Ком­пла­єнс: why do we need it?

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Да­ри­на СИДОРЕНКО, жур­на­ліст «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

Остан­ні по­дії в Укра­ї­ні та сві­ті ( скан­дал нав­ко­ло ви­то­ку да­них з 50 млн сто­рі­нок ко­ри­сту­ва­чів Facebook, ко­ру­пцій­ний скан­дал у Пів­ден­ній Ко­реї, де суд ви­знав екс-пре­зи­ден­та вин­ною у ха­бар­ни­цтві, на­кла­де­н­ня ре­гу­ля­то­ром ба­га­то­міль­йон­них штра­фів на фарм­ком­па­нії в Укра­ї­ні) ма­ють спо­ну­ка­ти вла­сни­ків ком­па­ній до впро­ва­дже­н­ня ком­пла­єнс-си­стем для убез­пе­че­н­ня бі­зне­су від по­ді­бних ри­зи­ків.

Істо­ри­чно ком­пла­єнс по­чав своє ста­нов­ле­н­ня у США. По­штов­хом для йо­го роз­ви­тку ста­ли 60-70 ро­ки ХХ сто­лі­т­тя, зокре­ма Во­тер­гейт­ський скан­дал, ко­ли бу­ло ви­кри­то чи­слен­ні ви­пад­ки ко­ру­пції, які сто­су­ва­ли­ся та­кож при­ва­тних ком­па­ній. З ме­тою про­ти­дії та­кій си­ту­а­ції бу­ло прийня­то За­кон США «Про ко­ру­пцію за кор­до­ном» (Foreign Corrupt Practices Act/FCPA), яким бу­ли вста­нов­ле­ні жорс­ткі пра­ви­ла кон­тро­лю, ви­мо­ги до бух­гал­тер­ської та фі­нан­со­вої до­ку­мен­та­ції, а та­кож пра­ви­ла вза­є­мо­від­но­син з дер­жав­ни­ми слу­жбов­ця­ми.

На по­ча­тку 90- х у США бу­ли прийня­ті роз'ясне­н­ня про по­ря­док за­сто­су­ва­н­ня кри­мі­наль­но­го по­ка­ра­н­ня для ор­га­ні­за­цій (Federal Sentencing Guidelines), що мі­стять чі­ткі ін­стру­кції для ство­ре­н­ня ефе­ктив­ної про­гра­ми в га­лу­зі ком­пла­єнс, вклю­ча­ю­чи пра­ви­ла ети­чної по­ве­дін­ки. У 2004 р. ці роз’ясне­н­ня бу­ли до­пов­не­ні по­ло­же­н­ня­ми, які вка­зу­ва­ли на не­об­хі­дність обі­зна­но­сті ме­не­джмен­ту з основ­ни­ми умо­ва­ми ком­пла­єнс-про­грам.

У Спо­лу­че­но­му Ко­ро­лів­стві ли­ше у 2010 р. пі­сля три­ва­лих обго­во­рень бу­ло прийня­то За­кон «Про бо­роть­бу з ха­бар­ни­цтвом» (UK Bribery Act). Від­по­від­но до цьо­го за­ко­ну на ком­па­нії, що під­па­да­ють під йо­го юрис­ди­кцію, по­кла­да­є­ться обов’язок зі ство­ре­н­ня ком­пла­єнс-служб.

В Укра­ї­ні у 2011 р. бу­ло прийня­то За­кон «Про за­са­ди за­по­бі­га­н­ня і про­ти­дії ко­ру­пції». У 2015 р. на йо­го за­мі­ну при­йшов За­кон Укра­ї­ни «Про про­ти­дію ко­ру­пції». Однак ухва­ле­н­ня за­зна­че­них за­ко­нів не при­зве­ло до обов’яз­ку ство­рю­ва­ти ком­пла­єнс­си­сте­ми.

