Одно­сто­ро­н­ня про­зо­рість, або що при­не­се Укра­ї­ні ра­ти­фі­ка­ція FATCA-уго­ди?

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА - Іри­на І ГОРДІЮК,ГОРДІЮК юрист ЮФ «Астерс»

Укра­ї­на актив­но го­ту­є­ться до на­да­н­ня США по­да­тко­вої ін­фор­ма­ції про фі­нан­со­ві ра­хун­ки аме­ри­кан­ських по­да­тко­вих ре­зи­ден­тів, від­кри­ті в на­шій дер­жа­ві. Во­че­видь, цей про­цес має впли­ну­ти на подаль­шу змі­ну про­фі­лю аме­ри­кан­ських ін­ве­сто­рів, а та­кож на­бли­зить укра­їн­ські фі­нан­со­ві уста­но­ви до між­на­ро­дних стан­дар­тів у пи­та­н­нях бо­роть­би з при­хо­ву­ва­н­ням ка­пі­та­лу та ухи­ле­н­ням від опо­да­тку­ва­н­ня.

21.03.2018 р. Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни прийняв роз­по­ря­дже­н­ня по­да­ти на ра­ти­фі­ка­цію Уго­ду між Уря­дом Укра­ї­ни та Уря­дом Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки для по­лі­пше­н­ня ви­ко­на­н­ня по­да­тко­вих пра­вил і за­сто­су­ва­н­ня по­ло­жень За­ко­ну США «Про по­да­тко­ві ви­мо­ги до іно­зем­них ра­хун­ків» (FATCA) від 07.02.2017 р.

За­кон США «Про по­да­тко­ві ви­мо­ги до іно­зем­них ра­хун­ків» (FATCA) був прийня­тий в США у 2010 р. З на­бра­н­ням ним чин­но­сті у 2014 р. низ­ка бан­ків­ських та ін­ших фі­нан­со­вих уста­нов по всьо­му сві­ту взя­ли на се­бе обов’язок зві­ту­ва­ти до по­да­тко­во­го управ­лі­н­ня США (IRS) про від­кри­т­тя аме­ри­кан­ськи­ми по­да­тко­ви­ми ре­зи­ден­та­ми фі­нан­со­вих ра­хун­ків у за­кор­дон­них фі­нан­со­вих уста­но­вах. Так, шля­хом впро­ва­дже­н­ня ав­то­ма­ти­чно­го обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю про фі­нан­со­ві ра­хун­ки пла­тни­ків по­да­тків Спо­лу­че­ні Шта­ти ста­ли пер­шою кра­ї­ною, що роз­по­ча­ла бо­роть­бу з при­хо­ву­ва­н­ням ка­пі­та­лу пла­тни­ків по­да­тків за кор­до­ном та ухи­ле­н­ням від опо­да­тку­ва­н­ня на між­на­ро­дно­му рів­ні.

Ва­рі­ан­ти спів­пра­ці з по­да­тко­вим управ­лі­н­ням США

За сво­єю при­ро­дою FATCA є на­ціо­наль­ним за­ко­ном США, який по­ши- рює свою дію на ін­ші юрис­ди­кції за умо­ви укла­де­н­ня спе­ці­аль­них угод у спо­сіб, ви­зна­че­ний FATCA. За­га­лом, FATCA до­пу­скає два спосо­би вза­є­мо­дії з аме­ри­кан­ськи­ми по­да­тко­ви­ми слу­жба­ми з ме­тою обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю:

• Пер­ший спо­сіб по­ля­гає в то­му, що іно­зем­ні бан­ки мо­жуть без­по­се­ре­дньо вза­є­мо­ді­я­ти з IRS. На осно­ві пря­мих до­мов­ле­но­стей з ком­пе­тен­тни­ми ор­га­на­ми США від­по­від­ний банк пе­ре­дає до IRS ін­фор­ма­цію що­до ра­хун­ку аме­ри­кан­сько­го по­да­тко­во­го ре­зи­ден­та.

