По­да­ток на до­да­ну вар­тість в ІТ

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО | ПОДАТКОВЕ ПРАВО - На­та­лія Н і МУСІЄНКО, МУСІЄНКО юрист пра­кти­ки з ви­рі­ше­н­ня по­да­тко­вих спо­рів KPMG Law Ukraine

Най­більш обго­во­рю­ва­ним пи­та­н­ням на ІТ-рин­ку Укра­ї­ни в опо­да­тку­ван­ні ПДВ бу­ли змі­ни, які ста­ли­ся у зв’яз­ку з вне­се­н­ням змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (да­лі –

ПК Укра­ї­ни) та на­бра­ли чин­но­сті на по­ча­тку 2018 р.

ПДВ- піль­га в ІТ: як бу­ло

Для ро­зу­мі­н­ня ва­го­мо­сті вне­се­них змін зро­би­мо екс­курс у по­пе­ре­дню ре­да­кцію ПК Укра­ї­ни. Від­по­від­но до п. 26-1 під­розд. 2 Пе­ре­хі­дних по­ло­жень ПК Укра­ї­ни, тим­ча­со­во (з 01.01.2013 р. до 01.01.2023 р.), звіль­ня­ли­ся від опо­да­тку­ва­н­ня по­да­тком на до­да­ну вар­тість (да­лі –

ПДВ) опе­ра­ції з по­ста­ча­н­ня про­грам­ної про­ду­кції. До про­грам­ної про­ду­кції ПК Укра­ї­ни на­ле­жать:

• ре­зуль­та­ти комп'ютер­но­го про­гра­му­ва­н­ня у ви­гля­ді опе­ра­цій­ної си­сте­ми, си­стем­ної, при­кла­дної, роз­ва­жаль­ної та/або на­вчаль­ної комп'ютер­ної про­гра­ми (їх ком­по­нен­тів), а та­кож у ви­гля­ді ін­тер­не­тсай­тів та/або он­лайн-сер­ві­сів;

• кри­пто­гра­фі­чні за­со­би за­хи­сту ін­фор­ма­ції.

Однак від­кри­тим за­ли­ша­ло­ся пи­та­н­ня, чи є звіль­не­ни­ми опе­ра­ції з по­ста­ча­н­ня окре­мих еле­мен­тів про­грам­ної про­ду­кції. На це пи­та­н­ня да­ла від­по­відь Дер­жав­на фі­скаль­на слу­жба Укра­ї­ни (да­лі –

ДФСУ, По­да­тко­вий ор­ган) у сво­їй ін­ди­ві­ду­аль­ній по­да­тко­вій кон­суль­та­ції №1892/6/99-99-15-03-02-15/ ІПК від 11.09.2017 р. «Про по­ря­док опо­да­тку­ва­н­ня ПДВ » : « У ра­зі якщо умо­ва­ми ци­віль­но-пра­во­во­го до­го­во­ру не ви­зна­че­но пе­ре­хо­ду/ від­чу­же­н­ня май­но­вих прав (пра­ва вла­сно­сті) від ви­ко­нав­ця до за­мов­ни­ка на окре­мі еле­мен­ти про­грам­ної про­ду­кції при здій­снен­ні ви­ко­нав­цем опе­ра­цій із мо­ди­фі­ка­ції ( мо­дер­ні­за­ції) про­грам­ної про­ду­кції, вна­слі­док яких від­бу­ва­ю­ться будь-які змі­ни у про­грам­ній про­ду­кції, то опе­ра­ції з та­ко­го по­ста­ча­н­ня опо­да­тко­ву­ю­ться ПДВ у за­галь­нов­ста­нов­ле­но­му по­ряд­ку за основ­ною став­кою». В ін­ших ви­пад­ках ДФСУ вва­жає, що опе­ра­ції з та­ко­го по­ста­ча­н­ня звіль­ня­ю­ться від опо­да­тку­ва­н­ня ПДВ.

Що сто­су­є­ться по­ста­ча­н­ня по­слуг із су­про­во­ду/ те­хні­чної під­трим­ки про­грам­ної про­ду­кції, то у цій же кон­суль­та­ції ДФСУ роз’ясни­ла, якщо вна­слі­док по­ста­ча­н­ня ви­ко­нав­цем за­мов­ни­ку по­слуг із су­про­во­ду та/ або те­хні­чної під­трим­ки про­грам­ної про­ду­кції не від­бу­ва­є­ться жо­дних змін у про­грам­ній про­ду­кції, то опе­ра­ції з по­ста­ча­н­ня та­ких по­слуг опо­да­тко­ву­ю­ться ПДВ у за­галь­нов­ста­нов­ле­но­му по­ряд­ку за основ­ною став­кою.

