Акту­аль­ні про­бле­ми ме­діа-за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ / МЕДІА / ТЕХНОЛОГІЇ - Ма­кси­мМ ЛИТВИН ЛИТВИН, За­кон про мов­ні кво­ти на те­ле­ба­чен­ні). На­ціо­наль­на Ра­да)

2018 р. у ме­діа-сфе­рі обі­цяє бу­ти осо­бли­во ці­ка­вим, зва­жа­ю­чи як на вже прийня­ті змі­ни до чин­но­го за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни, так і на за­пла­но­ва­ні змі­ни, які по­кли­ка­ні якщо і не пов­ні­стю змі­ни­ти, то сут­тє­во ре­фор­му­ва­ти чин­ні пра­ви­ла ре­гу­лю­ва­н­ня ді­яль­но­сті уча­сни­ків ме­діа-рин­ку в Укра­ї­ні.

У цій стат­ті ми спро­бу­є­мо окре­сли­ти про­бле­ма­ти­ку ме­діа-за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни, з якою уча­сни­ки ме­діа-рин­ку зму­ше­ні бу­дуть зу­стрі­ти­ся у 2018 р. та в най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му.

За­про­ва­дже­н­ня «мов­них квот» на укра­їн­сько­му те­ле­ба­чен­ні

Як пра­ви­ло, жо­дні змі­ни не про­хо­дять про­сто та без­бо­лі­сно, а осо­бли­во ко­ли в Укра­ї­ні мо­ва йде про «мо­ву». Пі­сля до­во­лі успі­шно­го за­про­ва­дже­н­ня квот укра­ї­но­мов­но­го кон­тен­ту на ра­діо 23.05.2017 р. Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни прийня­ла, а 06.06.2017 р. Пре­зи­дент Укра­ї­ни під­пи­сав За­кон Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­нів Укра­ї­ни що­до мо­ви ау­діо­ві­зу­аль­них (еле­ктрон­них) за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції» (да­лі –

Цим за­ко­ном бу­ло вне­се­но змі­ни до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня» та за­крі­пле­но ви­мо­ги що­до час­тки те­ле­ві­зій­них пе­ре­дач, у то­му чи­слі пе­ре­дач но­вин, ви­ко­на­них укра­їн­ською мо­вою.

Зокре­ма, до уча­сни­ків те­ле­ві­зій­но­го рин­ку бу­ло вста­нов­ле­но та­кі основ­ні ви­мо­ги:

• у за­галь­но­му ти­жне­во­му об­ся­зі мов­ле­н­ня за­галь­но­на­ціо­наль­них та ре­гіо­наль­них ефір­них ана­ло­го­вих і ци­фро­вих те­ле­ка­на­лів, а та­кож су­пу­тни­ко­вих те­ле­ка­на­лів, які ре­транс­лю­ю­ться про­вай­де­ра­ми на те­ри­то­рії біль­ше ніж одні­єї обла­сті, пе­ре­да­чі та/або філь­ми укра­їн­ською мо­вою ма­ють ста­но­ви­ти не мен­ше ніж 75% від за­галь­ної три­ва­ло­сті пе­ре­дач та/або філь­мів у ко­жно­му з про­між­ків ча­су з 7:00 до 18:00 та з 18:00 до 22:00 (що­до мі­сце­вих мов­ни­ків за­про­ва­дже­но ана­ло­гі­чні ви­мо­ги на рів­ні 60% від за­галь­ної три­ва­ло­сті);

• но­ви­ни ефір­них ана­ло­го­вих, ци­фро­вих, су­пу­тни­ко­вих те­ле­ка­на­лів по­вин­ні ста­но­ви­ти час­тку не мен­ше ніж 75% від за­галь­ної три­ва­ло­сті всіх пе­ре­дач но­вин у час з 7:00 до 18:00 та з 18:00 до 22:00;

• те­ле­ка­на­ли, які в ефі­рі ви­ко­ри­сто­ву­ють мо­ви ко­рін­них на­ро­дів Укра­ї­ни, по­вин­ні за­без­пе­чи­ти ти­жне­вий об­сяг мов­ле­н­ня дер­жав­ною та мо­ва­ми ко­рін­них на­ро­дів Укра­ї­ні в об­ся­зі 75%, при цьо­му не мен­ше ніж 30% ефі­ру по­вин­но бу­ти укра­їн­ською мо­вою.