Ком­пла­єнс в укра­їн­ських ре­а­лі­ях

Зда­ва­ло­ся б, на­ві­що в Укра­ї­ні ком­пла­єнс, вра­хо­ву­ю­чи від­су­тність йо­го за­ко­но­дав­чо­го за­без­пе­че­н­ня. По-пер­ше, Ве­ли­ко­бри­та­нія та США до­ста­тньо ши­ро­ко роз­гля­да­ють мо­жли­вість за­сто­су­ва­н­ня вла­сної юрис­ди­кції. «Остан­ні спра­ви, які роз­слі­ду­ю­ться Де­пар­та­мен­том юсти­ції США, де­мон­стру­ють, що дію вла­сної юрис­ди­кції цей дер­жор­ган тра­ктує ду­же ши­ро­ко. Зв'язок зі Спо­лу­че­ни­ми Шта­та­ми мо­жна вста­но­ви­ти на­віть на під­ста­ві то­го, що мо­біль­ний те­ле­фон, че­рез який здій­сню­ва­ли­ся ін­стру­кції про ви­пла­ту не­пра­во­мір­них ви­год, на­ле­жить мо­біль­но­му опе­ра­то­ру США», – за­зна­чи­ла Оль­га Во­ро­жбит, пар­тнер DLA Piper, під час сво­го ви­сту­пу на IX Що­рі­чній кон­фе­рен­ції кор­по­ра­тив­них юри­стів (юри­скон­суль­тів).

По-дру­ге, ва­жли­вим мо­мен­том є за­лу­че­н­ня іно­зем­них ін­ве­сти­цій. Ін­ве­сто­ри, осо­бли­во з кра­їн За­хі­дної Єв­ро­пи та США, обов’яз­ко­во пе­ре­ві­ря­ти­муть на­яв­ність у бі­знес-пар­тне­рів си­сте­ми ком­пла­єн­су. Це сто­су­є­ться та­кож ку­пів­лі та­кої ком­па­нії, оскіль­ки пе­ре­вір­ка, якою си­сте­мою ком­пла­єн­су та ді­ло­вої ети­ки ко­ри­сту­є­ться про­да­вець ком­па­нії, вхо­дить у стан­дар­тну про­це­ду­ру оцін­ки ком­па­нії пе­ред ку­пів­лею. Ав­то­ри­те­тні ком­па­нії вже дав­но впро­ва­ди­ли та ви­ко­ри­сто­ву­ють свої про­гра­ми ком­пла­єн­су і ді­ло­вої ети­ки, то­му їм не­об­хі­дна впев­не­ність у то­му, що ку­пів­ля або спів­пра­ця з укра­їн­ською ком­па­ні­єю не спри­чи­нить жо­дних не­га­тив­них на­слід­ків.

По-тре­тє, ві­тчи­зня­ні ре­гу­ля­то­ри зайня­ли до­сить актив­ну і жорс­тку по­зи­цію. На­при­клад, за остан­ній час АМКУ за ан­ти­кон­ку­рен­тні узго­дже­ні дії оштра­фу­вав кіль­ка фарм­ком­па­ній на зна­чні су­ми, які ся­га­ють де­ся­тків міль­йо­нів гри­вень.

От­же, на­ра­зі є всі пе­ред­умо­ви для впро­ва­дже­н­ня ком­пла­єнс-си­стем в укра­їн­ських ком­па­ні­ях, за­ли­ши­ло­ся ли­ше з’ясу­ва­ти, як це зро­би­ти ефе­ктив­но, а та­кож як з най­мен­ши­ми ви­тра­та­ми отри­ма­ти най­біль­шу ко­ристь для бі­зне­су.

Як це пра­цює?

