За­хист ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті: міф чи ре­а­лії укра­їн­сько­го су­спіль­ства?

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ - Оль­га О ДРАЧЕВСЬКА ДРАЧЕВСЬКА, за­снов­ник, ке­ру­ю­чий пар­тнер, адво­кат юри­ди­чної ком­па­нії «Ін­ко­ланс»

Успі­шним ета­пом ста­ло ре­фор­му­ва­н­ня дер­жав­ної си­сте­ми ор­га­нів у сфе­рі ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті

Вра­хо­ву­ю­чи ве­ли­че­зну кіль­кість кон­тен­ту, до­сту­пно­го в рі­зних фор­ма­тах, обіг про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня, ін­фор­ма­цій­ні те­хно­ло­гії та сві­то­ву гло­ба­лі­за­цію, за­хист прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті по­ви­нен ста­ти клю­чо­вим пи­та­н­ням ефе­ктив­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня ци­ві­лі­зо­ва­ної кра­ї­ни.

Ст. 54 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни га­ран­тує гро­ма­дя­нам сво­бо­ду лі­те­ра­тур­ної, ху­до­жньої, на­у­ко­вої та те­хні­чної твор­чо­сті, за­хист ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, ав­тор­ських прав, мо­раль­них і ма­те­рі­аль­них ін­те­ре­сів, що ви­ни­ка­ють у зв'яз­ку з рі­зни­ми ви­да­ми ін­те­ле­кту­аль­ної ді­яль­но­сті. Ко­жен гро­ма­дя­нин має пра­во на ре­зуль­та­ти сво­єї ін­те­ле­кту­аль­ної та твор­чої ді­яль­но­сті. Ні­хто не мо­же їх ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти або по­ши­рю­ва­ти без зго­ди ав­то­ра, окрім вста­нов­ле­них за­ко­ном ви­ня­тків.

Ст. 432 Ци­віль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни га­ран­тує ко­жно­му гро­ма­дя­ни­ну пра­во звер­ну­ти­ся до су­ду за за­хи­стом сво­го пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті від­по­від­но до ст. 16 чин­но­го Ко­де­ксу.

Згі­дно зі ста­ти­сти­кою за 2016 р., апе­ля­цій­ні су­ди роз­гля­ну­ти 101 спра­ву що­до спо­рів у сфе­рі ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті. З 68 су­пе­ре­чок що­до ав­тор­сько­го пра­ва 44 рі­ше­н­ня бу­ли за­ли­ше­ні без змін, 21 – ска­со­ва­ні, 3 – змі­не­ні. У 2016 р. ВССУ в ка­са­цій­но­му по­ряд­ку пе­ре­гля­нув 11 рі­шень у ци­віль­них спра­вах що­до спо­рів у сфе­рі ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, що скла­дає ли­ше 0,2% від за­галь­ної кіль­ко­сті пе­ре­гля­ну­тих рі­шень у ци­віль­них спра­вах по­зов­но­го про­ва­дже­н­ня.

Ви­хо­дя­чи з на­ве­де­них цифр, вба­ча­є­ться, що ду­же ма­ла кіль­кість ав­то­рів звер­та­є­ться до су­ду для за­хи­сту сво­їх прав. Це від­бу­ва­є­ться у зв'яз­ку з не­зна­н­ням ав­то­рів сво­їх прав і про­це­ду­ри їх за­хи­сту.

Одні­єю з умов, яку по­ста­ви­ли пе­ред Укра­ї­ною на­ші єв­ро­пей­ські пар­тне­ри у зв'яз­ку з під­пи­са­н­ням Уго­ди про Асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною і Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом, Єв­ро­пей­ською спіль­но­тою в атом­ній енер­гії та їх дер­жа­ва­ми-чле­на­ми, бу­ло ре­фор­му­ва­н­ня і мо­дер­ні­за­ція си­сте­ми за­хи­сту прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, пе­ре­гляд усіх стан­дар­тів, які на­ле­жать до ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті та її на­бли­же­н­ня до стан­дар­тів Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу.

У най­ко­ро­тші тер­мі­ни Укра­ї­ні не­об­хі­дно ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня з ін­тер­не­тпі­рат­ством, ко­ле­ктив­ним управ­лі­н­ням (тоб­то ав­тор­ське і су­мі­жне пра­во) та ле­га­лі­за­ці­єю без­по­се­ре­дньо про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня.

