В Ра­ді бу­де роз­гля­ну­то но­вий за­ко­но­про­ект що­до еле­ктрон­них до­ка­зів

Yurydychna Gazeta - - АРГУМЕНТ. ПОЗИЦІЯ. ІДЕЯ - Ма­ксим МИКИТАСЬ, на­ро­дний де­пу­тат, іні­ці­а­тор за­ко­но­про­е­кту

17.04.2018 р. в Ра­ді був за­ре­є­стро­ва­ний Про­ект За­ко­ну про вне­се­н­ня змін до ст. 100 Ци­віль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (що­до за­свід­че­н­ня ко­пій еле­ктрон­них до­ка­зів) (ре­єстр. №8281). Згі­дно з текс­том по­ясню­валь­ної за­пи­ски, за­ко­но­про­е­ктом про­по­ну­є­ться вне­сти змі­ни до ст. 100 Ци­віль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу, а са­ме за­мі­ни­ти сло­ва «по­свід­че­них в по­ряд­ку, пе­ред­ба­че­них за­ко­ном» на «по­свід­че­ним в но­та­рі­аль­но­му по­ряд­ку».

«Ва­ші до­ка­зи суд мо­же про­і­гно­ру­ва­ти. Зна­є­те в яко­му ви­пад­ку? Якщо це па­пе­ро­ві ко­пії еле­ктрон­них до­ка­зів. Адже ні­хто не ви­зна­чив, як во­ни по­вин­ні за­ві­ря­ти­ся. Ци­віль­ний ко­декс не дає від­по­віді на це пи­та­н­ня. Згі­дно з ним за­ві­ря­ти під­пи­сом, як пи­сьмо­ві до­ка­зи, не мо­жна, то­му що ко­пії еле­ктрон­них до­ка­зів ко­декс та­ки­ми не вва­жає. Однак у пе­ре­лі­ку ви­пад­ків, в яких ви­ма­га­є­ться но­та­рі­аль­не по­свід­че­н­ня, про ко­пії еле­ктрон­них до­ка­зів ні сло­ва.

Як же їх то­ді за­ві­ря­ти? Ви­хо­дить, що це пи­та­н­ня сьо­го­дні за­ли­ше­но ви­клю­чно на роз­суд суд­ді. Та­ким чи­ном, у ви­снов­ку не про­сто ви­ни­кає плу­та­ни­на. Ва­ші до­ка­зи мо­жуть вза­га­лі ігно­ру­ва­ти­ся і не до­лу­ча­ти­ся до спра­ви. А су­д­дя, на­віть якщо зро­бить це нав­ми­сно, не по­не­се жо­дної від­по­від­аль­но­сті, адже не­має пря­мої нор­ми. Чи мо­жна го­во­ри­ти в та­ких умо­вах про якусь спра­ве­дли­вість про­це­су та зма­галь­ність сто­рін?

На мою дум­ку, не мо­жна. То­му я вніс у Ра­ду за­ко­но­про­ект, який за­ла­тає цю ма­ло­по­мі­тну, але ду­же сер­йо­зну дір­ку в за­ко­но­дав­стві. Рі­ше­н­ня ду­же про­сте – чі­тко вста­но­ви­ти, що ко­пії еле­ктрон­них до­ка­зів за­ві­ря­ю­ться но­та­рі­у­сом. Вже одним цим кро­ком ми по­мі­тно зву­зи­мо по­ле для здій­сне­н­ня по­мил­ки або нав­ми­сної ма­ні­пу­ля­ції з бо­ку суд­ді. А до­ка­зи, які ча­сто зда­тні пе­ре­ло­ми­ти пе­ре­біг су­до­во­го про­це­су, біль­ше не бу­дуть ігно­ру­ва­ти­ся че­рез те, що ко­мусь не­ви­гі­дно при­єд­на­ти їх до спра­ви».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.