«Упі­ймай ме­не, якщо змо­жеш»

Де­що про по­ру­шни­ків прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ - Ко­стян­тин К ГАМКРЕЛІДЗЕ,ГАМКРЕЛІДЗЕ пар­нер ЮК «DEGA Partners» ТМ),

З ме­тою під­ви­ще­н­ня кон­ку­рен­то­зда­тно­сті сво­го бі­зне­су та уни­кне­н­ня при цьо­му зай­вих ви­трат, не­до­бро­со­ві­сні під­при­єм­ці вда­ю­ться до ко­пі­ю­ва­н­ня так зва­них офі­цій­них сто­рі­нок у ме­ре­жі Ін­тер­нет з про­да­жу то­ва­ру та на­ма­га­ю­ться ви­да­ти се­бе в очах по­тен­цій­но­го по­ку­пця за пред­став­ни­ка або пар­тне­ра єв­ро­пей­ської ком­па­нії-ви­ро­бни­ка, обер­та­ю­чи ви­бу­до­ва­ну ро­ка­ми стій­ку по­зи­тив­ну ко­му­ні­ка­цію брен­ду зі спо­жи­ва­ча­ми на свою ко­ристь.

Та­кий під­хід остан­нім ча­сом зу­стрі­чає рі­шу­чу про­ти­дію з бо­ку ви­ро­бни­ків то­ва­рів та вла­сни­ків прав на тор­го­вель­ні мар­ки (да­лі – які окрім зна­чних еко­но­мі­чних зби­тків че­рез не­до­бро­со­ві­сну кон­ку­рен­цію, за­зна­ють сут­тє­вих ре­пу­та­цій­них втрат. Стра­жда­ють від цьо­го і не­о­ба­чли­ві спо­жи­ва­чі, які ку­пу­ю­чи то­вар у не­лі­цен­зо­ва­но­го про­дав­ця, за­ли­ша­ю­ться без обі­ця­но­го рів­ня сер­ві­су, під­трим­ки та об­слу­го­ву­ва­н­ня.

Роз­мі­ще­н­ня ТМ на за­кон­них під­ста­вах

З пра­кти­чної по­зи­ції це озна­чає, що пра­во­мір­не ви­ко­ри­ста­н­ня бу­дья­кою осо­бою тор­го­вель­ної мар­ки ін­шої ком­па­нії в ко­мер­цій­них ці­лях (на­при­клад, у ра­зі про­по­ну­ва­н­ня до про­да­жу в ін­тер­нет-ма­га­зи­ні то­ва­рів під ці­єю мар­кою) мо­же від­бу­ва­ти­ся ли­ше з ме­тою від­рі­зни­ти то­ва­ри одно­го ви­ро­бни­ка від то­ва­рів ін­ших ви­ро­бни­ків, тоб­то ви­клю­чно для іден­ти­фі­ка­ції ви­ро­бни­ка від­по­від­но­го то­ва­ру.

З 2015 р. та­ка по­зи­ція є уні­фі­ко­ва­ною для укра­їн­сько­го су­до­чин­ства з прийня­т­тям Ви­щим го­спо­дар­ським су­дом Укра­ї­ни по­ста­но­ви у спра­ві №904/2029/15 за по­зо­вом ком­па­нії «Ке­зер Ком­прес­со­рен СЕ» (Kaeser Kompressoren SE).

По­ру­ше­н­ня прав пра­во­вла­сни­ка ста­нов­лять всі ін­ші ви­пад­ки ви­ко­ри­ста­н­ня тор­го­вель­ної мар­ки без від­по­від­ної на це зго­ди. На­при­клад, роз­мі­ще­н­ня на сай­ті ло­го­ти­пу ком­па­нії-ви­ро­бни­ка, ви­ко­ри­ста­н­ня по­зна­че­н­ня у фор­мі за­ре­є­стро­ва­ної мар­ки, а та­кож у фор­мі, що від­рі­зня­є­ться від неї ли­ше окре­ми­ми еле­мен­та­ми, якщо це не змі­нює за­га­лом від­мін­ні ри­си мар­ки, в ре­клам­них текс­тах та ста­т­тях на сай­ті ін­тер­нет-ма­га­зи­ну, в до­мен­но­му іме­ні то­що.

Де шу­ка­ти по­ру­шни­ка?

Якщо пи­та­н­ня про те, які дії з тор­го­вель­ною мар­кою в ме­ре­жі Ін­тер­нет ста­нов­лять по­ру­ше­н­ня прав на об'єкт ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, є більш-менш зро­зумі­лим, то проб- між­них прав». Ще ра­ні­ше Вер­хов­ний Суд Укра­ї­ни ви­знав вла­сни­ка веб­сай­ту на­ле­жним від­по­від­а­чем у спо­рах про спро­сту­ва­н­ня не­до­сто­вір­ної ін­фор­ма­ції, роз­мі­ще­ної у ме­ре­жі. Сьо­го­дні по­ді­бну пра­кти­ку вже мо­жна вва­жа­ти за­галь­но­прийня­тою.

Однак у будь-яко­му кон­кре­тно­му ви­пад­ку, згі­дно з пра­ви­ла­ми про­це­су­аль­но­го за­ко­ну, у ра­зі звер­не­н­ня за су­до­вим за­хи­стом сво­го по­ру­ше­но­го пра­ва по­тен­цій­ний по­зи­вач по­ви­нен са­мо­стій­но вста­но­ви­ти осо­бу по­ру­шни­ка та за­зна­чи­ти йо­го як від­по­від­а­ча у по­зов­ній за­яві.

Від­по­від­но до ви­ще­на­ве­де­них по­зи­цій Вер­хов­но­го Су­ду, да­ні про вла­сни­ка веб-сай­ту мо­жуть бу­ти ви­тре­бу­ва­ні в адмі­ні­стра­то­ра си­сте­ми ре­є­стра­ції та облі­ку до­мен­них назв та адре­си укра­їн­сько­го се­гмен­та ме­ре­жі Ін­тер­нет. Та­ким чи­ном, до­по­ки не до­ве­де­но ін­ше, для укра­їн­ської Фе­мі­ди вла­сни­ком сай­ту є осо­ба, на яку за­ре­є­стро­ва­не від­по­від­не до­мен­не ім'я.

От­же, ви­бу­до­ву­є­ться ні­би­то чі­тка по­слі­дов­ність юри­ди­чних кро­ків зі вста­нов­ле­н­ня осо­би вла­сни­ка веб-сай­ту. Пер­ший крок – це на­прав­ле­н­ня адво­кат­сько­го за­пи­ту до ре­є­стра­то­ра від­по­від­но­го до­мен­но­го іме­ні та/або хо­стинг-про­вай­де­ра, на сер­ве­рах яко­го роз­мі­ще­но сто­рін­ки веб-сай­ту.

Ціл­ком мо­жли­во, що у від­по­відь на та­кий адво­кат­ський за­пит ре­є­стра­тор до­мен­но­го іме­ні по­ві­до­мить за­яв­ни­ка про те, що він не має за­кон­них під­став для роз­кри­т­тя (пе­ре­да­чі)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.