• Дру­гий спо­сіб спів­пра­ці з IRS пе­ред­ба­чає цен­тра­лі­зо­ва­ну пе­ре­да­чу ін­фор­ма­ції про фі­нан­со­ві ра­хун­ки по­да­тко­вих ре­зи­ден­тів США. За та­ким сце­на­рі­єм ін­фор­ма­ція про ра­хун­ки пе­ре­да­є­ться до IRS усі­ма фі­нан­со­ви­ми уста­но­ва­ми дер­жа­ви, яка взя­ла на се­бе зо­бов'яза­н­ня ви­ко­ну­ва­ти ви­мо­ги FATCA. Від­бу­ва­є­ться та­ка пе­ре­да­ча на осно­ві між­на­ро­дної уго­ди, укла­де­ної між уря­дом США та уря­дом ін­шої дер­жа­ви.

Хто та ко­ли зві­ту­ва­ти­ме?

Де­я­кі бан­ки, що фун­кціо­ну­ють в Укра­ї­ні, по­ча­ли пра­цю­ва­ти над ви­ко­на­н­ням ви­мог FATCA за­дов­го до укла­де­н­ня укра­їн­ським уря­дом від­по­від­ної уго­ди з уря­дом США. Та­кі бан­ки вже про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су одер­жу­ють від сво­їх клі­єн­тів ін­фор­ма­цію, не­об­хі­дну для вста­нов­ле­н­ня аме­ри­кан­ської ре­зи­ден­тно­сті їхніх клі­єн­тів, з ме­тою пе­ре­да­чі не­об­хі­дних ві­до­мо­стей до IRS у ме­жах FATCA. Однак та­ка ро­бо­та бу­ла ор­га­ні­зо­ва­на на те­ри­то­рії Укра­ї­ни в окре­мих бан­ків­ських уста­но­вах, а не на за­галь­но­дер­жав­но­му рів­ні.

07.02.2017 р. Укра­ї­на та США під­пи­са­ли між­уря­до­ву уго­ду для по­лі­пше­н­ня ви­ко­на­н­ня по­да­тко­вих пра­вил і за­сто­су­ва­н­ня по­ло­жень FATCA. З на­бра­н­ням чин­но­сті уго­дою обов’язок пе­ре­да­ва­ти ін­фор­ма­цію про ре­зи­ден­тів США бу­де по­кла­де­ний на всі фі­нан­со­ві уста­но­ви, що зна­хо­дя­ться на те­ри­то­рії Укра­ї­ни та по­тра­пля­ють у ка­те­го­рію зві­тних згі­дно з FATCA. Зокре­ма, це бан­ки, стра­хо­ві ком­па­нії, де­по­зи­та­рії, де­я­кі ін­ве­сти­цій­ні ком­па­нії та низ­ка ін­ших уста­нов. Зві­тни­ми у ро­зу­мін­ні FATCA та­кож вва­жа­ю­ться роз­та­шо­ва­ні в Укра­ї­ні фі­лії іно­зем­них зві­тних фі­нан­со­вих уста­нов.

Згі­дно з між­уря­до­вою уго­дою, во­на на­бе­ре чин­но­сті пі­сля вне­се­н­ня не­об­хі­дних змін до за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни та за­вер­ше­н­ня всіх вну­трі­шніх про­це­дур, по­трі­бних для за­сто­су­ва­н­ня пра­вил FATCA на те­ри­то­рії Укра­ї­ни.

