То­ке­ні­за­ція акти­вів – ре­а­лії та мо­жли­во­сті

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО | ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ / МЕДІА / ТЕХНОЛОГІЇ - Ві­ктор Ві СИЗОНЕНКО СИЗОНЕНКО, адво­кат, CLO Bitrent

Ми є свід­ка­ми бло­кчейн-ре­во­лю­ції. Мо­жна по­го­джу­ва­ти­ся з цим чи ні, мо­жна по­мі­ча­ти це або вда­ва­ти, що ні­чо­го не від­бу­ва­є­ться, мо­жна ро­зу­мі­ти но­ві­тні те­хно­ло­гії та пе­ре­бу­ва­ти на гре­бні хви­лі, а мо­жна за­ли­ши­ти їх по­за ува­гою і че­рез де­який час ста­ти істо­ри­чним ре­лі­ктом.

Як би ви не ста­ви­ли­ся до цьо­го яви­ща, бло­кчейн-ре­во­лю­ція є об’єктив­ною дій­сні­стю. У цій стат­ті я про­по­ную чи­та­че­ві до­тор­кну­ти­ся до де­яких її здо­бу­тків, які мо­жна уза­галь­не­но на­зва­ти одним сло­вом – то­ке­ні­за­ція.

За­галь­ні ві­до­мо­сті

То­ке­ні­за­ція – це про­цес кон­вер­та­ції прав на будь-який рі­зно­вид акти­вів у ци­фро­вий то­кен на бло­кчей­ні. Ро­зроб­ка зро­зумі­лих стан­дар­тів пе­ре­ве­де­н­ня акти­вів ре­аль­но­го сві­ту у ци­фро­вий ці­ка­вить всіх уча­сни­ків гло­баль­но­го рин­ку. Цей ін­те­рес стрім­ко зро­стає, адже то­ке­ні­за­ція на­дає пе­ре­ва­ги те­хно­ло­гій роз­по­ді­ле­но­го ре­є­стру і до­сту­пу до рин­ку кри­пто­фі­нан­су­ва­н­ня зі збе­ре­же­н­ням усіх ха­ра­кте­ри­стик акти­ву.

Для пов­но­го ро­зу­мі­н­ня то­го, про що пі­де мо­ва у цій стат­ті, по­трі­бно ви­зна­чи­ти­ся з по­ня­т­тя­ми «бло­кчейн», «то­кен» і «то­ке­ні­за­ція».

Бло­кчейн

Про­сти­ми сло­ва­ми бло­кчейн мо­жна ви­зна­чи­ти як лан­цюг (chain) за­пи­сів про тран­за­кції ( бло­ків), в яко­му ко­жен на­сту­пний за­пис мі­стить ін­фор­ма­цію про по­пе­ре­дній. Та­кий лан­цюг фор­му­є­ться за пев­ни­ми пра­ви­ла­ми та збе­рі­га­є­ться у ву­злах (но­дах) ме­ре­жі. Вся ін­фор­ма­ція у бло­кчей­ні має кри­пто­гра­фі­чний за­хист і ви­зна­че­ний ме­ха­нізм вне­се­н­ня змін (кон­сен­сус). Ко­жна но­да бло­кчей­ну мі­стить пов­ний лан­цюг тран­за­кцій (весь бло­кчейн). Та­ким чи­ном, не­змін­ність ін­фор­ма­ції ззов­ні за­без­пе­чу­є­ться тим, що во­на про­ду­бльо­ва­на у ко­жній но­ді, а та­кож тим, що вне­се­н­ня не­сан­кціо­но­ва­них змін до будь-якої тран­за­кції (бло­ку) в лан­цю­гу не­ми­ну­че при­зве­де до не­від­по­від­но­сті у всіх на­сту­пних бло­ках і бу­де від­хи­ле­но бло­кчей­ном.

У сві­то­вій пра­кти­ці ча­сті­ше за­сто­со­ву­є­ться ви­зна­че­н­ня DLT – distributed ledger technology – те­хно­ло­гія роз­по­ді­ле­но­го ре­є­стру.

Ро­бо­ту бло­кчей­ну мо­жна про­ілю­стру­ва­ти та­ким ду­же спро­ще­ним при­кла­дом. Уя­віть со­бі ме­ре­жу ціл­ком не­за­ле­жних один від одно­го комп’ юте­рів, роз­та­шо­ва­них по всьо­му сві­ту. Ко­жен із цих комп’юте­рів є ву­злом, тоб­то но­дою. На жорс­тких ди­сках ко­жно­го комп’ юте­ра збе­рі­га­є­ться ма­сив ін­фор­ма­ції, для ро­бо­ти з яким ви­ко­ри­сто­ву­є­ться бло­кчейн. Та­кий ма­сив скла­да­є­ться з пов­ні­стю пов’ яза­них одна з одною це­гли­нок. Ма­си­ви на всіх жорс­тких ди­сках ціл­ком іден­ти­чні. Ав­то­ри­зо­ва­на змі­на ма­си­ву тя­гне за со­бою змі­ни у всіх но­дах (жорс­тких ди­сках комп’юте­рів у цьо­му при­кла­ді). Не­ав­то­ри­зо­ва­на змі­на ма­си­ву в одній но­ді від­хи­ля­є­ться ме­ре­жею, так са­мо як і змі­на одні­єї це­гли­ни в ма­си­ві спо­тво­рює на­сту­пні це­гли­ни та від­хи­ля­є­ться ме­ре­жею.

