Адво­кат­ська ети­ка в ме­ре­жі Ін­тер­нет: про­блем­ні пи­та­н­ня

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | АДВОКАТУРА - В'яче­слав В' КОЛОМІЙЧУК КОЛОМІЙЧУК, юрист адво­кат­сько­го бю­ро «Што­ка­лов та Пар­тне­ри»

Рік то­му, а са­ме 09.06.2017 р., Зві­тно- ви­бор­ний з’ їзд адво­ка­тів Укра­ї­ни за­твер­див онов­ле­ні Пра­ви­ла адво­кат­ської ети­ки. Зокре­ма, але не ви­клю­чно, Пра­ви­ла бу­ли мо­дер­ні­зо­ва­ні но­ви­ми по­ло­же­н­ня­ми що­до до­три­ма­н­ня норм адво­кат­ської ети­ки під час ви­ко­ри­ста­н­ня ме­ре­жі Ін­тер­нет. Однак чи мо­жна на­зва­ти за­зна­че­ні по­ло­же­н­ня про­гре­сив­ни­ми, об’єктив­ни­ми та об­ґрун­то­ва­ни­ми? Спро­бу­є­мо ро­зі­бра­ти­ся у цій стат­ті.

За­про­ва­дже­н­ня нових норм що­до адво­кат­ської ді­яль­но­сті у про­це­сі ви­ко­ри­ста­н­ня ме­ре­жі Ін­тер­нет в Укра­ї­ні бу­ло ціл­ком акту­аль­ним з огля­ду на актив­ну участь адво­кат­ської спіль­но­ти в со­ці­аль­них ме­ре­жах, фо­ру­мах і сай­тах, що по­ля­гає у ство­рен­ні та роз­мі­щен­ні кон­тен­ту, ко­мен­та­рів і пу­блі­ка­цій. Для при­кла­ду, по­ді­бні роз’ясне­н­ня American Bar Association в США бу­ли опу­блі­ко­ва­ні ще у 2015 р. під на­звою «ATTORNEY ETHICS & SOCIAL MEDIA».

Дій­сно, ни­ні адво­ка­ти ве­дуть бло­ги, ро­блять тві­ти та ство­рю­ють пу­блі­ка­ції на рі­зних сай­тах со­ці­аль­них ме­реж як що­до осо­би­сто­го, так і про­фе­сій­но­го аспе­кту жи­т­тя. Во­ни ство­рю­ють осо­би­сті та про­фе­сій­ні про­фі­лі на та­ких сай­тах як Facebook, Twitter, LinkedIn та ін.

Однак ко­ри­сту­ю­чись со­ці­аль­ни­ми ме­діа, адво­ка­ти по­вин­ні бу­ти обе­ре­жни­ми та уни­ка­ти будь-якої не­про­фе­сій­ної чи не­е­ти­чної по­ве­дін­ки. Ві­тчи­зня­ні адво­ка­ти у про­це­сі здій­сне­н­ня про­фе­сій­ної ді­яль­но­сті зо­бов’яза­ні ви­ко­ну­ва­ти но­во­вве­де­ні нор­ми Пра­вил адво­кат­ської ети­ки, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи ме­ре­жу Ін­тер­нет.

Зокре­ма, від­по­від­но до ст. 57 Пра­вил адво­кат­ської ети­ки (да­лі –

Пра­ви­ла), адво­кат мо­же роз­мі­щу­ва­ти та ко­мен­ту­ва­ти ли­ше ту ін­фор­ма­цію, ви­ко­ри­ста­н­ня якої не зав­дає шко­ди ав­то­ри­те­ту адво­ка­тів та адво­ка­ту­ри за­га­лом.

