Spenser & Kauffmann під­би­ли під­сум­ки сти­пен­ді­аль­но­го кон­кур­су у сфе­рі International Corporate and Tax Structuring

Yurydychna Gazeta - - ІНТЕРВ'Ю -

26.04.2018 р. в офі­сі Spenser & Kauffmann від­бу­ло­ся на­го­ро­дже­н­ня пе­ре­мож­ців сти­пен­ді­аль­но­го кон­кур­су у сфе­рі International Corporate and Tax Structuring.

На­га­да­є­мо, що сти­пен­ді­аль­ний кон­курс вже 3-й рік про­во­ди­ться за під­трим­ки Spenser & Kauffmann і зав­жди зби­рає ре­кор­дну кіль­кість уча­сни­ків з усі­єї Укра­ї­ни. У 2018 р. участь у кон­кур­сі взя­ли по­над 150 сту­ден­тів з про­від­них уні­вер­си­те­тів Укра­ї­ни: КНУ ім. Та­ра­са Шев­чен­ка, НЮУ ім. Яро­сла­ва Му­дро­го, НУ «Оде­ська юри­ди­чна ака­де­мія», ЛНУ ім. Іва­на Фран­ка. За­галь­ний при­зо­вий фонд склав 50 000 грн.

Ва­лен­тин За­га­рія, ке­ру­ю­чий пар­тнер Spenser & Kauffmann, на­го­ро­див пе­ре­мож­ців кон­кур­су:

• I мі­сце: Ан­дрій Гу­са­ков­ський – сту­дент КНУ ім. Та­ра­са Шев­чен­ка;

• II мі­сце: Ми­ко­ла Фаль­ко – сту­ден­ту НЮУ ім. Яро­сла­ва Му­дро­го;

• III мі­сце: Де­нис Щер­бин – сту­дент КНУ ім. Та­ра­са Шев­чен­ка.

При­зе­ри по­ді­ли­ли­ся вра­же­н­ня­ми про участь у сти­пен­ді­аль­но­му кон- кур­сі. Ан­дрій Гу­са­ков­ський, який зайняв пер­ше мі­сце, на­го­ло­сив на ва­жли­во­сті по­ді­бних кон­кур­сів для сту­ден­тів і мо­ло­дих фа­хів­ців: «Цей кон­курс до­зво­лив по-но­во­му по­гля­ну­ти на вже зна­йо­мі ме­ні пи­та­н­ня, а та­кож по­с­при­яв то­му, що я від­крив для се­бе ті сфе­ри, на яких ра­ні­ше, мо­жли­во, не так силь­но акцен­ту­вав ува­гу. Дя­кую, що про­во­ди­те та­кі кон­кур­си й та­ким чи­ном сти­му­лю­є­те сту­ден­тів здо­бу­ва­ти но­ві зна­н­ня та по­кра­щу­ва­ти на­ви­чки, не­об­хі­дні ко­жно­му фа­хів­цю на юри­ди­чно­му рин­ку».

Ми­ко­ла Фаль­ко, який по­сів дру­ге мі­сце, за­зна­чив: «Дя­кую Spenser & Kauffmann за мо­жли­вість взя­ти участь у сти­пен­ді­аль­но­му кон­кур­сі, а ще при­єм­ні­ше від­чу­ва­ти се­бе се­ред йо­го пе­ре­мож­ців. Два ці­ка­вих кей­си з мі­жна­ро­дно­го по­да­тко­во­го та кор­по­ра­тив­но­го пра­ва зму­си­ли до­кла­сти зу­силь і по­ду­ма­ти над їх ви­рі­ше­н­ням. Та­ка при­єм­на ко­ман­да про­фе­сіо­на­лів не за­ли­шить бай­ду­жим жо­дно­го юри­ста-по­ча­тків­ця. По­ді­бні зу­стрі­чі та за­хо­ди на­ди­ха­ють і зму­шу­ють ру­ха­ти­ся да­лі до під­ко­ре­н­ня про­фе­сій­них вер­шин».

«Це вже IV Сти­пен­ді­аль­ний кон­курс, який про­во­дить ком­па­нія, але да­ле­ко не остан­ній. Ми й на­да­лі зби­ра­є­мо­ся ін­ве­сту­ва­ти в мо­ло­де по­ко­лі­н­ня юри­стів і на­ше спіль­не май­бу­тнє», – ко­мен­тує Ва­лен­тин За­га­рія.

Окрім гро­шо­вої ви­на­го­ро­ди, всім пе­ре­мож­цям сти­пен­ді­аль­но­го кон­кур­су бу­де на­да­на мо­жли­вість ста­жу­ва­н­ня в го­лов­но­му офі­сі Spenser & Kauffmann з пер­спе­кти­вою подаль­шо­го пра­це­вла­шту­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.