«Юри­спру­ден­ція біль­ше не бу­де жи­ти окре­мо від те­хно­ло­гій» ,– Ва­лен­тин Пі­во­ва­ров

Про сві­то­ві трен­ди в legaltech, від­мін­но­сті укра­їн­сько­го та аме­ри­кан­сько­го рин­ку стар­та­пів, осві­ту та сві­то­с­прийня­т­тя «ЮГ» роз­по­вів ке­ру­ю­чий ди­ре­ктор PatentBot Ва­лен­тин ПІ­ВО­ВА­РОВ

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - • Пра­це­зда­тність та ор­га­ні­зо­ва­ність • Пра­кти­чний під­хід на ран­ніх ета­пах на­вча­н­ня • Цін­ність не­твор­кін­гу

– Ва­лен­ти­не, чо­му твій ви­бір у тим­ча­со­во­му пе­ре­їзді зу­пи­нив­ся са­ме на США? Роз­ка­жи, як все по­чи­на­ло­ся? – Ще в сту­дент­ські ро­ки шлях зви­чай­но­го юри­ста ме­ні уяв­ляв­ся при­бли­зно та­ким чи­ном: пров­чи­ти­ся 5 ро­ків в уні­вер­си­те­ті, зна­йти ро­бо­ту мо­лод­шим юри­стом, ви­ро­сти до стар­шо­го, а в май­бу­тньо­му, мо­жли­во, до пар­тне­ра; отри­мав­ши осві­ту в Укра­ї­ні, пра­цю­ва­ти тіль­ки в ме­жах сво­єї кра­ї­ни.

На ща­стя, ми жи­ве­мо у пе­рі­од стрім­ко­го роз­ви­тку те­хно­ло­гій, а в на­ших ру­ках все біль­ше мо­жли­во­стей, які по­трі­бно ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти. Те­пер для то­го щоб бу­ти «гро­ма­дя­ни­ном та спів­ро­бі­тни­ком сві­ту», ство­рю­ва­ти про­ду­кти, які змі­ню­ють світ та юри­спру­ден­цію, зна­хо­ди­ти одно­дум­ців не­за­ле­жно від ло­ка­ції, не обов'яз­ко­во на­віть бу­ти юри­стом. Все це пе­ре­ва­ги legaltech. Зна­хо­диш бо­льо­ву то­чку, яка тур­бує міль­йо­ни лю­дей, та ви­рі­шу­єш її за до­по­мо­гою те­хно­ло­гій. Я усві­до­мив це ще з мо­їм пер­шим legaltech-про­е­ктом у 2015 р., а оста­то­чно під­твер­див це для се­бе, пров­чив­шись у Стен­фор­ді, ку­ди я мрі­яв по­тра­пи­ти про­тя­гом остан­ніх 3-х ро­ків.

У гру­дні 2017 р. про­ект PatentBot роз­по­чав ро­бо­ту в США. Роз­ви­ва­ти йо­го, не бу­ду­чи зна­йо­мим з мі­сце­вим рин­ком, бу­ло скла­дно, то­му я ви­рі­шив, що це іде­аль­ний час для вті­ле­н­ня мрії. У сі­чні 2018 р. я при­дбав кур­си Stanford Continuing Studies та пе­ре­їхав на 3 мі­ся­ці до США, щоб вчи­ти­ся та роз­ви­ва­ти стар­тап. Орі­єн­та­ція на аме­ри­кан­ський ри­нок до­по­мо­гла пра­виль­но роз­став­ля­ти прі­о­ри­те­ти та по­стій­но шу­ка­ти но­ві мо­жли­во­сті. Те, що PatentBot був ви­зна­ний бо­том ро­ку за вер­сі­єю аме­ри­кан­ської пла­тфор­ми Product Hunt – один з ре­зуль­та­тів та ве­ли­че­зна гор­дість на­шої ко­ман­ди. – З яки­ми про­е­кта­ми у сфе­рі legaltech і те­хно­ло­гій за­га­лом ти встиг там по­зна­йо­ми­ти­ся? – Я брав участь у Global Legal Hackathon, який цьо­го ро­ку впер­ше від­був­ся одно­ча­сно у біль­ше ніж 50 мі­стах у всьо­му сві­ті. Це не­ймо­вір­не від­чу­т­тя, ко­ли ти одно­ча­сно до­по­ма­га­єш в ор­га­ні­за­ції ха­ка­то­ну в Хар­ко­ві та як уча­сник зби­ра­єш ко­ман­ду і бе­реш участь з іде­єю у Сан-Фран­ци­ско.

