Як за­по­біг­ти кон­флі­кту ін­те­ре­сів: по­ра­ди від НАЗК

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА НАЗК - Ан­тон АНТОНОВИЧ, Де­пар­та­мент мо­ні­то­рин­гу до­три­ма­н­ня за­ко­но­дав­ства про кон­флікт ін­те­ре­сів та ін­ших обме­жень що­до за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції

Зна­чна кіль­кість де­кла­ран­тів та чле­нів їхніх сі­мей во­ло­ді­ють під­при­єм­ства­ми або кор­по­ра­тив­ни­ми пра­ва­ми, до­хід від яких дає їм змо­гу по­тра­пля­ти в рей­тинг жур­на­лу «Forbes». Во­дно­час у ре­а­лі­ях сьо­го­де­н­ня гро­мад­ськість про­яв­ляє все біль­ше стур­бо­ва­но­сті що­до зда­тно­сті слу­жбов­ця ді­я­ти до­бро­че­сно та ви­клю­чно в ін­те­ре­сах су­спіль­ства, уни­ка­ю­чи впли­ву при­ва­тно­го ін­те­ре­су на ви­ко­на­н­ня на­да­них йо­му пов­но­ва­жень.

У пра­во­во­му по­лі су­пе­ре­чність слу­жбо­вих пов­но­ва­жень з при­ва­тни­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми осо­би іме­ну­є­ться «кон­флі­ктом ін­те­ре­сів», де­фі­ні­цію двом ви­дам яко­го на­ве­де­но у ст. 1 ЗУ «Про за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції» (да­лі – За­кон), а та­кож пе­ред­ба­че­но спосо­би йо­го за­по­бі­га­н­ня та шля­хи вре­гу­лю­ва­н­ня. Без­сум­нів­но, основ­ною ме­тою ін­сти­ту­ту кон­флі­кту ін­те­ре­сів як ан­ти­ко­ру­пцій­но­го ме­ха­ні­зму є за­по­бі­га­н­ня ви­ни­кнен­ню ко­ру­пції, про­те ви­ко­на­н­ня йо­го ви­мог та­кож ві­ді­грає ва­жли­ву роль у під­трим­ці до­бро­че­сно­сті в ді­яль­но­сті по­лі­ти­чних та адмі­ні­стра­тив­них ін­сти­ту­цій, га­ран­тує об’єктив­ність і не­упе­ре­дже­ність прийня­тих ни­ми рі­шень. Са­ме то­му дер­жав­ний ді­яч по­ви­нен усві­дом­лю­ва­ти, що йо­го дії ма­ють бу­ти спря­мо­ва­ні на мі­ні­мі­за­цію ри­зи­ків ви­ни­кне­н­ня у пе­ре­сі­чно­го гро­ма­дя­ни­на будь-яких сум­ні­вів що­до зда­тно­сті йо­го при­ва­тно­го ін­те­ре­су впли­ну­ти на об’єктив­ність чи не­упе­ре­дже­ність ви­ко­на­н­ня на­да­них йо­му пов­но­ва­жень.

Не­що­дав­но екс­пер­ти Ан­ти­ко­ру­пцій­ної іні­ці­а­ти­ви ЄС в Укра­ї­ні (да­лі –

EUACI) про­ве­ли оцін­ку ефе­ктив­но­сті та ді­є­во­сті управ­лі­н­ня кон­флі­ктом ін­те­ре­сів в Укра­ї­ні, за ре­зуль­та­та­ми яко­го на­да­ли 62 ре­ко­мен­да­ції що­до по­лі­пше­н­ня за­зна­че­но­го про­це­су. Вра­хо­ву­ю­чи отри­ма­ні ре­ко­мен­да­ції, розглянемо шля­хи за­по­бі­га­н­ня ви­ни­кнен­ню кон­флі­кту ін­те­ре­сів у ра­зі на­яв­но­сті у слу­жбо­вої осо­би уні­тар­них підприємств або то­ва­риств, у яких кор­по­ра­тив­ні пра­ва не по­свід­че­ні акці­я­ми.

