Еле­ктрон­ні за­ку­пів­лі че­рез еле­ктрон­ний до­ку­мен­то­обіг

Кейс пе­ре­хо­ду Newtend, офі­цій­но­го май­дан­чи­ка про­е­кту «ProZorro.Пу­блі­чні за­ку­пів­лі», на еле­ктрон­ний до­ку­мен­то­обіг DEALS

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ / МЕДІА / ТЕХНОЛОГІЇ - Оле­ксандр ВЕРНИГОРА, ди­ре­ктор Intecracy Deals Сер­гій ПОНОМАРЕНКО, за­сту­пник ди­ре­кто­ра Newtend ЕЦП),

Прийня­т­тя За­ко­ну Укра­ї­ни «Про пу­блі­чні за­ку­пів­лі» у 2015 р. ста­ло ве­ли­ким кро­ком для Укра­ї­ни та пе­ред­ба­ча­ло пе­ре­ве­де­н­ня дер­жав­них за­ку­пі­вель на но­вий рі­вень – рі­вень про­зо­ро­сті та пу­блі­чно­сті. Ме­тою цьо­го За­ко­ну бу­ло за­без­пе­че­н­ня ефе­ктив­но­го та про­зо­ро­го здій­сне­н­ня за­ку­пі­вель, ство­ре­н­ня кон­ку­рен­тно­го се­ре­до­ви­ща у сфе­рі пу­блі­чних за­ку­пі­вель, за­по­бі­га­н­ня про­я­вам ко­ру­пції у цій сфе­рі, роз­ви­ток до­бро­со­ві­сної кон­ку­рен­ції.

За­зна­че­ний за­кон спри­яв по­яві так зва­них ав­то­ри­зо­ва­них еле­ктрон­них май­дан­чи­ків, що яв­ля­ють со­бою ав­то­ри­зо­ва­ні упов­но­ва­же­ним ор­га­ном ін­фор­ма­цій­но-те­ле­ко­му­ні­ка­цій­ні си­сте­ми, які є ча­сти­ною еле­ктрон­ної си­сте­ми за­ку­пі­вель та за­без­пе­чу­ють ре­є­стра­цію осіб, ав­то­ма­ти­чне роз­мі­ще­н­ня, отри­ма­н­ня і пе­ре­да­н­ня ін­фор­ма­ції та до­ку­мен­тів під час про­ве­де­н­ня про­це­дур за­ку­пі­вель, ко­ри­сту­ва­н­ня сер­ві­са­ми з ав­то­ма­ти­чним обмі­ном ін­фор­ма­ці­єю, до­ступ до яких здій­сню­є­ться за до­по­мо­гою ме­ре­жі Ін­тер­нет.

Одним із та­ких ав­то­ри­зо­ва­них еле­ктрон­них май­дан­чи­ків є Newtend – офі­цій­ний май­дан­чик про­е­кту «ProZorro. Пу­блі­чні за­ку­пів­лі». Окрім ре­а­лі­за­ції по­ло­жень та ці­лей За­ко­ну «Про пу­блі­чні за­ку­пів­лі», Newtend та­кож під­три­мує по­лі­ти­ку укра­їн­сько­го уря­ду в пи­та­н­нях ді­джи­та­лі­за­ції. Не­що­дав­но май­дан­чик за­явив про за­пуск для сво­їх ко­ри­сту­ва­чів сер­ві­су еле­ктрон­но­го до­ку­мен­то­обі­гу DEALS. Роз­ка­же­мо про до­свід ре­а­лі­за­ції цьо­го кей­су.