У Сан-Фран­ци­ско дві ко­ман­ди з чо­ти­рьох пре­зен­ту­ва­ли про­е­кти, пов'яза­ні з бло­кчейн, а пе­ре­мо­гу отри­мав про­ект, який до­по­ма­гає зі скар­га­ми ін­ве­сто­рів на скам ICO. Силь­ною сто­ро­ною івен­ту мо­жна на­зва­ти рі­вень ау­ди­то­рії для не­твор­кін­гу. Су­д­дя­ми та мен­то­ра­ми бу­ли пред­став­ни­ки IBM Watson, LexMachina, Stanford та Law Foundation of Silicon Valley.

Го­во­ря­чи про від­мін­но­сті між ха­ка­то­ном і про­е­кта­ми в Укра­ї­ні та США, скла­дно не по­мі­ти­ти, що в США все спри­яє подаль­шо­му про­су­ван­ню про­е­кту, в то­му чи­слі в пи­тан­ні ін­ве­сти­цій. В Укра­ї­ні в біль­шо­сті ви­пад­ків це стає го­лов­ною про­бле­мою, не­зва­жа­ю­чи на те, що укра­їн­ський legaltech за які­стю про­ду­ктів ні­чим не гір­ший, ніж аме­ри­кан­ський. Во­дно­час осо­би­сто ме­ні не ви­ста­чи­ло емо­цій та драй­ву, які в Укра­ї­ні є зав­жди. Лю­ди у нас ма­ють на­ба­га­то біль­ше за­ря­ду та ен­ту­зі­а­зму. Я вва­жаю, що це ли­ше пи­та­н­ня ча­су, ко­ли Укра­ї­на за­явить про се­бе як одна з най­біль­ших ку­зень юри­ди­чних ін­но­ва­цій сві­ту. – Чо­му укра­їн­цям вар­то бу­ло б по­вчи­ти­ся в аме­ри­кан­ських ко­лег?

Я був вра­же­ний тим, що аме­ри­кан­ці пра­цю­ють 60-80 го­дин на ти­ждень і для них це є нор­мою. Во­ни мо­жуть пи­ти ка­ву в Starbucks та си­ді­ти за но­ут­бу­ком, па­ра­лель­но спіл­ку­ва­ти­ся і ви­рі­шу­ва­ти якісь пи­та­н­ня. При цьо­му во­ни всти­га­ють за­йма­ти­ся спор­том, по­до­ро­жу­ва­ти, роз­ви­ва­ти па­ра­лель­но де­кіль­ка про- ектів і вчи­ти­ся. Це той під­хід, який би ме­ні хо­ті­ло­ся ба­чи­ти в Укра­ї­ні.

До то­го ж аме­ри­кан­ці май­же ні­ко­ли не спі­зню­ю­ться і три­ма­ють сло­во, якщо ви про щось до­мо­ви­ли­ся. За­пі­зню­ю­чись на зу­стріч на 15 хви­лин, вас не про­сто по­пе­ре­дять, а за­про­по­ну­ють ва­рі­ант пе­ре­не­сти на будь-який ін­ший ком­фор­тний для вас час. В Укра­ї­ні 30 хви­лин за­трим­ки – це нор­ма. Це го­во­рить на­віть не так про час або зви­чку пун­кту­аль­но­сті, як про те, що аме­ри­кан­ці ці­ну­ють своє жи­т­тя і час. Це ви­кли­кає по­зи­тив­ну лан­цю­го­ву ре­а­кцію в усьо­му (по­чи­на­ю­чи від по­бу­до­ви сто­сун­ків у бі­зне­сі до по­бу­то­вих пи­тань, ме­ди­ци­ни та ря­ту­валь­них служб).

