ІНТРО

Yurydychna Gazeta - - ІНТЕРВ'Ю | ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

«Істо­рія юри­ди­чно­го рин­ку Укра­ї­ни» – но­вий про­ект Лі­ги сту­ден­тів АПУ. Як най­по­ту­жні­ше об’єд­на­н­ня сту­ден­тів-прав­ни­ків Укра­ї­ни, ми від­чу­ва­є­мо не­об­хі­дність до­слі­дже­н­ня ці­єї сфе­ри, то­му ви­рі­ши­ли ство­ри­ти се­рію ін­терв’ю з ти­ми, хто сто­яв бі­ля ви­то­ків ві­тчи­зня­но­го юри­ди­чно­го бі­зне­су. Пер­ший наш гість – Ва­силь Іва­но­вич

Кисіль, ле­ген­да укра­їн­ської юри­спру­ден­ції, про­фе­сор, за­снов­ник, а ни­ні стар­ший пар­тнер юри­ди­чної фір­ми «Ва­силь Кі­сіль і Пар­тне­ри». Ми по­го­во­ри­мо про те, як з уні­вер­си­тет­сько­го гур­тка за­ро­ди­ла­ся одна з про­від­них юри­ди­чних фірм кра­ї­ни, про ета­пи роз­ви­тку ві­тчи­зня­но­го юри­ди­чно­го бі­зне­су, про су­ча­сні трен­ди та про­гно­зи на май­бу­тнє». Ва­дим Гу­ме­нюк, Го­ло­ва у від­став­ці Лі­ги сту­ден­тів АПУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.