При цьо­му, на мою дум­ку, дис­ку­сій­ним є пи­та­н­ня що­до об’єктив­но­сті кри­те­рі­їв ви­зна­че­н­ня по­ня­т­тя ви­ще­вка­за­но­го ав­то­ри­те­ту, кри­те­рі­їв та роз­мі­ру зав­да­н­ня шко­ди. Вар­то кон­ста­ту­ва­ти, що по­ня­т­тя ав­то­ри­те­ту адво­ка­тів та адво­ка­ту­ри від­су­тнє як у за­ко­но­дав­стві, так і в актах адво­кат­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. Та­кож не­зро­зумі­лим є ме­ха­нізм ви­зна­че­н­ня шко­ди, зав­да­ної пу­блі­ка­ці­єю, по­стом, тві­том чи ко­мен­та­рем в Ін­тер­не­ті. З огля­ду на за­зна­че­не, вка­за­на нор­ма під­ля­гає вдо­ско­на­лен­ню.

Ко­ри­сту­ю­чись со­ці­аль­ни­ми ме­ре­жа­ми, ін­тер­нет-фо­ру­ма­ми та ін­ши­ми фор­ма­ми спіл­ку­ва­н­ня в ме­ре­жі Ін­тер­нет, адво­кат по­ви­нен до­три­му­ва­ти­ся сво­їх про­фе­сій­них обов’яз­ків, пе­ред­ба­че­них чин­ним за­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни, ци­ми Пра­ви­ла­ми, рі­ше­н­ня­ми З’їзду адво­ка­тів Укра­ї­ни та Ра­ди адво­ка­тів Укра­ї­ни.

Від­по­від­но до ст. 59-60 Пра­вил, адво­ка­ти в ме­ре­жі Ін­тер­нет по­вин­ні до­три­му­ва­ти­ся ви­со­ких стан­дар­тів че­сно­сті та пам’ята­ти про на­слід­ки їх не­ви­ко­на­н­ня для про­фе­сій­ної ре­пу­та­ції та ав­то­ри­те­ту адво­ка­ту­ри за­га­лом. Ви­слов­лю­ва­н­ня адво­ка­та в со­ці­аль­них ме­ре­жах, Ін­тер­не­тфо­ру­мах та ін­ших фор­мах спіл­ку­ва­н­ня в ме­ре­жі Ін­тер­нет не по­вин­ні ма­ти при­та­ман­но­го пра­во­во­го ні­гі­лі­зму, будь-яко­го ви­ду агре­сії, во­ро­жне­чі та не­тер­пи­мо­сті.

Адво­кат зо­бов'яза­ний по­во­ди­ти­ся ша­но­бли­во і не до­пу­ска­ти обра­зли­вої по­ве­дін­ки. Будь-які за­я­ви та ко­мен­та­рі адво­ка­та в со­ці­аль­них

Адво­кат зо­бов'яза­ний по­во­ди­ти­ся ша­но­бли­во і не до­пу­ска­ти обра­зли­вої по­ве­дін­ки

ме­ре­жах, ін­тер­нет-фо­ру­мах та ін­ших фор­мах спіл­ку­ва­н­ня в ме­ре­жі Ін­тер­нет по­вин­ні бу­ти від­по­від­аль­ни­ми, до­сто­вір­ни­ми та не вво­ди­ти в ома­ну. Адво­кат у со­ці­аль­них ме­ре­жах, ін­тер­нет-фо­ру­мах та ін­ших фор­мах ко­му­ні­ка­ції в ме­ре­жі Ін­тер­нет по­ви­нен здій­сню­ва­ти спіл­ку­ва­н­ня з по­ва­гою, прийня­т­тям та пра­виль­ним ро­зу­мі­н­ням рі­зно­ма­ні­т­тя куль­тур сві­ту, форм са­мо­ви­ра­же­н­ня та за­со­бів про­я­ву люд­ської ін­ди­ві­ду­аль­но­сті.