В США пам'ята­ють, хто ство­рив Facebook, DropBox та ін­ші ком­па­нії-гі­ган­ти. У сту­ден­тів тут дій­сно вкла­да­ють на ран­ніх ета­пах, а до пи­та­н­ня під­трим­ки бі­знес-іні­ці­а­тив став­ля­ться з пов­ною сер­йо­зні­стю. Уні­вер­си­те­ти про­по­ну­ють мен­тор­ську під­трим­ку від ви­кла­да­чів-пра­кти­ків, за­про­ше­них ін­ве­сто­рів та успі­шних бі­зне­сме­нів. Та­кож ство­рю­ють ла­бо­ра­то­рії ін­но­ва­цій, при яких сту­ден­ти-фа­ун­де­ри отри­му­ють не­об­хі­дні умо­ви для роз­ви­тку сво­їх ідей. Не зав­жди, але ча­сто мо­жна роз­ра­хо­ву­ва­ти на фі­нан­со­ву під­трим­ку.

В США існує чи­ма­ло уні­вер­си­тет­ських про­грам. На­при­клад, у Стен­фор­ді це StartX, які на­да­ють мен­тор­ство та іно­ді фі­нан­со­ву під­трим­ку, не ви­ма­га­ю­чи при цьо­му до­лю у про­е­кті, на від­мі­ну від тра­ди­цій­них аксе­ле­ра­то­рів. По­тра­пи­ти в та­ку про­гра­му ре­аль­но на­віть укра­їн­цю. Для цьо­го не­об­хі­дно ли- ше зна­йти тім­мей­та-ви­пу­скни­ка від­по­від­но­го уні­вер­си­те­ту. В еру до­сту­пної ко­му­ні­ка­ції в ре­жи­мі 24/7 в будь-якій то­чці сві­ту це зов­сім не важ­ко. По­ді­бна про­гра­ма є та­кож у Гар­вар­ді.

Осві­та в Укра­ї­ні за­ста­рі­ла. Як­би та­кий під­хід був в укра­їн­ських ВНЗ, ми роз­ви­ва­ли­ся б на­ба­га­то швид­ше. Не­хай на­віть у США біль­ше мо­жли­во­стей для ін­ве­сти­цій або обмі­ну до­сві­дом, пи­та­н­ня біль­ше у став­лен­ні та в під­хо­ді. В США сту­ден­та, який пра­цює, по­хва­лять та під­три­ма­ють. В Укра­ї­ні, на жаль, ду­же ча­сто ска­жуть: «Го­лов­не па­ри не про­пу­скай, пра­цю­ва­ти по­тім бу­деш». До­бре, якщо сту­дент на­по­ле­гли­вий та знає, чо­го на­справ­ді хо­че. Скіль­ки ідей вби­ло ось це са­ме: «По­тім пра­цю­ва­ти бу­деш»! Це те, що ду­же хо­че­ться змі­ни­ти на дер­жав­но­му рів­ні.

Ще одні­єю цін­ні­стю аме­ри­кан­ців є від­кри­тий під­хід до спіл­ку­ва­н­ня. Вам з ра­ді­стю да­дуть фі­дбек, якщо ви йо­го по­про­си­те. Го­во­ря­чи про на­вча­н­ня у Стен­фор­ді, ме­не вра­жа­ла від­кри­тість ви­кла­да­чів. Від­пра­ви­ти у п'ятни­цю вве­че­рі ці­ка­ве ві­део, ста­т­тю в мес­сен­джер, на­пи­са­ти осо­би­стий мейл опів­но­чі або ви­пи­ти ка­ву пі­сля па­ри та по­спіл­ку­ва­ти­ся не­фор­маль­но – це нор­ма. А те, що ко­жен ви­кла­дач ще й під­при­є­мець-пра­ктик, на­дає цьо­му осо­бли­вої цін­но­сті.