Пе­ре­да­ча вва­жа­є­ться ви­ко­на­ною дер­жав­ною мо­вою, якщо ви­сту­пи (ре­плі­ки) ве­ду­чих (ди­кто­рів) пе­ре­да­чі та осіб, які бе­руть участь у пе­ре­да­чі, ви­ко­на­ні, ду­бльо­ва­ні, озву­че­ні укра­їн­ською мо­вою. Пе­ре­да­ча, що транс­лю­є­ться у пря­мо­му ефі­рі, вва­жа­є­ться ви­ко­на­ною дер­жав­ною мо­вою, якщо ви­сту­пи (ре­плі­ки) ве­ду­чих (ди­кто­рів) пе­ре­да­чі ви­ко­на­ні укра­їн­ською мо­вою. Фільм вва­жа­є­ться ви­ко­на­ним дер­жав­ною мо­вою, якщо зву­ко­вий ряд при йо­го де­мон­стру­ван­ні (роз­по­всю­джен­ні) ви­ко­на­ний, ду­бльо­ва­ний, озву­че­ний укра­їн­ською мо­вою. Для ці­лей ре­а­лі­за­ції ху­до­жньо­го, твор­чо­го за­ду­му до­пу­ска­є­ться у філь­мі (крім ди­тя­чих та ані­ма­цій­них філь­мів) ви­ко­ри­ста­н­ня ін­ших мов об­ся­гом не біль­ше ніж 10% від за­галь­ної три­ва­ло­сті всіх ре­плік уча­сни­ків філь­му, при цьо­му всі ін­шо­мов­ні ре­плі­ки по­вин­ні суб­ти­тру­ва­ти­ся укра­їн­ською мо­вою.

По­ді­бну ре­фор­му вже про­йшло укра­їн­ське ра­діо. Прав­ду ка­жу­чи, слу­ха­чі ра­діо (в пе­ре­ва­жній біль­шо­сті) не від­чу­ли ве­ли­ко­го дис­ком­фор­ту у зв’яз­ку з обме­же­н­ням ве­ли­кої кіль­ко­сті ро­сій­ської поп-му­зи­ки та шан­со­ну, а ба­га­то слу­ха­чів ра­ді­ють но­во­вве­де­н­ням че­рез по­пу­ля­ри­за­цію укра­їн­ської му­зи­ки, яка до­не­дав­на не ма­ла шан­сів по­тра­пи­ти в ефір ра­діо­стан­цій.

Однак чи мо­жна го­во­ри­ти про те, що по­ді­бні змі­ни на те­ле­ба­чен­ні змо­жуть так са­мо без­бо­лі­сно бу­ти за­про­ва­дже­ні на укра­їн­сько­му те­ле- ба­чен­ні? По­ки що го­во­ри­ти про це не до­во­ди­ться.

За­ко­ном про мов­ні кво­ти на те­ле­ба­чен­ні бу­ло вста­нов­ле­но пе­ре­хі­дний пе­рі­од для за­про­ва­дже­н­ня обов’яз­ко­вої кво­ти укра­їн­сько­го кон­тен­ту в ефі­рі до 13.10.2018 р. Пе­ре­д­усім, у На­ціо­наль­ної ра­ди Укра­ї­ни з пи­тань те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня (да­лі –

та в ба­га­тьох де­пу­та­тів, які ухва­лю­ва­ли змі­ни до про­філь­них за­ко­нів, бу­ли спо­ді­ва­н­ня, що уча­сни­ки рин­ку одра­зу пі­сля на­бра­н­ня чин­но­сті За­ко­ном про мов­ні кво­ти на те­ле­ба­чен­ні роз­по­чнуть ро­бо­ту над ада­пта­ці­єю вла­сно­го ефі­ру до но­вих ви­мог (у то­му чи­слі ро­бо­ту з топ-ве­ду­чи­ми з ме­тою їх пе­ре­хо­ду на дер­жав­ну мо­ву). Про­те та­кі спо­ді­ва­н­ня се­бе не ви­пра­вда­ли.

Мо­ні­то­ринг ефі­ру те­ле­ка­на­лів, здій­сне­ний На­ціо­наль­ною Ра­дою на по­ча­тку 2018 р., про­де­мон­стру­вав, що уча­сни­ки рин­ку не по­спі­ша­ють пе­ре­хо­ди­ти на укра­їн­ський кон­тент. На вла­сно­му сай­ті На­ціо­наль­на Ра­да по­скар­жи­ла­ся: «Пе­ред­ба­че­на пе­ре­хі­дни­ми по­ло­же­н­ня­ми нор­ма що­до пе­ре­дач, ви­ко­на­них укра­їн­ською мо­вою, за­ра­хо­ву­є­ться увесь те­ле­ві­зій­ний про­дукт на­ціо­наль­но­го і вла­сно­го ви­ро­бни­цтва, зні­ве­лю­ва­ла всі очі­ку­ва­н­ня. Пе­ре­хі­дний пе­рі­од був пе­ред­ба­че­ний, аби мов­ни­ки ско­ри­гу­ва­ли свої ви­ро­бни­чі зав­да­н­ня, на­вчи­ли сво­їх ве­ду­чих та ав­то­рів про­грам і пе­ре­дач, під­го­ту­ва­ли або за­лу­чи­ли но­вих, які­сно оно­ви­ли свій кон­тент та збіль­ши­ли ви­хід вла­сно­го про­ду­кту. Де­які ка­на­ли не зо­рі­єн­то­ва­ні на які­сні пе­ре­тво­ре­н­ня – во­ни за­ли­ши­ли ефір не­змін­ним, ли­ше фор­маль­но за­без­пе­чу­ю­чи до­три­ма­н­ня за­ко­но­дав­чих ви­мог».

