Пра­ви­ла гри змі­не­но

Чо­го очі­ку­ва­ти укра­їн­сько­му рин­ку юри­ди­чних по­слуг від єв­ро­ін­те­гра­ції?

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА - Ми­ко­ла М КОВАЛЬЧУК,КОВАЛЬЧУК стар­ший пар­тнер ЮФ L.I.GROUP

Уго­да про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною та Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом пе­ред­ба­чи­ла ім­пле­мен­та­цію єв­ро­пей­ських стан­дар­тів юри­ди­чної про­фе­сії в Укра­ї­ні. Всі сфе­ри пра­во­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня за­зна­ли змін у ча­сти­ні гар­мо­ні­за­ції ві­тчи­зня­но­го за­ко­но­дав­ства із за­ко­но­дав­ством ЄС, але про ре­а­лі­за­цію та за­хист прав лю­ди­ни в Укра­ї­ні в цьо­му кон­текс­ті слід за­зна­чи­ти окре­мо.

За­без­пе­че­н­ня прав та га­ран­тій здій­сне­н­ня адво­кат­ської ді­яль­но­сті

Не се­крет, що на­го­ло­шу­ю­чи на ва­жли­во­сті все­бі­чно­го за­без­пе­че­н­ня прав лю­ди­ни, укра­їн­ські адво­ка­ти ви­окрем­лю­ють, се­ред ін­шо­го, її про­фе­сій­ні пра­ва. Зокре­ма, без до­три­ма­н­ня прав і га­ран­тій адво­кат­ської ді­яль­но­сті в Укра­ї­ні не мо­жна бу­де го­во­ри­ти про те, що єв­ро­ін­те­гра­ція від­бу­лась пов­ною мі­рою. Во­дно­час від­бу­ва­є­ться під­ви­ще­н­ня стан­дар­тів здій­сне­н­ня адво­кат­ської ді­яль­но­сті, яке ускла­днить до­ступ до адво­кат­ської про­фе­сії та пред­став­ни­цтва в су­дах. Для грав­ців рин­ку юри­ди­чних по­слуг це озна­чає оче­ви­дну змі­ну пра­вил гри та жорс­тку кон­ку­рен­цію за пра­во до­сту­пу до про­фе­сії. На­при­кін­ці цих про­це­сів ми по­ба­чи­мо в адво­ка­ту­рі ли­ше най­кра­щих.

Ство­ре­н­ня та по­си­ле­н­ня пра­кти­ки кри­мі­наль­но­го пра­ва

Вве­де­н­ня адво­кат­ської мо­но­по­лії на пред­став­ни­цтво в укра­їн­ських су­дах ви­кли­ка­ло чи­слен­ні дис­ку­сії та на­ро­би­ло пе­ред­ба­чу­ва­но­го га­ла­су у про­фе­сій­них ко­лах, однак сьо­го­дні ми ба­чи­мо, що біль­шість юр­фірм вже ство­ри­ли або ство­рю­ють під сво­єю кор­по­ра­тив­ною па­ра­соль­кою адво­кат­ські об’єд­на­н­ня. Це ціл- ком ло­гі­чний про­цес, з огля­ду на вве­де­н­ня адво­кат­ської мо­но­по­лії, однак без до­свід­че­них адво­ка­тів у сво­є­му скла­ді та­ке об’єд­на­н­ня не ви­гля­да­ти­ме при­ва­бли­вим для клі­єн­та. По­ряд із зов­ні­шні­ми при­чи­на­ми (та­ки­ми як кри­мі­на­лі­за­ція пра­во­по­ру­шень у сфе­рі еко­но­мі­ки та вже зга­ду­ва­на гар­мо­ні­за­ція за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни з ЄС, яка при­зве­де, як ми всі роз­ра­хо­ву­є­мо, до по­си­ле­н­ня га­ран­тій прав і сво­бод лю­ди­ни) за­без­пе­че­н­ня клі­єнт­ської ло­яль­но­сті шля­хом за­лу­че­н­ня до спів­пра­ці до­свід­че­них адво­ка­тів є одні­єю з вну­трі­шніх при­чин за­по­ча­тку­ва­н­ня но­во­ство­ре­ної пра­кти­ки кри­мі­наль­но­го пра­ва чи то за­хи­сту бі­зне­су від кри­мі­наль­них пе­ре­слі­ду­вань.

Зли­т­тя та по­гли­на­н­ня, за­кор­дон­ні пред­став­ни­цтва та но­ві пра­кти­ки

Не­зва­жа­ю­чи на пе­ре­ви­ро­бни­цтво юри­стів, здій­сню­ва­не укра­їн­ськи­ми осві­тні­ми за­кла­да­ми, ви­зна­них та про­сто фа­хо­вих адво­ка­тів в Укра­ї­ні на­ба­га­то мен­ше, ніж адво­кат­ських об’єд­нань, які на­ра­зі ба­жа­ють за­лу­чи­ти їх до сво­єї ді­яль­но­сті, то­му на­яв­ність та­ко­го спе­ці­а­лі­ста під вла­сною кор­по­ра­тив­ною па­ра­соль­кою мо­же за­без­пе­чи­ти пе­ре­ва­гу у пе­ре­мо­ви­нах що­до зли­т­тя чи по­гли­на­н­ня з ін­шим грав­цем юри­ди­чно­го рин­ку.

Оскіль­ки Асо­ці­а­ція між Укра­ї­ною та ЄС від­кри­ває єв­ро­пей­ські рин­ки для укра­їн­ських то­ва­ро­ви­ро­бни­ків та, нав­па­ки, укра­їн­ські рин­ки – для єв­ро­пей­ських то­ва­ро­ви­ро­бни­ків, де­я­кі укра­їн­ські юри­ди­чні ком­па­нії тя­жі­ють до від­кри­т­тя за­кор­дон­них офі­сів та пред­став­ництв. Пра­гне­н­ня до ви­хо­ду на за­кор­дон­ні рин­ки юри­ди­чних по­слуг та­кож мо­же ста­ти при­во­дом для зли­т­тя з більш ві­до­мою на цих рин­ках мі­жна­ро­дною ком­па­ні­єю. Та­кі при­кла­ди вже існу­ють, адже афі­лі­йо­ва­ність з пі­зна­ва­ним на між­на­ро­дно­му рів­ні брен­дом зна­чно ско­ро­чує час та си­ли, не­об­хі­дні для фор­му­ва­н­ня ло­яль­но­сті в іно­зем­но­го клі­єн­та.

Окрім то­го, не слід за­бу­ва­ти про но­ві прав­ни­чі ви­кли­ки, пов’яза­ні з клі­єнт­ським за­пи­том що­до опа­ну­ва­н­ня но­вих рин­ків. За та­ких умов зро­сте по­пит на ре­є­стра­цію тор­го­вель­них ма­рок, су­про­від спо­рів з пи­тань ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті то­що. Най­імо­вір­ні­ше, все це при­зве­де до фор­му­ва­н­ня но­вих пра­ктик у порт­фе­лі лі­де­рів укра­їн­сько­го юри­ди­чно­го рин­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.