­жли­вість кон­тро­лю з бо­ку пра­во­вла­сни­ка за ви­ко­на­н­ням вла­сни­ком то­ва­рів сво­їх зо­бов’язань та мо­жли­вість бу­ти за­лу­че­ним без­по­се­ре­дньо до про­це­су зни­ще­н­ня та­ких то­ва­рів.

До­ціль­но при­ве­сти на­яв­ну спро­ще­ну про­це­ду­ру зни­ще­н­ня то­ва­рів, пі­до­зрю­ва­них у кон­тра­фа­ктно­сті, в то­му чи­слі що­до зни­ще­н­ня ма­лих пар­тій, у від­по­від­ність до Ре­гла­мен­ту ЄС, що до­зво­лить мі­ні­мі­зу­ва­ти про­це­дур­не на­ван­та­же­н­ня на вла­сни­ка то­ва­рів, а та­кож адмі­ні­стра­тив­не на­ван­та­же­н­ня на ми­тні ор­га­ни. Про­це­ду­ра зни­ще­н­ня має про­хо­ди­ти під кон­тро­лем ми­тни­ці та бу­ти про­стою для ви­ко­на­н­ня. Пра­во­вла­сник по­ви­нен ма­ти мо­жли­вість отри­ма­ти ін­фор­ма­цію від ми­тни­ці про вар­тість збе­рі­га­н­ня, пе­ре­ве­зе­н­ня, зни­ще­н­ня, оформ­ле­н­ня до­ку­мен­тів та ін­ші ви­тра­ти, пов’яза­ні з до­три­ма­н­ням ми­тно­го ре­жи­му зни­ще­н­ня або руй­ну­ва­н­ня, оскіль­ки опла­та цих дій здій­сню­є­ться ко­штом пра­во­вла­сни­ка. Що­до ві­ді­бра­н­ня зраз­ків, не­об­хі­дно, щоб пра­во­вла­сник на­да­вав пи­сьмо­ву зго­ду на та­кі дії, що до­зво­лить уни­кну­ти мо­жли­вих зло­вжи­вань пред­став­ни­ка­ми ми­тни­ці.

Що­до стро­ків на­бра­н­ня чин­но­сті нор­ма­ми Про­е­кту №4614

Вра­хо­ву­ю­чи над­зви­чай­ну акту­аль­ність про­е­кту, не вар­то че­ка­ти, як за­про­по­но­ва­но, на на­бра­н­ня ним чин­но­сті у ве­ре­сні 2020 р., а пе­ред­ба­чи­ти вве­де­н­ня йо­го в дію че­рез 6 мі­ся­ців пі­сля опу­блі­ку­ва­н­ня, а та­кож роз­ро­би­ти та за­твер­ди­ти всі не­об­хі­дні для йо­го ре­а­лі­за­ції нор­ма­тив­но-пра­во­ві акти у цей же строк.

Пі­сля прийня­т­тя ВРУ про­е­кту за­ко­ну №4614 від 05.07.2016 р. (в пер­шо­му чи­тан­ні) за осно­ву, до­ціль­но вне­сти до про­е­кту (до дру­го­го чи­та­н­ня) всі ви­ще­за­зна­че­ні по­ло­же­н­ня та пе­ред­ба­чи­ти ін­ші ва­жли­ві нор­ми, а са­ме участь осо­би, пра­ва ІВ якої по­ру­ше­но, у спра­ві про по­ру­ше­н­ня ми­тних пра­вил (ст. 497, 498 МКУ), щоб ма­ти мо­жли­вість за­хи­сти­ти свої пра­ва ІВ та до­не­сти свою по­зи­цію до суд­ді.

Та­кож не­об­хі­дно до­пов­ни­ти сан­кцію ст. 476 по­ня­т­тям «зни­ще­н­ня» для уни­кне­н­ня по­втор­но­го про­да­жу кон­фі­ско­ва­ної фаль­си­фі­ко­ва­ної про­ду­кції, оскіль­ки сьо­го­дні су­ди від­мов­ля­ю­ться по­ста­нов­ля­ти рі­ше­н­ня що­до зни­ще­н­ня кон­тра­фа­ктної про­ду­кції у зв’яз­ку з від­су­тні­стю та­кої сан­кції у ст. 476 МКУ, та вста­но­ви­ти аль­тер­на­тив­ний ро­змір штра­фу від 17 тис. грн до 170 тис. грн, за­ле­жно від кіль­ко­сті ім­пор­то­ва­ної/екс­пор­то­ва­ної кон­тра­фа­ктної про­ду­кції. На­ра­зі штраф не­ди­фе­рен­ці­йо­ва­ний – 17 тис. грн.

По­трі­бно вста­но­ви­ти, що по­ру­ше­н­ня прав ІВ під час пе­ре­мі­ще­н­ня че­рез ми­тний кор­дон Укра­ї­ни то­ва­рів, що­до яких прийня­то рі­ше­н­ня про при­зу­пи­не­н­ня ми­тно­го оформ­ле­н­ня, мо­же бу­ти під­твер­дже­не ви­снов­ком пра­во­вла­сни­ка (п. 14 ст. 399 МКУ), який має ви­чер­пну ін­фор­ма­цію, не­об­хі­дну для на­да­н­ня та­ко­го ви­снов­ку, на від­мі­ну від ате­сто­ва­но­го су­до­во­го екс­пер­та, який за­зви­чай не має та­кої ін­фор­ма­ції.

Оле­ксандр О ПАХАРЕНКО ПАХАРЕНКО, пар­тнер АО «Юри­ди­чна ком­па­нія Пахаренко і пар­тне­ри», адво­кат, па­тен­тний по­ві­ре­ний Укра­ї­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.