Interlegal дві­чі в ме­жах одні­єї спра­ви стя­гнув борг для клі­єн­та

Yurydychna Gazeta - - НОВИНИ | ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

Пі­сля вда­ло­го стя­гне­н­ня бор­гу за ко­ри­сту­ва­н­ня при­ча­лом та ін­фра­стру­кту­рою клі­єн­та (одно­го із су­дно­ре­мон­тних за­во­дів), він по­втор­но звер­нув­ся до Interlegal із за­пи­том про стя­гне­н­ня штра­фних сан­кцій за не­своє­ча­сну опла­ту бор­гу. Екс­пер­ти Interlegal звер­ну­лись до су­ду з ви­мо­га­ми до бор­жни­ка про ви­пла­ту 3% рі­чних та ін­фля­цій­них ви­трат за по­над 1,5 ро­ку на­ра­ху­ва­н­ня бор­гу.

Су­ду бу­ла до­ве­де­на за­кон­ність ви­мог клі­єн­та, на­ле­жним чи­ном об­ґрун­то­ва­ні тер­мі­ни на­ра­ху­ва­н­ня штра­фних сан­кцій, не­об­хі­дність їх за­сто­су­ва­н­ня, ра­зом з обов'яз­ком бор­жни­ка ви­пла­ти­ти ком­пен­са­цію за ви­ко­ри­ста­н­ня чу­жих гро­шо­вих ко­штів. Крім то­го, ця си­ту­а­ція при­мі­тна як при­клад за­сто­су­ва­н­ня за­хо­дів впли­ву за не­своє­ча­сне ви­ко­на­н­ня гро­шо­вих зо­бов'язань.

За­пит су­про­во­джу­ва­ли юрист Ми­хай­ло Се­лі­ва­нов, мо­лод­ший юрист Ігор Де­рус, під за­галь­ним ке­рів­ни­цтвом стар­шо­го юри­ста Ка­ри­ни Го­ро­вої.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.