У бо­роть­бі з ін­тер­нет-пі­рат­ством Україна зна­чно про­су­ну­ла­ся впе­ред, ухва­лив­ши За­кон №1977-VIII від 23.03.2017 р. «Про дер­жав­ну під­трим­ку кі­не­ма­то­гра­фії», в яко­му ре­гу­лю­є­ться ме­ха­нізм бо­роть­би з по­ді­бни­ми ді­я­ми.

У ко­ле­ктив­но­му управ­лін­ні Україна по­ма­лу зру­ши­ла з мі­сця, ра­ти­фі­ку­вав­ши за­ко­но­про­ект про вне­се­н­ня змін до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про по­ши­ре­н­ня ек­зем­пля­рів ау­діо­ві­зу­аль­них тво­рів, фо­но­грам, ві­део­грам, комп'ютер­них про­грам, баз да­них» від 15.05 2018 р., від­по­від­но до яко­го пе­ред­ба­ча­є­ться більш су­во­рий кон­троль що­до за­хи­сту ав­тор­сько­го пра­ва. За­кон чі­тко ре­гла­мен­тує стру­кту­ру ді­яль­но­сті ор­га­ні­за­цій ко­ле­ктив­но­го управ­лі­н­ня зі що­рі­чною пу­блі­чною зві­тні­стю.

Та­кож пе­ред Укра­ї­ною сто­їть зав­да­н­ня ство­ри­ти спе­ці­аль­ну ра­ду з ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, до якої увій­дуть пред­став­ни­ки від всіх мі­ні­стерств і пра­во­охо­рон­них ор­га­нів. Це не­об­хі­дно, щоб зро­зу­мі­ти, як пра­цю­ють вну­трі­шні ме­ха­ні­зми. Не­об­хі­дно на­ла­го­ди­ти зв'язок із суб'єкта­ми ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, які у ра­зі по­ру­шень сво­їх прав плі­дно спів­пра­цю­ва­ли б з кі­бер­по­лі­ці­ею. Цей ор­ган в Укра­ї­ні тіль­ки роз­ви­ва­є­ться. Зви­чай­но, на цьо­му ета­пі во­на не мо­же пов­ні­стю від­сте­жу­ва­ти весь кон­тент.

Кон­це­пція ре­фор­му­ва­н­ня ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті бу­ла за­твер­дже­на у 2016 р. уря­дом Укра­ї­ни. Па­ра­лель­но був за­пу­ще­ний про­цес ре­фор­му­ва­н­ня су­до­вої вла­ди зі ство­ре­н­ням спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го су­ду. Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко роз­по­ря­див­ся ство­ри­ти Ви­щий суд з пи­тань ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті (Указ №299/2017 від 29.09.2017 р.).

Однак ство­ре­н­ня та­ких су­дів при­зве­де до низ­ки те­хні­чних про­блем, по­чи­на­ю­чи від обра­н­ня мо­де­лі си­сте­ми спе­ці­а­лі­зо­ва­них су­дів і за­кін­чу­ю­чи за­ко­но­дав­ством, яке ре­гу­лю­ва­ти­ме їхню ді­яль­ність. Про­те та­кі про­це­си є ло­гі­чни­ми та за­ко­но­мір­ни­ми, а то­му для їх по­до­ла­н­ня по­трі­бна зла­го­дже­на ро­бо­та вче­них і пра­кти­ку­ю­чих юри­стів.

Пар­ла­мен­ту й уря­ду не­об­хі­дно об'єд­на­ти свої зу­си­л­ля для під­го­тов­ки за­ко­но­дав­ства, прийня­т­тя та ім­пле­мен­та­ції нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів, які бу­ли пе­ред­ба­че­ні Уго­дою про Асо­ці­а­цію. Успі­шним ета­пом ста­ло ре­фор­му­ва­н­ня дер­жав­ної си­сте­ми ор­га­нів у сфе­рі ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті. На­ра­зі три­ває ро­бо­та у на­прям­ку під­го­тов­ки за­ко­но­дав­чих актів, а та­кож від­бу­ва­є­ться по­ета­пне ство­ре­н­ня Ви­що­го су­ду з пи­тань ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті.

За­хист прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті по­ви­нен отри­ма­ти за­ко­но­дав­чу під­трим­ку і ста­ти одним з прі­о­ри­те­тних на­прям­ків роз­ви­тку Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.