Спла­тив рен­ту – гу­ляй смі­ло!

Yurydychna Gazeta - - АРГУМЕНТ. ПОЗИЦІЯ. ІДЕЯ - Яро­слав ПЕТРОВ, пар­тнер ЮФ Asters Сер­гій ЯРОШЕНКО, юрист ЮФ Asters

02.03.2018 р. Мі­ні­стер­ство еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів опри­лю­дни­ло про­ект За­ко­ну Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни та ін­ших за­ко- нів Укра­ї­ни що­до при­пи­не­н­ня пра­ва ко­ри­сту­ва­н­ня на­дра­ми». Ме­тою за­ко­но­про­е­кту, згі­дно з текс­том по­ясню­валь­ної за­пи­ски, є за­крі­пле­н­ня на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні діє- вих ме­ха­ні­змів впли­ву на на­дро­ко­ри­сту­ва­чів, які по­ру­шу­ють ви­мо­ги за­ко­но­дав­ства, не­своє­ча­сно та не в пов­но­му об­ся­зі спла­чу­ють рен­ту пла­ту за ко­ри­сту­ва­н­ня на­дра­ми.

Не­що­дав­но бу­ло опри­лю­дне­но про­ект За­ко­ну Укра­ї­ни « Про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни та ін­ших за­ко­нів Укра­ї­ни що­до при­пи­не­н­ня пра­ва ко­ри­сту­ва­н­ня на­дра­ми», роз­ро­бле­ний за іні­ці­а­ти­ви Мі­ні­стер­ства еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів Укра­ї­ни. Акту­аль­ність За­ко­но­про­е­кту в Мін­при­ро­ди ар­гу­мен­ту­ють не­об­хі­дні­стю кон­тро­лю не­до­бро­со­ві­сних на­дро­ко­ри­сту­ва­чів та при­тя­гне­н­ня їх до від­по­від­аль­но­сті за по­ру­ше­н­ня зо­бов' язань зі спла­ти рен­ти. Про­по­ную з'ясу­ва­ти, на­скіль­ки спра­ве­дли­вою є та­ка іні­ці­а­ти­ва.

За­ко­но­про­ект вста­нов­лює гра­ни­чні ме­жі по­да­тко­во­го бор­гу, у ра­зі пе­ре­ви­ще­н­ня яких на­дро­ко­ри­сту­ва­чі бу­дуть не­сти від­по­від­аль­ність.

З одно­го бо­ку, ло­гі­ка впро­ва­дже­н­ня та­ко­го ре­жи­му є зро­зумі­лою та прийня­тною, з огля­ду на те, що:

• ді­яль­ність ком­па­ній, що­до яких він має за­сто­со­ву­ва­ти­ся, пов'яза­на з ви­ко­ри­ста­н­ням надр для ви­до­бу­ва­н­ня ко­ри­сних ко­па­лин;

• на­дро­ко­ри­сту­ва­чі ма­ють ді­я­ти за одна­ко­ви­ми пра­ви­ла­ми;

• на­дро­ко­ри­сту­ва­чі ма­ють від­по­від­а­ти за не­до­бро­со­ві­сні дії;

• до­бро­со­ві­сна по­ве­дін­ка має за­охо­чу­ва­ти­ся.

З ін­шо­го бо­ку, за­про­по­но­ва­ні ме­ха­ні­зми є на­дмір­ни­ми з ко­мер­цій­ної по­зи­ції та юри­ди­чно не­при­да­тни­ми, що впли­ває на по­зи­тив­ний ре­зуль­тат. Це сто­су­є­ться, се­ред ін­шо­го, штра­фних сан­кцій, від­стро­че­н­ня по­да­тко­во­го бор­гу та упов­но­ва­же­но­го кон­тро­лю­ю­чо­го ор­га­ну.

Штра­фні сан­кції

За­ко­но­про­е­ктом пе­ред­ба­ча­є­ться до­да­тко­ва від­по­від­аль­ність для на­дро­ко­ри­сту­ва­чів, які нев­ча­сно спла­чу­ють по­да­тко­вий борг. Зокре­ма, ра­зом зі штра­фа­ми за ст. 126 та ст. 129 По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни до ком­па­ній про­по­ну­є­ться за­сто­со­ву­ва­ти ще й сан­кції у ви­гля­ді зу­пи­не­н­ня ( ану­лю­ва­н­ня) спе­ці­аль­но­го до­зво­лу на ко­ри­сту­ва­н­ня на­дра­ми та ви­лу­че­н­ня при­бу­тку від го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті з ви­до­бу­ва­н­ня ко­ри­сних ко­па­лин.

Впро­ва­дже­н­ня до­да­тко­вих сан­кцій не ви­да­є­ться до­ціль­ним. По- пер­ше, чин­ним по­да­тко­вим за­ко­но­дав­ством вре­гу­льо­ва­но пи­та­н­ня не­спла­ти по­да­тко­во­го бор­гу та пе­ред­ба­че­но за­сто­су­ва­н­ня штра­фів. По-дру­ге, мо­жли­вість ану­лю­ва­н­ня спе­ці­аль­но­го до­зво­лу у зв'яз­ку з про­стро­че­н­ням опла­ти по­да­тко­во­го бор­гу мо­же зна­чно змен­ши­ти при­ва­бли­вість га­лу­зі на­дро­ко­ри­сту­ва­н­ня та не­га­тив­но впли­ну­ти на її май­бу­тній роз­ви­ток.

