Чи бу­дуть штра­фу­ва­ти?

Про за­сто­су­ва­н­ня від­по­від­аль­но­сті за не­своє­ча­сну ре­є­стра­цію по­да­тко­вих на­кла­дних у 2015 р.

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА - Ми­ро­сла­ваМ НЕЧАЙ,НЕЧАЙ екс­перт TaxLink ПК Укра­ї­ни) ЄРПН),

Вер­хов­ний Суд не­що­дав­но прийня­ти­ми рі­ше­н­ня­ми фа­кти­чно оста­то­чно сфор­му­вав су­до­ву пра­кти­ку з пи­та­н­ня за­сто­су­ва­н­ня до пла­тни­ків ПДВ від­по­від­аль­но­сті за не­своє­ча­сну ре­є­стра­цію по­да­тко­вих на­кла­дних у 2015 р.

На­га­да­є­мо, що п. 120-1.1 ст. 120-1 По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (да­лі –

у 2015 р. вста­нов­лю­ва­ла­ся від­по­від­аль­ність у ви­гля­ді штра­фних (фі­нан­со­вих) сан­кцій за по­ру­ше­н­ня пла­тни­ка­ми ПДВ гра­ни­чних тер­мі­нів ре­є­стра­ції по­да­тко­вих на­кла­дних, що під­ля­га­ють на­дан­ню по­ку­пцям-пла­тни­кам ПДВ, та роз­ра­хун­ків ко­ри­гу­ва­н­ня до та­ких по­да­тко­вих на­кла­дних в Єди­но­му ре­є­стрі по­да­тко­вих на­кла­дних (да­лі –

вста­нов­ле­них ст. 201 ПК Укра­ї­ни. Во­дно­час За­ко­ном Укра­ї­ни №643-VIII від 16.07.2015 р., який на­брав чин­но­сті 29.07.2015 р., ст. 120-1 ПК Укра­ї­ни бу­ла до­пов­не­на п. 120-1.3, яким бу­ло вста­нов­ле­но, що «по­ря­док за­сто­су­ва­н­ня штра­фних сан­кцій, пе­ред­ба­че­них ці­єю стат­тею, за­твер­джу­є­ться цен­траль­ним же­но­го по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни від 20.08.2014 р. №375.

Однак ви­ще­за­зна­че­ний спе­ці­аль­ний по­ря­док для за­сто­су­ва­н­ня штра­фних сан­кцій, пе­ред­ба­че­них ст. 120-1 ПК Укра­ї­ни, так і не був за­твер­дже­ний Мі­ні­стер­ством фі­нан­сів Укра­ї­ни. Про­те на­да­лі п. 120-1.3 ст. 120-1 ПК Укра­ї­ни був ска­со­ва­ний За­ко­ном Укра­ї­ни №909-VIII від 24.12.2015 р., який на­брав чин­но­сті 01.01.2016 р.

У зв’яз­ку з ви­ще­за­зна­че­ним, ви­ни­кло пи­та­н­ня що­до то­го, чи мо­жна з 2016 р. за­сто­со­ву­ва­ти по­ло­же­н­ня п. 120-1.1 ст. 120-1 ПК Укра­ї­ни до пра­во­по­ру­шень, що по­ля­га­ють у не­своє­ча­сній ре­є­стра­ції по­да­тко­вих на­кла­дних, які від­бу­ва­ли­ся у пе­рі­од з 29.07.2015 р. до 31.12.2015 р.