Із за­зна­че­но­го в ін­ди­ві­ду­аль­них по­да­тко­вих кон­суль­та­ці­ях ви­пли­ває, що По­да­тко­ві ор­га­ни, ви­рі­шу­ю­чи пи­та­н­ня що­до звіль­не­н­ня від опо­да­тку­ва­н­ня ПДВ (згі­дно з під­розд. 2 п. 26-1 Пе­ре­хі­дних по­ло­жень ПК Укра­ї­ни), зо­се­ре­джу­ють свою ува­гу на на­яв­но­сті змін у про­грам­ній про­ду­кції та пе­ре­хо­ді пра­ва вла­сно­сті на та­кі змі­ни.

ПДВ- піль­га в ІТ: як за­раз

По­чи­на­ю­чи з 2018 р. звіль­ня­ю­ться від опо­да­тку­ва­н­ня ПДВ опе­ра­ції з по­ста­ча­н­ня про­грам­ної про­ду­кції, а та­кож опе­ра­ції з про­грам­ною про­ду­кці­єю, пла­та за які не вва­жа­є­ться ро­ял­ті від­по­від­но до пп. 14.1.225 ст. 14 ПК Укра­ї­ни. Від­те­пер до про­грам­ної про­ду­кції та­кож на­ле­жать:

• при­мір­ни­ки (ко­пії, ек­зем­пля­ри) комп’ютер­них про­грам, їх ча­стин, ком­по­нен­тів у ма­те­рі­аль­ній та/ або еле­ктрон­ній фор­мі, в то­му чи­слі у фор­мі ко­ду (ко­дів) та/ або по­си­лань для за­ван­та­же­н­ня комп’ютер­ної про­гра­ми та/або їх ча­стин, ком­по­нен­тів у фор­мі ко­ду (ко­дів) для акти­ва­ції комп’ютер­ної про­гра­ми чи в ін­шій фор­мі;

• будь-які змі­ни, онов­ле­н­ня, до­да­тки, до­пов­не­н­ня та/або роз­ши­ре­н­ня фун­кціо­на­лу комп’ютер­них про­грам, пра­ва на отри­ма­н­ня та­ких онов­лень, змін, до­да­тків, до­пов­нень про­тя­гом пев­но­го пе­рі­о­ду ча­су.

Вар­то за­зна­чи­ти, що в то­му ви­пад­ку, якщо про­грам­не за­без­пе­че­н­ня, яке ін­ста­льо­ва­не на уста­тку­ван­ні (про­грам­но-те­хні­чно­му ком­пле­ксі), є не­від­діль­ною йо­го ча­сти­ною та не ви­ді­ле­но як окре­мий еле­мент по­став­ки, а та­кож на та­ке про­грам­не за­без­пе­че­н­ня не пе­ре­да­но за­мов­ни­ку пра­во вла­сно­сті, то опе­ра­ція з по­ста­ча­н­ня та­ко­го уста­тку­ва­н­ня (в яко­му мі­сти­ться про­грам­не за­без­пе­че­н­ня) для ці­лей опо­да­тку­ва­н­ня ПДВ роз­гля­да­є­ться як одна опе­ра­ція, що під­ля­гає опо­да­тку­ван­ню ПДВ у за­галь­нов­ста­нов­ле­но­му по­ряд­ку за основ­ною став­кою.

До то­го ж, якщо те­хні­чна під­трим­ка (вста­нов­ле­н­ня, на­ла­шту­ва­н­ня, те­сту­ва­н­ня, ви­яв­ле­н­ня та усу­не­н­ня не­до­лі­ків) про­грам­ної про­ду­кції (комп'ютер­них про­грам), що здій­сню­є­ться її ви­ро­бни­ком, є скла­до­вою ча­сти­ною опе­ра­ції з по­ста­ча­н­ня про­грам­ної про­ду­кції, то опе­ра­ція з по­ста­ча­н­ня про­грам­ної про­ду­кції, до скла­ду вар­то­сті якої вхо­дять по­слу­ги з те­хні­чної під­трим­ки (вста­нов­ле­н­ня, на­ла­шту­ва­н­ня, те­сту­ва­н­ня, ви­яв­ле­н­ня та усу­не­н­ня не­до­лі­ків) про­грам­ної про­ду­кції (комп'ютер­них про­грам), звіль­ня­є­ться від опо­да­тку­ва­н­ня ПДВ.

За­зна­че­не озна­чає, що піль­га оми­ну­ла та­кі пи­та­н­ня як по­ста­ча­н­ня про­грам­но­го уста­тку­ва­н­ня (hardware) ра­зом із про­грам­ним за­без­пе­че­н­ням, яке не ви­ді­ле­но окре­мим об’єктом по­ста­ча­н­ня, а та­кож те­хні­чна під­трим­ка комп’ютер­них про­грам, яка не вклю­ча­є­ться до вар­то­сті по­ста­ча­н­ня та­кої комп’ютер­ної про­гра­ми та за якої не від­бу­ва­є­ться жо­дних змін у комп’ютер­ній про­гра­мі. Та­кі опе­ра­ції й на­да­лі не під­па­да­ти­муть під звіль­не­н­ня від опо­да­тку­ва­н­ня ПДВ.