Ви­кла­да­чі ча­сто оби­ра­ють сту­ден­тів, у яких ба­чать по­тен­ці­ал, та за­про­шу­ють їх окре­мо по­спіл­ку­ва­ти­ся. Так ме­ні вда­ло­ся ближ­че по­зна­йо­ми­ти­ся з ви­кла­да­чем­ке­ру­ю­чим пар­тне­ром одно­го з вен­чур­них фон­дів, яка про­ве­ла ко­ро­ткий екс­курс Крем­ні­є­вою До­ли­ною, роз­по­ві­ла, чим мо­же до­по­мог­ти та яки­ми кон­та­кта­ми по­ді­ли­ти­ся. По­ді­бна істо­рія бу­ла з ви­кла­да­чем із Сін­га­пу­ру, який за­про­по­ну­вав до­по­мо­гу на­віть з пе­ре­кла­дом на ки­тай­ську мо­ву для на­шо­го PatentBot. У кла­си­чно­му ро­зу­мін­ні – це зви­чай­ні ви­кла­да­чі. Однак те, на­скіль­ки все спря­мо­ва­не на до­по­мо­гу, вра­жає. Ти від­чу­ва­єш се­бе в се­ре­до­ви­щі, яке дій­сно мо­же змі­ни­ти світ.

Та­кож, го­во­ря­чи про бі­знес, в США ду­же ве­ли­кий акцент ро­блять на спіл­ку­ван­ні з ко­ри­сту­ва­ча­ми. Якщо ко­ман­да сум­ні­ва­є­ться,

У США ду­же ве­ли­кий акцент ро­блять на спіл­ку­ван­ні з ко­ри­сту­ва­ча­ми

чи бу­де фун­кціо­нал про­ду­кту ко­ри­сним, во­на за­пи­тує у клі­єн­та. Це при­зво­дить до то­го, що ду­же ча­сто клі­єн­ти вір­ні брен­ду ро­ка­ми. А це один з основ­них по­ка­зни­ків успі­ху! На­віть ін­ве­сти­ції при­хо­дять і йдуть, а ко­ри­сту­ва­чі за­ли­ша­ю­ться з ва­ми.

– Чи від­зна­чив ти для се­бе якісь трен­ди в legaltech?

– Так, на­пев­но, основ­ні з них бу­ли озву­че­ні на що­рі­чній CodeX FutureLaw Conference 2018, яка зі­бра­ла legaltech ен­ту­зі­а­стів з усьо­го сві­ту, а та­кож пред­став­ни­ків та­ких ком­па­ній як Google, Facebook, DoNotPay Bot, Legal.io. Ме­ні по­ща­сти­ло по­бу­ва­ти там за ти­ждень до по­вер­не­н­ня в Укра­ї­ну і на­віть зу­стрі­ти ко­лег з хед-офі­су Legal Hackers. З-по­між го­лов­них ду­мок та про­гно­зів на 2018-2019 рр. вар­то від­зна­чи­ти на­сту­пні.

80% гро­ма­дян США не ма­ють до­сту­пу до пра­во­су­д­дя. Біль­шість не ро­зу­мі­ють як, а го­лов­не за скіль­ки мо­же до­по­мог­ти ви­рі­ши­ти їхню про­бле­му юрист. Скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що за­ко­ни пи­шуть так, щоб лю­ди їх не ро­зумі­ли та звер­та­ли­ся до юри­стів. У менш роз­ви­не­них кра­ї­нах, в яких лю­дям не ли­ше не­зро­зумі­ло, але і до­ро­го, ця ци­фра про­сто кри­ти­чно ви­со­ка.

В American Bar Association за­яви­ли про те, що роз­ви­ток legaltech, який вклю­чає ро­бо­ту над до­сту­пом до пра­во­су­д­дя для лю­дей та ав­то­ма­ти­за­цію ро­бо­ти юри­стів, за­раз є одним із прі­о­ри­те­тів. Адже зов­сім не­зро­зумі­ло, чо­му для ви­рі­ше­н­ня small claims не­об­хі­дно їха­ти в суд на за­сі­да­н­ня за­ра­ди 3-х хви­лин, щоб су­д­дя пе­ре­но­сив роз­гляд спра­ви ще на 6 ти­жнів? Без­пе­ре­чно, все бу­де ру­ха­ти­ся в бік ви­рі­ше­н­ня су­до­вих спо­рів он­лайн. В Укра­ї­ні вже є про­е­кти, які про­па­гу­ють цю ідею.