Згі­дно з ч. 1 ст. 167 ГК Укра­ї­ни, кор­по­ра­тив­ні пра­ва – це пра­ва осо­би, час­тка якої ви­зна­че­на у ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі (май­ні) го­спо­дар­ської ор­га­ні­за­ції, що вклю­ча­ють пра­во­мо­чно­сті на участь ці­єї осо­би в управ­лін­ні, отри­ма­н­ня пев­ної час­тки при­бу­тку (ди­ві­ден­дів) ці­єї ор­га­ні­за­ції та акти­вів у ра­зі лі­кві­да­ції остан­ньої від­по­від­но до за­ко­ну, а та­кож ін­ші пра­во­мо­чно­сті, пе­ред­ба­че­ні за­ко­ном та ста­ту­тни­ми до­ку­мен­та­ми.

Згі­дно з ч. 1 ст. 36 За­ко­ну, осо­би, за­зна­че­ні у п. 1, пп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 цьо­го За­ко­ну, зо­бов’яза­ні про­тя­гом 30 днів пі­сля при­зна­че­н­ня (обра­н­ня) на по­са­ду пе­ре­да­ти в управ­лі­н­ня ін­шій осо­бі на­ле­жні їм під­при­єм­ства та кор­по­ра­тив­ні пра­ва в по­ряд­ку, вста­нов­ле­но­му за­ко­ном.

До­слі­джу­ю­чи спе­ци­фі­ку за­по­бі­га­н­ня кон­флі­кту ін­те­ре­сів у зв’яз­ку з на­яв­ні­стю підприємств чи кор­по­ра­тив­них прав, слід під­кре­сли­ти, що во­на, як і за­по­бі­га­н­ня будь-яко­го ін­шо­го кон­флі­кту ін­те­ре­сів, не по­ля­гає у ви­клю­чній за­бо­ро­ні слу­жбо­вій осо­бі ма­ти будь-які при­ва­тні ін­те­ре­си. У цьо­му аспе­кті до­ре­чно при­га­да­ти Рі­ше­н­ня КСУ від 13.03.2012 р. №6-рп/2012, від­по­від­но до яко­го ви­зна­но не­кон­сти­ту­цій­ним обме­же­н­ня ЗУ «Про за­са­ди за­по­бі­га­н­ня та про­ти­дії ко­ру­пції», згі­дно з яким слу­жбо­вій осо­бі за­бо­ро­ня­ло­ся бра­ти участь у за­галь­них збо­рах під­при­єм­ства або ор­га­ні­за­ції, що має на ме­ті отри­ма­н­ня при­бу­тку (тоб­то ре­а­лі­зо­ву­ва­ти на­яв­ні кор­по­ра­тив­ні пра­ва), оскіль­ки та­ка за­бо­ро­на по­ру­шує прин­цип рів­но­сті та га­ран­то­ва­не Кон­сти­ту­ці­єю пра­во осо­би во­ло­ді­ти й роз­по­ря­джа­ти­ся сво­єю вла­сні­стю.

Ти­по­ві помилки

На­ра­зі до­ста­тньо ти­по­вою є по­мил­ка під час ви­ко­на­н­ня ви­мог ст. 36 За­ко­ну, спри­чи­не­на не­ро­зу­мі­н­ням осо­би рі­зни­ці між обов’яз­ком пе­ре­да­ти в управ­лі­н­ня та по­збу­ти­ся на­яв­них кор­по­ра­тив­них прав. За та­ких умов 30-ден­ний строк, у який не­об­хі­дно ви­ко­на­ти ви­мо­гу За­ко­ну шля­хом пе­ре­да­чі кор­по­ра­тив­них прав в управ­лі­н­ня, по­ру­шу­є­ться че­рез спро­бу осо­би забезпечити пе­ре­ва­жне пра­во ін­ших уча­сни­ків на ку­пів­лю на­ле­жної їй час­тки у ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі то­ва­ри­ства та очі­ку­ван­ні зго­ди на її про­даж тре­тім осо­бам.

Во­дно­час мо­жна зро­би­ти ви­сно­вок, що нор­ми За­ко­ну пря­мо не за­бо­ро­ня­ють усім без ви­ня­тку слу­жбов­цям управ­ля­ти їхні­ми кор­по­ра­тив­ни­ми пра­ва­ми чи під­при­єм­ства­ми, оскіль­ки за­ко­но­да­вець ви­зна­чив умо­ви та об­ста­ви­ни, за яких осо­ба зо­бов’яза­на здій­сни­ти їх пе­ре­да­чу в управ­лі­н­ня. З огля­ду на ч. 1 ст. 36 За­ко­ну, та­ки­ми об­ста­ви­на­ми є при­зна­че­н­ня або обра­н­ня на по­са­ду, а та­кож на­яв­ність кор­по­ра­тив­них прав або підприємств у 30-ден­ний пе­рі­од з мо­мен­ту та­ко­го при­зна­че­н­ня/обра­н­ня.

