In forensic we trust!

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Да­ри­на СИДОРЕНКО, жур­на­ліст «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

Згі­дно з да­ни­ми остан­ньо­го зві­ту ACFE «Report to the nations 2018» (ACFE – Між­на­ро­дна ор­га­ні­за­ція про­фе­сіо­на­лів з роз­слі­ду­ва­н­ня ша­храй­ства), втра­ти від кор­по­ра­тив­но­го ша­храй­ства за за­фі­ксо­ва­ни­ми кей­са­ми зі 125 кра­їн скла­ли біль­ше ніж 7 млрд до­ла­рів США (в се­ре­дньо­му втра­ти для ко­жно­го під­при­єм­ства скла­ли 130 тис. до­ла­рів). Однак це ли­ше ті ви­пад­ки, які офі­цій­но за­ре­є­стро­ва­ні ор­га­ні­за­ці­єю. У біль­шо­сті ви­пад­ків ком­па­нії не ба­жа­ють «ви­но­си­ти смі­т­тя з ха­ти», то­му мо­жна здо­га­да­ти­ся, що ре­аль­ні втра­ти бі­зне­су на­ба­га­то біль­ші. Що ж ро­би­ти біз- не­су в та­ких си­ту­а­ці­ях? Як зни­зи­ти ри­зи­ки роз­кра­да­н­ня та ша­храй­ства на під­при­єм­стві до мі­ні­му­му? Для ви­рі­ше­н­ня цих пи­тань на осно­ві ау­ди­ту, ком­пла­єн­су та за­хи­сту бі­зне­су ви­ни­кла но­ва пра­кти­ка – фо­рен­зік.

До­не­дав­на цей тер­мін був не­зна­йо­мим для укра­їн­сько­го рин­ку, але про­тя­гом остан­ньо­го ро­ку спо­сте­рі­га­є­ться зро­ста­н­ня ін­те­ре­су до цьо­го ін­стру­мен­ту. Чи­слен­ні кон­фе­рен­ції та за­сі­да­н­ня прав­ни­ків для по­пу­ля­ри­за­ції фо­рен­зі­ку на ві­тчи­зня­но­му рин­ку під­твер­джу­ють цю тен­ден­цію. Що ж він яв­ляє со­бою? За­га­лом, цей тер­мін ви­ко­ри­сто­ву­є­ться для по­зна­че­н­ня су­ку­пно­сті за­хо­дів, які за­сто­со­ву­ю­ться для ви­яв­ле­н­ня, роз­слі­ду­ва­н­ня, ана­лі­зу, вре­гу­лю­ва­н­ня та за­по­бі­га­н­ня ша­храй­ським ді­ям спів­ро­бі­тни­ків ор­га­ні­за­ції.

Чи є про­бле­ма кор­по­ра­тив­но­го ша­храй­ства та­кою роз­по­всю­дже­ною? Сві­то­ва ста­ти­сти­ка по­ка­зує, що ця про­бле­ма сто­їть до­ста­тньо го­стро. Згі­дно з до­слі­дже­н­ня­ми, ком­па­нії втра­ча­ють близь­ко 5% від при­бу­тку на не­до­бро­че­сних ді­ях сво­їх пра­ців­ни­ків. Що сто­су­є­ться укра­їн­сько­го рин­ку, то ек­спер­ти вва­жа­ють, що ця ци­фра мо­же ся­га­ти 20%, вра­хо­ву­ю­чи за­галь­ну фі­нан­со­ву не­ста­біль­ність в кра­ї­ні. Та­кож це за­ле­жить від се­кто­раль­но­го спря­му­ва­н­ня ді­яль­но­сті ком­па­нії.

Дми­тро Ану­фрі­єв, пар­тнер Deloitte, ствер­джує, що в бу­ді­вель­но­му се­кто­рі цей по­ка­зник мо­же ся­га­ти на­віть 50% від бю­дже­ту. «В рі­зних га­лу­зях по-рі­зно­му, але сенс в то­му, що втра­ти ко­ло­саль­ні. З ча­сом во­ни ли­ше зро­ста­ють. Від­по­від­но до тих до­слі­джень, які про­во­див Deloitte (їх ре­зуль­та­ти ду­же по­ді­бні до ре­зуль­та­тів до­слі­джень, які про­во­ди­ли на­ші ко­ле­ги з ін­ших ком­па­ній), біль­ше ніж по­ло­ви­на ком­па­ній в Укра­ї­ні ма­ють ри­зик ша­храй­ства або вже ма­ли фа­кти ша­храй­ства у сво­їй ді­яль­но­сті», – за­зна­чив пан Ану­фрі­єв на між­на­ро­дно­му пра­кти­чно­му се­мі­на­рі «Forensic expert talks».

