Юр­бі­знес на хви­лі «Forensic»

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО -

«Той хто во­ло­діє ін­фор­ма­ці­єю, той во­ло­діє сві­том», – ле­ген­дар­ний ви­слів На­та­на М. Ро­тшиль­да, за­снов­ни­ка сім’ї Ро­тшиль­дів, одні­єї з най­ба­га­тших та най­впли­во­ві­ших сі­мей су­ча­сно­го сві­ту.

Цей ви­слів якнай­кра­ще ха­ра­кте­ри­зує те­пе­рі­шній гло­ба­лі­зо­ва­ний світ, в яко­му ін­фор­ма­ція ста­ла най­цін­ні­шим ре­сур­сом та акти­вом. Ефе­ктив­не управ­лі­н­ня цим ре­сур­сом на­дає мо­жли­вість вла­сни­кам бі­зне­су та топ-ме­не­дже­рам вра­хо­ву­ва­ти всі «за» і «про­ти», при­йма- ти зва­же­ні бі­знес-рі­ше­н­ня та бу­ду­ва­ти стра­те­гі­чні пла­ни вла­сно­го роз­ви­тку.

Як по­ка­зує пра­кти­ка, зро­ста­н­ня та роз­ши­ре­н­ня бі­зне­су пе­ред­ба­чає де­цен­тра­лі­за­цію управ­лі­н­ня, в ре­зуль­та­ті чо­го від­бу­ва­є­ться по­сла­бле­н­ня кон­тро­лю вла­сни­ка бі­зне­су за сво­ї­ми акти­ва­ми. Це на­дає до­да­тко­ві мо­жли­во­сті для вчи­не­н­ня про­ти­прав­них (ша­храй­ських) дій з бо­ку не­до­бро­со­ві­сних бі­знес-пар­тне­рів, ме­не­джмен­ту та ін­шо­го пер­со­на­лу ком­па­нії.

Най­більш роз­по­всю­дже­ни­ми ме­ха­ні­зма­ми кор­по­ра­тив­но­го ша­храй­ства є при­вла­сне­н­ня акти­вів (misappropriation of the assets), під­роб­ка фі­нан­со­вої зві­тно­сті (financial distortion) та ко­ру­пція (bribery).

За да­ни­ми що­рі­чно­го до­слі­дже­н­ня «Reports of the Nations 2018», під­го­тов­ле­но­го про­філь­ною ор­га­ні­за­ці­єю Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), в ре­зуль­та­ті кор­по­ра­тив­но­го ша­храй­ства сві­то­ві ком­па­нії втра­ча­ють близь­ко 5% сво­го рі­чно­го при­бу­тку, що в гро­шо­во­му екві­ва­лен­ті скла­дає при­бли­зно 4 трлн до­ла­рів США (5% ва­ло­во­го сві­то­во­го про­ду­кту).

Для бо­роть­би з цим яви­щем за­хі­дні ком­па­нії ви­ко­ри­сто­ву­ють ді­є­вий ін­стру­мент – Forensic-роз­слі­ду­ва­н­ня. За­лу­че­н­ня спе­ці­а­лі­стів у га­лу­зі Forensic до­по­ма­гає вла­сни­кам бі­зне­су отри­му­ва­ти де­таль­ний ана­ліз вну­трі­шньо­го та зов­ні­шньо­го се­ре­до­ви­ща ком­па­нії (corporate intelligence), ви­яв­ля­ти ша­храй­ства, оці­ни­ти зби­тки від них, а та­кож зро­зу­мі­ти прийня­тний ме­ха­нізм від­шко­ду­ва­н­ня шко­ди та по­вер­не­н­ня акти­вів.

В Укра­ї­ні по­ня­т­тя «Forensic» уві­йшло в про­фе­сій­ний обіг че­рез пра­кти­ку між­на­ро­дних ау­ди­тор­ських фірм та ді­яль­ність пред­став­ництв іно­зем­них ком­па­ній, а та­кож хол­дин­гів, кор­по­ра­цій та про­ми­сло­во-фі­нан­со­вих груп.

Сьо­го­дні в Укра­ї­ні пра­кти­ка «Forensic» пе­ре­жи­ває бур­хли­вий роз­ви­ток. Клю­чо­вою при­чи­ною цьо­го є збіль­ше­н­ня по­пи­ту на по­слу­ги з про­ве­де­н­ня Forensic-роз­слі­ду­вань та екс­пер­тиз (Forensic audit). Укра­їн­ський бі­знес по­чи­нає ро­зу­мі­ти ва­жли­вість здій­сне­н­ня ефе­ктив­но­го кон­тро­лю за вла­сни­ми акти­ва­ми, при­бу­тка­ми та ви­тра­та­ми, ви­яв­ле­н­ня ри­зи­ків втра­ти до­хо­ду та не­д­опу­ще­н­ня зби­тків не ли­ше че­рез не­до­бро­со­ві­сну, але й не­за­кон­ну ді­яль­ність топ-ме­не­джмен­ту і пер­со­на­лу. Forensic та­кож стає ді­є­вим ме­ха­ні­змом під­твер­дже­н­ня ін­ве­сти­цій­ної при­ва­бли­во­сті бі­зне­су. Для ін­ве­сто­рів, осо­бли­во з кра­їн За­хі­дної Єв­ро­пи та США, є аксі­о­мою пе­ре­ві­ря­ти на­яв­ність у бі­знес-пар­тне­рів си­сте­ми Compliance – про­це­дур, ан­ти­ко­ру­пцій­них про­грам та ефе­ктив­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня ри­зи­ка­ми.

Ін­шою ва­жли­вою тен­ден­ці­єю є «ді­джи­та­лі­за­ція» про­це­су про­ве­де­н­ня Forensic-роз­слі­ду­вань. Про­цес роз­слі­ду­ва­н­ня кор­по­ра­тив­но­го ша­храй­ства або ве­де­н­ня не­до­бро­со­ві­сної го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті зав­жди пов’яза­ний з ви­вче­н­ням та ана­лі­зом зна­чно­го ма­си­ву го­спо­дар­ської, бух­гал­тер­ської та фі­нан­со­вої ін­фор­ма­ції. Її до­слі­дже­н­ня по­тре­бує від Forensic-спе­ці­а­лі­стів про­ве­де­н­ня скла­дних ана­лі­ти­чних про­це­дур, по­рів­няль­них до­слі­джень та сум­лін­но­го ви­вче­н­ня пер­вин­них до­ку­мен­тів. Для по­лег­ше­н­ня ці­єї ро­бо­ти вже за­раз за­сто­со­ву­є­ться зна­чний ар­се­нал IT-рі­шень, та­ких як E-discovery та про­грам з Digital Forensic (кри­мі­на­лі­сти­чних екс­пер­тиз). Та­кі про­гра­ми до­по­ма­га­ють зна­чно ско­ро­ти­ти не­об­хі­дний для про­ве­де­н­ня ана­лі­зу час та до­по­ма­га­ють більш які­сно ви­яв­ля­ти на­яв­ні ри­зи­ки.

В ре­а­лі­ях ве­де­н­ня бі­зне­су в Укра­ї­ні вча­сне про­ве­де­н­ня ком­пле­ксних Forensic-роз­слі­ду­вань до­зво­лить укра­їн­ським ком­па­ні­ям га­ран­ту­ва­ти мі­ні­мі­за­цію зна­чних фі­нан­со­вих втрат і за­хи­сти­ти вла­сну ді­ло­ву ре­пу­та­цію.

Ігор І ЛИННИК, ЛИННИК стар­ший пар­тнер, ке­ру­ю­чий Gryphon legal

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.