Ви­щий суд з пи­тань ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті: про­цес ство­ре­н­ня три­ває

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО | ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ - Ма­рія М і КОВАЛЬ КОВАЛЬ, адво­кат ЮФ «Іл­ля­шев та Пар­тне­ри»

Су­до­ві спо­ри що­до за­хи­сту прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, оче­ви­дно, є одни­ми з най­скла­дні­ших для роз­гля­ду, оскіль­ки ви­ма­га­ють зна­н­ня не ли­ше спе­ци­фі­чних юри­ди­чних аспе­ктів, але й те­хні­чних. Сьо­го­дні та­кі спо­ри роз­гля­да­ю­ться су­да­ми рі­зних юрис­ди­кцій, що об­умов­лює по­двій­ну пра­кти­ку за­сто­су­ва­н­ня норм су­да­ми та, як на­слі­док, рі­зну су­до­ву пра­кти­ку в цій сфе­рі, най­ча­сті­ше – аб­со­лю­тно про­ти­ле­жну.

Як ві­до­мо, Ука­зом Пре­зи­ден­та від 29.09.2017 р. в Укра­ї­ні був ство­ре­ний Ви­щий суд з пи­тань ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті ( да­лі –

Ви­щий суд), який роз­гля­да­ти­ме спра­ви у спо­рах сто­сов­но прав на ви­на­хо­ди, ко­ри­сні мо­де­лі, про­ми­сло­ві зраз­ки, тор­го­вель­ні мар­ки, ко­мер­цій­ні най­ме­ну­ва­н­ня, у спо­рах що­до ре­є­стра­ції, облі­ку прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, ви­зна­н­ня не­дій­сни­ми, про­дов­же­н­ня дії, до­стро­ко­во­го при­пи­не­н­ня па­тен­тів, сві­доцтв, ін­ших актів, спра­ви про ви­зна­н­ня тор­го­вель­них ма­рок до­бре ві­до­ми­ми, у спо­рах що­до прав ав­то­ра і су­мі­жних прав, що­до укла­де­н­ня, змі­ни, ро­зір­ва­н­ня та ви­ко­на­н­ня до­го­во­рів на роз­по­ря­дже­н­ня май­но­ви­ми пра­ва­ми ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, а та­кож у спо­рах, що ви­ни­ка­ють з від­но­син, пов'яза­них із за­хи­стом від не­до­бро­со­ві­сної кон­ку­рен­ції що­до не­пра­во­мір­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня по­зна­чень або то­ва­ру ін­шо­го ви­ро­бни­ка, ко­пі­ю­ва­н­ня зов­ні­шньо­го ви­гля­ду ви­ро­бів, зби­ра­н­ня, роз­го­ло­ше­н­ня та ви­ко­ри­ста­н­ня ко­мер­цій­ної та­єм­ни­ці, оскар­же­н­ня рі­ше­н­ня Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту із за­зна­че­них пи­тань.

На­сам­пе­ред, ство­ре­н­ня Ви­що­го су­ду має на ме­ті під­ви­ще­н­ня яко­сті роз­гля­ду су­до­вих спо­рів у сфе­рі ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті та ско­ро­че­н­ня тер­мі­нів їх роз­гля­ду. З ці­єю ме­тою за­ко­но­да­вець вста­но­вив чі­ткі ви­мо­ги до осіб, які мо­жуть бу­ти су­д­дя­ми Ви­що­го су­ду. Во­ни по­вин­ні ма­ти до­свід про­фе­сій­ної ді­яль­но­сті у сфе­рі ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті (па­тен­тний по­ві­ре­ний або адво­кат) не мен­ше ніж 5 ро­ків або ма­ти стаж ро­бо­ти суд­дею не мен­ше ніж 3 ро­ки. При цьо­му аб­со­лю­тно не­зро­зумі­лою є пе­ре­ва­га суд­дів пе­ред про­фе­сіо­на­ла­ми у сфе­рі ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті. Ви­хо­дить, що кан­ди­дат мо­же ма­ти стаж ро­бо­ти суд­дею в будь-якій сфе­рі та не ма­ти жо­дно­го від­но­ше­н­ня до справ з ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, во­дно­час адво­кат зо­бов'яза­ний ма­ти стаж що­до пред­став­ни­цтва в су­ді у спра­вах са­ме у сфе­рі за­хи­сту прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті.

На сьо­го­дні, від­по­від­но до ін­фор­ма­ції, роз­мі­ще­ної на сай­ті Ви­щої ква­лі­фі­ка­цій­ної ко­мі­сії суд­дів Укра­ї­ни, до кон­кур­су на 21 по­са­ду до Ви­що­го су­ду допу­ще­но 219 кан­ди­да­тів, з них 206 суд­дів, 6 па­тен­тних по­ві­ре­них, 5 адво­ка­тів та 2 із су­ку­пним ста­жем. Та­ким чи­ном, кон­курс на по­са­ду суд­ді Ви­що­го су­ду ста­но­вить 10 осіб на одне мі­сце.

