Де­кла­ру­ва­н­ня гро­мад­ських акти­ві­стів у тер­мі­нах і по­ня­т­тях

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА НАЗК - Гри­го­рійГ ій МАРТИНЕНКО МАРТИНЕНКО, Де­пар­та­мент пе­ре­вір­ки де­кла­ра­цій та мо­ні­то­рин­гу спосо­бу жи­т­тя НАЗК

Про­дов­же­н­ня. По­ча­ток у №18 (620) від 8 трав­ня 2018 р.

У пер­шій ча­сти­ні стат­ті в по­пе­ре­дньо­му но­ме­рі «Юри­ди­чної Га­зе­ти» бу­ли роз­гля­ну­ті пи­та­н­ня що­до за­сто­су­ва­н­ня окре­мих по­ло­жень За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції» сто­сов­но від­не­се­н­ня до суб’єктів де­кла­ру­ва­н­ня фі­зи­чних осіб від­по­від­но до п. 5 ч. 1 ст. 3 за­зна­че­но­го За­ко­ну.

Зокре­ма, що ди­пло­ма­ти­чні мі­сії або між­на­ро­дні до­но­ри, що не за­ре­є­стро­ва­ні в Укра­ї­ні, не під­па­да­ють під дію ви­зна­че­н­ня про­е­ктів (про­грам) те­хні­чної або ін­шої, в то­му чи­слі без­по­во­ро­тної, до­по­мо­ги, а от­же, не мо­жуть бу­ти суб’єкта­ми де­кла­ру­ва­н­ня у ро­зу­мін­ні п. 5 ч. 1 ст. 3 За­ко­ну.

Під по­ня­т­тям «си­сте­ма­ти­чно» у на­ве­де­но­му по­ло­жен­ні За­ко­ну мо­жна ро­зу­мі­ти ви­ко­на­н­ня за­зна­че­них ро­біт чи на­да­н­ня по­слуг дві­чі та біль­ше ра­зів упро­довж одно­го ро­ку. При цьо­му від­слід­ко­ву­ва­н­ня си­сте­ма­ти­чно­сті ді­яль­но­сті здій­сню­є­ться без­по­се­ре­дньо фі­зи­чною осо­бою, яка у ра­зі си­сте­ма­ти­чно­го ви­ко­на­н­ня та­кої ді­яль­но­сті (див. ви­ще) стає суб’єктом де­кла­ру­ва­н­ня та, від­по­від­но, зо­бов’яза­на до­три­му­ва­ти­ся пе­ред­ба­че­них За­ко­ном ви­мог фі­нан­со­во­го кон­тро­лю.

Ви­зна­чаль­ною озна­кою при ква­лі­фі­ка­ції осо­би суб’єктом де­кла­ру­ва­н­ня, згі­дно з абз. 3 п. 5 ч. 1 ст. 3 За­ко­ну, є отри­ма­н­ня нею опла­ти (фі­нан­су­ва­н­ня) за ра­ху­нок те­хні­чної або ін­шої, в то­му чи­слі без­по­во­ро­тної, до­по­мо­ги у сфе­рі за­по­бі­га­н­ня, про­ти­дії ко­ру­пції, а та­кож здій­сне­н­ня ро­бо­ти чи на­да­н­ня по­слуг, сто­сов­но яких отри­ма­на опла­та. Однак фі­зи­чна осо­ба стає суб’єктом де­кла­ру­ва­н­ня, якщо во­на без­по­се­ре­дньо здій­сню­ва­ла пев­ну ді­яль­ність у сфе­рі за­по­бі­га­н­ня, про- ти­дії ко­ру­пції, а са­ме: ви­ко­ну­ва­ла ро­бо­ти чи на­да­ва­ла по­слу­ги що­до ім­пле­мен­та­ції стан­дар­тів у сфе­рі ан­ти­ко­ру­пцій­ної по­лі­ти­ки, мо­ні­то­рин­гу ан­ти­ко­ру­пцій­ної по­лі­ти­ки в Укра­ї­ні, під­го­тов­ки про­по­зи­цій з пи­тань фор­му­ва­н­ня, ре­а­лі­за­ції та­кої по­лі­ти­ки.

