Ро­зми­тне­н­ня ав­то за 500 єв­ро: ре­аль­ність чи по­пу­лізм?

Yurydychna Gazeta - - АРГУМЕНТ. ПОЗИЦІЯ. ІДЕЯ - Юлія КУРИЛО, адво­кат, пар­тнер АО «СК ГРУП», ке­рів­ник су­до­вої пра­кти­ки

У Вер­хов­ній Ра­ді за­ре­є­стро­ва­ний за­ко­но­про­ект №8208 про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни та де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до сти­му­лю­ва­н­ня роз­ви­тку рин­ку транс­порт­них за­со­бів. Зокре­ма, мо­ва йде про мо­жли­вість ро­зми­тне­н­ня ав­то за кіль­ка­сот єв­ро. Що ж це та­ке: тур­бо­та про ви­бор­ців-ав­то­мо­бі­лі­стів чи чер­го­вий по­пу­лізм?

«Згі­дно з по­ясню­валь­ною за­пи­скою, ме­тою за­ко­но­про­е­кту є збіль­ше­н­ня до­бро­бу­ту гро­ма­дян шля­хом змен­ше­н­ня по­да­тко­во­го на­ван­та­же­н­ня, звіль­не­н­ня (тим­ча­со­во) опе­ра­цій з вве­зе­н­ня ав­то­мо­бі­лів на ми­тну те­ри­то­рію Укра­ї­ни від опо­да­тку­ва­н­ня по­да­тком на до­да­ну вар­тість та акци­зним збо­ром. При цьо­му про­по­ну­є­ться за­про­ва­ди­ти вві­зне ми­то у роз­мі­рі 500 єв­ро, не­за­ле­жно від вар­то­сті ав­то­мо­бі­ля. З по­ясню­валь­ної за­пи­ски вба­ча­є­ться, що за­про­ва­дже­н­ня но­во­го під­хо­ду не при­зве­де до ви­трат дер­жав­но­го бю­дже­ту та спри­я­ти­ме ле­га­лі­за­ції ав­то­мо­бі­лів іно­зем­но­го ви­ро­бни­цтва, що зна­хо­дя­ться на ми­тній те­ри­то­рії Укра­ї­ни з по­ру­ше­н­ням стро­ків тим­ча­со­во­го вве­зе­н­ня.

Вва­жаю, що за­зна­че­ний за­ко­но­про­ект є чер­го­вим взір­цем по­пу­ліст­ської, не­ви­ва­же­ної та не­да­ле­ко­гля­дної по­лі­ти­ки, на жаль, ду­же при­та­ман­ної по­лі­ти­чним си­ла­ми в Укра­ї­ні, осо­бли­во на­пе­ре­до­дні чер­го­вих ви­бо­рів.

Річ у тім, що ав­то­ри за­ко­но­про­е­кту не вда­ли­ся на­віть до при­бли­зно­го ана­лі­зу впли­ву та­ко­го за­ко­но­про­е­кту на втра­ти дер­жав­но­го бю­дже­ту Укра­ї­ни, на фі­нан­су­ва­н­ня де­фі­ци­ту яко­го Укра­ї­на по­стій­но по­зи­чає ко­шти. Скіль­ки не­до­о­три­має дер­жав­ний бю­джет в ре­зуль­та­ті не­до­лу­гої змі­ни по­лі­ти­ки, ні­хто під­ра­хо­ву­ва­ти не зби­рав­ся. Так са­мо ні­хто на­віть не брав­ся під­ра­хо­ву­ва­ти, яких зби­тків за­зна­ва­ти­ме ри­нок офі­цій­них ав­то­ди­ле­рів, що здій­сню­ють вве­зе­н­ня но­вих ав­то­мо­бі­лів іно­зем­но­го ви­ро­бни­цтва зі спла­тою ПДВ, акци­зу та вві­зно­го ми­та. А та­кож як зби­тки на цьо­му рин­ку по­зна­ча­ться на дер­жав­но­му бю­дже­ті, адже ці суб’єкти го­спо­да- рю­ва­н­ня на­ра­зі справ­но спла­чу­ють ко­шти у ви­гля­ді по­да­тків.

Аб­со­лю­тно зро­зумі­лим є те, що ди­фе­рен­ці­а­ція ми­тних пла­те­жів та вста­нов­ле­н­ня їх у від­со­тках до вар­то­сті ав­то­мо­бі­ля до­зво­ляє ко­ре­лю­ва­ти по­да­тко­ві зо­бов’яза­н­ня зі ста­тка­ми лю­ди­ни. Адже чим до­рож­ча ав­тів­ка, тим ви­щі ми­тні пла­те­жі. За­про­ва­дже­н­ня єди­но­го вві­зно­го ми­та зро­бить та­ку ди­фе­рен­ці­а­цію не­мо­жли­вою та до­зво­лить за низь­ких ви­трат ввез­ти на ми­тну те­ри­то­рію Укра­ї­ни до­ста­тньо до­ро­гі ав­то­мо­бі­лі з мі­ні­маль­ни­ми ви­тра­та­ми.

До то­го ж ме­та за­ко­но­про­е­кту фа­кти­чно не до­ся­га­є­ться, оскіль­ки зби­тки вна­слі­док за­про­ва­дже­н­ня но­во­го по­ряд­ку опо­да­тку­ва­н­ня опе­ра­цій з вве­зе­н­ня ав­то­мо­бі­лів на ми­тну те­ри­то­рію для осо­би­сто­го ко­ри­сту­ва­н­ня не мо­жуть ста­ти пе­ред­умо­вою для по­кра­ще­н­ня жи­т­тя на­се­ле­н­ня, а впли­ває на ду­же обме­же­ну ка­те­го­рію лю­дей. Во­дно­час по­стій­не не­до­фі­нан­су­ва­н­ня ви­трат дер­жав­но­го бю­дже­ту по­збав­ляє мо­жли­во­сті спря­мо­ву­ва­ти ко­шти на фі­нан­су­ва­н­ня за­галь­но­су­спіль­них по­треб.

Не­га­тив­ний вплив ма­ти­ме та­кож факт ле­га­лі­за­ції ав­ті­вок, що вве­зе­ні в Укра­ї­ну та пе­ре­бу­ва­ють на її те­ри­то­рії з по­ру­ше­н­ням ми­тних пра­вил. Та­ким чи­ном сти­му­лю­є­ться по­ру­ше­н­ня за­ко­ну, ні­ве­лю­є­ться обме­же­н­ня та ми­тні про­це­ду­ри, вста­нов­ле­ні за­ко­но­дав­ством. Однак най­стра­шні­ше те, що лю­дям, які вве­зли в Укра­ї­ну ав­то­мо­біль з по­ру­ше­н­ням ми­тно­го за­ко­но­дав­ства, на­да­є­ться не­о­б­ґрун­то­ва­на пе­ре­ва­га, у по­рів­нян­ні з лю­дьми, які до­три­му­ва­ли­ся за­ко­ну під час ім­пор­ту транс­порт­них за­со­бів».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.