Background

Ще в ми­ну­ло­му ро­ці Newtend та Intecracy Deals під­пи­са­ли ме­мо­ран­дум про спів­пра­цю що­до за­про­ва­дже­н­ня на май­дан­чи­ку си­сте­ми еле­ктрон­но­го до­ку­мен­то­обі­гу Deals. Від­то­ді ком­па­нії по­ча­ли пра­цю­ва­ти над ре­а­лі­за­ці­єю про­е­кту. Бу­ло ви­зна­че­но ета­пи, про­тя­гом яких рі­ше­н­ня Deals має бу­ти за­про­ва­дже­не на май­дан­чи­ку Newtend:

• Ада­пта­ція си­сте­ми еле­ктрон­но­го до­ку­мен­то­обі­гу під по­тре­би Newtend;

• На­вча­н­ня спе­ці­а­лі­стів Newtend пра­цю­ва­ти в си­сте­мі еле­ктрон­но­го до­ку­мен­то­обі­гу Deals;

• Те­сту­ва­н­ня ро­бо­ти Deals на май­дан­чи­ку Newtend;

• За­пуск пі­ло­тно­го про­е­кту се­ред обме­же­ної кіль­ко­сті клі­єн­тів Newtend та зво­ро­тній зв'язок від ко­ри­сту­ва­чів;

• Пов­но­цін­ний за­пуск для всіх клі­єн­тів Newtend;

На­ра­зі всі те­хні­чні ро­бо­ти що­до ін­те­гра­ції вже за­вер­ше­ні, від­бу­ва­є­ться те­сту­ва­н­ня ро­бо­ти си­сте­ми Deals на май­дан­чи­ку Newtend. За на­ши­ми про­гно­за­ми, вже у трав­ні цьо­го ро­ку клі­єн­ти Newtend ма­ти­муть мо­жли­вість ко­ри­сту­ва­ти­ся усі­ма пе­ре­ва­га­ми еле­ктрон­но­го до­ку­мен­то­обі­гу.

Якщо го­во­ри­ти про пе­ред­умо­ви на­шої спів­пра­ці, на­сам­пе­ред, не­об­хі­дно за­зна­чи­ти, що сьо­го­дні ін­фор­ма­цій­ні те­хно­ло­гії є ру­шій­ною си­лою роз­ви­тку будь-якої ком­па­нії. Кон­сор­ці­ум Intecracy Group, до яко­го вхо­дить ком­па­нія Intecracy Deals, вже біль­ше ніж рік то­му пе­ре­вів свій юри­ди­чно зна­чу­щий до­ку­мен­то­обіг з кон­тр­аген­та­ми в еле­ктрон­ний ви­гляд. Цей до­свід став ду­же ці­ка­вим для Newtend, в ре­зуль­та­ті чо­го бу­ло прийня­то рі­ше­н­ня про спів­пра­цю та ре­а­лі­за­цію спіль­но­го про­е­кту – Newtend-Deals.

Еле­ктрон­ний до­ку­мен­то­обіг на­дає зна­чні пе­ре­ва­ги бі­зне­су. Він не ли­ше за­оща­джує ко­шти, які ви­тра­ча­ли­ся на друк та до­став­ку до­ку­мен­тів, але й еко­но­мить час пра­ців­ни­ків на ро­бо­ту з до­ку­мен­та­ми та їх по­шук. Еле­ктрон­ний до­ку­мен­то­обіг є зна­чною кон­ку­рен­тною пе­ре­ва­гою. Ми ві­ри­мо, що за йо­го до­по­мо­гою ви­го­ду отри­ма­ють ко­ри­сту­ва­чі май­дан­чи­ка Newtend.

Сер­віс еле­ктрон­но­го до­ку­мен­то­обі­гу до­зво­лить уча­сни­кам еле­ктрон­них тор­гів отри­му­ва­ти до­ку­мен­ти, під­пи­са­ні Еле­ктрон­ним ци­фро­вим під­пи­сом (да­лі – за лі­че­ні хви­ли­ни, а не че­ка­ти їх над­хо­дже­н­ня в по­што­ву скринь­ку. Вар­то за­ува­жи­ти, що еле­ктрон­ні до­ку­мен­ти, укла­де­ні від­по­від­но до ви­мог чин­но­го за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни та під­пи­са­ні ЕЦП, ма­ють та­ку ж юри­ди­чну си­лу, як і па­пе­ро­ві їх ана­ло­ги.