Основ­ни­ми те­хно­ло­гі­чни­ми вла­сти­во­стя­ми те­хно­ло­гії бло­кчейн є кри­пто­гра­фі­чний за­хист ін­фор­ма­ції, ви­ко­ри­ста­н­ня роз­по­ді­ле­но­го ре­є­стру, мо­жли­вість за­сто­су­ва­н­ня смарт-кон­тра­ктів. Зав­дя­ки цьо­му бло­кчейн: • усу­ває фі­нан­со­вих по­се­ре­дни­ків здій­сне­н­ня тран­за­кцій (та- ких як банк), оскіль­ки тран­за­кція є са­мо­ви­ко­ну­ва­ною, до­ста­тньо ли­ше дії іні­ці­а­то­ра або смар­ткон­тра­кту;

• усу­ває по­се­ре­дни­ків, не­об­хі­дних для збе­рі­га­н­ня за­пи­су про тран­за­кцію ( та­ких як но­та­рі­у­си, дер­жа­ні ре­є­стри), оскіль­ки тран­за­кція збе­рі­га­є­ться у роз­по­ді­ле­но­му ре­є­стрі ці­лі­сною та не­змін­ною;

• ви­рі­шує про­бле­му « по­двій­но­го про­да­жу», тоб­то тран­за­кції що­до одно­го й то­го ж акти­ву одно­ча­сно для двох по­ку­пців, що ви­клю­чає ша­храй­ство;

• на­дає від­кри­ту ба­зу да­них з пов­ною істо­рі­єю тран­за­кцій (во­ло­ді­н­ня і пе­ре­дач акти­ву).

То­кен

То­кен мо­жна роз­гля­да­ти як ба­зо­ву оди­ни­цю облі­ку або оди­ни­цю вар­то­сті, емі­то­ва­ну за­ці­кав­ле­ною осо­бою в ме­жах пев­но­го бло­кчей­ну. Фі­зи­чно то­ке­ни існу­ють у ви­гля­ді за­пи­су в ре­є­стрі, роз­по­ді­ле­но­му в бло­кчейн-лан­цю­гу. Най­більш по­ши­ре­ний рі­зно­вид то­ке­нів – це кри­пто­ва­лю­ти. Однак з те­хні­чної по­зи­ції від­не­се­н­ня кри­пто­ва­лют до то­ке­нів є су­пе­ре­чли­вим пи­та­н­ням. З-по­між ві­до­мих то­ке­нів, які не є кри­пто­ва­лю­та­ми, мо­жна на­зва­ти EOS ( то­кен одно­ймен­но­го про­е­кту Block.One) та RNTB (то­кен про­е­кту Bitrent).

То­ке­ни, які не є кри­пто­ва­лю­та­ми, за­зви­чай роз­по­ді­ля­ють на та­кі гру­пи:

• Equity tokens – за­сто­со­ву­ю­ться при то­ке­ні­за­ції ком­па­ній та на­да­ють вла­сни­ку пра­ва, ана­ло­гі­чні до прав вла­сни­ків час­тки у ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі юри­ди­чної осо­би;

• Utility tokens є но­сі­я­ми пев­ної цін­но­сті в ме­жах бі­знес- мо­де­лі он­лайн-пла­тфор­ми емі­тен­та то­ке­ну ( на­при­клад, мо­жуть бу­ти екві­ва­лен­том пев­но­го об­ся­гу хмар­но­го схо­ви­ща або мо­жуть бу­ти обмі­ня­ні на пев­ні по­слу­ги пла­тфор­ми);

• Asset-backed tokens (то­кен акти­ву) – оци­фро­ва­ні та збе­ре­же­ні у бло­кчей­ні ре­аль­ні то­ва­ри та по­слу­ги, що на­да­ють юри­ди­чний ти­тул на та­кі то­ва­ри або по­слу­ги (ква­дра­тні ме­три в об’єкті не­ру­хо­мо­сті, ви­тво­ри ми­сте­цтва, пев­ний об­сяг юри­ди­чних по­слуг).

То­ке­ні­за­ція

То­ке­ні­за­ці­єю є про­цес кон­вер­та­ції прав на будь- які акти­ви у ци­фро­вий то­кен на бло­кчей­ні. Тоб­то це про­цес прив’яз­ки ін­фор­ма­ції про актив до бло­кчей­ну, в ме­жах яко­го від­бу­ва­є­ться ви­пуск то­ке­нів. Най­більш ви­ко­ри­сто­ву­ва­ним для ви­пу­ску то­ке­ні­в­акти­вів за низ­кою при­чин є бло­кчейн Ethereum.

На­да­ю­чи ко­жній оди­ни­ці акти­ву її вла­сний уні­каль­ний іден­ти­фі­ка­тор, ми мо­же­мо за­фі­ксу­ва­ти да­ні про та­ку оди­ни­цю у по­стій­но­му, за­хи­ще­но­му від змін ре­є­стрі та від­сте­жу­ва­ти подаль­ший рух та­ко­го акти­ву. Мо­жна ска­за­ти, що то­ке­ні­за­ція акти­вів об’єд­нує ци­фро­вий і ре­аль­ний сві­ти, за­без­пе­чу­ю­чи ма­кси­маль­ний рі­вень без­пе­ки та за­хи­сту ін­фор­ма­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.