Від­стро­че­н­ня по­да­тко­во­го бор­гу

За­ко­но­про­е­ктом до­зво­ля­є­ться уни­ка­ти штра­фних сан­кцій за не­своє­ча­сну спла­ту рен­ти шля­хом від­стро­че­н­ня по­да­тко­во­го бор­гу. На­дро­ко­ри­сту­ва­чам про­по­ну­є­ться на­да­ти 20 ка­лен­дар­них днів з мо­мен­ту ви­ни­кне­н­ня по­да­тко­во­го бор­гу, щоб укла­сти до­го­вір роз­стро­че­н­ня (від­стро­че­н­ня) по­да­тко­во­го бор­гу з ор­га­на­ми Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби.

Хо­ча це мо­жна ін­тер­пре­ту­ва­ти як дру­жній крок до пред­став­ни­ків бі­зне­су на­дро­ко­ри­сту­ва­н­ня, однак на пра­кти­ці від­стро­че­н­ня по­да­тко­во­го бор­гу є скла­дним, дов­го­три­ва­лим та вкрай не­по­пу­ляр­ним ін­стру­мен­том з низ­кою осо­бли­во­стей.

Зокре­ма, рі­ше­н­ня про оформ­ле­н­ня від­стро­че­н­ня по­да­тко­во­го бор­гу чи від­мо­ву при­йма­є­ться ор­га­на­ми ДФС дис­кре­цій­но. У чин­но­му за­ко­но­дав­стві від­су­тні єди­ні кри­те­рії, які по­трі­бно бу­ло б ви­ко­на­ти для оформ­ле­н­ня від­стро­че­н­ня. Це озна­чає, що на­віть якщо на­дро­ко­ри­сту­вач звер­не­ться за від­стро­че­н­ням по­да­тко­во­го бор­гу, не­має га­ран­тій, що рі­ше­н­ня ор­га­нів ДФС про від­стро­че­н­ня бу­де по­зи­тив­ним.

До то­го ж, від­по­від­но до п. 100.11 ст. 100 ПКУ, по­да­тко­вий борг на- дро­ко­ри­сту­ва­ча, що пе­ре­ви­щує 1 млн грн, мо­же бу­ти від­стро­че­но ли­ше у ра­зі оформ­ле­н­ня по­да­тко­вої за­ста­ви на йо­го май­но.

Все це впли­ває на ре­а­лі­за­цію та­ко­го ме­ха­ні­зму в за­де­кла­ро­ва­ні стро­ки, а та­кож на до­бро­со­ві­сних пла­тни­ків по­да­тків. То­му пе­ред тим як впро­ва­джу­ва­ти аль­тер­на­тив­ні ме­ха­ні­зми з по­га­ше­н­ня по­да­тко­во­го бор­гу, не­об­хі­дно чі­тко вре­гу­лю­ва­ти про­це­ду­ру їх адмі­ні­стру­ва­н­ня та ре­а­лі­за­ції.

Упов­но­ва­же­ний кон­тро­лю­ю­чий ор­ган

За­ко­но­про­ект на­ді­ляє Дер­жгео­на­дра пов­но­ва­же­н­ня­ми ану­лю­ва­ти будь- який з на­да­них на­дро­ко­ри­сту­ва­чу спе­ці­аль­них до­зво­лів. Так, у ра­зі на­яв­но­сті у ко­ри­сту­ва­ча кіль­кох до­зво­лів на ко­ри­сту­ва­н­ня на­фто­га­зо­но­сни­ми на­дра­ми та пе­ре­ви­ще­н­ня роз­мі­ру по­да­тко­во­го бор­гу (1300 та 6000 про­жи­тко­вих мі­ні­му­мів для пра­це­зда­тних осіб) Дер­жгео­на­дра на вла­сний роз­суд ви­рі­шує, який з та­ких до­зво­лів ану­лю­ва­ти.

За­про­по­но­ва­ний під­хід не є спра­ве­дли­вим, по­ро­джує ри­зи­ки зло­вжи­ва­н­ня та обме­же­н­ня кон­ку­рен­ції, оскіль­ки на­дає зна­чної дис­кре­ції Дер­жгео­на­дра. Щоб за­по­біг­ти зло­вжи­ва­н­ням, по­трі­бно вре­гу­лю­ва­ти, що ли­ше спе­ці­аль­ні до­зво­ли, що­до яких ви­ник по­да­тко­вий борг зі спла­ти рен­тної пла­ти, мо­жуть бу­ти зу­пи­не­ні або ану­льо­ва­ні.

За­га­лом, по­зи­тив­ним є той факт, що За­ко­но­про­ект спря­мо­ва­ний на вста­нов­ле­н­ня чі­тких пра­вил опо­да­тку­ва­н­ня для на­дро­ко­ри­сту­ва­чів. Без­пе­ре­чно, це спри­я­ти­ме зро­стан­ню при­ва­бли­во­сті укра­їн­ської га­лу­зі на­дро­ко­ри­сту­ва­н­ня. Однак для до­ся­гне­н­ня ба­жа­но­го ефе­кту та за­по­бі­га­н­ня будь- яким зло­вжи­ва­н­ням ( на­сам­пе­ред, з бо­ку кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів) За­ко­но­про­ект по­тре­бує зна­чно­го до­о­пра­цю­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.