Хто за­хи­щає ін­фор­ма­цію – той во­ло­діє сві­том

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА ВИПУСКОВОГО РЕДАКТОРА | АВТОРИ НОМЕРА - ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти» Ан­на РОДЮК,

Чим ближ­че до 25 трав­ня, тим ча­сті­ше з вуст бі­зне­су та юри­стів лу­на­ють чо­ти­ри за­по­ві­тні лі­те­ри – GDPR. Са­ме в цей день Єв­ро­па «пе­ре­клю­чи­ться» на но­ві пра­ви­ла ро­бо­ти з пер­со­наль­ни­ми да­ни­ми, адже на­бу­де чин­но­сті Ре­гла­мент ЄС 2016/679 від 27.04.2016 р. – General Data Protection Regulation (GDPR). Но­вий Ре­гла­мент на­дасть ре­зи­ден­там ЄС ін­стру­мен­ти для пов­но­го кон­тро­лю над сво­ї­ми пер­со­наль­ни­ми да­ни­ми.

«Що з цьо­го ма­ти­ме Укра­ї­на?», – за­пи­тає де­хто. Ми по­ки що не чле­ни ЄС, хо­ча і ду­же цьо­го пра­гне­мо. Про­те цей до­ку­мент нас не оми­не че­рез один із прин­ци­пів йо­го дії – прин­цип екс­те­ри­то­рі­аль­но­сті. На­при­клад, якщо укра­їн­ська ком­па­нія ве­де спра­ви чи має клі­єн­тів у Єв­ро­пі, ймо­вір­но, во­на під­па­дає під дію GDPR. То­му за­зна­че­на те­ма є то­по­вою в цьо­му но­ме­рі.

Та­кож у цьо­му ви­пу­ску ви про­чи­та­є­те про най­більш по­пу­ляр­ні спо­ри у сфе­рі те­хно­ло­гій, ді­зна­є­те­ся, що та­ке то­ке­ні­за­ція акти­вів та на­ві­що во­на укра­їн­сько­му бі­зне­су, а та­кож ми по­го­во­ри­мо про те, як юри­сти сво­єю ро­бо­тою роз­ви­ва­ють те­хно­ло­гії, а те­хно­ло­гії змі­ню­ють нас та на­шу юри­ди­чну про­фе­сію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.