Ство­ре­н­ня в Укра­ї­ні за­ко­но­дав­чої ба­зи для за­сто­су­ва­н­ня FATCA

Для ви­ко­на­н­ня про­це­дур в Укра­ї­ні, що ви­ма­га­ю­ться від­по­від­но до FATCA, бу­ло роз­ро­бле­но та за­ре­є­стро­ва­но (23.03.2018 р.) два за­ко­но­про­е­кти з ме­тою ство­ре­н­ня пра­во­вої ба­зи, не­об­хі­дної для пе­ре­да­чі з Укра­ї­ни до по­да­тко­во­го управ­лі­н­ня США ін­фор­ма­ції про фі­нан­со­ві ра­хун­ки аме­ри­кан­ських ре­зи­ден­тів, від­кри­ті в Укра­ї­ні. Зокре­ма, це про­ект За­ко­ну Укра­ї­ни №8189 «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­нів Укра­ї­ни у зв'яз­ку з ра­ти­фі­ка­ці­єю Уго­ди між Уря­дом Укра­ї­ни та Уря­дом Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки для по­лі­пше­н­ня ви­ко­на­н­ня по­да­тко­вих пра­вил і за­сто­су­ва­н­ня по­ло­жень За­ко­ну США «Про по­да­тко­ві ви­мо­ги до іно­зем­них ра­хун­ків» (FATCA)» та про­ект За­ко­ну Укра­ї­ни №8190 «Про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни у зв'яз­ку з ра­ти­фі­ка­ці­єю Уго­ди між Уря­дом Укра­ї­ни та Уря­дом Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки для по­лі­пше­н­ня ви­ко­на­н­ня по­да­тко­вих пра­вил і за­сто­су­ва­н­ня по­ло­жень За­ко­ну США «Про по­да­тко­ві ви­мо­ги до іно­зем­них ра­хун­ків» (FATCA)».

Го­лов­ною но­ва­ці­єю вка­за­них за­ко­но­про­е­ктів є вне­се­н­ня змін до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про бан­ки і бан­ків­ську ді­яль­ність» в ча­сти­ні ре­гу­ля­ції бан­ків­ської та­єм­ни­ці в Укра­ї­ні. Зокре­ма, з на­бра­н­ням чин­но­сті За­ко­ном №8189 бан­ки бу­дуть зо­бов'яза­ні роз­кри­ва­ти по­да­тко­вим ор­га­нам ін­фор­ма­цію про сво­їх клі­єн­тів з ме­тою ви­ко­на­н­ня ви­мог, пе­ред­ба­че- них уго­да­ми про обмін ін­фор­ма­ці­єю для по­да­тко­вих ці­лей. Ана­ло­гі­чні змі­ни вно­ся­ться до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про де­по­зи­тар­ну си­сте­му Укра­ї­ни» що­до роз­кри­т­тя по­да­тко­вим ор­га­нам ві­до­мо­стей, які мі­стя­ться у си­сте­мі де­по­зи­тар­но­го облі­ку.

Про­ект За­ко­ну №8190 пе­ред­ба­чає вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, ви­зна­ча­ю­чи по­ря­док ви­яв­ле­н­ня підзві­тних ра­хун­ків, по­ря­док зві­ту­ва­н­ня про них до від­по­від­них по­да­тко­вих ор­га­нів, а та­кож від­по­від­аль­ність за по­ру­ше­н­ня пра­вил що­до іден­ти­фі­ка­ції та зві­ту­ва­н­ня.

Ва­жли­во, що за­зна­че­ні ви­ще змі­ни по­кли­ка­ні ство­ри­ти пра­во­ву ба­зу не ли­ше для за­сто­су­ва­н­ня ви­мог FATCA в Укра­ї­ні, але й для за­сто­су­ва­н­ня но­вої між­на­ро­дної мо­де­лі ав­то­ма­ти­чно­го обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю в по­да­тко­вих ці­лях у ме­жах Common Reporting Standard (CRS). Цей стан­дарт, роз­ро­бле­ний Мі­жна­ро­дною ор­га­ні­за­ці­єю еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва та роз­ви­тку, фа­кти­чно є ана­ло­гом за­ко­ну FATCA, але при цьо­му по­ши­рює свою дію на все­сві­тньо­му рів­ні. Тоб­то ін­фор­ма­ція пе­ре­да­є­ться без уча­сті США між рі­зни­ми дер­жа­ва­ми, які укла­ли уго­ду між со­бою або при­єд­на­ли­ся до уго­ди про ав­то­ма­ти­чний обмін ін­фор­ма­ці­єю. По­ча­ток за­сто­су­ва­н­ня CRS в Укра­ї­ні, згі­дно з остан­ні­ми про­гно­за­ми Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів Укра­ї­ни, при­па­де на по­ча­ток 2020 р.