Пе­ред­ба­че­но, що пе­ре­гляд су­до­вих рі­шень, прийня­тих Ви­щим су­дом, здій­сню­ва­ти­ме Апе­ля­цій­на па­ла­та цьо­го ж Ви­що­го су­ду. Тоб­то по су­ті мо­жна го­во­ри­ти про те, що Ви­щий суд пе­ре­гля­да­ти­ме свої ж рі­ше­н­ня. На­скіль­ки та­ка мо­дель бу­де ефе­ктив­ною, скла­дно ска­за­ти, осо­бли­во з огля­ду на не­і­де­аль­ну мо­дель пра­во­су­д­дя в Укра­ї­ні.

Та­кож пе­ред­ба­ча­є­ться, що Ви­щий суд роз­гля­да­ти­ме спра­ви, ке­ру­ю­чись ви­клю­чно Го­спо­дар­ським про­це­су­аль­ним ко­де­ксом, пра­ви­ла ци­віль­но­го про­це­су біль­ше не бу­дуть за­сто­со­ву­ва­ти­ся. При цьо­му роз­гляд справ у цьо­му су­ді ма­ти­ме де­які осо­бли­во­сті. По-пер­ше, уча­сни­ка­ми про­це­су мо­жуть бу­ти не ли­ше суб'єкти під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті, як то­го ви­ма­гає го­спо­дар­ський про­цес, але й фі­зи­чні осо­би. По-дру­ге, ор­га­ни дер­жав­ної вла­ди та мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня бра­ти­муть участь у спра­вах про ви­зна­н­ня не­дій­сни­ми актів, які по­ру­шу­ють пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, які ви­да­ні за­зна­че­ни­ми ор­га­на­ми. По-тре­тє, спра­ви в су­ді роз­гля­да­ти­ме ко­ле­гія у скла­ді 3-х суд­дів.

В рі­зних кра­ї­нах спе­ці­а­лі­зо­ва­ні су­ди з пи­тань ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті роз­гля­да­ють спра­ви на під­ста­ві рі­зних про­це­су­аль­них норм. На­при­клад, Швед­ський па­тен­тний суд ке­ру­є­ться адмі­ні­стра­тив­ним про­це­сом, Суд ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті Ве­ли­ко­бри­та­нії та Па­тен­тний суд Ав­стрії – ци­віль­ним, Фе­де­раль­ний па­тен­тний суд Ні­меч­чи­ни – адмі­ні­стра­тив­ним і ци­віль­ним.

Ство­рю­ю­чи спе­ці­а­лі­зо­ва­ний суд з пи­тань ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, Пре­зи­дент у сво­є­му Ука­зі вста­но­вив, що всі су­пе­ре­чки з ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті бу­дуть роз­гля­да­ти­ся Ви­щим су­дом у м. Ки­є­ві. Без­пе­ре­чно, це обме­жить мо­жли­во­сті звер­та­ти­ся до су­ду за за­хи- стом сво­їх прав ба­га­тьох суб' єктів, які зна­хо­дя­ться не в м. Ки­є­ві, оскіль­ки ве­де­н­ня су­до­вих про­це­сів у м. Ки­є­ві для ба­га­тьох є до­сить на­кла­дним. До то­го ж з ці­єї при­чи­ни мо­же з'яви­ти­ся пре­кра­сна мо­жли­вість для зло­вжи­вань ін­ши­ми осо­ба­ми, які бу­дуть ро­зу­мі­ти, що ба­га­то вла­сни­ків прав, які зна­хо­дя­ться не в м. Ки­є­ві, зай­вий раз не іні­ці­ю­ва­ти­муть су­до­вий про­цес, по­бо­ю­ю­чись до­да­тко­вих ви- трат і тру­дно­щів. Окрім то­го, ду­же сум­нів­но, що кіль­кі­сний склад Ви­що­го су­ду з усьо­го 21-го суд­ді змо­же забезпечити швид­кий роз­гляд справ, пов'яза­них з пи­та­н­ня­ми ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті для всі­єї Укра­ї­ни.

Зви­чай­но, фун­кціо­ну­ва­н­ня будь-яко­го спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го су­ду в Укра­ї­ні – це біль­ше ніж по­зи­тив­ний крок, оскіль­ки Ви­щий суд, спе­ці­а­лі­зу­ю­чись ви­клю­чно на су­пе­ре­чках у сфе­рі ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, ви­сту­па­ти­ме як про­фе­сій­ний ор­ган в су­до­вій си­сте­мі. До то­го ж, з огля­ду на на­дмір­ну за­ван­та­же­ність су­дів в Укра­ї­ні, ви­ве­де­н­ня су­пе­ре­чок з ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті в окре­мий роз­гляд сьо­го­дні є ду­же акту­аль­ним.

Без­пе­ре­чно, всі про­фе­сіо­на­ли у сфе­рі ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті з не­тер­пі­н­ням че­ка­ють по­ча­тку ро­бо­ти Ви­що­го су­ду, оскіль­ки існу­ва­н­ня та­ко­го спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го су­ду в будь-яко­му ви­пад­ку до­зво­лить під­ви­щи­ти якість роз­гля­ду справ, на­пра­цю­ва­ти єди­ну су­до­ву пра­кти­ку без від­мін­но­стей для ци­віль­но­го і го­спо­дар­сько­го про­це­сів, а та­кож зна­чно ско­ро­ти­ти час роз­гля­ду справ.

Аб­со­лю­тно не­зро­зумі­лою є пе­ре­ва­га суд­дів пе­ред про­фе­сіо­на­ла­ми у сфе­рі ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.