При цьо­му йде­ться кон­кре­тно про ви­ко­на­н­ня фі­зи­чною осо­бою дій що­до ім­пле­мен­та­ції стан­дар­тів у сфе­рі ан­ти­ко­ру­пцій­ної по­лі­ти­ки, мо­ні­то­рин­гу ан­ти­ко­ру­пцій­ної по­лі­ти­ки в Укра­ї­ні, під­го­тов­ки про­по­зи­цій з пи­тань фор­му­ва­н­ня, ре­а­лі­за­ції та­кої по­лі­ти­ки. Та­ким чи­ном, абз. 3 п. 5 ч. 1 ст. 3 За­ко­ну не сто­су­є­ться осіб, які на­да­ють ін­ші по­слу­ги чи ви­ко­ну­ють ін­ші ро­бо­ти, в то­му чи­слі на­да­н­ня в орен­ду при­мі­щень, до­став­ку пи­тної во­ди, ви­го­тов­ле­н­ня дру­ко­ва­ної про­ду­кції то­що.

Ке­рів­ни­ки ГО та чле­ни ви­що­го ор­га­ну управ­лі­н­ня

Вра­хо­ву­ю­чи по­ло­же­н­ня За­ко­ну Укра­ї­ни «Про гро­мад­ські об’єд­на­н­ня» та ін­ші акти за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни, до ке­рів­ни­ків, осіб, які вхо­дять до скла­ду ви­що­го ор­га­ну управ­лі­н­ня, ін­ших ор­га­нів управ­лі­н­ня гро­мад­ських об’єд­нань, ін­ших не­під­при­єм­ни­цьких то­ва­риств на­ле­жать, зокре­ма:

• всі чле­ни за­галь­них збо­рів чи ін­шо­го ви­що­го ор­га­ну управ­лі­н­ня гро­мад­сько­го об’єд­на­н­ня, ін­шо­го не­під­при­єм­ни­цько­го то­ва­ри­ства, якщо та­ке об’єд­на­н­ня чи то­ва­ри­ство здій­сню­ють за­зна­че­ну в абз. 4 п. 5 ч. 1 ст. 3 За­ко­ну ді­яль­ність;

• ке­рів­ни­ки та чле­ни ор­га­нів управ­лі­н­ня гро­мад­ських об’ єд­нань, ін­ших не­під­при­єм­ни­цьких то­ва­риств, якщо та­ке об’єд­на­н­ня чи то­ва­ри­ство здій­сню­ють за­зна­че­ну в абз. 4 п. 5 ч. 1 ст. 3 За­ко­ну ді­яль­ність. Ор­га­ни управ­лі­н­ня та ке­рів­ник об’єд­на­н­ня (то­ва­ри­ства) ви­зна­ча­ю­ться в йо­го ста­ту­ті.

Вар­то за­ува­жи­ти, що тип від­но­син між чле­ном ор­га­ну ви­що­го чи ін­шо­го ор­га­ну управ­лі­н­ня (тру­до­ві чи ци­віль­но-пра­во­ві від­но­си­ни, опла­чу­ва­на ро­бо­та чи ні) не має зна­че­н­ня для ці­лей на­ве­де­но­го по­ло­же­н­ня.

От­же, фі­зи­чна осо­ба вва­жа­є­ться суб’єктом де­кла­ру­ва­н­ня, якщо вхо­дить до скла­ду ви­що­го ор­га­ну управ­лі­н­ня за­зна­че­но­го ор­га­ну або є ке­рів­ни­ком гро­мад­сько­го об’єд­на­н­ня, ін­шо­го не­під­при­єм­ни­цько­го то­ва­ри­ства, яке здій­снює ви­зна­че­ну в абз. 4 п. 5 ч. 1 ст. 3 За­ко­ну ді­яль­ність.

Здій­сне­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­ної ді­яль­но­сті

По­ня­т­тя гро­мад­сько­го об’єд­на­н­ня ви­зна­че­но в За­ко­ні Укра­ї­ни «Про гро­мад­ські об’єд­на­н­ня» – це до­бро­віль­не об’єд­на­н­ня фі­зи­чних осіб та/або юри­ди­чних осіб при­ва­тно­го пра­ва для здій­сне­н­ня та за­хи­сту прав і сво­бод, за­до­во­ле­н­ня су­спіль­них, зокре­ма еко­но­мі­чних, со­ці­аль­них, куль­тур­них, еко­ло­гі­чних та ін­ших ін­те­ре­сів.