От­же, вве­де­н­ня в дію вка­за­них за­ко­но­про­е­ктів є не­об­хі­дним для Укра­ї­ни в ме­жах кіль­кох між­на­ро­дних ін­стру­мен­тів по­кра­ще­н­ня по­да­тко­вої про­зо­ро­сті, се­ред яких FATСA та CRS. Їх за­сто­су­ва­н­ня є ва­жли­вим для ре­пу­та­ції Укра­ї­ни пе­ред ав­то­ри­те­тни­ми сві­то­ви­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми, у по­лі­ти­ці яких основ­ним трен­дом остан­ніх ро­ків є са­ме за­без­пе­че­н­ня по­да­тко­вої транс­па­рен­тно­сті у сві­ті. Най­імо­вір­ні­ше, та­ка тен­ден­ція за­ли­ша­ти­ме­ться акту­аль­ною ще про­тя­гом три­ва­ло­го пе­рі­о­ду.

За якою про­це­ду­рою, про що та сто­сов­но ко­го зві­ту­ва­ти?

Як пе­ред­ба­ча­є­ться уго­дою між Укра­ї­ною та США що­до FATCA, що­ро­ку зві­тна фі­нан­со­ва уста­но­ва Укра­ї­ни іден­ти­фі­ку­ва­ти­ме підзві­тні ра­хун­ки та пе­ре­да­ва­ти­ме Мі­ні­стер­ству фі­нан­сів або ін­шо­му ком­пе­тен­тно­му ор­га­ну Укра­ї­ни та­ку ін­фор­ма­цію:

• іден­ти­фі­ка­цій­ні да­ні вла­сни­ка ра­хун­ку (ім’я та прі­зви­ще (най­ме­ну­ва­н­ня), мі­сце про­жи­ва­н­ня (роз­та­шу­ва­н­ня), по­да­тко­вий но­мер);

В Укра­ї­ні де­я­кі бан­ки по­ча­ли пра­цю­ва­ти над ви­ко­на­н­ням ви­мог FATCA за­дов­го до укла­де­н­ня від­по­від­ної уго­ди

• но­мер ра­хун­ку; • ба­ланс ра­хун­ку ста­ном на кі­нець зві­тно­го ро­ку;

• ба­ланс пе­ред за­кри­т­тям ра­хун­ку, якщо йо­го бу­ло за­кри­то про­тя­гом ро­ку;

• су­ма від­со­тків, ди­ві­ден­дів, ін­ших до­хо­дів, що над­хо­дять на ра­ху­нок.

Ін­фор­ма­ція, за­зна­че­на ви­ще, по­вин­на сто­су­ва­ти­ся 2014 р. та всіх на­сту­пних ро­ків, вра­хо­ву­ю­чи пев­ні ви­ня­тки, ви­зна­че­ні уго­дою між аме­ри­кан­ським та укра­їн­ським уря­да­ми. Ком­пе­тен­тні ор­га­ни Укра­ї­ни пе­ре­да­ва­ти­муть одер­жа­ну ін­фор­ма­цію до IRS.

Зві­тни­ми ра­хун­ка­ми бу­дуть вва­жа­ти­ся роз­ра­хун­ко­ві, де­по­зи­тні, ін­ве­сти­цій­ні, а та­кож ра­хун­ки у цін­них па­пе­рах та ін­ші ви­ди ра­хун­ків. Крім то­го, до ка­те­го­рії зві­тних по­тра­пля­ють пев­ні ви­ди до­го­во­рів (на­при­клад, де­я­кі ви­ди до­го­во­рів стра­ху­ва­н­ня).

Пе­ре­да­чі під­ля­га­ти­муть ві­до­мо­сті сто­сов­но вла­сни­ків ра­хун­ків, які є гро­ма­дя­на­ми США; аме­ри­кан­ськи­ми юри­ди­чни­ми осо­ба­ми; осо­ба­ми, які ма­ють по­стій­не мі­сце про­жи­ва­н­ня у США; юри­ди­чни­ми осо­ба­ми, в яких істо­тна участь у ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі (при­найм­ні 10%) на­ле­жить аме­ри­кан­ським фі­зи­чним осо­бам.