От­же, не­зро­зумі­ло, яким чи­ном та в який тер­мін по­вин­на здій­сню­ва­ти­ся пе­ре­да­ча кор­по­ра­тив­них прав осо­бою, що при­зна­че­на до вве­де­н­ня в дію За­ко­ну або на­бу­ла та­ких кор­по­ра­тив­них прав вже у пе­рі­од ви­ко­на­н­ня фун­кцій дер­жа­ви чи мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. Якщо роз­гля­да­ти та­ку пра­во­ву нор­му крізь при­зму не­зво­ро­тно­сті дії за­ко­ну в ча­сі, є до­ста­тньо під­став вва­жа­ти, що за­зна­че­ний обов’язок не по­ши­рю­є­ться на зна­чну кіль­кість слу­жбов­ців.

Спо­сіб за­по­бі­га­н­ня кон­флі­кту ін­те­ре­сів укра­їн­ських слу­жбов­ців над­то при­мі­тив­ний, якщо по­рів­ню­ва­ти з тим, яким ко­ри­сту­ю­ться їхні за­хі­дні ко­ле­ги. На­при­клад, укла­да­ю­чи до­го­во­ри що­до пе­ре­да­чі сво­їх кор­по­ра­тив­них прав у «слі­пий» траст, за умо­ва­ми яко­го упра­ви­тель на­ді­ле­ний всі­єю сво­бо­дою що­до акти­вів уста­нов­ни­ка, а остан­ній не має пра­во втру­ча­ти­ся в йо­го ро­бо­ту.

Порядок пе­ре­да­чі в управ­лі­н­ня уні­тар­них підприємств

Сто­сов­но по­ряд­ку пе­ре­да­чі в управ­лі­н­ня уні­тар­них підприємств або кор­по­ра­тив­них прав, які не по­свід­че­ні акці­я­ми, не­об­хі­дно за­зна­чи­ти, що він пе­ред­ба­чає обов’язок укла­сти до­го­вір управ­лі­н­ня май­ном із суб’єктом під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті, по­ло­же­н­ня яко­го ре­гу­лю­ю­ться гл. 70 ЦК Укра­ї­ни.

На­ра­зі єди­ною ви­мо­гою За­ко­ну що­до до­го­во­ру управ­лі­н­ня май­ном, який укла­да­є­ться слу­жбов­цем на ви­ко­на­н­ня ви­мо­ги ст. 36 За­ко­ну, є кон­тр­агент та­ко­го пра­во­чи­ну. Згі­дно з абз. 2 ч. 1 та ч. 4 ст. 36 За­ко­ну, за­бо­ро­ня­є­ться пе­ре­да­ва­ти в управ­лі­н­ня на­ле­жні під­при­єм­ства та кор­по­ра­тив­ні пра­ва на ко­ристь чле­нів сім’ї або суб’єктам, у яких во­ни пра­цю­ють.

Вар­то за­зна­чи­ти, що ко­ло осіб, яких охо­плює тер­мін «чле­ни сім’ї», є до­ста­тньо вузь­ким. Зокре­ма, одні­єю з ре­ко­мен­да­цій, на­да­них екс­пер­та­ми EUACI, є роз­ши­ре­н­ня ко­ла та­ких осіб та за­бо­ро­на слу­жбов­цю пе­ре­да­ва­ти кор­по­ра­тив­ні пра­ва осо­бі, яка має з ним будь-які осо­би­сті сто­сун­ки.