Без­пе­ка да­них

Сьо­го­дні ду­же акту­аль­ним є пи­та­н­ня кі­бер­без­пе­ки, адже роз­го­ло­ше­н­ня еле­ктрон­них да­них мо­же при­ве­сти до не­га­тив­них на­слід­ків для будь-яко­го бі­зне­су. Впро­ва­джу­ю­чи еле­ктрон­ний до­ку­мен­то­обіг, на­сам­пе­ред, ми по­ду­ма­ли про без­пе­ку да­них. До­ку­мен­ти, які під­пи­су­ю­ться та збе­рі­га­ю­ться в си­сте­мі DEALS, за­хи­ще­ні від мо­жли­во­сті до­сту­пу до них тре­тіх осіб.

Си­сте­ма Deals ство­ре­на на пла­тфор­мі UnityBase. Це го­лов­на га­ран­тія без­пе­ки Deals. UnityBase – це ви­со­ко- про­ду­ктив­на ві­тчи­зня­на RAD пла­тфор­ма, яка бу­ла роз­ро­бле­на кон­сор­ці­у­мом Intecracy Group і при­зна­че­на для ство­ре­н­ня си­стем рів­ня Enterprise (на­ціо­наль­но­го рів­ня). Пла­тфор­ма за­без­пе­чує ви­со­ку від­мо­во­стій­кість та без­пе­ку, мо­жли­вість фун­кціо­наль­но­го роз­ви­тку в дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві, ви­со­кий рі­вень ін­те­гра­ції з ін­ши­ми до­да­тка­ми. Спектр зав­дань, які мо­жна ви­рі­шу­ва­ти за до­по­мо­гою пла­тфор­ми, май­же не­о­бме­же­ний.

Пе­ре­ва­ги від про­е­кту

Ін­те­гра­ція Newtend і Deals роз­ши­рює мо­жли­во­сті для клі­єн­тів май­дан­чи­ку і під­ви­щує ефе­ктив­ність уча­сті в еле­ктрон­них за­ку­пів­лях та ау­кціо­нах. Вве­де­н­ня си­сте­ми Deals на май­дан­чи­ку Newtend до­зво­лить ко­ри­сту­ва­чам змен­ши­ти ча­сти­ну ру­тин­них опе­ра­цій та під­ви­щи­ти швид­кість оброб­ки до­ку­мен­тів. Це здій­снить по­зи­тив­ний вплив на якість пу­блі­чних за­ку­пі­вель та еле­ктрон­них ау­кціо­нів. То­му ав­то­ма­ти­за­ція ро­бо­ти з до­ку­мен­та­ми, які цир­ку­лю­ють в уста­но­ві, має ва­жли­ве зна­че­н­ня для під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті ді­яль­но­сті усі­єї си­сте­ми тор­гів.

За­про­ва­дже­н­ня еле­ктрон­но­го до­ку­мен­то­обі­гу на­да­ло май­дан­чи­ку Newtend та­кі пе­ре­ва­ги:

• еко­но­мія ча­су на ро­бо­ту з до­ку­мен­та­ми зав­дя­ки мо­жли­во­сті їх по- го­дже­н­ня та під­пи­са­н­ня в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді;

• си­сте­ма­ти­за­ція та ав­то­ма­ти­за­ція про­це­сів ро­бо­ти з до­ку­мен­та­ми;

• на­дій­не та без­пе­чне збе­рі­га­н­ня до­ку­мен­тів;

• ін­но­ва­цій­ний роз­ви­ток май­дан­чи­ка шля­хом ре­а­лі­за­ції ін­но­ва­цій­но­го рі­ше­н­ня.