Тра­ди­цій­ний юри­ди­чний ком­пла­єнс має та­кі на­прям­ки: про­ти­дія ле­га­лі­за­ції до­хо­дів, отри­ма­них зло­чин­ним шля­хом; про­ти­дія ко­ру­пції, ша­храй­ству та фі­нан­су­ван­ню те­ро­ри­зму; ро­зроб­ка до­ку­мен­тів і про­це­дур, що за­без­пе­чу­ють від­по­від­ність ді­яль­но­сті ком­па­нії чин­но­му за­ко­но­дав­ству; усу­не­н­ня кон­флі­кту ін­те­ре­сів; за­хист да­них; ан­ти­мо­но­поль­ний ком­пла­єнс. Про­те з роз­ви­тком ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій та їх впли­вом на на­ше жи­т­тя з’яв­ля­ю­ться но­ві зо­ни, що по­тре­бу­ють ува­ги (GDPR, кі­бер­без­пе­ка та ін.).

Осо­бли­во акту­аль­ною те­мою сьо­го­дні є GDPR (За­галь­ний ре­гла­мент за­хи­сту да­них), що вже 25.05.2018 р. на­би­рає чин­но­сті в Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі. Не­зва­жа­ю­чи на те, що це єв­ро­пей­ське за­ко­но­дав­ство, до­ку­мент ті­єю чи ін­шою мі­рою є за­сто­сов­ним для укра­їн­ських ком­па­ній, за­ле­жно від то­го, на який ри­нок во­ни адре­су­ють свої то­ва­ри, як во­ни ро­блять мар­ке­тин­го­ві ком­па­нії або яких клі­єн­тів об­слу­го­ву­ють.

От­же, ком­пла­єнс-фун­кція по­ля­гає в на­сту­пно­му:

• про­ве­де­н­ня кон­суль­та­цій про прийня­ті за­ко­ни, пра­ви­ла і стан­дар­ти, а та­кож ін­фор­му­ва­н­ня про остан­ні змі­ни в цій сфе­рі;

• ви­яв­ле­н­ня, оцін­ка та ана­ліз ком­пла­єнс-ри­зи­ків; • кон­троль, пе­ре­вір­ка, зві­тність; • ком­пла­єнс-про­гра­ма. Основ­ним до­ку­мен­том ком­пла­єнс-про­гра­ми, як пра­ви­ло, є Ко­декс кор­по­ра­тив­ної по­ве­дін­ки (Code of conduct). Са­ме в цьо­му до­ку­мен­ті ре­гла­мен­то­ва­ні нор­ми по­ве­дін­ки спів­ро­бі­тни­ків ор­га­ні­за­ції при вза­є­мо­дії з клі­єн­та­ми, ін­ши­ми спів­ро­бі­тни­ка­ми, кон­тр­аген­та­ми, по­ста­чаль­ни­ка­ми, на­гля­до­ви­ми ор­га­на­ми та ін­ши­ми тре­ті­ми осо­ба­ми, з яки­ми має спра­ву той чи ін­ший спів­ро­бі­тник у про­це­сі ви­ко­на­н­ня сво­їх про­фе­сій­них обов'яз­ків. Окрім Code of conduct, в ком­па­нії мо­жуть бу­ти роз­ро­бле­ні та­кі до­ку­мен­ти як Ко­декс кор­по­ра­тив­ної ети­ки (Code of Ethics), По­лі­ти­ка прийня­т­тя і да­ру­ва­н­ня по­да­рун­ків (Gift policy) та ін.

Осо­бли­во­сті ро­лі юри­ста у про­це­сі здій­сне­н­ня ком­пла­єнс-фун­кції

За­ле­жно від кіль­ко­сті спів­ро­бі­тни­ків та роз­мі­ру ком­па­нії, її су­ку­пно­го рі­чно­го до­хо­ду, ви­ни­кає чи зни­кає по­тре­ба ви­ді­ле­н­ня кон­пла­єн­су в окре­му фун­кцію, яка не бу­де ча­сти­ною юри­ди­чно­го де­пар­та­мен­ту. Прі­о­ри­те­та­ми для ком­пла­єнс-фун­кції є ім­пле­мен­та­ція від­по­від­них пра­вил та ви­мог, а зав­да­н­ням юри­ди­чно­го де­пар­та­мен­ту є на­да­н­ня юри­ди­чних по­рад для бі­зне­су, щоб у ком­пла­єн­со­фі­це­ра бу­ло ро­зу­мі­н­ня, як са­ме за­сто­со­ву­ва­ти ті чи ін­ші пра­ви­ла.