На­ціо­наль­на Ра­да на­віть про­по­ну­ва­ла Вер­хов­ній Ра­ді Укра­ї­ни ско­ро­ти­ти пе­ре­хі­дний пе­рі­од до бе­ре­зня-кві­тня 2018 р. Однак швид­ко вне­сти та роз­гля­ну­ти це пи­та­н­ня у Вер­хов­ній Ра­ді Укра­ї­ни так і не вда­ло­ся. Сьо­го­дні (тра­вень-чер­вень) не­має жо­дно­го сен­су для ско­ро­че­н­ня пе­ре­хі­дно­го пе­рі­о­ду, оскіль­ки ча­су за­ли­ши­ло­ся не так ба­га­то, а про­блем­них пи­тань існує чи­ма­ло.

Не се­крет, що зна­чна кіль­кість уча­сни­ків те­ле­ві­зій­но­го рин­ку Укра­ї­ни, осно­ву ефі­ру яких скла­дав кон­тент ро­сій­ською мо­вою, ду­ма­ють пе­ре­ва­жно над фор­маль­ни­ми змі­на­ми ефі­ру з ме­тою за­ли­ши­ти то­по­ві те­ле­пе­ре­да­чі та не обме­жи­ти їх уча­сни­ків мов­ним пи­та­н­ням. У зв’яз­ку з цим ви­ни­кає ба­га­то пи­тань, на які ли­ше час та пра­во­за­сто­сов­на пра­кти­ка змо­же да­ти від­по­відь.

На­при­клад, чи до­ста­тньо бу­де одні­єї-двох фраз ве­ду­чо­го на по­ча­тку пе­ре­да­чі, щоб від­не­сти всю пе­ре­да­чу, го­сті якої спіл­ку­ва­ти­му­ться ви­клю­чно ро­сій­ською мо­вою, до укра­їн­сько­го кон­тен­ту? Як На­ціо­наль­на Ра­да бу­де ре­а­гу­ва­ти на участь фор­маль­них ве­ду­чих (за на­ка­зом) і фа­кти­чни­ми ве­ду­чи­ми, які де-фа­кто здій­сню­ва­ти­муть ве­де­н­ня пе­ре­да­чі, але фор­маль­но бу­дуть у ро­лі го­стей? Яким чи­ном На­ціо­наль­на Ра­да ро­би­ти­ме ви­сно­вок про ста­тус уча­сни­ків про­гра­ми (на осно­ві до­ку­мен­тів, на­да­них те­ле­ра­діо­ком­па­ні­я­ми, чи на осно­ві вла­сних, іно­ді до­ста­тньо суб’єктив­них ви­снов­ків)?

Ці та ба­га­то ін­ших пи­тань по­тре­бу­ють ви­снов­ків та офі­цій­них від­по­від­ей-роз’яснень від На­ціо­наль­ної Ра­ди ще до жов­тня 2018 р. Про­те ста­ном на сьо­го­дні На­ціо­наль­на Ра­да на­да­ла уча­сни­кам рин­ку ли­ше ко­ро­ткі роз’ясне­н­ня, які пе­ре­ва­жно ду­блю­ють нор­ми За­ко­ну про мов­ні кво­ти на те­ле­ба­чен­ні. Зви­чай­но, цьо­го не­до­ста­тньо для пов­но­го ро­зу­мі­н­ня уча­сни­ка­ми те­ле­ві­зій­но­го рин­ку по­ряд­ку мо­ні­то­рин­гу та об­чи­сле­н­ня Ре­гу­ля­то­ром кво­ти укра­їн­ської мо­ви в ефі­рі те­ле­ка­на­лів.

У будь-яко­му ви­пад­ку 2018-2019 рр. бу­дуть по-осо­бли­во­му ці­ка­ви­ми, зва­жа­ю­чи на ймо­вір­ні спо­ри На­ціо­наль­ної Ра­ди з уча­сни­ка­ми рин­ку (в то­му чи­слі з ти­ми, хто від­кри­то за­явив про не­зго­ду із за­зна­че­ни­ми змі­на­ми за­ко­но­дав­ства) що­до на­пра­цю­ва­н­ня єди­ної пра­кти­ки об­чи­сле­н­ня кво­ти укра­їн­сько­го кон­тен­ту на те­ле­ба­чен­ні. В на­сту­пні ро­ки, як по­ка­зує пра­кти­ка, На­ціо­наль­на Ра­да на­ма­га­ти­ме­ться «це­мен­ту­ва­ти» свою по­зи­цію в су­дах з лі­цен­зі­а­та­ми-по­ру­шни­ка­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.