По­ня­т­тя не­під­при­єм­ни­цько­го то­ва­ри­ства ви­зна­че­но в Ци­віль­но­му ко­де­ксі Укра­ї­ни, від­по­від­но до яко­го то­ва­ри­ством є ор­га­ні­за­ція, ство­ре­на шля­хом об’єд­на­н­ня осіб (уча­сни­ків), які ма­ють пра­во уча­сті в цьо­му то­ва­ри­стві. То­ва­ри­ство мо­же бу­ти ство­ре­но одні­єю осо­бою, якщо ін­ше не вста­нов­ле­но за­ко­ном (ст. 83 Ци­віль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни). Не­під­при­єм­ни­цьки­ми то­ва­ри­ства­ми є то­ва­ри­ства, які не ма­ють на ме­ті одер­жа­н­ня при­бу­тку для йо­го на­сту­пно­го роз­по­ді­лу між уча­сни­ка­ми (ст. 85 Ци­віль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни). При­кла­ди не­під­при­єм­ни­цьких то­ва­риств: ко­опе­ра­ти­ви (крім ви­ро­бни­чих), бла­го­дій­ні ор­га­ні­за­ції, тор­го­во-про­ми­сло­ві па­ла­ти, по­лі­ти­чні пар­тії, ре­лі­гій­ні ор­га­ні­за­ції, про­фе­сій­ні спіл­ки, адво­кат­ські об’єд­на­н­ня, кре­ди­тні спіл­ки, твор­чі спіл­ки, са­мо­ре­гу­льо­ва­ні ор­га­ні­за­ції то­що.

Сто­сов­но ке­рів­ни­ків або чле­нів ор­га­нів управ­лі­н­ня гро­мад­ських об’єд­нань, ін­ших не­під­при­єм­ни­цьких то­ва­риств, що здій­сню­ють ви­зна­че­ну ан­ти­ко­ру­пцій­ну ді­яль­ність, то від­по­від­ні фі­зи­чні осо­би є суб’єкта­ми де­кла­ру­ва­н­ня ли­ше у ра­зі фа­кти­чно­го здій­сне­н­ня від­по­від­ної ді­яль­но­сті та­кою ор­га­ні­за­ці­єю. Тоб­то за­зна­че­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­ної ді­яль­но­сті у ста­ту­тних до­ку­мен­тах ор­га­ні­за­ції не є під­твер­дже­н­ням здій­сне­н­ня та­кої ді­яль­но­сті. Ана­ло­гі­чно, якщо ор­га­ні­за­ція здій­снює на пра­кти­ці ан­ти­ко­ру­пцій­ну ді­яль­ність, хо­ча від­по­від­на ді­яль­ність не за­зна­че­на в її ста­ту­тних до­ку­мен­тах, то во­на все одно по­тра­пляє під дію за­зна­че­но­го по­ло­же­н­ня. На­при­клад, якщо гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція, основ­на ді­яль­ність якої пов’яза­на із за­хи­стом нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща, здій­сню­ва­ти­ме ді­яль­ність у сфе­рі за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції, то її ке­рів­ни­ки, чле­ни ор­га­нів управ­лі­н­ня ста­нуть суб’єкта­ми де­кла­ру­ва­н­ня від­по­від­но до За­ко­ну.

Сло­во­спо­лу­че­н­ня «та/або бе­руть участь, за­лу­ча­ю­ться до здій­сне­н­ня за­хо­дів, пов’яза­них із за­по­бі­га­н­ням, про­ти­ді­єю ко­ру­пції» сто­су­є­ться не фі­зи­чних осіб, а гро­мад­ських об’єд­нань, ін­ших не­під­при­єм­ни­цьких то­ва­риств. Тоб­то якщо об’єд­на­н­ня (то­ва­ри­ство) не здій­снює свою основ­ну ді­яль­ність у сфе­рі за­по­бі­га­н­ня, про­ти­дії ко­ру­пції, але бе­ре участь, за­лу­ча­є­ться до здій­сне­н­ня за­хо­дів, пов’яза­них із за­по­бі­га­н­ням, про­ти­ді­єю ко­ру­пції, то ке­рів­ни­ки та чле­ни ор­га­нів управ­лі­н­ня та­ко­го об’єд­на­н­ня (то­ва­ри­ства) є суб’єкта­ми де­кла­ру­ва­н­ня у ро­зу­мін­ні За­ко­ну.

Де­кла­ра­ція по­да­є­ться у 2018 р. за пе­рі­од з дня на­бра­н­ня чин­но­сті За­ко­ном Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­нів Укра­ї­ни що­до осо­бли­во­стей фі­нан­со­во­го кон­тро­лю окре­мих ка­те­го­рій по­са­до­вих осіб» від 23.03.2017 р. №1975-VIII, тоб­то з 30.03.2017 р. до 31.12.2018 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.