То­му, на дум­ку екс­пер­тів, якщо мо­ва йде про ве­ли­ку ком­па­нію, до- ре­чно ма­ти хо­ча б одно­го ком­пла­єн­сме­не­дже­ра. «Ці ме­не­дже­ри по­вин­ні за­йма­ти­ся та­ким пи­та­н­ням як вну­трі­шнє роз­слі­ду­ва­н­ня, кор­по­ра­тив­не управ­лі­н­ня, ре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту ін­те­ре­сів, ро­зроб­ка за­сто­су­ва­н­ня ко­де­ксів ети­чної по­ве­дін­ки, до­дер­жа­н­ня до­да­тків до до­го­во­рів з ан­ти­ко­ру­пцій­ни­ми за­сте­ре­же­н­ня­ми та ви­мо­га­ми ді­ло­вої ети­ки, а та­кож про­ве­де­н­ня пре­зен­та­цій і тре­нін­гів для ін­ших від­ді­лів з цих пи­тань», – на­го­ло­шує Сер­гій

Си­су­єв, стар­ший ме­не­джер з ком­пла­єн­су (юри­скон­сульт) між­на­ро­дної FMCG ком­па­нії. Так, ін­ха­ус на­дає юри­ди­чні по­ра­ди, а ком­пла­єн­сме­не­джер пе­ре­во­дить їх в управ­лін­ські рі­ше­н­ня.

Во­дно­час ви­ни­кає тен­ден­ція пер­со­наль­ної від­по­від­аль­но­сті ком­пла­єнс-офі­це­ра при не­на­ле­жній ре­а­лі­за­ції ним сво­їх фун­кцій. Оль­га

Про­ко­по­вич, ди­ре­ктор з пра­во­вих пи­тань ре­гіо­ну Єв­ра­зія гру­пи Veon, ствер­джує: «Остан­ні 4-5 ро­ків аме­ри­кан­ські за­ко­но­дав­ці, а та­кож Де­пар­та­мент юсти­ції США та Ко­мі­сія з цін­них па­пе­рів по­ча­ли біль­ше за­сто­со­ву­ва­ти пер­со­наль­ні сан­кції до ком­пла­єнс-офі­це­рів та ке­рів­ни­ків юри­ди­чних де­пар­та­мен­тів. Не­що­дав­но ком­пла­єнс-офі­це­ра оштра­фу­ва­ли на 100 тис. до­ла­рів ли­ше за те, що він не пе­ре­ко­нав­ся, що про­гра­ма тре­нін­гу спів­ро­бі­тни­ків з пев­них тем дій­сно ви­ко­ну­ва­ла­ся». По­трі­бно ро­зу­мі­ти, що у ра­зі від­не­се­н­ня ком­пла­єнс-фун­кції до юри­ди­чної всі ці обов’яз­ки пе­ре­кла­да­ю­ться на юри­ди­чний де­пар­та­мент.

У про­це­сі спів­пра­ці із зов­ні­шні­ми ра­дни­ка­ми між­на­ро­дні ком­па­нії, які ве­дуть свою ді­яль­ність в Укра­ї­ні та ма­ють ком­пла­єнс-офі­це­рів, най­ча­сті­ше звер­та­ю­ться до ве­ли­ких між­на­ро­дних юри­ди­чних фірм, оскіль­ки у них вже є пев­ні на­пра­цю­ва­н­ня і до­свід ма­те­рин­ських ком­па­ній. Для укра­їн­ських юри­ди­чних фірм пра­кти­ка є до­ста­тньо но­вою,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.