Та­кож ці­ка­вим є те, що се­ре­дній роз­мір втрат ве­ли­ких ком­па­ній (100 і біль­ше спів­ро­бі­тни­ків), за да­ни­ми ACFE, скла­дає близь­ко 104 тис. до­ла­рів, то­ді як для ма­лих і се­ре­дніх під­при­ємств (мен­ше ніж 100 спів­ро­бі­тни­ків) – 200 тис. до­ла­рів. Тоб­то для не­ве­ли­ких ком­па­ній та­кі си­ту­а­ції мо­жуть бу­ти більш фа­таль­ни­ми та при­зве­сти на­віть до бан­крут­ства і лі­кві­да­ції.

Про­ме­нем сяй­ва та на­дії у всій цій не над­то опти­мі­сти­чній кар­ти­ні ек­спер­ти вба­ча­ють фо­рен­зік, який свід­чить про те, що з цим мо­жна пра­цю­ва­ти й до­ся­га­ти по­зи­тив­них ре­зуль­та­тів. Про­те вар­то за­ува­жи­ти, що цей ме­ха­нізм яв­ляє со­бою ду­же кро­пі­ткий про­цес зі збо­ру, оброб­ки, ана­лі­зу всіх да­них ком­па­нії, що ви­ма­гає за­лу­че­н­ня ба­га­тьох екс­пер­тів, а то­му та­ке за­до­во­ле­н­ня не з де­ше­вих. От­же, та­ке вну­трі­шнє роз­слі­ду­ва­н­ня до­ціль­но про­во­ди­ти, ли­ше якщо пе­ред­ба­чу­ва­ні втра­ти від мо­жли­вих пра­во­від­но­син є біль- ши­ми, ніж вар­тість та­ко­го роз­слі­ду­ва­н­ня.

Де шу­ка­ти? Що шу­ка­ти?

За ста­ти­сти­кою, най­по­пу­ляр­ні­ши­ми ти­па­ми ша­храй­ства є не­за­кон­не при­вла­сне­н­ня акти­вів (misappropriation of the assets), пе­ре­кру­че­н­ня фі­нан­со­вої зві­тно­сті (financial distortion), ко­ру­пція та ха­ба­рі (bribery).

Зви­чай­но, най­ча­сті­ше ви­пад­ки ша­храй­ства тра­пля­ю­ться у від­ді­лах, де від­бу­ва­є­ться най­біль­ша аку­му­ля­ція та роз­по­діл ко­штів чи то­ва­рів. Тоб­то це за­ку­пів­лі, фі­нан­со­вий де­пар­та­мент, від­діл про­да­жів, клі­єнт­ський сер­віс, упа­ков­ка та від­прав­ка то­ва­рів.

Окрім на­яв­но­сті цих ко­штів або то­ва­рів, фо­рен­зік-ек­спер­ти акцен­ту­ють свою ува­гу ще й на пев­них умо­вах, за яких в осо­би ви­ни­кає ба­жа­н­ня та мо­жли­вість здій­сню­ва­ти та­кі не­за­кон­ні дії. Мо­ва йде са­ме про кла­си­чний три­ку­тник

ша­храй­ства. Сю­ди во­дить мо­тив (фі­нан­со­ві по­тре­би, не­ста­ча ко­штів, жа­ді­бність, пом­ста то­що), ви­прав­да­н­ня («Це ні­ко­му не за­шко­дить», «Я вар­тий біль­шо­го», «Ком­па­нія ме­не не­до­оці­нює») та спри­я­тли­ві умо­ви (низь­ка тру­до­ва ди­сци­плі­на, від­су­тність або слаб­кий вну­трі­шній кон­троль).

На­яв­ність цих умов не обов’яз­ко­во при­зво­дить до ша­храй­ства, але зна­чно під­ви­щує ри­зи­ки йо­го ви­ни­кне­н­ня. Та­ким чи­ном, щоб не пе­ре­ві­ря­ти сво­їх пра­ців­ни­ків на сум­лін­ність, пер­шою ре­ко­мен­да­ці­єю для бі­зне­су має бу­ти ство­ре­н­ня си­сте­ми вну­трі­шньо­го кон­тро­лю та слу­жби без­пе­ки. Якщо слу­жба без­пе­ки не по­мі­чає то­го, що від­бу­ва­є­ться на під­при­єм­стві, то во­на або не­ком­пе­тен­тна, або за­лу­че­на до цьо­го про­це­су.