Роз­по­ря­дже­н­ня держ­слу­жбов­ця­ми вла­сні­стю

По­вер­та­ю­чись до мо­жли­во­сті слу­жбов­ців віль­но роз­по­ря­джа­ти­ся сво­єю вла­сні­стю, про що бу­ло за­зна­че­но КСУ, слід звер­ну­ти ува­гу, що зна­чна кіль­кість та­ких осіб пі­сля при­зна­че­н­ня (обра­н­ня) на по­са­ду здій­сню­ють да­ру­ва­н­ня чи про­даж кор­по­ра­тив­них прав на ко­ристь чле­нів сім’ї. За та­ких умов між­на­ро­дні екс­пер­ти ре­ко­мен­ду­ють за­про­ва­ди­ти заборону юри­ди­чним осо­бам, які на­віть час­тко­во зна­хо­дя­ться під кон­тро­лем дер­жав­но­го слу­жбов­ця чи йо­го чле­нів сім’ї, укла­да­ти до­го­во­ри з ор­га­ном, де пра­цює дер­жав­ний слу­жбо­вець або пра­цю­вав про­тя­гом остан­ніх 12 мі­ся­ців.

Во­дно­час, на дум­ку ав­то­ра, пе­ред­ба­чив­ши та­кий спо­сіб за­по­бі­га­н­ня кон­флі­кту ін­те­ре­сів, за­ко­но­да­вець не вра­ху­вав не­об­хі­дність вне­се­н­ня від­по­від­них змін до по­ло­жень ЦК Укра­ї­ни або вста­нов­ле­н­ня до­да­тко­вих ви­мог до до­го­во­ру управ­лі­н­ня май­ном, який укла­дає дер­жав­ний слу­жбо­вець (крім кон­тр­аген­та), що спри­я­ли б до­ся­гнен­ню ці­лей ст. 36 За­ко­ну. Та­кий ви­сно­вок об­ґрун­то­ву­є­ться пе­ре­бу­ва­н­ням за­зна­че­но­го пра­во­чи­ну під не­о­бме­же­ною сфе­рою ре­гу­лю­ва­н­ня ци­віль­но­го за­ко­но­дав­ства з йо­го прин­ци­па­ми сво­бо­ди до­го­во­ру та пре­зум­пці­єю пра­во­мір­но­сті пра­во­чи­ну. За­зна­че­ні за­са­ди при­ва­тно­го пра­ва да­ють змо­гу не­до­бро­че­сним слу­жбов­цям укла­да­ти до­го­во­ри управ­лі­н­ня май­ном, умо­ви яких пе­ред­ба­ча­ють мо­жли­вість на­да­ва­ти вка­зів­ки упра­ви­те­лю або ви­зна­ча­ти ін­ші ме­ха­ні­зми їх впли­ву на ро­бо­ту вла­сно­го то­ва­ри­ства.

При цьо­му хо­ча de jure нор­ма за­ко­ну є ви­ко­на­ною, de facto мо­жли­во­сті слу­жбов­ця на­да­лі усві­дом­лю­ва­ти, в якій сфе­рі ді­яль­но­сті по­зи­ціо­нує се­бе йо­го то­ва­ри­ство, отри­му­ва­ти від ньо­го при­бу­ток, а в май­бу­тньо­му по­вер­ну­ти­ся до йо­го управ­лі­н­ня, не дає йо­му змо­ги пов­ні­стю уни­кну­ти впли­ву при­ва­тно­го ін­те­ре­су на ви­ко­на­н­ня на­да­них пов­но­ва­жень.

Без­пе­ре­чно, слу­шною є про­по­зи­ція екс­пер­тів EUACI що­до роз­роб­ки ти­по­во­го до­го­во­ру пе­ре­да­чі в управ­лі­н­ня кор­по­ра­тив­них прав чи підприємств, а та­кож ре­ко­мен­да­ція за­ко­но­дав­чо за­крі­пи­ти обов’яз­ко­вість йо­го по­ло­жень під час ви­ко­на­н­ня ви­мог ст. 36 За­ко­ну. До­ре­чно пе­ре­дба­чи­ти нор­му, яка вста­нов­лю­ва­ла б ні­кчем­ність пра­во­чи­ну, укла­де­но­го з не­до­три­ма­н­ням ви­мог та­ко­го ти­по­во­го до­го­во­ру, а то­му йо­го не­дій­сність не по­тре­бує до­ве­де­н­ня в су­ді.

Та­ким чи­ном, з ме­тою під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті ін­стру­мен­та­рію за­по­бі­га­н­ня та вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту ін­те­ре­сів ви­кла­де­ні ре­ко­мен­да­ції ма­ють якнай­швид­ше по­тра­пи­ти до по­ряд­ку ден­но­го за­ко­но­твор­ців.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.