З ме­тою іден­ти­фі­ка­ції аме­ри­кан­ських ре­зи­ден­тів се­ред сво­їх клі­єн­тів і подаль­шо­го зві­ту­ва­н­ня про їхні ра­хун­ки, фі­нан­со­ві уста­но­ви за­пи­ту­ва­ти­муть не­об­хі­дні до­ку­мен­ти та ін­фор­ма­цію у сво­їх клі­єн­тів і здій­сню­ва­ти­муть їх ана­ліз за про­це­ду­ра­ми, пе­ред­ба­че­ни­ми FATCA. Щоб ді­ста­ти не­об­хі­дну ін­фор­ма­цію, фі­нан­со­вим уста­но­вам та­кож до­зво­ля­є­ться ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти да­ні, на­да­ні клі­єн­та­ми в ме­жах за­ко­но­дав­ства про за­по­бі­ган- ня від­ми­ван­ню до­хо­дів, одер­жа­них зло­чин­ним шля­хом (AML).

На­слід­ки не­ви­ко­на­н­ня ви­мог FATCA

З під­пи­са­н­ням уго­ди що­до FATCA на Укра­ї­ну бу­ло по­кла­де­но обов’язок роз­ро­би­ти та ін­те­гру­ва­ти до укра­їн­сько­го за­ко­но­дав­ства по­ло­же­н­ня про на­кла­де­н­ня на зві­тні фі­нан­со­ві уста­но­ви сан­кцій за не­ви­ко­на­н­ня ви­мог FATCA. З ці­єю ме­тою в Укра­ї­ні бу­ло роз­ро­бле­но за­ко­но­про­ект, який пе­ред­ба­чає, що зві­тна фі­нан­со­ва уста­но­ва зо­бов’яза­на спла­ти­ти до бю­дже­ту штраф у роз­мі­рі 100 мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат (на­ра­зі ця су­ма до­рів­нює 372 300 грн) у ви­пад­ках не­по­да­н­ня, не­своє­ча­сно- го по­да­н­ня ін­фор­ма­ції про підзві­тні ра­хун­ки, по­да­н­ня не­до­сто­вір­ної ін­фор­ма­ції або допу­ще­н­ня по­ми­лок у зві­тах згі­дно з FATCA.

Для клі­єн­тів фі­нан­со­вої уста­но­ви, які ухи­ля­ю­ться від іден­ти­фі­ка­ції за пра­ви­ла­ми FATCA, та­кож на­ста­ва­ти­муть не­га­тив­ні на­слід­ки. Зокре­ма, фі­нан­со­ва уста­но­ва мо­же за­кри­ти, за­бло­ку­ва­ти чи від­мо­ви­ти у від­крит­ті ра­хун­ку та­ко­му клі­єн­ту. Якщо підзві­тна фі­нан­со­ва уста­но­ва не зві­тує або з ви­ни клі­єн­та не має змо­ги іден- ти­фі­ку­ва­ти та зві­ту­ва­ти про ра­хун­ки аме­ри­кан­сько­го ре­зи­ден­та згі­дно з FATCA, то во­на зо­бов’яза­на утри­ма­ти по­да­ток з до­хо­дів клі­єн­та з дже­ре­лом по­хо­дже­н­ня з США за до­во­лі ви­со­кою став­кою в роз­мі­рі 30%.

Нев­за­єм­ність

Ці­ка­во, що FATCA до­зво­ляє обмі­ню­ва­ти­ся ін­фор­ма­ці­єю між кра­ї­на­ми на осно­ві вза­єм­но­сті. Це озна­чає, що під­пи­су­ю­чи між­уря­до­ву уго­ду що­до FATCA, від­по­від­на дер­жа­ва пе­ре­дає до США ін­фор­ма­цію про ра­хун­ки аме­ри­кан­ських ре­зи­ден­тів, від­кри­ті в тій дер­жа­ві, а США пе­ре­дає до від­по­від­ної дер­жа­ви да­ні про ра­хун­ки її ре­зи­ден­тів, від­кри­ті в США.