Та­кож одні­єю зі спри­я­тли­вих умов є обіг го­тів­ки на під­при­єм­стві, оскіль­ки з та­ки­ми опе­ра­ці­я­ми лег­ше про­во­ди­ти ма­хі­на­ції. У фо­рен­зік-екс­пер­тів на­віть є пра­ви­ло, що для то­го щоб зна­йти ша­храй­ство, «Follow the green».

Як від­бу­ва­є­ться роз­слі­ду­ва­н­ня?

При­во­дом для про­ве­де­н­ня вну­трі­шньо­го роз­слі­ду­ва­н­ня слу­гу­ють рі­зні чин­ни­ки, але най­ча­сті­ше ша­храй­ство ви­кри­ва­є­ться пі­сля по­ві­дом­ле­н­ня на га­ря­чу лі­нію (40% ви­пад­ків), рід­ше в ре­зуль­та­ті про­ве­де­н­ня вну­трі­шніх ре­ві­зій (15%), ана­лі­зу з бо­ку управ­лі­н­ня (13%) та ви­пад­ко­во (7%).

Якщо ке­рів­ни­цтво ком­па­нії від­чу­ває, що «щось не так», кей­си з фо­рен­зі­ку за­зви­чай по­ка­зу­ють, що так во­но і є. Дзві­но­чка­ми, що «щось не так», є та­кі си­ту­а­ції: від­бу­ва­є­ться ні­чим не об­ґрун­то­ва­не зни­же­н­ня при­бу­тків; пра­ців­ни­ки по­го­джу­ю­ться пра­цю­ва­ти на не­ви­гі­дних для се­бе умо­вах; по­чи­на­є­ться са­бо­ту­ва­н­ня будь-яких опти­мі­за­цій­них змін без ва­го­мої на це при­чи­ни; від­мі­ча­є­ться не­про­зо­рість схем (ці­но­утво­ре­н­ня, ло­гі­сти­ки та ін.); будь-які від­хи­ле­н­ня від нор­маль­ної мо­де­лі по­ве­дін­ки в ри­зи­ко­вих від­ді­лах.

Ек­спер­ти на­го­ло­шу­ють, що всі кей­си ша­храй­ства рі­зні, то­му для їх роз­слі­ду­ва­н­ня за­сто­со­ву­ю­ться рі­зні ме­то­ди­ки з ви­ко­ри­ста­н­ням рі­зних ін­стру­мен­тів. Однак най­ча­сті­ше за­сто­со­ву­ю­ться та­кі ін­стру­мен­ти: ін­терв’ю зі спів­ро­бі­тни­ка­ми ком­па­нії; ін­терв’ю з кон­тр­аген­та­ми; ана­ліз да­них все­ре­ди­ні ком­па­нії (фі­нан­со­вих, бух­гал­тер­ських та ін.); за­лу­че­н­ня юри­ди­чних кон­суль­тан­тів для збо­ру на­ле­жних і допу­сти­мих до­ка­зів; ІТ-фо­рен­зік для ана­лі­зу да­них з еле­ктрон­них но­сі­їв, вклю­ча­ю­чи під­твер­дже­н­ня їх до­сто­вір­но­сті та по­шук тих, що бу­ли ви­да­ле­ні, спе­ці­аль­ни­ми ме­то­да­ми.

От­же, спо­ча­тку від­бу­ва­є­ться пов­ний і де­таль­ний збір всіх мо­жли­вих да­них усі­ма мо­жли­ви­ми спосо­ба­ми. По­тім по­чи­на­є­ться ана­ліз, де існу­ють роз­хо­дже­н­ня в цих да­них, де во­ни є не­то­чни­ми чи су­пе­ре­чать одне одно­му, де в лю­дей з’яви­ли­ся не­зро­зумі­лі та не­до­ціль­ні пов­но­ва­же­н­ня, де є якість див­ні істо­рії. Всі ці «не­сти­ков­ки» зби­ра­ю­ться по кри­хтах. По­тім на їх осно­ві ек­спер­ти про­ду­му­ють сце­на­рій, який має від­по­ві­сти на пи­та­н­ня: «Як би я вкрав, як­би був на мі­сці ке­рів­ни­цтва?». Адже для то­го щоб зна­йти ша­храя, по­трі­бно зро­зу­мі­ти, як він ду­має. Вже на осно­ві цих сце­на­рі­їв фо­рен­зік­спе­ці­а­лі­сти про­по­ну­ють свої ре­ко­мен­да­ції для подаль­ших дій що­до усу­не­н­ня цих про­блем.