Адво­кат у со­ці­аль­них ме­ре­жах, ін­тер­нет-фо­ру­мах та ін­ших фор­мах спіл­ку­ва­н­ня в ме­ре­жі Ін­тер­нет по­ви­нен без агре­сії спри­йма­ти дум­ки, по­ве­дін­ку, фор­ми са­мо­ви­ра­же­н­ня та спо­сіб жи­т­тя ін­шої лю­ди­ни або/та опо­нен­та, які ві­дрі­зня­ю­ться від йо­го вла­сних. Адво­ка­ту не слід здій­сню­ва­ти за­я­ви в со­ці­аль­них ме­ре­жах, ін­тер­нет-фо­ру­мах та ін­ших фор­мах спіл­ку­ва­н­ня в ме­ре­жі Ін­тер­нет від іме­ні адво­кат­ської спіль­но­ти та ви­да­ва­ти свою дум­ку за її спіль­ну дум­ку, а та­кож по­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти, чи від­по­від­а­ють йо­го дії в со­ці­аль­них ме­ре­жах імі­джу та ста­ту­су адво­ка­та.

На жаль, ана­ліз ме­ре­жі по­ка­зує ча­сті ви­пад­ки по­ру­ше­н­ня ви­ще­вка­за­них норм у ча­сти­ні не­ко­ре­ктно­сті, не­стри­ма­но­сті, не­че­сно­сті у на­пи­сан­ні пу­блі­ка­цій, по­стів, тві­тів та ко­мен­та­рів. Ви­пад­ки обра­зли­вої по­ве­дін­ки та агре­сії в ме­ре­жі та­кож є по­ши­ре­ним яви­щем.

Су­до­ва пра­кти­ка м. Ки­є­ва з при­во­ду оскар­же­н­ня рі­шень ква­лі­фі­ка­цій­но-ди­сци­плі­нар­них ко­мі­сій адво­ка­ту­ри що­до по­ру­шень Пра­вил адво­кат­ської ети­ки в ме­ре­жі Ін­тер­нет не­ба­га­то­слів­на. З 09.06.2017 р. Єди­ний дер­жав­ний ре­єстр су­до­вих рі­шень мі­стить дві спра­ви (№826/ 10520/17 та №826/3773/18), рі­ше­н­ня­ми в яких Окру­жний адмі­ні­стра­тив­ний суд м. Ки­є­ва від­мо­вив по­зи­ва­чам у ска­су­ван­ні від­по­від­них рі­шень ква­лі­фі­ка­цій­но-ди­сци­плі­нар­них ко­мі­сій адво­ка­ту­ри, не вба­ча­ю­чи по­ру­ше­н­ня по­ряд­ку їх ви­не­се­н­ня.

По­ру­ше­н­ня пра­вил адво­кат­ської ети­ки є ди­сци­плі­нар­ним про­сту­пком адво­ка­та і під­ста­вою для при­тя­гне­н­ня остан­ньо­го до ди­сци­плі­нар­ної від­по­від­аль­но­сті. Від­по­від­но до ст. 35 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність», за вчи­не­н­ня ди­сци­плі­нар­но­го про­сту­пку до адво­ка­та мо­же бу­ти за­сто­со­ва­но по­пе­ре­дже­н­ня, зу­пи­не­н­ня пра­ва на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю на строк від 1-го мі­ся­ця до 1-го ро­ку, а та­кож для адво­ка­тів Укра­ї­ни – по­збав­ле­н­ня пра­ва на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю з на­сту­пним ви­клю­че­н­ням з Єди­но­го ре­є­стру адво­ка­тів Укра­ї­ни, а для адво­ка­тів іно­зем­них дер­жав – ви­клю­че­н­ня з Єди­но­го ре­є­стру адво­ка­тів Укра­ї­ни. Рі­ше­н­ня що­до прийня­т­тя санкції при­ймає ква­лі­фі­ка­цій­но-ди­сци­плі­нар­на ко­мі­сія адво­ка­ту­ри, яка має вста­но­ви­ти склад пра­во­по­ру­ше­н­ня.

На мою дум­ку, пев­на про­бле­ма­ти­ка при­су­тня та­кож у про­це­сі вста­нов­ле­н­ня суб’єкта по­ру­ше­н­ня Пра­вил що­до до­три­ма­н­ня норм адво­кат­ської ети­ки під час ви­ко­ри­ста­н­ня ме­ре­жі Ін­тер­нет. На­ра­зі жо­дно­го по­ряд­ку іден­ти­фі­ка­ції адво­ка­та в ме­ре­жі Ін­тер­нет не за­твер­дже­но. Єди­ним здій­сне­ним кро­ком у цьо­му на­прям­ку є роз­ро­бле­ні, але не впро­ва­дже­ні, змі­ни у від­обра­жен­ні про­фай­лу адво­ка­та в Єди­но­му ре­є­стрі адво­ка­тів, який мі­сти­ти­ме ін­фор­ма­цію про ака­ун­ти адво­ка­та у со­цме­ре­жах.