За­про­ва­дже­н­ня еле­ктрон­но­го до­ку­мен­то­обі­гу на май­дан­чи­ку здій­сню­є­ться, пе­ре­д­усім, для зру­чно­сті йо­го клі­єн­тів. За до­по­мо­гою май­дан­чи­ка клі­єн­ти змо­жуть:

• опти­мі­зу­ва­ти ре­сур­си, не­об­хі­дні для обмі­ну до­ку­мен­та­ми з май­дан­чи­ком, зав­дя­ки про­сто­му ін­тер­фей­су та чі­тким ал­го­ри­тмам; • під­ви­щи­ти опе­ра­тив­ність ро­бо­ти; • змен­ши­ти ви­тра­ти на до­ку­мен­то­обіг шля­хом від­мо­ви від па­пе­ру та дру­ку до­ку­мен­тів;

• по­лег­ши­ти ро­бо­ту з до­ку­мен­та­ми (до­став­ка, по­шук, сор­ту­ва­н­ня, збе­рі­га­н­ня).

Ба­че­н­ня май­бу­тньо­го

За­про­ва­дже­н­ня еле­ктрон­но­го до­ку­мен­то­обі­гу на Newtend – це ли­ше один із кро­ків, здій­снен­них у ме­жах ін­но­ва­цій­но­го роз­ви­тку май­дан­чи­ка. Окрім то­го, пла­ну­є­ться вдо­ско­на­ле­н­ня ін­тер­фей­сів ко­ри­сту­ва­чів шля­хом ви­ко­ри­ста­н­ня су­ча­сних ін­стру­мен­тів usabillity-трек­кін­гу, ви­ко­ри­ста­н­ня ней­рон­них сі­ток для опти­мі­за­ції та по­стій­но­го на­вча­н­ня ал­го­ри­тмів по­шу­ку ін­фор­ма­ції, а та­кож за­про­ва­дже­н­ня су­ча­сних ме­то­дів ау­тен­ти­фі­ка­ції (та­ких як Touch ID, Face ID та ін.).

Та­кож ми ба­чи­мо пер­спе­кти­ву у ви­ко­ри­стан­ні в бі­знес-ді­яль­но­сті смарт-кон­тра­ктів. Якщо еле­ктрон­ний до­ку­мент – це зви­чай­ний до­ку­мент, ство­ре­ний в еле­ктрон­ній фор­мі та під­пи­са­ний за до­по­мо­гою ЕЦП, то смарт-кон­тракт – це вже но­вий рі­вень вза­є­мо­дії між кон­тр­аген­та­ми з ви­ко­ри­ста­н­ням шту­чно­го ін­те­ле­кту.

Смарт-кон­тракт – це на­пи­са­ний за до­по­мо­гою комп'ютер­но­го ко­ду еле­ктрон­ний про­то­кол з ме­тою пе­ре­да­чі ін­фор­ма­ції та за­без­пе­че­н­ня ви­ко­на­н­ня умов кон­тра­кту обо­ма сто­ро­на­ми. Ін­ши­ми сло­ва­ми, це софт, який до­зво­ляє кон­тро­лю­ва­ти ви­ко­на­н­ня умов кон­тра­кту. Тоб­то кон­тракт ви­ко­ну­ва­ти­ме­ться за до­по­мо­гою пев­них ал­го­ри­тмів. Для мо­жли­во­сті пов­но­цін­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня смар­ткон­тра­ктів та їх по­пу­ля­ри­за­ції в бі­знес-се­ре­до­ви­щі не­об­хі­дне від­по­від­не нор­ма­тив­не ре­гу­лю­ва­н­ня.

Еле­ктрон­ні до­ку­мен­ти, укла­де­ні від­по­від­но до ви­мог чин­но­го за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни та під­пи­са­ні ЕЦП, ма­ють та­ку ж юри­ди­чну си­лу, як і па­пе­ро­ві їх ана­ло­ги

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.