Тут та­кож по­стає пи­та­н­ня, як ця пра­кти­ка від­рі­зня­є­ться від ау­ди­ту, ком­пла­єн­су, за­хи­сту бі­зне­су то­що. Ау­дит має чі­ткий ал­го­ритм пе­ре­вір­ки, то­ді як під час про­ве­де­н­ня фо­рен­зі­ку за­сто­со­ву­ю­ться рі­зні ме­то­ди та ін­стру­мен­ти, за­ле­жно від кон­кре­тно­го кей­са, які від­по­від­а­ють одній ме­ті – зна­йти ша­храй­ство. Під час про­ве­де­н­ня ау­ди­ту за­сто­со­ву­є­ться пре­зум­пція до­сто­вір­но­сті ін­фор­ма­ції, фі­нан­со­ві зві­ти пе­ре­ві­ря­ю­ться на від­по­від­ність за­галь­ним прин­ци­пам і стан­дар­там ве­де­н­ня бух­гал­те­рії, а фо­рен­зік все під­дає сум­ні­ву.

Сто­сов­но пра­кти­ки за­хи­сту бі­зне­су, во­на по­ля­гає в то­му, щоб убе­рег­ти бі­знес від по­ся­гань ззов­ні. Фо­рен­зік, нав­па­ки, пра­гне за­хи­сти­ти бі­знес зсе­ре­ди­ни, оскіль­ки ша­храй­ство від­бу­ва­є­ться все­ре­ди­ні ком­па­нії на рів­нях ме­не­джмен­ту між со­бою, ме­не­джмен­ту і спів­ро­бі­тни­ків або за по­пе­ре­дньою змо­вою з тре­ті­ми осо­ба­ми за ме­жа­ми ком­па­нії. Ком­пла­єнс хо­ча і ви­бу­до­вує си­сте­му, спря­мо­ва­ну на ви­яв­ле­н­ня та усу­не­н­ня по­тен­цій­них ри­зи­ків, але він є по­пе­ре­дньою лан­кою. Якщо ша­храй­ство вже від­бу­ло­ся, по­трі­бно звер­та­ти­ся до спе­ці­а­лі­стів з про­ве­де­н­ня вну­трі­шніх роз­слі­ду­вань.

Що ми ма­є­мо в ре­зуль­та­ті?

Пі­сля ви­яв­ле­них по­ру­шень і про­пи­са­них сце­на­рі­їв ша­храй­ства по­трі­бно ро­зі­бра­ти­ся, що з цим ре­зуль­та­том ро­би­ти. Оці­нив­ши роз­мір зав­да­ної шко­ди та упу­ще­ної ви­го­ди, не­об­хі­дно роз­ро­би­ти стра­те­гію ви­рі­ше­н­ня ці­єї си­ту­а­ції, що в ре­зуль­та­ті при­зве­де до звер­не­н­ня до пра­во­охо­рон­них ор­га­нів і су­дів або вну­трі­шньо­го за­сто­су­ва­н­ня ди­сци­плі­нар­них за­хо­дів до по­ру­шни­ка.

Ком­па­нії, які про­во­ди­ли фо­рен­зі­ка­у­дит, роз­ро­бля­ють ре­ко­мен­да­ції що­до усу­не­н­ня мо­жли­вих ри­зи­ків для ша­храй­ства з ме­тою не­д­опу­ще­н­ня та­ких си­ту­а­цій в май­бу­тньо­му. «Якщо ви про­во­ди­те роз­слі­ду­ва­н­ня, не про­по­ну­ю­чи змін, то ви ли­ше зі­псу­є­те со­бі імідж. Якщо про­по­ну­є­те змі­ни, які не­мо­жли­во ре­а­лі­зу­ва­ти – зі­псу­є­те імідж. Якщо про­по­ну­є­те хо­ро­ші змі­ни без на­ле­жної подаль­шої під­трим­ки для впро­ва­дже­н­ня та­ких змін – це не зов­сім ети­чно що­до клі­єн­та», – ствер­джує Оле­ксандр Та­ра­сен­ко, ди­ре­ктор Deloitte.

Окрім то­го, де­лі­ка­тним пи­та­н­ням є self report. Зві­ту­ва­ти до пра­во­охо­рон­них ор­га­нів про ви­яв­ле­не пра­во­по­ру­ше­н­ня чи ні? Ка­ра­ти по­ру­шни­ка прив­се­лю­дно чи про­сто від­пу­сти­ти з ми­ром? Ста­ти­сти­ка по­ка­зує,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.