При цьо­му не­зро­зумі­лим є спо­сіб до­ве­де­н­ня фа­кту, що під час здій­сне­н­ня ди­сци­плі­нар­но­го по­ру­ше­н­ня за кон­кре­тним іден­ти­фі­ко­ва­ним при­стро­єм або сто­рін­кою в со­ці­аль- ній ме­ре­жі зна­хо­див­ся са­ме цей адво­кат, а не ін­ша осо­ба. Вва­жаю, що не­об­хі­дно вдо­ско­на­лю­ва­ти іден­ти­фі­ка­цію по­ру­шни­ка шля­хом роз­роб­ки ме­то­ди­чних ре­ко­мен­да­цій вста­нов­ле­н­ня на­ле­жно­сті ака­ун­ту, а та­кож опи­су ал­го­ри­тму, який мо­же вка­за­ти на не­на­ле­жність пу­блі­ка­ції, по­ста, тві­та, ко­мен­та­ря та/або ака­ун­та пев­ній осо­бі (зокре­ма, на озна­ки фей­ко­вих ака­ун­тів).

Окрім то­го, пра­виль­ним є за­ува­же­н­ня про ва­жли­вість роз­роб­ки ме­то­ди­чних ре­ко­мен­да­цій для про­ти­ле­жних си­ту­а­цій, тоб­то ко­ли не­об­хі­дно бу­де вста­но­ви­ти, що на пер­ший по­гляд фей­ко­вий ака­унт або ака­унт ви­га­да­но­го пер­со­на­жа на­ле­жить са­ме адво­ка­ту та ви­ко­ри­сто­ву­є­ться ним з ме­тою об­хо­ду пра­вил.

Опи­са­ні в пу­блі­ка­ції про­га­ли­ни що­до об’єктив­но­сті кри­те­рі­їв ви­зна­че­н­ня по­ня­т­тя ав­то­ри­те­ту адво­ка­тів та адво­ка­ту­ри, кри­те­рі­їв і роз­мі­ру зав­да­н­ня їм шко­ди, іден­ти­фі­ка­ції адво­ка­та як по­ру­шни­ка в ме­ре­жі Ін­тер­нет є сут­тє­ви­ми ри­зи­ка­ми в ро­бо­ті адво­ка­та, оскіль­ки мо­жуть ста­ти ва­же­лем ти­ску на про­фе­сій­ну ді­яль­ність та ре­пу­та­цію.

З огля­ду на на­яв­ні ри­зи­ки, вар­то зга­да­ти пра­во­вий ви­сно­вок, ви­кла­де­ний у по­ста­но­ві Окру­жно­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду м. Ки­є­ва від 21.07.2017 р. у спра­ві №826/1520/15:

«Прин­цип роз­по­ді­лу вла­ди за­пе­ре­чує на­да­н­ня адмі­ні­стра­тив­но­му су­ду адмі­ні­стра­тив­но-дис­кре­цій­них пов­но­ва­жень. Єди­ним кри­те­рі­єм здій­сне­н­ня пра­во­су­д­дя є пра­во. То­му зав­да­н­ням адмі­ні­стра­тив­но­го су­до­чин­ства зав­жди є кон­троль ле­галь­но­сті. Пе­ре­вір­ка до­ціль­но­сті пе­ре­сту­пає ком­пе­тен­цію адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду і ви­хо­дить за ме­жі зав­да­н­ня адмі­ні­стра­тив­но­го су­до­чин­ства.