Де­я­кі пла­тни­ки по­да­тків, по­си­ла­ю­чись на по­ло­же­н­ня п. 58 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, від­по­від­но до яко­го за­ко­ни та ін­ші нор­ма­тив­но-пра­во­ві акти не ма­ють зво­ро­тної дії в ча­сі (крім ви­пад­ків, ко­ли во­ни пом'якшу­ють або ска­со­ву­ють від­по­від­аль­ність осо­би), вва­жа­ли, що склад пра­во­по­ру­ше­н­ня та від­по­від­аль­ність за йо­го вчи­не­н­ня ви­зна­ча­ю­ться за змі­стом тих за­ко­но­дав­чих норм, які бу­ли чин­ни­ми на час вчи­не­н­ня від­по­від­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня та не мо­жуть бу­ти змі­не­ні ра­зом зі змі­ною за­ко­но­дав­чих норм (зокре­ма, у ра­зі втра­ти чин­но­сті нор­ма­тив­но-пра­во­вим актом або на­бра­н­ня чин­но­сті но­вим нор­ма­тив­но­пра­во­вим актом, який ре­гу­лює ті са­мі су­спіль­ні від­но­си­ни).

Ви­ще­за­зна­че­на по­зи­ція бу­ла та­кож під­три­ма­на де­яки­ми адмі­ні­стра­тив­ни­ми су­да­ми, зокре­ма су­да­ми апе­ля­цій­ної ін­стан­ції (на­при­клад, Львів­ський апе­ля­цій­ний адмі­ні­стра­тив­ний суд в ухва­лі від 20.02.2017 р. у спра­ві №876/985 та в ухва­лі від 01.12.2016 р. у спра­ві №876/8390/16). ля­цій­но­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду від 29.11.2016 р. у спра­ві №818/905/16; по­ста­но­ва Львів­сько­го апе­ля­цій­но­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду від 09.03.2017 р. у спра­ві №876/8734/16; ухва­ла Ки­їв­сько­го апе­ля­цій­но­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду від 18.01.2017 р. у спра­ві №826/7240/16 то­що).

Своє рі­ше­н­ня су­ди мо­ти­ву­ва­ли тим, що За­ко­ном Укра­ї­ни від 24.12.2015 р. №909-VIII, яким ска­со­ва­но п. 200-1.3 ст. 200-1 ПК Укра­ї­ни, не бу­ло вве­де­но но­вих ви­дів від­по­від­аль­но­сті за по­ру­ше­н­ня по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства та не бу­ло збіль­ше­но ро­змір від­по­від­аль­но­сті за по­ру­ше­н­ня гра­ни­чних тер­мі­нів ре­є­стра­ції по­да­тко­вих на­кла­дних. Та­ким чи­ном, на дум­ку суд­дів, ви­ще­за­зна­че­ним за­ко­ном фа­кти­чно бу­ло змі­не­но ли­ше про­це­ду­ру за­сто­су­ва­н­ня штра­фних сан­кцій, що не мо­же вва­жа­ти­ся по­гір­ше­н­ням ста­но­ви­ща пла­тни­ка по­да­тків. От­же, по­чи­на­ю­чи з 01.01.2016 р. до пла­тни­ків ПДВ мо­же за­сто­со­ву­ва­ти­ся від­по­від­аль­ність за не­своє­ча­сну ре­є­стра­цію по­да­тко­вих на­кла­дних, у то­му чи­слі якщо по­ру­ше­н­ня від­бу­ло­ся про­тя­гом дії по­ло­же­н­ня п. 200-1.3 ст. 200-1 ПК Укра­ї­ни (тоб­то з 29.07.2015 р. до 31.12.2015 р.).

Ана­ло­гі­чна по­зи­ція та­кож від­обра­жа­є­ться у не­що­дав­но прийня­тих рі­ше­н­нях су­ду ка­са­цій­ної ін­стан­ції, а са­ме в ухва­лі Вер­хов­но­го Су­ду від 07.02.2018 р. у спра­ві №826/13930/16 та по­ста­но­ві Вер­хов­но­го Су­ду від 21.03.2018 р. у спра­ві №804/3762/17.

Та­ким чи­ном, мо­жна ді­йти ви­снов­ку, що ви­ще­за­зна­че­на по­зи­ція Вер­хов­но­го Су­ду бу­де вра­хо­ва­на су­да­ми пер­шої та апе­ля­цій­ної ін­стан­ції за ана­ло­гі­чни­ми ка­те­го­рі­я­ми справ, які ста­ном на сьо­го­дні ще пе­ре­бу­ва­ють на ста­дії роз­гля­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.