Ду­маю, в цьо­му на­прям­ку най­ближ­чим ча­сом ми по­ба­чи­мо кіль­ка яскра­вих legaltech-про­е­ктів. Адже GDPR – це ба­ланс між тим, хто на­дає свою ін­фор­ма­цію, і тим, хто її зби­рає. Ми­нає час до­го­во­рів, які ні­хто не ро­зу­міє і не чи­тає. Го­лов­не зав­да­н­ня – це те, що privacy policy по­вин­ні бу­ти зро­зумі­ли­ми ко­жно­му, а осо­бли­во тим, хто не має юри­ди­чної осві­ти.

Юри­спру­ден­ція біль­ше не бу­де жи­ти окре­мо від те­хно­ло­гій. Тим, хто до цьо­го ча­су це не усві­до­мив і не прийняв, на­віть не за­ли­ши­ться ін­шо­го ви­бо­ру, як це зро­би­ти. На­при­клад, у Stanford Law School, яка ба­га­то в чо­му за­дає трен­ди, сту­ден­ти ви­вча­ють про­гра­му­ва­н­ня. Уя­віть, со­тні сту­ден­тів-юри­стів отри­му­ють ба­зо­ві зна­н­ня з HTML, Ruby, CSS. Зви­чай­но, це на­дає їм чи­ма­ло пе­ре­ваг пе­ред юри­ста­ми, які ви­вча­ють По­да­тко­вий Ко­декс та хо­дять на па­ри, щоб про­сто отри­ма­ти ди­плом. У пер­ших на­ба­га­то біль­ше шан­сів ство­ри­ти успі­шний legaltech-стар­тап.

За 2017 р. тіль­ки в США бу­ло про­да­но 30 млн го­ло­со­вих по­мі­чни­ків, а що­дня по­пит на них зро­стає. За­раз в США при­стро­я­ми з го­ло­со­ви­ми аси­стен­та­ми ко­ри­сту­ю­ться 45 млн лю­дей. До­слі­дже­н­ня eMarketer про­гно­зу­ють, що їх кіль­кість до 2019 р. збіль­ши­ться до 67 млн. Згі­дно з до- слі­дже­н­ня­ми аме­ри­кан­ської ана­лі­ти­чної ком­па­нії ComScore, очі­ку­є­ться, що до 2020 р. по­ло­ви­на за­галь­них по­шу­ко­вих за­пи­тів бу­дуть го­ло­со­ви­ми. Я впев­не­ний, що юри­спру­ден­цію цей тренд теж не оми­не.

В юри­спру­ден­ції ви­ко­ри­ста­н­ня те­хно­ло­гії бло­кчейн мо­жли­во кіль­ко­ма спосо­ба­ми, одним з яких є смарт-кон­тра­кти. Вже за­раз во­ни за­мі­ню­ють юри­стів та ре­гу­лю­ють еко­но­мі­чні від­но­си­ни між лю­дьми. На по­ча­тку цьо­го ро­ку бри­тан­ське ви­да­н­ня The Economist на­зва­ло смарт-кон­тра­кти най­про­гре­сив­ні­шою те­хно­ло­гі­єю, яка на­би­ра­ти­ме обер­тів. Вва­жаю, що ми тут та­кож по­ба­чи­мо ба­га­то яскра­вих legaltech-про­е­ктів.

Трен­ди фор­мує по­пит. Для то­го щоб зро­зу­мі­ти, що ста­не успі­шним legaltech- про­е­ктом, вар­то ли­ше при­слу­ха­ти­ся, що тур­бує лю­дей і про що во­ни го­во­рять. Іно­ді від­по­віді, які ми шу­ка­є­мо десь гли­бо­ко, на­справ­ді ле­жать на по­верх­ні. Аме­ри­кан­ці вчать ще й ди­ви­ти­ся на світ більш ши­ро­ко від­кри­ти­ми очи­ма.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.