Однак не для всіх по­ста­чаль­ни­ків про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня роз­ши­ре­н­ня пе­ре­лі­ку опе­ра­цій, які під­па­да­ють під звіль­не­н­ня, є ви- гі­дним. Адже та­ка піль­га, вра­хо­ву­ю­чи п. 198.5 ст. 198 ПК Укра­ї­ни, тя­гне за со­бою на­ра­ху­ва­н­ня ком­пен­су­ю­чих ПДВ-зо­бов’язань, якщо в опе­ра­ці­ях, звіль­не­них від опо­да­тку­ва­н­ня ПДВ, при­зна­ча­ю­ться для ви­ко­ри­ста­н­ня або по­чи­на­ють ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся то­ва­ри/по­слу­ги, не­о­бо­ро­тні акти­ви.

При цьо­му ПК Укра­ї­ни не дає ІТ- бі­зне­су мо­жли­во­сті ви­бо­ру: за­сто­со­ву­ва­ти чи ні звіль­не­н­ня, пе­ред­ба­че­не п. 26-1 під­розд. 2 Пе­ре­хі­дних по­ло­жень ПК Укра­ї­ни. У цьо­му кон­текс­ті існує ри­зик то­го, що не­пра­виль­на ква­лі­фі­ка­ція су­ті по­слуг при­зве­де до на­ра­ху­ва­н­ня по­да­тко­вих зо­бов’язань, де піль­га бу­ла за­сто­со­ва­на, або до зня­т­тя по­да­тко­во­го кре­ди­ту за опе­ра­ці­я­ми, які під­па­да­ють під звіль­не­н­ня.

ПДВ у ІТ: екс­порт ІТ- по­слуг

Ще один акцент в опо­да­тку­ван­ні ПДВ ІТ по­ля­гає в екс­пор­ті ІТ-по­слуг. З огля­ду на по­ло­же­н­ня ПК Укра­ї­ни, мі­сцем по­ста­ча­н­ня по­слуг з роз­роб­ки, по­ста­ча­н­ня та те­сту­ва­н­ня про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня, оброб­ки да­них та на­да­н­ня кон­суль­та­цій з пи­тань ін­фор­ма­ти­за­ції, на­да­н­ня ін­фор­ма­ції та ін­ших по­слуг у сфе­рі ін­фор­ма­ти­за­ції (в то­му чи­слі з ви­ко­ри­ста­н­ням комп'ютер­них си­стем) є мі­сце, в яко­му за­ре­є­стро­ва­ний отри­му­вач по­слуг як суб'єкт го­спо­да­рю­ва­н­ня.

На­ве­де­не свід­чить про те, що у ра­зі по­ста­ча­н­ня ви­ще пе­ре­лі­че­них по­слуг не­ре­зи­ден­ту, в ро­зу­мін­ні ПК Укра­ї­ни, мі­сцем по­ста­ча­н­ня бу­де вва­жа­ти­ся кра­ї­на ре­зи­дент­ства за­мов­ни­ка. От­же, та­кі опе­ра­ції не бу­дуть об’єктом опо­да­тку­ва­н­ня ПДВ, оскіль­ки мі­сцем їх по­ста­ча­н­ня є не ми­тна те­ри­то­рія Укра­ї­ни. Та­кої ж по­зи­ції до­три­му­ю­ться По­да­тко­ві ор­га­ни у сво­їх кон­суль­та­ці­ях.

Ви­снов­ки

Не­зва­жа­ю­чи на прийня­ті змі­ни, ПК Укра­ї­ни не ви­рі­шив усіх пи­тань, з яки­ми зі­штов­ху­є­ться ІТ-бі­знес при опо­да­тку­ван­ні ПДВ. Зно­ву ж та­ки ма­є­мо про­бле­му, ко­ли без до­да­тко­вих роз’яснень По­да­тко­во­го ор­га­ну скла­дно обра­ти одно­зна­чний ва­рі­ант по­ве­дін­ки. Однак ви­кли­кає хви­лю­ва­н­ня не стіль­ки за­ко­но­дав­че за­крі­пле­н­ня звіль­не­них від опо­да­тку­ва­н­ня ПДВ опе­ра­цій, скіль­ки ка­те­го­ри­за­ція фа­кти­чно на­да­ва­них по­слуг від­по­від­но до ви­дів про­грам­ної про­ду­кції, ви­зна­че­них ПК Укра­ї­ни як та­ких, що під­па­да­ють під звіль­не­н­ня від опо­да­тку­ва­н­ня ПДВ. У цьо­му аспе­кті зна­чну роль ві­ді­гра­ва­ти­ме пра­виль­не юри­ди­чне оформ­ле­н­ня опе­ра­цій та від­по­від­ність су­ті опе­ра­цій їх юри­ди­чно­му оформ­лен­ню.

ПК Укра­ї­ни не ви­рі­шив усіх пи­тань, з яки­ми зі­штов­ху­є­ться ІТ-бі­знес при опо­да­тку­ван­ні ПДВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.