При опи­са­ній ви­ще вза­єм­но­сті юрис­ди­кція, що при­єд­на­лась до FATCA, отри­мує мо­жли­вість що­рі­чно одер­жу­ва­ти ві­до­мо­сті про ра­хун­ки сво­їх по­да­тко­вих ре­зи­ден­тів, від­кри­ті в США, та ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти та­кі ві­до­мо­сті згі­дно зі сво­ї­ми по­да­тко­ви­ми за­ко­на­ми. Зва­жа­ю­чи на те, що в США та­кож є пев­ні офшор­ні зо­ни, одер­жа­на ін­фор­ма­ція про від­кри­ті там ра­хун­ки мо­гла б про­ли­ти сві­тло на ви­ве­де­ні ту­ди ко­шти гро­ма­дя­на­ми ін­ших дер­жав.

Однак за­сто­су­ва­н­ня FATCA на вза­єм­ній осно­ві від­бу­ва­є­ться не з іні­ці­а­ти­ви США, а зі зго­ди США, ли­ше то­ді, ко­ли цьо­го ви­ма­гає ін­ша до­го­вір­на дер­жа­ва. Укра­ї­на, до­мов­ля­ю­чись про ав­то­ма­ти­чний обмін ін­фор­ма­ці­єю зі Спо­лу­че­ни­ми Шта­та­ми, не ви­яви­ла іні­ці­а­ти­ву одер­жу­ва­ти фі­нан­со­ві ві­до­мо­сті про сво­їх ре­зи­ден­тів від США.

Мо­жли­во, при­чи­ною від­мо­ви від дво­бі­чно­го обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю є від­су­тність в на­шій дер­жа­ві не­об­хі­дних ме­ха­ні­змів опо­да­тку­ва­н­ня до­хо­дів, які зна­хо­дя­ться за кор­до­ном. Дій­сно, в Укра­ї­ні не ді­ють ні пра­ви­ла кон­тро­льо­ва­них іно­зем­них ком­па­ній, ні не­пря­мі ме­то­ди ви­зна­че­н­ня по­да­тко­вих зо­бов'язань, які да­ли б змо­гу опо­да­тко­ву­ва­ти до­хо­ди, що зна­хо­дя­ться за кор­до­ном і на­ле­жать укра­їн­ським осо­бам або кон­тро­льо­ва­ним ни­ми ком­па­ні­ям.

Однак схо­же, що в на­шій дер­жа­ві нев­за­єм­ність обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю все-та­ки за­сно­ва­на не на тру­дно­щах опо­да­тку­ва­н­ня іно­зем­них до­хо­дів. Ві­ро­гі­дно, не­ба­жа­н­ня про­ли­ти сві­тло на фі­нан­со­ві на­ко­пи­че­н­ня, що збе­рі­га­ю­ться в США, на­справ­ді бу­ло при­чи­ною до­мо­ви­ти­ся пе­ре­да­ва­ти фі­нан­со­ві да­ні до США і на­то­мість не одер­жу­ва­ти ана­ло­гі­чних ві­до­мо­стей про укра­їн­ських ре­зи­ден­тів від США. Адже не­зва­жа­ю­чи на від­су­тність не­об­хі­дних ме­ха­ні­змів опо­да­тку­ва­н­ня, одер­жа­н­ня укра­їн­ськи­ми ком­пе­тен­тни­ми ор­га­на­ми ві­до­мо­стей про збе­рі­га­н­ня її ре­зи­ден­та­ми за кор­до­ном не­за­де­кла­ро­ва­них акти­вів мо­гло б по­тя­гну­ти за со­бою сер­йо­зні не­по­да­тко­ві ри­зи­ки для вла­сни­ків та­ких акти­вів, на­віть до від­кри­т­тя кри­мі­наль­них про­ва­джень за фа­ктом від­ми­ва­н­ня ко­штів.

FATCA до­зво­ляє обмі­ню­ва­ти­ся ін­фор­ма­ці­єю між кра­ї­на­ми на осно­ві вза­єм­но­сті

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.