Та­ким чи­ном, пра­во­ву оцін­ку рі­шен­ню Ви­щої ква­лі­фі­ка­цій­но-ди­сци­плі­нар­ної ко­мі­сії адво­ка­ту­ри про пе­ре­гляд рі­ше­н­ня ква­лі­фі­ка­цій­но-ди­сци­плі­нар­ної ко­мі­сії адво­ка­ту­ри та прийня­т­тя но­во­го рі­ше­н­ня про за­сто­су­ва­н­ня до адво­ка­та ди­сци­плі­нар­но­го стя­гне­н­ня суд на­дає ви­клю­чно у кон­текс­ті до­три­ма­н­ня від­по­від­ної про­це­ду­ри, не втру­ча- ючись у на­да­ну від­по­від­а­чем юри­ди­чну оцін­ку до­ка­зам, зі­бра­ним під час про­це­ду­ри про­ве­де­н­ня пе­ре­вір­ки ві­до­мо­стей про ди­сци­плі­нар­ний про­сту­пок адво­ка­та на пре­дмет їх до­ста­тно­сті».

Та­ким чи­ном, у кон­текс­ті ана­лі­зо­ва­ної те­ми вар­то за­зна­чи­ти, що у ра­зі су­до­во­го оскар­же­н­ня рі­ше­н­ня ква­лі­фі­ка­цій­но-ди­сци­плі­нар­ної ко­мі­сії адво­ка­ту­ри у ви­пад­ку не­зго­ди адво­ка­та з на­кла­де­ним ди­сци­плі­нар­ним стя­гне­н­ням за до­три­ма­н­ня норм адво­кат­ської ети­ки у про­це­сі ви­ко­ри­стан­ні ме­ре­жі Ін­тер­нет суд мо­же ли­ше пе­ре­ві­ри­ти за­кон­ність про­це­ду­ри на­кла­де­н­ня стя­гне­н­ня. То­му ви­зна­ти не­пра­во­мір­ним чи ска­су­ва­ти на­кла­де­не ди­сци­плі­нар­не стя­гне­н­ня на під­ста­ві йо­го «не­ле­галь­но­сті» по су­ті бу­де не­мо­жли­во. Про­сті­ше ка­жу­чи, якщо адво­кат вва­жає, що йо­го при­тя­гну­то до від­по­від­аль­но­сті за ви­слів у со­ці­аль­ній ме­ре­жі, який обра­жає адво­ка­ту­ру за­га­лом, суд не бу­де з'ясо­ву­ва­ти зміст ви­сло­ву та ана­лі­зу­ва­ти зав­да­н­ня ним шко­ди, а ли­ше пе­ре­ві­рить за­кон­ність про­це­ду­ри на­кла­де­н­ня стя­гне­н­ня.

То­му вар­то зро­би­ти ви­сно­вок, що осо­бли­во ва­жли­вим є усу­не­н­ня мо­жли­во­стей для суб’єктив­но­го роз­гля­ду ком­пе­тен­тним ор­га­ном ди­сци­плі­нар­них про­ва­джень що­до адво­ка­тів шля­хом ком­пле­ксно­го, пов­но­го та об­ґрун­то­ва­но­го нор­ма­тив­но­го вре­гу­лю­ва­н­ня по­ло­жень Пра­вил що­до до­три­ма­н­ня норм адво­кат­ської ети­ки у про­це­сі ви­ко­ри­ста­н­ня ме­ре­жі Ін­тер­нет.

За­га­лом, прийня­т­тя норм, що бу­ли пре­дме­том цьо­го огля­ду, є ло­гі­чним кро­ком за­для під­ви­ще­н­ня пра­во­вої куль­ту­ри про­фе­сії адво­ка­та. При цьо­му Пра­ви­ла адво­кат­ської ети­ки в ча­сти­ні по­ло­жень що­до до­три­ма­н­ня норм адво­кат­ської ети­ки у про­це­сі ви­ко­ри­ста­н­ня ме­ре­жі Ін­тер­нет на­ра­зі по­тре­бу­ють до­о­пра­цю­ва­н­ня.

Адво­ка­ту не слід здій­сню­ва­ти за­я­ви в со­ці­аль­них ме­ре­жах від іме­ні адво­кат­ської спіль­но­ти

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.