На шля­ху до Єв­ро­пи: що змі­ню­є­ться

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА - Со­ло­мі­яС ПЕТРИК,

Укра­ї­на – ЄС, що зна­хо­дя­ться у від­кри­то­му до­сту­пі на сай­ті Ка­бмі­ну. Остан­ній звіт – за І квар­тал 2018 р. У цій стат­ті ми про­ана­лі­зу­є­мо ре­фор­му­ва­н­ня тих сфер про­ми­сло­во­сті та управ­лі­н­ня, зо­бов'яза­н­ня за яки­ми ста­ном на сьо­го­дні бу­ли ви­ко­на­ні біль­ше ніж на 50%.

Юсти­ція; сво­бо­да, без­пе­ка та пра­ва лю­ди­ни

ва­дже­но но­ву мо­дель рин­ку еле­ктро­енер­гії; спро­ще­но до­звіль­ну про­це­ду­ру ви­ро­бни­цтва еле­ктро­енер­гії шля­хом ви­ко­ри­ста­н­ня аль­тер­на­тив­них енер­ге­ти­чних те­хно­ло­гій; на ство­ре­н­ня аль­тер­на­тив­них дже­рел енер­гії за­лу­че­но близь­ко 334 млрд до­ла­рів іно­зем­них ін­ве­сти­цій ли­ше про­тя­гом 2017 р.; пе­ре­дба­че­но ство­ре­н­ня ін­сти­ту­ту енер­ге­ти­чно­го ом­буд­сме­на, що за­без­пе­чу­ва­ти­ме за­хист прав спо­жи­ва­чів у сфе­рах енер­ге­ти­ки та ко­му­наль­них по­слуг; роз­по­ча­то ре­кон­стру­кцію шахт; у кін­ці лю­то­го 2018 р. по­чав фун­кціо­ну­ва­ти Фонд енер­го­ефе­ктив­но­сті як ін­стру­мент під­трим­ки іні­ці­а­тив, спря­мо­ва­них на під­ви­ще­н­ня рів­ня енер­ге­ти­чної ефе­ктив­но­сті бу­ді­вель та енер­го­збе­ре­же­н­ня.

Фі­нан­со­ва сфе­ра

Змі­ни тор­кну­ли­ся здій­сне­н­ня бух­гал­тер­сько­го облі­ку, а са­ме умов скла­да­н­ня, по­да­н­ня та опри­лю­дне­н­ня фі­нан­со­вої зві­тно­сті, а та­кож по­ряд­ку ви­зна­н­ня та оцін­ки пев­них ви­дів акти­вів і зо­бов’язань, до­хо­дів і ви­трат; прийня­то зна­чну кіль­кість нор­ма­тив­но­пра­во­вих актів, що вже за­раз за­без­пе­чу­ють фун­кціо­ну­ва­н­ня рин­ків по­хі­дних цін­них па­пе­рів і де­ри­ва­ти­вів, та за­ко­но­дав­чо­го ре­гу­лю­ва­н­ня ін­фра­стру­кту­ри ре­гу­льо­ва­них рин­ків; час­тко­во по­сла­бле­но ва­лю­тні обме­же­н­ня НБУ, а та­кож пе­ре­дба­че­но мас­шта­бні змі­ни у ва­лю­тно­му ре­гу­лю­ван­ні про­е­ктом ЗУ «Про ва­лю­ту».

Гу­ма­ні­тар­на по­лі­ти­ка

При­єд­на­н­ня Укра­ї­ни до рам­ко­вої про­гра­ми Єв­ро­пей­ської ко­мі­сії «Кре­а­тив­на Єв­ро­па», спря­мо­ва­ної на під- трим­ку куль­тур­но­го та ау­діо­ві­зу­аль­но­го се­кто­рів Єв­ро­пи; роз­ши­ре­н­ня шля­хів пря­мо­го та не­пря­мо­го фі­нан­су­ва­н­ня куль­тур­ної га­лу­зі; ство­ре­но Укра­їн­ський ін­сти­тут кни­ги – ін­сти­ту­цію, зав­да­н­ням якої є спри­я­н­ня роз­ви­тку су­ча­сної укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри, збе­ре­же­н­ня лі­те­ра­тур­ної спад­щи­ни, а та­кож ство­ре­н­ня умов для по­ши­ре­н­ня укра­їн­ської мо­ви та кни­ги як у ме­жах Укра­ї­ни, так і за кор­до­ном; при­ве­де­но у від­по­від­ність до єв­ро­пей­ських ви­мог га­лу­зе­ве за­ко­но­дав­ство; бу­ли вжи­ті за­хо­ди що­до по­пу­ля­ри­за­ції фі­зи­чної куль­ту­ри та спор­ту.

Осві­та, на­вча­н­ня та мо­лодь

Про­ве­де­но мас­шта­бну ре­фор­му осві­ти (змі­ни сто­су­ю­ться три­ва­ло­сті осві­ти, ме­то­ди­ки ви­кла­да­н­ня, си­сте­ми кон­тро­лю яко­сті осві­ти, фі­нан­со­во­го за­без­пе­че­н­ня осві­тніх за­кла­дів); по­си­ле­но між­на­ро­дний обмін сту­ден­та­ми; під­пи­са­но до­мов­ле­но­сті про спів­пра­цю у мо­ло­ді­жній сфе­рі, сфе­рі фі­зи­чної куль­ту­ри та спор­ту.

Не­зва­жа­ю­чи на те, що сьо­го­дні зна­чна ча­сти­на зо­бов'язань Укра­ї­ни від­по­від­но до Уго­ди про асо­ці­а­цію не ви­ко­на­на біль­ше ніж на по­ло­ви­ну, ре­зуль­тат на­бли­же­н­ня до Єв­ро­пи вже від­чу­тний. Ми по­го­джу­є­мо­ся з дум­кою ві­це-прем'єр-мі­ні­стра з пи­тань єв­ро­пей­ської та єв­ро­а­тлан­ти­чної ін­те­гра­ції І. Клим­пуш-Цин­ца­дзе, яка з впев­не­ні­стю го­во­рить про те, що Укра­ї­на має всі пе­ред­умо­ви для до­ся­гне­н­ня успі­ху на шля­ху вну­трі­шніх пе­ре­тво­рень, які ста­нуть осно­вою для про­су­ва­н­ня на­шої дер­жа­ви у на­прям­ку єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції та за­без­пе­че­н­ня до­бро­бу­ту ко­жної лю­ди­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.