Астерс ви­зна­на «Юри­ди­чною фір­мою ро­ку в Укра­ї­ні» на це­ре­мо­нії Who’s Who Legal Awards 2018

Yurydychna Gazeta - - НОВИНИ | ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

Астерс бу­ла ви­зна­на най­кра­щою юри­ди­чною фір­мою ро­ку в Укра­ї­ні на це­ре­мо­нії Who’s Who Legal Awards, що від­бу­лась 08.05.2018 р. у Plaisterers’ Hall у Лон­до­ні (Ве­ли­ко­бри­та­нія).

Що­ро­ку ав­то­ри­те­тне дже­ре­ло ін­фор­ма­ції про між­на­ро­дний юри­ди­чний ри­нок Who’s Who Legal на­го­ро­джує юри­ди­чні фір­ми та юри­стів, які про­де­мон­стру­ва­ли най­кра­щі по­ка­зни­ки в ро­бо­ті.

«Ця на­го­ро­да є ви­зна­н­ням ви­ня­тко­во­го мас­шта­бу про­е­ктів, над яки­ми пра­цю­ва­ла Астерс впро­довж ми­ну­ло­го ро­ку в Укра­ї­ні. За під­сум­ка­ми ти­сяч ін­терв'ю та отри­ма­них но­мі­на­цій, на­ше до­слі­дже­н­ня ви­ді­ли­ло са­ме ва­шу фір­му се­ред ін­ших в Укра­ї­ні цьо­го ро­ку. То­му ця на­го­ро­да є за- слу­же­ною», – йде­ться в офі­цій­но­му по­ві­дом­лен­ні від Who’s Who Legal.

«Ми пи­ша­є­мо­ся та­ким ви­зна­н­ням від між­на­ро­дно­го юри­ди­чно­го спів­то­ва­ри­ства, – ко­мен­тує ке­ру­ю­чий пар­тнер Астерс Оле­ксій Дід­ков­ський, який осо­би­сто отри­мав на­го­ро­ду під час га­ла-це­ре­мо­нії у Лон­до­ні. – Цей ти­тул на­ди­хає юри­стів Астерс і на­да­лі спри­я­ти вті­лен­ню прин­ци­пів вер­хо­вен­ства пра­ва та кон­со­лі­да­ції укра­їн­сько­го юри­ди­чно­го рин­ку, щоб за­без­пе­чи­ти клі­єн­там на­да­н­ня по­слуг най­ви­щої яко­сті, на які во­ни за­слу­го­ву­ють. Я ви­слов­люю щи­ру вдя­чність за кро­пі­тку пра­цю і від­да­ність усім 150 пра­ців­ни­кам Астерс, адже ця та всі ін­ші на­ші на­го­ро­ди є ре­зуль­та­том спіль­них зу­силь ко­ман­ди».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.